Ajax-loader

Földi Pál könyvei a rukkolán


Földi Pál - Mária ​Terézia magyar tábornagya
A ​nagy magyar hadvezérek sorozatában a szerző ebben a művében gróf Futaki Hadik András tábornagy életét és katonai karrierjét tárja elénk. A hosszú életű és sikeres hadvezérről nem sok mű szól, pedig ő az a vakmerő lovastiszt, aki példátlan módon, egy nagyszerű huszárcsínnyel megsarcolta Nagy Frigyes féltve őrzött fővárosát, Berlint. Ő az a magyar hadvezér, aki Mária Terézia és II. József idején nem csak a legmagasabb katonai rangra, de beosztásba - az Udvari Haditanács elnöki székébe - is emelkedett. Nyolcvan évet élt, ebből ötvennyolcat töltött egyenruhában. A budai várbeli lovas szobra az ország egyik legszebb katona emlékműve, de félő, hogy sokan nem tudják, kit és mit jelképez. Ez a munka ezt a hiányt is igyekszik pótolni, miközben a háttérben ott kavarognak az örökösödési háborúban vajúdó Európa nagy történelmi eseményei, benne olyan kiemelkedő politikusokkal és hadvezérekkel, mint Nagy Frigyes, II. Katalin cárnő és Szász Móric, továbbá a magyarság sorsával összefonódott Habsburg-Lotharingiai ház koronás figurái, akik nagyon is esendő emberi mivoltukban állnak elénk. Ezen utóbbiak használták fel ingatag trónjuk megmentésére Hadik tehetségét, a magyarság életét és vérét.

Földi Pál - A ​német titkosszolgálat a második világháborúban
A ​titkosszolgálatok éppen azért azok, mert működésükről (amíg jelen időben léteznek és dolgoznak) alig lehet tudni valamit, legfeljebb találgatni. Érdekes azonban megismerni a már nem létezők munkásságát is: az Abwehr, az SD és a Gestapo történetét meséli el Földi Pál ebben a rendkívül izgalmas könyvben.

Földi Pál - Ezer ​év csatái
Régi ​katonacsaládból származom, s magam is hivatásos tisztként szolgáltam, így természetes, hogy a hadtörténelem iránt mindig különös érdeklődéssel viseltettem. Nem vagyok hadtörténész, csak, mint egy, a hazáját és hivatását szerető ember búvárkodtam e tudományban, s mivel az elmúlt félévszázad hivatalos történelem szemléletével sok mindenben nem értettem egyet, tollat ragadtam, hogy a magam értékelését vessem papírra. A 70-es 80-as években - amikor ezen sorok íródtak - szó sem lehetett megjelenésükről, de tulajdonképpen nem is a nyílvánosságnak szántam, csupán azt akartam elérni, hogy kiskorú fiam egy másfajta magyar történelemismeretet kapjon, amelyet nem sző át meg át a “haladó hagyományok” szlogenje, meg az osztályharc mindenekfelettisége. A fiam már felnőtt azóta, így irományom - most, hogy megjelenhet - , a mai fiatal nemzedékhez szól, hátha sikerül bennük felkelteni azt az érzést, amit Ady Endre így fogalmazott meg: “S be szép ilyen végzetes néppel Ugyanaznak tudni magunkat.”

Földi Pál - Ki ​kicsoda a II. világháborúban?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földi Pál - A ​világtörténelem nagy csatái
E ​néhány sor egy katona feljegyzése, semmi több. A teljesség igénye nélkül igyekeztem megvilágítani a történelem és a katona kapcsolatát - az ókortól napjainkig - egyes háborúk, ütközetek tükrében. Ugyanakkor főbb kontúrjaiban vázoltam a hadművészet és a haditechnika fejlődését. Munkámat az ismeretlen katona emlékének szentelem. A katonának. Nem az a fontos, hogy tábornok avagy közlegény. Az egyén szerepe növekedhet szolgálati beosztásával, de lényegében nem változik, oszthatatlan. A katonai hivatás világos és egyszerű. Szolgálni - megőrizni - megoltalmazni! És ha az emberi természet sohasem bírta ezeket a fogalmakat teljesen kivirágoztatni, az bizonyos, hogy érdemes törekedni rájuk. És ezek a fogalmak nemcsak vágyálmát fejezik ki a katonának, hanem létének egész tartalmát...

Földi Pál - A magyar testőrség története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földi Pál - A ​második világháború titkai
A ​20. századtátongó sebeivel a történelem egyetlen katasztrófája sem hasonlítható össze. Mivel a történelmet a győztesek írják, 1945-től napjainkig, megtanították az emberiségnek, hogy miért és hogyan kellet meghalni a két világháború poklában százmillióknak. Ugyanakkor megdöbbentő tény, hogy egy egész emberöltő irodalmáról és győzelmes propagandájáról kezd kiderülni, hogy állításai jelentős részének az ellenkezője az igaz. Egy mozgalmas kor egész politikai tevékenységéről válik egyre nyilvánvalóbbá, hogy egy rosszul leplezett brutális önzés igazolhatatlan erőszakjánál alig volt egyéb. Jól ismerjük a 20. század eme iránymutató "cölöpjeit" a Szarajevóban eldördült lövésektől kezdve, a Hirosimára és Nagaszakira ledobott atombombákig. De vajon ezek a "cölöpök" a helyes irányt mutatják nekünk? Valóban a világ jobbik fele küzdött a sötétség erői ellen? Ez részben igaz! De kik és miért segítették életre a sötétség erőit, hogy aztán igazolhassák a maguk erkölcsi fölényét - bár egy Szovjetunióval az oldalukon ez nem volt könnyű -, amelynek egy két kivételtől eltekintve (pl. a Holokauszt), semmi közük nem volt a morálhoz? Ez az írás fellebbenti azon maszk alatti embertípus igazi arcát, akiket Eisenhower tábornok (majd elnök) emlékiratában "keresztes vitézeknek" nevez. De ezek a keresztes vitézek nem a Grál szentségéért rántottak kardot, hanem aranyértékéért. Ma már tudjuk, hogy a Manhattanban és a londoni City, szabadkőműves páholyaiban üldögélő urak, nem Artúr király kerek asztalának lovagjai voltak. Dacára a hatalmas emberáldozatnak, ez a kielégíthetetlen aranyéhségű Moloch mégsem tudta megszerezni a Grált, de mint napjaink eseményei bizonyítják, egy percig sem mondtak le róla.

Földi Pál - Ki ​kicsoda a Harmadik Birodalomban?
Tartalom: Előszó ​5 A Führer 9 Politikusok 27 Pártemberek 61 Katonák 109 Az SS prominensei 177 Ellenzékiek 215

Földi Pál - Oroszlán ​és sas
Kevés ​olyan jelentős esemény van a világtörténelemben, mint a harmincéves háború (1618-1648), amelyet akár első világháborúnak is nevezhetünk, hiszen Skandináviától Itáliáig, Német- és Franciaországtól Spanyolországig szinte minden jelentős állam valamilyen formában részt vett benne. A harminc évig tartó könyörtelen vérengzés, amely szinte pusztasággá tette Európát, lényegében vallási ellentétek miatt tört ki. Úgy a protestánsok, mint a katolikusok "erős váruknak" sajátították ki az Istent, hogy aztán ez a hitbéli eltérés fokozatosan alakuljon át nemzeti törekvésekké, amelyek végül átrajzolták Európa térképét. A háborút lezáró vesztfáliai béke már nem vallásbéke, hanem a hatalmak osztozkodása, egymás közötti politikai viszonyuk rendezése. E harminc év alatt kiemelkedő államférfiak sora irányította Európa történelmét. Az ókort valamint a második világháborút kivéve, egyetlen történelmi korszak sem vonultatott fel annyi kiváló hadvezért, mint ahányan e harminc esztendő alatt a csatatérre léptek; elég csak Richelieu, Gusztáv Adolf, Wallenstein, Pappenheim, Tilly, a Nagy Condé vagy éppen Turenne nevét megemlíteni. És "természetesen" mi magyarok ebből a világégésből sem maradhattunk ki, de hála kiváló fejedelmeinknek, mint Bethlen Gábor vagy I. Rákóczi György, ezúttal a győztesek oldalán fejeztük be a háborút. A nép szenvedésén átsejlő étes hírű, mégis a romantika mázával bevont kalandorok, ármány és szerelem teszik színessé és teljessé ennek a szörnyű harminc évnek a történetét.

Földi Pál - Szálasi ​a magyar történelemben
Magyarország ​történelme során számos tragédiát szenvedett el. Elég csak a tatárjárásra, a török megszállásra, a Habsburg rémuralomra, az 1919-es Tanácsköztársaság véres farsangjára, Trianonra, majd a szovjet fegyverek árnyékában tobzódó kommunistákra gondolnunk. Ezekben a tragédiákban külön helyet foglal el a náci megszállás és szörnyszülöttje, a Nyilaskeresztes Párt. A nyilas mozgalom történetének utolsó szakaszáról sok írás, borzalmat idéző visszaemlékezés jelent meg. A szerző ebben a művében megpróbál fényt deríteni az 1944. október 15-höz vezető útról Szálasi Ferenc és pártja politikai és ideológiai előzményeire. Ez a munka éppen ezért azt a célt tűzte maga elé, hogy a magyarországi fasiszta mozgalmak útját rajzolja meg - objektíven. Meg kívánja mutatni azt a társadalmi hátteret, amelyből ezek a szélsőséges mozgalmak kisarjadtak és elburjánzottak. Megmutatni azokat a külső és belső okokat, amelyek elősegítették befolyásuk kiszélesedését, majd visszavedlésüket terrorista gyülevész csoportokká, beteljesítve mindazt a szörnyűséget, embertelenséget, amelyek mozgalmukban kezdettől fogva nemcsak bennük rejlettek, hanem lényegüket alkották. Egyben be kívánja mutatni mindebben Szálasi Ferenc szerepét, családi örökségétől a bitófáig. A könyvben a "vérnyomon" eljutunk a "magyar Eichmann" kevésbé ismert történetéhez is. A mű célja nem csak az, hogy feldidézze a történelmünknek egy gyászos időszakát, hanem be kívánja mutatni a diktatúrák arculatát is, hogy a tanulságokat levonva, eltorlaszolhassuk az utat az embertelenség és a terror más, új formában jelentkező áramlatai előtt.

Földi Pál - Gábor ​Áron rézágyúja...
A ​magyar fegyvernemeket bemutató sorozatban ezúttal a tüzérség kerül sorra, amelyet egy igazi tüzértiszt bizonyos Bonaparte Napóleon a "háború istenének" nevezett. A távoli ellenség leküzdésével már a Bibliában is találkozhatunk, gondoljunk csak Dávid és a filiszteus Góliát küzdelmére. Az ókorban a parittyák mellett a hajítólándzsák és a nyilak képezték az ellenség leküzdésének ezt a módját. "A magyarok nyilaitól ments meg, Uram minket!" -így fohászkodtak a jámbor keresztények templomaikban védelmet keresve. A kínaiak feltalálták, a bizánciak pedig nagy sikerrel alkalmazták a "görögtüzet".A kőhajító gépek középkora után az akkori tüzérség életében forradalmi változást hozott a lőpor feltalálása. Az előbb kő; majd vasgolyókat kilövő ágyúk mellett megjelentek a kézi lőfegyverek is. Az idő múlásával az ágyúk mind nagyobb jelentőségre tettek szert úgy támadásban, mint védelemben, várvívásban, szárazföldön és tengeren. A páncélosok és a repülőgépek megjelenésére a tüzérség válasza a páncéltörő lövegek és légvédelmi ágyúk voltak. Majd elkövetkezett a rakéta korszaka, amely napjainkban is fénykorát éli. A tüzérség önálló fegyvernemmé vált, és jelentős szerepet játszott a magyar történelemben, különösen az 1848-49-es szabadságharcban, az első és a második világháborúban. A magyar tüzér minden fronton és minden típusú löveg mögött becsülettel és hősiesen helytállt. Előttük tiszteleg ez a könyv.

Földi Pál - Az ​SA története
Az ​SA azért alakult, hogy a náciknak is legyen egy rohamcsapata, amilyennel abban az időben minden valamirevaló párt rendelkezett. Ha nem így lett volna, akkor mi szükség lett volna az SA-ra? Megalakulása tehát nem ok, hanem következmény volt. Ami pedig a tagságát illeti: a kispolgárság jellemzői, a félénkség, a visszahúzódás, a megalkuvás, a biztonságra való törekvés. Nos ezek a tulajdonságok semmitől sem álltak messzebb, mint az SA tagságától.

Földi Pál - A ​titkos háború
"A ​legnagyobb művészet az ellenség ellenállását megtörni anélkül, hogy a csatatéren megütköznénk vele. A háború direkt módjára csak a csatatéren van szükség, de csak az indirekt módszer képes igazi győzelmet aratni, és azt megszilárdítani. Romboljatok szét az ellenséges országban mindent ami jó. Keverjétek az uralkodó rétegek képviselőit bűnös vállalkozásokba, ássátok alá tekintélyüket, nyilvánosan szégyenítsétek meg őket polgártársaik előtt. Használjátok fel a legaljasabb és legocsmányabb emberek munkáját. Zavarjátok minden eszközzel a kormányzat tevékenységét. Szítsatok egyenetlenséget és viszályt az ellenséges ország polgárai között. Uszítsátok a fiatalokat az öregek ellen. Romboljátok minden eszközzel az ellenséges hadsereg felszerelését, ellátását, rendjét. Ábrándítsátok ki őt az ősi hagyományokból és az Istenekből. Legyetek nagylelkűek az ajánlatok és ajándékok dolgában, ha híreket és bűntársakat akartok vásárolni. Helyezzetek el mindenütt titkos hírszerzőket. Ne takarékoskodjatok se pénzzel, se ígéretekkel, mert nagy lesz a kamatja." _(Szun-Ce. Kínai hadvezér és filozófus. Kr. e. 500)_

Földi Pál - Egy ​kozák hős - Mazeppa legendája
A ​19. század romantikus festészetének kedvelt témája volt Mazeppa "halállovaglása". Könyvünk a tragikus sorsú hetman szabadságharcát mutatja be, egy olyan korszakban, amikor megszületett az orosz nagyhatalom. Mazeppa rendhagyó történetét olyan romantikus alakok veszik körül, mint Nagy Péter cár, XII. Károly a "vasfejű" svéd, XIV. Lajos a "Napkirály" és a mi Rákóczi Ferencünk. Mazeppa élete és heroikus küzdelme az orosz elnyomás ellen napjainkig ható üzenet a szabadságukért harcoló népek számára.

Földi Pál - Legendás ​repülők
Manfréd ​von Richthofen nevét mint az I. világháború legeredményesebb vadászrepülőjét sokan ismerik. De valós élettörténetét annál kevesebben. Pedig a "a Vörös bárónak" nevezett (vörösre festett triplán vadászgépéről nyerte nevét) fiatal pilóta élete kész regény. Rövid, de dicső életet élt, amely során kivívta nem csak a német nép feltétlen imádatát, de az ellenséges repülők tiszteletét is. Jóllehet 80 igazolt és 10 valószínűsíthető légi győzelmével félelmetes hírnévre tett szert - az angolok vérdíjat is kitűztek fejére -, mégis igazi Grál lovagként emelkedett ki a világháború mészárlásának mocskából. Ő csak legyőzni akarta ellenfeleit és nem meggyilkolni. Ezért lett minden hadi repülő példaképe. Sorsszerű volt, hogy végül maga is lángoló üstökösként zuhanjon a semmibe és vele együtt meghaljon a "nagy ábránd", a lovagiasság eszménye. Mindennél többet mond, hogy az őt légi harcban lelövő R. Brown kapitány sohasem bocsátotta meg magának ezt a "bűntényt".

Földi Pál - Sasok ​harcban
Az ​ejtőernyős csapatok minden hadseregben az elitet jelentik. Általában ott vetik be őket, ahol a harchelyzet különösen kritikus, és nekik meg kell oldaniuk a megoldhatatlant. Így volt ez a második világháborús német ejtőernyős vadászok, a legendás Fallaschirmjagerek esetében is. Az ellenség által csak zöld ördögöknek nevezett német ejtőernyős egységek a német hadsereg szeme fénye voltak. Különlegesen kiképzett végletekig fanatizált csapat volt. Életkorukat tekintve fiatalok, katonai tapasztalataikat mérlegelve öregek. Legmaradandóbb harccselekményük azonban Kréta elfoglalása, és Monte Cassino legendás védelme volt. Később bármi is történt velük, mindent ehhez a két fantasztikus harccselekményhez mértek. Erről a két legendába illő harcműveletről szól ez a könyv.

Földi Pál - A ​harmincéves háború
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földi Pál - Bormann ​is kém volt
1980-ban, ​a szovjet vezérkari akadémia magyar tiszti hallgatói előtt - akik között magam is ott voltam - "B. M. Naroskin" professzor, aki a második világháború szovjet katonai hírszerzéséről tartott több előadást, tett egy fél megjegyzést, miszerint: "a Vörös Hadsereg győzelméhez jelentősen hozzájárultak azok a mesterkémtől származó információk, amelyek Hitler legbelsőbb köréből származtak..." Tény, hogy a lenini CSEKA-tól, az andropovi KGB-ig a szovjet hírszerzés politikai, katonai és gazdasági téren a leghatékonyabb szervezet volt a világon. A "Razvedka" - az orosz így nevezi a hírszerzést, felderítést - ismert "ászai", mint Richard Sorge, Kim Philby, Rudolf Röessler, és a Vörös Zenekar "zenészei" mellett csak találgatni tudtuk, ki volt ez a rejtélyes mesterkém? Kérdéseinkre a professzor csak mosolygott, és ennyit mondott: "Majd talán száz év múlva ez is publikus lesz." "Naroskinnak" nem lett igaza. Nem kellett hozzá csak húsz esztendő, és ma már tudjuk, ki volt Hitler mellett az az "árnyékember", aki a fenti mesterkémek és a harci-taktikai felderítések mellett információival döntően hozzájárult a Vörös Hadsereg sikereihez. Ez a könyv a szovjet katonai hírszerzés második világháborús tevékenysége mellett erről a titokról is fellebbenti a fátylat.

Földi Pál - A ​sánta ördög - Goebbels
Goebbels ​gonosz, intrikus ember volt, gyűlölködő magatartása, kielégítetlen szexuális étvágya és szemérmetlen korruptsága miatt nem volt egy barátja sem, azonban őt ez nem érdekelte, őt csak a hatalom éltette.

Földi Pál - Harc ​a tengereken
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földi Pál - A ​Magyar Királyi Honvédség a második világháborúban
A ​gyalázatos trianoni diktátum nemcsak az országot csonkította rneg, de megszabta, hogy Magyarországnak csak 35 000 fő katonája lehet. Ezen belül meghatározták, hogy a tisztek arányszáma az összlétszám huszadrészét, az altiszteké pedig tizenötödrészét ne haladja meg. Megtiltották a tartalékos hadkötelesek, valamint a katonai szállítóeszközök mozgósítás útján történő igénybevételének megszervezését is. Szabályozták, hogy fegyvert, lőszert és bármilyen hadianyagot csak egy gyárban szabad előállítani. Mindennemű fegyver és lőszer behozatala Magyarországra kifejezetten tilos volt. A diktátum meghatározta az alakulatok szervezeti felépítését, valamint azok létszámkereteit. Rögzítették azt is, hogy milyen fegyver és milyen arányban lehet a csapatoknál, valamint azok lőszerkiszabatát is.

Földi Pál - A ​magyar gyalogság története 1715-1918
A ​katonasággal foglalkozó művek áradó romantikája a csaták mítoszában általában olyan "elit" fegyvernemeknek adja a babért, amelyek színes, látványos tetteket hajtanak végre; így elsősorban a lovasságnak, a "háborúk istenének", a tüzérségnek, majd a 20. században a páncélosok és a légierő történetei uralják a hadtörténelmet. A csataterek "napszámosairól", a gyalogságról egyre kevesebb szó esik, már-már szinte feledésbe merül, vagy lekicsinylő kézlegyintéssel intézik el. Pedig a gyalogság fáradhatatlan menetelései, rendíthetetlen szuronyrohamai semmiben sem maradnak el - sem hősi helytállásban, sem veszteségekben - egy nagyszerű lovasattaktól, egy páncélos támadástól, vagy akár egy légicsatától. Ez előtt az "elfelejtett" fegyvernem előtt kívánom meghajtani az elismerés zászlaját, mint amely a "csataterek királynőjét" megilleti.

Földi Pál - Az ​első világháború története
Az ​első világháborúról szóló átfogó értékelést tartja kezében az Olvasó. A dokumentumok és tények alapján új megvilágításba kerül az Antant-politikusok érdekeltsége és bűnös szerepe a háború kirobbantásában, anélkül, hogy ez Németország és a Monarchia felelősségét csökkentené. Ami azonban immár dokumentált tény, hogy nem állja meg helyét az eddig bűnösnek tartott Magyarország és miniszterelnöke, gróf Tisza István felelőssége. Mint látni fogjuk,Tisza két császár és hat miniszter ellenében végsőkig küzd a békés megoldásért - hiába. Az erőviszonyok, az összes front harcainak - beleértve a tengeri és légi csatákat is - bemutatása mellett főszerepet kap két tragikus figura is, akik e nagy háború keretében léptek színre, és megváltoztatták a világtörténelmet. Wilson, amerikai elnök és Lenin, a bolsevik vezér. A „Nagy Októberi Szocialista Forradalomnak" kikiáltott bolseviki puccs igaz történetét is megismerheti az Olvasó, csakúgy, mint azokat a békediktátumokat, amelyek elvetették a második világháború magvait. A szerző az elmúlt évtizedekben megszokottól merőben eltérő szemlélettel közelít Magyarország történelmének ehhez a végzetes korszakához. Más szemszögből vizsgál több olyan kérdést, melyek Trianon előzményeként előrevetítették Magyarország tragédiájának árnyékát, illetve, melyek a trianoni döntésért való felelősséget, vagy éppen felelőtlenséget mutatják.

Földi Pál - Zrínyi ​Miklós
A ​költő és hadvezér jelzőt ajándékozta a hálás utókor ennek a nagy magyar hazafinak, hogy megkülönböztessék dédapjától, a szintén Miklós nevet viselő szigetvári hőstől. A szerző a tőle megszokott olvasmányos módon, de szigorúan ragaszkodva a történelmi hűséghez, rajzolja meg a magyar történelem eme kiemelkedő alakjának sorsát a felemelkedéstől a csúcson át, a korai erőszakos halál értelmetlen és rejtélyes tragikumáig. Zrínyi pályafutása ragyogó dicsfénnyel vonta be hazánk történetének ezt a szomorú korszakát. Hiszen mint politikus, hadvezér, költő és hadtudományi teoretikus oly páratlan gazdagsággal ontotta kincseit, hogy azok ragyogása több mint három évszázad távlatából napjainkig is elhat. Rendületlen volt hazaszeretetben, jótettekkel, írással, vagyis karddal és tollal szolgálta népét és hazáját. Élete és példája egy kilátástalanul összegubancolódott, fogódzó nélkül maradt kor zűrzavarából váratlanul kihangzó, férfiasan dísztelen és magányos hegedűszó. A fojtogató semmiben a rendíthetetlen értékek menedéke felé vezette jó ösztöne. Ezen az úton jutott el a feltétlen császárhűségtől és törökellenességtől az igaz felismerésig, amely kiszakította torkán a fájdalmas kiáltást, amelyet ma is jelszavaként és életcéljaként tekinthetünk: Ne bántsd a magyart!

Földi Pál - Wittmann ​tigrisei a második világháborúban
Könyvünk ​bemutatja a "legyőzhetetlennek" tartott Tigris (Királytigris) páncélosok harcát a második világháború különböző frontjain. 1943-ban nagyjelentőségű kruszki csatában mutatkoztak be, hogy aztán félelmet és tiszteletet parancsolnak Normandiában, az Ardennekben és Magyarországon, ahol 1945 március-áprilisában vívták hattyúdalukat. Ezeket, az izgalmas és véres harcokat a világháború leghíresebb páncélos ásza, Michael Wittann pályafutásán keresztül láttatjuk. Ez a már életében legendává vált Waffen-SS tiszt, nem kevesebb, mint 138 ellenséges páncélost és 132 páncéltörő löveget semmisített meg. Kétségtelen, hogy a könyvünkben szereplő Waffen-SS nehézpáncélos egység kiemelkedő harckészségéről és emberfeletti teljesítményéről tett tanúbizonyságot keleten és nyugaton egyaránt. Harcaikat, szinte hihetetlen eredményességüket megismerve óhatatlanul felmerül a kérdés: ezen katonák vajon hősök voltak? A maguk kis elszigetelt világában talán igen, de a nagy egészet tekintve inkább áldozatok egy borzalmas és bűnös téveszme oltárán.

Földi Pál - Legendás ​várak - várak legendái
A ​régi Magyarország leghíresebb várainak története A könyvben szereplő várak egy része olyan hősök, mint Dobó István, Zrínyi Miklós, vagy éppen Zrínyi Ilona révén lett legendás, más részüknek, mint Csejthének, vagy Salgónak a hozzájuk fűződő hátborzongató legendák szereztek hírnevet. Vegyük hát kézbe képletesen a vándorbotot, és zarándokként kérjünk bebocsátást e legendás várakba, magyar sorsunk őrt álló virrasztóiba.

Földi Pál - Liliom ​és kard
Az ​Árpád-kor háborúi (A magyarok nyilai) után most a magyar Anjouk hadviseléséről szóló könyvet tartja kezében az olvasó. Károly Róbert, de elsősorban Nagy Lajos uralkodása a magyar lovagkor hőskölteménye. A középpontban ezúttal sem Magyarország egyetemes történelme, hanem a magyarországi Anjouk sikeres hadművészete áll, amellyel Magyarországot Európa vezető hatalmává tették. Könyvünk az Anjou-liliommal ékesített magyar kard előtti tisztelgés.

Földi Pál - Nagy ​hadvezérek
Vannak ​emberek, akikről életrajzokat, regényeket és színdarabokat írnak, sőt filmeket készítenek, akik köré legendákat szőnek, akik különös becenevet kapnak. És ha katonákról van szó, nemcsak bajtársaik, hanem az ellenfél elismerését is kivívják. E könyv lapjain egy tucat ilyen katona sorakozik. Különböző korok, különböző népek és háborúk hadvezérei. Ami közös bennük: a hadtudomány és művészet tudatos, vagy ösztönös zsenijei, így tevékenységük a hadak élén - attól függetlenül, hogy uralkodók, vagy beosztott katonák voltak -, hosszabb-rövidebb ideig, de befolyásolta a történelmet. Miért pont ők, és miért nem mások? - kérdezheti joggal az olvasó. Hiszen az emberiség története - sajnos! - tele van háborúkkal, s annak kiemelkedő művelőivel. A fenti meghatározás alapján szerepelnie kellene az ógörög hadművészet olyan kiemelkedő alakjának mint amilyen Epameinondasz volt: olyan római katonai zseniknek, mint Marius és nagy ellenfele Sulla, akik nem csak csatákat nyertek, de forradalmasították a hadügyet is. Szólni kellett volna a Bizánci birodalom kiemelkedő hadvezéréről, a vitéz Belizárról, vagy a keresztes háborúk olyan legendás hőseiről, mint amilyen Szaleddin szultán, vagy "oroszlánszívű" Richárd voltak. Dzsingisz kán mellé óhatatlanul odakívánkozik a másik nagy keleti hódító, a "sánta" Timur Lenk.

Földi Pál - A ​sztálingrádi csata igaz története / A halál 50 órája igaz története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földi Pál - Nagy ​kudarcok
A ​háborúk története egyben a nagy kudarcok története is. Különösen jellemző ez a második világháborúra, ahol szép számmal fordultak elő hatalmas véráldozattal és emberélettel járó stratégiai és taktikai ballövések. Ezekből most kettőt mutatunk be az olvasónak. Először 1942. augusztus 19-én az úgynevezett második front látszólagos megnyitását. Másodszor az 1944. szeptember 17-én kezdődő Market Garden hadműveletet, amely a legendás Montgomery tábornagy nagyratörő terve volt. A precíz és valóban nagyszabású hadműveleti terv minden tényezővel számolt, csupán figyelmen kívül hagyta a német erőket. Pedig ott voltak...

Földi Pál - A ​Szent István csatahajó története
Bátrak ​bátrai azok, aki elhagyván a biztos anyaföldet, annak tudatában indulnak harcba, hogy még saját sírhantjuk sem lesz, ha életüket vesztik a hazáért vívott küzdelemben. Ilyenek a haditengerészek. A megemlékezők, az utódok csak a hullámokba dobott koszorúkkal róhatják le kegyeletüket előttük. Ilyenek a magyar Szent István csatahajó hősi halottai, akik az Adriai-tenger mélységében nyertek örök nyughelyet, jutalmul helytállásukért, vitézségükért. Több ezer tonnányi víztömeggel holt vállaikon, az örök sötétség mélyén várva a világosság és feltámadás eljöttét.

Földi Pál - Görög-perzsa ​háborúk
A ​népek életében, akár a természetben, bekövetkeznek olyan hatalmas, földrengésszerű változások, amelyek meghatározzák sorsukat, jövőjüket. Ilyen volt a félelmetes árnyékként terjeszkedő, ókori Pezsa Birodalom nyomulása, ami 8 Kr. e. VI. és V. század fordulóján végveszélybe sodorta a páratlanul diadalmas hellén kultúrát. Amikor történelme eme legdrámaibb órájában meg kellett menteni a görög civilizációt, nem a spártai oIigarchiában felnőtt, csak az erő kultuszában és a mindennapos fegyveres gyakorlatban edzett harcosok mentették meg. A marathóni, plataiai, szalamiszi csatákban, szárazföldön és tengeren az athéni demokrácia polgárai győzték le, verték vissza és bátortalanították el a perzsákat. Ők voltak a jog szerint, kötelességből harcoló katonák, akiket a nép által választott hadvezérek irányítottak. Később a görög-perzsa háborúkat új dimenzióba fordította a fiatal makedón uralkodó, Nagy Sándor. Ekkor már a görögök léptek fel támadólag. De nemcsak a perzsák legyőzése vezette Sándor üstökösszerű életpályáját. Felfedezte és meghódította az eddig ismeretlen világot, s bár megtehette volna, nem pusztította el. Okosan kiegészítette, gazdagabbá tette vele a hellén kultúrát, s tettei nyomán így változott meg az emberiség civilizációjának arculata.

Kollekciók