Ajax-loader

Földi Pál könyvei a rukkolán


Földi Pál - Ki ​kicsoda a II. világháborúban?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földi Pál - U-Boot ​sztori
A ​szerző legújabb műve a második világháború német tengeralattjáróinak, az U-Bootoknak, vagy ahogy nevezték őket "Dönitz szürke farkasai" történetének legdrámaibb epizódját veszi számba. Elvezeti az olvasót az óceánok, tengerek mélyére, a félelem és a pusztító szándék fémszivartestű, rejtőzködő műhelyeibe, a rettenetes acélszörnyek fojtogatóan izgalmas világába. A torpedók által hullámsírba küldött, fáklyaként lángoló kereskedelmi hajók fénye megvilágítja a legújabbkori "viking kalózok": Prien, Kretschmer, Schepke és a többiek kegyetlen, ám bátor elszántságot is tükröző arcát, akik az összes fegyvernem katonái közül a legközelebb állnak ahhoz, hogy megszerezzék a Führernek a végső győzelmet. Ezt a csatát hat évig egyfolytában vívták egy rendkívül jól képzett elit fegyvernem kiválóságai, és a legtöbb esetben ócska, védtelen teherszállító gőzösökön szolgáló, tartalékos, botcsinálta tengerészek. Az, hogy ezt a sorsdöntő csatát mégis az utóbbiak nyerték, csoda volt, egy olyan világban, amelyben már régen nem hittek a csodákban. A könyvet rendkívül adatgazdag személy- és hajónévmutató valamint képek egészítik ki.

Földi Pál - Mária ​Terézia magyar tábornagya
A ​nagy magyar hadvezérek sorozatában a szerző ebben a művében gróf Futaki Hadik András tábornagy életét és katonai karrierjét tárja elénk. A hosszú életű és sikeres hadvezérről nem sok mű szól, pedig ő az a vakmerő lovastiszt, aki példátlan módon, egy nagyszerű huszárcsínnyel megsarcolta Nagy Frigyes féltve őrzött fővárosát, Berlint. Ő az a magyar hadvezér, aki Mária Terézia és II. József idején nem csak a legmagasabb katonai rangra, de beosztásba - az Udvari Haditanács elnöki székébe - is emelkedett. Nyolcvan évet élt, ebből ötvennyolcat töltött egyenruhában. A budai várbeli lovas szobra az ország egyik legszebb katona emlékműve, de félő, hogy sokan nem tudják, kit és mit jelképez. Ez a munka ezt a hiányt is igyekszik pótolni, miközben a háttérben ott kavarognak az örökösödési háborúban vajúdó Európa nagy történelmi eseményei, benne olyan kiemelkedő politikusokkal és hadvezérekkel, mint Nagy Frigyes, II. Katalin cárnő és Szász Móric, továbbá a magyarság sorsával összefonódott Habsburg-Lotharingiai ház koronás figurái, akik nagyon is esendő emberi mivoltukban állnak elénk. Ezen utóbbiak használták fel ingatag trónjuk megmentésére Hadik tehetségét, a magyarság életét és vérét.

Földi Pál - A ​német titkosszolgálat a második világháborúban
A ​titkosszolgálatok éppen azért azok, mert működésükről (amíg jelen időben léteznek és dolgoznak) alig lehet tudni valamit, legfeljebb találgatni. Érdekes azonban megismerni a már nem létezők munkásságát is: az Abwehr, az SD és a Gestapo történetét meséli el Földi Pál ebben a rendkívül izgalmas könyvben.

Földi Pál - Ezer ​év csatái
Régi ​katonacsaládból származom, s magam is hivatásos tisztként szolgáltam, így természetes, hogy a hadtörténelem iránt mindig különös érdeklődéssel viseltettem. Nem vagyok hadtörténész, csak, mint egy, a hazáját és hivatását szerető ember búvárkodtam e tudományban, s mivel az elmúlt félévszázad hivatalos történelem szemléletével sok mindenben nem értettem egyet, tollat ragadtam, hogy a magam értékelését vessem papírra. A 70-es 80-as években - amikor ezen sorok íródtak - szó sem lehetett megjelenésükről, de tulajdonképpen nem is a nyílvánosságnak szántam, csupán azt akartam elérni, hogy kiskorú fiam egy másfajta magyar történelemismeretet kapjon, amelyet nem sző át meg át a “haladó hagyományok” szlogenje, meg az osztályharc mindenekfelettisége. A fiam már felnőtt azóta, így irományom - most, hogy megjelenhet - , a mai fiatal nemzedékhez szól, hátha sikerül bennük felkelteni azt az érzést, amit Ady Endre így fogalmazott meg: “S be szép ilyen végzetes néppel Ugyanaznak tudni magunkat.”

Földi Pál - A ​Gestapo története
GESTAPO ​- ez a három szótag tizenkét éven át rettegésben tartotta előbb Németországot, majd egész Európát. Milliókat üldöztek azok, akik egy eszme, egy tévhit leple alatt tevékenykedtek; milliók szenvedtek és haltak meg a Gestapo (Geheime Staatspolizei - Titkos államrendőrség) tagjainak könyörtelensége következtében...

Földi Pál - A ​világtörténelem nagy csatái
E ​néhány sor egy katona feljegyzése, semmi több. A teljesség igénye nélkül igyekeztem megvilágítani a történelem és a katona kapcsolatát - az ókortól napjainkig - egyes háborúk, ütközetek tükrében. Ugyanakkor főbb kontúrjaiban vázoltam a hadművészet és a haditechnika fejlődését. Munkámat az ismeretlen katona emlékének szentelem. A katonának. Nem az a fontos, hogy tábornok avagy közlegény. Az egyén szerepe növekedhet szolgálati beosztásával, de lényegében nem változik, oszthatatlan. A katonai hivatás világos és egyszerű. Szolgálni - megőrizni - megoltalmazni! És ha az emberi természet sohasem bírta ezeket a fogalmakat teljesen kivirágoztatni, az bizonyos, hogy érdemes törekedni rájuk. És ezek a fogalmak nemcsak vágyálmát fejezik ki a katonának, hanem létének egész tartalmát...

Földi Pál - Nagy ​hadvezérek
Vannak ​emberek, akikről életrajzokat, regényeket és színdarabokat írnak, sőt filmeket készítenek, akik köré legendákat szőnek, akik különös becenevet kapnak. És ha katonákról van szó, nemcsak bajtársaik, hanem az ellenfél elismerését is kivívják. E könyv lapjain egy tucat ilyen katona sorakozik. Különböző korok, különböző népek és háborúk hadvezérei. Ami közös bennük: a hadtudomány és művészet tudatos, vagy ösztönös zsenijei, így tevékenységük a hadak élén - attól függetlenül, hogy uralkodók, vagy beosztott katonák voltak -, hosszabb-rövidebb ideig, de befolyásolta a történelmet. Miért pont ők, és miért nem mások? - kérdezheti joggal az olvasó. Hiszen az emberiség története - sajnos! - tele van háborúkkal, s annak kiemelkedő művelőivel. A fenti meghatározás alapján szerepelnie kellene az ógörög hadművészet olyan kiemelkedő alakjának mint amilyen Epameinondasz volt: olyan római katonai zseniknek, mint Marius és nagy ellenfele Sulla, akik nem csak csatákat nyertek, de forradalmasították a hadügyet is. Szólni kellett volna a Bizánci birodalom kiemelkedő hadvezéréről, a vitéz Belizárról, vagy a keresztes háborúk olyan legendás hőseiről, mint amilyen Szaleddin szultán, vagy "oroszlánszívű" Richárd voltak. Dzsingisz kán mellé óhatatlanul odakívánkozik a másik nagy keleti hódító, a "sánta" Timur Lenk.

Földi Pál - A magyar testőrség története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földi Pál - Janicsárok ​szép napjai
A ​hódító Oszmán Birodalom elit katonáit mutatja be könyvünk attól kezdve, hogy az elrabolt keresztény gyermekekből a fanatikus Begtas dervis "Allah éles kardját" kovácsolta egészen "végnapjaikig", amikor is II. Mahmud szultán egy török "hosszú kések éjszakáján" megsemmisítette szervezetüket, amely már állam volt az államban. A janicsárok létrejöttét, harcait és végnapjait bemutató könyv szolgál keretül, hogy megismertessen bennünket az iszlám kialakulásával, villámgyors terjedésének titkával. Ezzel egyidejűleg bepillantást nyerünk a szultánok szerájban zajló magánéletébe, a csillogó felszín alatt a hatalomért folytatott harc olykor igencsak kegyetlen küzdelmeibe.

Földi Pál - Panzermeyer
Ez ​a könyv Kurt Meyer-ről, a második világháború alatt a német Waffen SS (vagyis a Fegyveres SS) legfiatalabb és egyik leghíresebb tábornokáról szól. Kurt Meyer Katonai tehetsége, bátorsága, ügyessége révén került a legendák közé, hiszen még abban a korban is rendhagyónak számított, hogy mindössze 33 évesen került a tábornoki karba. Afrikán kívül a németek hadjáratában részt vett, harmincszor sebesült meg és elnyerte az egyik legmagasabb katonai kitüntetést, a Tölgylombbal és Kardokkal ékesített Lovagkeresztet. A szerző legendáktól mentesen, a tényekre támaszkodva mutatja be Panzermeyert, azon a régi római elv alapján, hogy a győztesek szemszögéből megírt számtalan könyv után halgattassék meg a másik fél is. Abban azonban egy pillanatig sem hagy kétséget, hogy a fiatal tiszt, minden tehetsége ellenére, rossz ügyet szolgált.

Földi Pál - Kitörés ​a halálkatlanból
FÜLSZÖVEG Ez ​a csata, amelyet a cserkaszi-katlan néven ismer a történelem, még mindig vitára ad okot a korábbi Szovjetunió és Németország hadtörténészei között. Összehasonlíthatatlanul kisebb volt, mint a gigantikus csaták Moszkvánál, Sztálingrádnál és Kurszknál, azonban mégis fontos szerepet játszik az orosz-német háborúban. A Vörös Hadsereget itt a Dnyeper mentén csakúgy - mint Sztálingrádnál -, sikerült jelentős német erőket bekatlanozni. Hogy nem sikerült mégsem a szovjet hadvezetésnek egy újabb megsemmisítő győzelmet elérnie, itt a szélkaszabolta ukrán síkságon, annak több oka van, melyet könyvünk részletesen kitárgyal. Itt és most csak annyit: ebben nem csekély szerepe volt annak a kitartásnak és hősiességnek, amit a német katonák tanúsítottak. Az objektív katonai feldolgozásban Cserkaszit általában példának használják annak bizonyítására, hogy mit nem szabad tenni egy bekerítő hadművelet esetén, aminek felelőssége egyértelműen Zsukovot terhelte, vagy pedig illusztrálni kívánják azt az ostobaságot, amellyel Hitler megkövetelte, hogy csapatai soha, egyetlen lépést se hátráljanak.

Földi Pál - Torpedo! ​Los!
Kétségtelen, ​hogy a 2. Világháború legizgalmasabb és legkegyetlenebb küzdelmét a szabad világ hajói és a náci Németország tengeralattjárói, Dönitz szürke farkasai vívták. Ez a drámai párbaj az Atlanti csata néven vonult be a történelembe. Azoknak a kereskedelmi gőzösöknek, amelyek a nélkülözhetetlen utánpótlást szállították Angliának és a Szovjetuniónak, nemcsak a viharos tengerrel kellett megküzdeniük, hanem egy másik, sokkal félelmetesebb ellenséggel is. Nyomukban járt állandó kísérőjük, a halál, amely lopakodó tengeralattjárók (U-boot-ok) formájában leselkedett rájuk. A torpedók által hullámsírba küldött és fáklyaként lángoló kereskedelmi és csatahajók fénye megvilágítja e 20. századi viking kalózok: Prien, Kretschmer, Schepke, Topp és a többiek kegyetlen, ám bátor elszántságot is sugárzó arcát, akik az összes fegyvernem közül a legközelebb álltak ahhoz, hogy megszerezzék Führerüknek a végső győzelmet. Ezt a csatát hat éven át egyfolytában vívták egy elit fegyvernem rendkívül jól képzett kiválóságai, és a legtöbb esetben ócska, védtelen teherszállító gőzösökön szolgáló tartalékos vagy éppen csak kényszerből toborzott tengerészek. Hogy ezt a sorsdöntő csatát mégis az utóbbiak nyerték meg, csoda volt egy olyan időben, amikor már rég nem hittek a csodákban. E küzdelem helyszíne a tenger volt, amelyet sokan ezért kegyetlennek neveztek. Pedig a tenger nem kegyetlen. Az emberek tették vagy teszik azzá.

Földi Pál - Harc ​a tengereken
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földi Pál - Különleges ​alakulatok a magyar hadszervezetben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földi Pál - A ​magyarok nyilai
A ​több mint fél évszázados - és még napjainkban is tartó - történelemhamisítás; deheroizálási törekvések és elhallgatások ellenére szerencsére egyre nagyobb az érdeklődés igaz nemzeti történelmünk eseményei, köztük az Árpád-kor iránt. Jelen munka az árpád-kori hadtörténelem színtézisét adja, a nagy sorsfordulókat, a honfoglalás, a "kalandozások", a tatárjárás és a királyi hatalomért való belső küzdelmeket, valamint a honvédő háborúkat a két nagy mohó hódítóval, a Német Római Császársággal és a Bizánci Birodalommal szemben. Támadó és védelmi harcok, győzelmek és vereségek elevenednek meg a könyv lapjain, de mindegyiket összeköti a haza sorsáért aggódó, érte tenni kész Turul-nemzetség, az Árpádok önfeláldozó helytállása, mélységes hazaszeretete. A 895 és 1301 közötti történelmi események leírását olyan neves szerzők csataleírásai színesítik, mint Hercegh Ferenc, Passuth László, Makai Sándor és Szántó György.

Földi Pál - Az ​égbolt lovagjai
Ez ​a könyv nem a magyar hadirepülés részletes, mindenre kiterjedő története. Csupán a két világháborúban önfeláldozóan harcoló, hazájukat védő, és hősi halált halt magyar pilóták teljesítménye előtti tisztelgés. Mint látjuk az első világháborúba kényszerített magyar hadirepülők sem tudásban, sem bátorságban nem maradtak el ellenfeleik mögött. Az antant hatalmak ezernyi modern gépcsodájával szemben, az elavult gépeken repülő magyar pilóták színe-virága hősi harcban áldozta életét. Legendás hősök voltak, akik vitézségükkel, emberségükkel kivívták maguknak nem csak a híres német bajtársak elismerését, de az ellenség rettegő csodálatát is. Aztán amikor 1944 véres nyarán-őszén, ezüstösen csillogva, mély zúgással, tömegével jelentek meg hazánk egén a nyugati-szövetségesek terrorbombázói, halált és a pusztulást hozva, akkor tűnt fel velük szemben az égen a Puma vadászok maroknyi gépe. Nem latolgatták a háború értelmét, csupán védték a magyar családokat, városokat, és ezért sokan, nagyon sokan áldozták fiatal életüket. Nem fasiszták voltak, hanem hősök! Mindkét világháborúban az égbolt legendás lovagjai.

Földi Pál - A ​hazáért és a szabadságért
A ​"nyalka kuruc", Thököly Imre és II Rákóczi Ferenc emlékezete a 19., majd a 20. század viharos magyar történelmében igencsak megfakult, inkább valami távoli, meseszerű legendának tűnik a mai generáció szemében. Pedig a magyar történelem egyik legszebb fejezetét írták vérrel, szenvedéssel, és hősiességgel. Így hát a "Kuruc király" és a "Nagyságos fejedelem" emlékezete soha nem halványulhat el históriánk lapjain. Lángoló hazaszeretetükön kívül is hagytak maguk után egy szellemiséget, ami előttük nem volt meg; amit haditeljesítményeikkel, áldozatkészségükkel és a kurucnak nevezett korszak dalaival, táncaival, katonáik révén ők teremtettek meg. Ez a szellemiség lobogott később az Európa csataterein dicsőséget szerzett huszárjainkban, 1848/49 csataterein, 1914-ben Limanowánál, majd 1944-ben a tordai ütközetben és végül 1956-ban Budapest utcáin. Ez a szellemiség, a kis nemzetek egyetlen megtartó ereje, a nacionalizmus, amely a mi népünk lelkében a kuruc tárogatók hangja mellett született meg.

Földi Pál - A ​magyar lovasság története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földi Pál - A ​Szahara akció / A kegyetlen dzsungel - Kommandós akciók a II. világháborúban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földi Pál - A ​Parancsnok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földi Pál - A ​harmincéves háború
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földi Pál - Beneš ​és a magyarok
Jelen ​munka az egykori Csehszlovák Köztársaság létrehozójának és legjelentősebb politikusának, Eduárd Benešnek a magyarság iránti gyűlölködő és rasszista, bűnös tevékenységét kívánja bemutatni. Az első világháború kitörésétől kezdve alig akadt olyan magyarellenes lépés, nemzetközi bonyodalom, fenyegetés, amely valamely módon ne lett volna kapcsolatban személyével. Soha nem tudta nekünk megbocsátani, hogy "betolakodtunk" a Kárpát-medencébe, és ezzel megakadályoztuk a szláv Közép-Európa létrejöttét. "Magyarországnak el kell tűnnie a térképről" - hirdette, és ennek érdekében fáradhatatlanul intrikált a nagyhatalmaknál, és a magyarellenes kisantant létrehozása is az ő nevéhez fűződik. Amikor a magyarság felszámolása nem járt sikerrel, ideiglenesen megelégedett azzal, hogy kiűzzön bennünket a Felvidékről. Tette ezt a nyugati hatalmak és a Szovjetunió cinkos közreműködésével. Beneš hírhedt dekrétumai, amelyek az Európai Unió legnagyobb "dicsőségére" ma is élnek, éppen úgy az emberiség elleni büntettek, mint az egykori zsidó törvények. A nagy demokratának kikiáltott Beneš tulajdonképpen Európa rossz szelleme volt, aki gátlástalanul vállalta, hogy a szovjet expanzió előkészítője legyen. Ahhoz, hogy megértsük a mai magyarellenes szlovák politika magatartását - amelyben Beneš az iránytű - meg kell ismernünk ennek a gátlástalan, politikai kalandornak tevékenységét.

Földi Pál - Fehér ​sas, vörös csillag
A ​mai ifjabb nemzedék talán nem is hallott róla, hogy 1919-1920-ban, a nagy világégés után, a 123 évi felosztottságból épp újjászülető Lengyelországnak újra élet-halál harcot kellett vívnia, - most a kígyótojásból éppen csak kikelt halálos veszedelemmel, a bolsevik Oroszországgal szemben. Az előbbi a nemzeti fennmaradásért küzdött, az utóbbi a világforradalom fáklyájával kívánta lángba borítani Európát. Ennek a háborúnak az igaz története nem volt publikus sem a Szovjetunióban, sem az általa megszállt csatlós államokban, így magában Lengyelországban sem A lengyelek nem beszélhettek róla nyíltan, hiszen ez nem kívánatos folt volt a két "kommunizmust építő ország testvéri kapcsolatán." A szovjet történetírás pedig nem kívánta, hogy bárki visszaemlékezzék arra az időre, amikor egy korábbi cári provincia nem volt hajlandó a "szovjet klubnak" tagja lenni. Aki mégis vette a bátorságot, és ha csak regényes formában is, az igazság egy részét megírta, mint Iszaak Babel, az az életével fizetett érte. Az olvasó most megismeri ennek a sorsdöntő konfliktusnak politikai és harctéri eseményeit, főszereplőit, köztük a "visztulai csodát" (melyben a magyaroknak is szerepe volt), és a híres-hírhedt "Kony-Armyt".

Földi Pál - Kard ​és kereszt
A ​Teuton Lovagrend történetére gondolva feldereng a lengyelek legnagyobb írójának, a Novel-díjas Henryk Sienkiewicznek grandiózus regénye, a Keresztes Lovagok. Vagy, akik látták, sohasem felejtik el Szergej Eizenstein híres-hírhedt filmjét, a Jégmezők lovagját, amelyben Prokofjev kísérteties zenéjére hömpölyögnek előre a fehér csuklyát viselő lovagok a Csud-tó végzetes jegén. Ezen művek alapján is "szinte egyértelmű", hogy a teuton lovagok, mint a pápaság assasinjei, tűzzel-vassal irtották a szláv népeket és rablógazdálkodásból éltek. A legendákat és a tudatos történelem hamisításokat ma sem könnyű különválasztani. De némileg objektív kutatónak, aki a Rend belső életének mozgató rugóit keresi, látnia kell, hogy ezen lovagok nem voltak semmivel sem rosszabbak, mint középkori társaik. Könyörtelenek voltak, de ugyanakkor bátor és kötelességtudó harcosok, akik uralmuk alatt rendkívüli módon felvirágoztatták a Balti-tenger térségét. A harc mellett betegápoló és irodalmi tevékenységet is folytattak. Így hát felmerül a kérdés: vajon a Teuton Lovagrend története a középkori hőseposzok elixírjével átitatott kalandok sorozata, vagy vallási őrjöngésből fakadó könyörtelen hódítási-térítési kísérlet? E könyv megpróbál választ keresni e kérdésekre: hogy lakozhat lélekben egymás mellett Isten és ördög? Egyszerre rabolni és imádkozni, gyilkolni és ájtatos körmenetben vonulni, zsolozsmázni és rémuralmat gyakorolni - ez valóban hátborzongató. Választ keresve szegődjünk hát a bal vállukon fekete keresztet viselő, fehér csuklyás őrgróffok nyomába, akik Kurland havas tájain lovagolnak és kardjuk acéljának visszhangja így cseng: "Drang nach Osten"...

Földi Pál - A ​második világháború titkai
A ​20. századtátongó sebeivel a történelem egyetlen katasztrófája sem hasonlítható össze. Mivel a történelmet a győztesek írják, 1945-től napjainkig, megtanították az emberiségnek, hogy miért és hogyan kellet meghalni a két világháború poklában százmillióknak. Ugyanakkor megdöbbentő tény, hogy egy egész emberöltő irodalmáról és győzelmes propagandájáról kezd kiderülni, hogy állításai jelentős részének az ellenkezője az igaz. Egy mozgalmas kor egész politikai tevékenységéről válik egyre nyilvánvalóbbá, hogy egy rosszul leplezett brutális önzés igazolhatatlan erőszakjánál alig volt egyéb. Jól ismerjük a 20. század eme iránymutató "cölöpjeit" a Szarajevóban eldördült lövésektől kezdve, a Hirosimára és Nagaszakira ledobott atombombákig. De vajon ezek a "cölöpök" a helyes irányt mutatják nekünk? Valóban a világ jobbik fele küzdött a sötétség erői ellen? Ez részben igaz! De kik és miért segítették életre a sötétség erőit, hogy aztán igazolhassák a maguk erkölcsi fölényét - bár egy Szovjetunióval az oldalukon ez nem volt könnyű -, amelynek egy két kivételtől eltekintve (pl. a Holokauszt), semmi közük nem volt a morálhoz? Ez az írás fellebbenti azon maszk alatti embertípus igazi arcát, akiket Eisenhower tábornok (majd elnök) emlékiratában "keresztes vitézeknek" nevez. De ezek a keresztes vitézek nem a Grál szentségéért rántottak kardot, hanem aranyértékéért. Ma már tudjuk, hogy a Manhattanban és a londoni City, szabadkőműves páholyaiban üldögélő urak, nem Artúr király kerek asztalának lovagjai voltak. Dacára a hatalmas emberáldozatnak, ez a kielégíthetetlen aranyéhségű Moloch mégsem tudta megszerezni a Grált, de mint napjaink eseményei bizonyítják, egy percig sem mondtak le róla.

Földi Pál - Fejezetek ​a KGB titkos történetéből
Fejezetek ​a KGB titkos történetéből Földi Pál könyve egy NKVD (KGB) tiszt - Szudoplatov - feljegyzésein alapszik, aki valami csoda folytán túlélte a 30,40,50-es évek tisztogatásait (pár foga, csigolyája és 1 szeme bánta, de túlélte). Hogyan látta pl. ő Sztálin halálát? Sztálin összehívott egy tanácskozást. Két téma volt: Tito meggyilkolása (el akarta tenni láb alól) és a zsidókkal való leszámolás (dühös volt rájuk, mert nem fektettek be a gazdag amerikai zsidók a háború után meggyengült Szovjetunióba). Kaganovics elvtárs megpróbálta a zsidókat megvédeni (maga is az volt), mire Sztálin gúnyosan megjegyezte: - Lám-lám, Kaganovics elvtárs 40 éve kommunista, de 60 éve zsidó. Erre Kaganovics dühösen felpattant, összetépte a párttagkönyvét és Sztálin arcába vágta és elviharzott. Sztálin előbb falfehér, majd vérvörös lett, és elvesztette az eszméletét. Másnap magához tért, de nem hagyta el a dácsáját. Aztán az őröknek gyanús lett, hogy 24 órája nem látták és nagy nehezen a házvezetőnője mert benyitni hozzá. Akkor már a földön feküdt. Bement a többi felső vezető, de egyik sem hívott orvost... A légzése megszűnt és ekkor Berija felkiáltott (az NKVD vezetője): "Hurrá, meghalt a zsarnok!!!" Erre Sztálin kinyitotta a szemét. Ekkor Berija lerogyott mellé és könyörgött hozzá: "Ne haljon meg, mihez kezdünk maga nélkül?"

Földi Pál - Görög-perzsa ​háborúk
A ​népek életében, akár a természetben, bekövetkeznek olyan hatalmas, földrengésszerű változások, amelyek meghatározzák sorsukat, jövőjüket. Ilyen volt a félelmetes árnyékként terjeszkedő, ókori Pezsa Birodalom nyomulása, ami 8 Kr. e. VI. és V. század fordulóján végveszélybe sodorta a páratlanul diadalmas hellén kultúrát. Amikor történelme eme legdrámaibb órájában meg kellett menteni a görög civilizációt, nem a spártai oIigarchiában felnőtt, csak az erő kultuszában és a mindennapos fegyveres gyakorlatban edzett harcosok mentették meg. A marathóni, plataiai, szalamiszi csatákban, szárazföldön és tengeren az athéni demokrácia polgárai győzték le, verték vissza és bátortalanították el a perzsákat. Ők voltak a jog szerint, kötelességből harcoló katonák, akiket a nép által választott hadvezérek irányítottak. Később a görög-perzsa háborúkat új dimenzióba fordította a fiatal makedón uralkodó, Nagy Sándor. Ekkor már a görögök léptek fel támadólag. De nemcsak a perzsák legyőzése vezette Sándor üstökösszerű életpályáját. Felfedezte és meghódította az eddig ismeretlen világot, s bár megtehette volna, nem pusztította el. Okosan kiegészítette, gazdagabbá tette vele a hellén kultúrát, s tettei nyomán így változott meg az emberiség civilizációjának arculata.

Földi Pál - A ​Waffen SS története
Ami ​az ókori perzsa hadseregben a Halhatatlanok különleges alakulata, a nagy Rómában a Pretoriánusok válogatott csapata, vagy Napóleonnak az Öreg Gárdája volt, azt jelentette Hitler Harmadik Birodalmában a Waffen SS (Fegyveres SS). Ez az ezüst halálfejet és fekete egyenruhát viselő elit gárda azonban harckészségben, vitézségben, a vezér iránti hűségben felülmúlta elődeit. Csak úgy, mint az emberi élet iránti megvetésében. A Waffen SS alakulatait ott látjuk a második világháború legvéresebb csatáinak gyújtópontjában, Harkov és Rosztov elfoglalásában, a demjanszki és a cserkaszi katlanok poklában, Narva védelmében és a normandiai harcokban csak úgy, mint az 1944-es decemberi, ardenneki halálroham élén. De ugyanakkor, ezek az egységek felelősek a harcmezőn elkövetett atrocitásokért, az ő kezükhöz tapad Le Paradis, Varsó, Oradour vagy Maldémy áldozatainak vére. Az sem mentheti őket, hogy a "kilengések" kétségtelenül a csata hevében történtek és gyakran az ellenség által elkövetett hasonló túlkapásokra adott válaszról volt szó, és általában csak kevés katonát érintettek. Azok, akik csak a Waffen SS csapatainak ezen atrocitásait hangoztatták, általában nagyvonalúan el szoktak feledkezni a Vörös Hadsereg kegyetlenkedéseiről és a szövetségesek által elkövetett nem kevés háborús bűntettről. Ha majd egyszer, az idő múlásával hozzáférhetővé válik a szövetségesek - főleg a szovjetek - rémtetteiről szóló valamennyi dokumentum, és ismertté válik minden tény, akkor a történelem talán kevésbé szigorú képet fog kialakítani a fegyveres SS-ről. Korát megelőzve Simon Wiewenthal, a náci háborús bűnök jelen kutatója, aki több mint 40 évet töltött a második világháború során a nácik által elkövetett bűnök feltárásával, annak a véleményének adott hangot, hogy a Waffen SS katonái lelkét nem terhelték nagyobb bűnök, mint akármelyik más nemzet katonáiét. A szörnyű pusztulást hozó második világháború immár több mint félévszázada véget ért. A sebek lassan behegednek – ha nem is feledhetők –, és Németország ma újra az Európai Unió megbecsült tagja. Ezzel párhuzamosan fokozatosan megszűntek a németekkel, sőt még a német katonával szembeni korábbi előítéletek. Történészek és volt ellenfelek ismerik el a német katona második világháborúban nyújtott kimagasló teljesítményét: akár a Wermachtot, a Luftwaffét, vagy a Kriegsmarinét tekintjük.

Földi Pál - A ​Magyar Királyi Honvédség a második világháborúban
A ​gyalázatos trianoni diktátum nemcsak az országot csonkította rneg, de megszabta, hogy Magyarországnak csak 35 000 fő katonája lehet. Ezen belül meghatározták, hogy a tisztek arányszáma az összlétszám huszadrészét, az altiszteké pedig tizenötödrészét ne haladja meg. Megtiltották a tartalékos hadkötelesek, valamint a katonai szállítóeszközök mozgósítás útján történő igénybevételének megszervezését is. Szabályozták, hogy fegyvert, lőszert és bármilyen hadianyagot csak egy gyárban szabad előállítani. Mindennemű fegyver és lőszer behozatala Magyarországra kifejezetten tilos volt. A diktátum meghatározta az alakulatok szervezeti felépítését, valamint azok létszámkereteit. Rögzítették azt is, hogy milyen fegyver és milyen arányban lehet a csapatoknál, valamint azok lőszerkiszabatát is.

Földi Pál - Pandúrok, ​zsandárok, csendőrök
Napjainkban ​alig van vitatottabb kifejezés Magyarországon, mint a csendőr, csendőrség. Sokaknak szitokszó, másoknak a rend, a közbiztonság szinonimáját jelenti. És valóban: az 1881-ben történt magalakítása óta ez a kettősség jellemezte ezt a testületet. Jelszavuk, a „HÍVEN, BECSÜLETTEL, VITÉZÜL”, elkötelezett szolgálatot, az uralkodó rendszer iránti feltétlen hűséget és a bűnözés elleni megalkuvás nélküli cselekvést fejezi ki. Ez a sziklaszilárd, megbízható és hatékony rendvédelmi testület, a mindenkori hatalom egyik legfőbb támasza volt, az uralkodó elit érdekeit védő és biztosító fegyveres erőszakszerv. A vidék népe tisztelettel, de egyben félve is tekintett a „kakastollasokra”. Amíg el nem jött 1944. március 19-e a csendőr elsőszámú őrzője volt az ország törvényeinek, az emberi élet és tulajdon védelmének. A német megszállás és az azt követő holokausztban való közreműködés azonban soha le nem mosható foltot ejtett az addig makulátlan csendőrzubbonyon. Napjainkban, amikor Magyarországon a baloldali liberalizmus „jóvoltából” soha nem tapasztalt bűnözési hullám söpör végig, a becsületes emberek millióinak jogos elvárása, hogy az állam megvédje életüket és vagyonukat egy olyan hatékony rendvédelmi szervezet által, mint amilyen a Magyar Királyi Csendőrség volt. Az óhaj jogos! A kérdés csupán az, hogy a feltámasztott csendőrség legyen-e ez a rendvédelmi szervezet? A Magyar Királyi Csendőrség történetének megismertetésével az olvasóra bízzuk a kérdés eldöntését.

Földi Pál - Hannibál ​a hadvezér
Egy ​férfi és egy kisfiú tér be az egyik hispániai kolónia Baal-templomába, hogy áldozatot mutassanak be istenüknek. Karthágó legendás hírű hadvezére, Hamilkar Barkas azért hozta el fiát, Hannibált ide, hogy átruházza rá örökségét. Az örökség pedig nem más, mint egy fogadalom: Szorítsd meg kezeddel ezt az oltárt, mely számodra messze idegenben a szülőhazát jelképezi, és esküdj meg fiam, Hannibál, hogy művemet folytatni fogod és befejezed, ha már én nem leszek; hogy gyűlölni fogod a rómaiakat, s harcolsz velük, addig nem fogsz nyugodni, míg földre nem tepered őket, vagy míg te magad el nem buktál! A történelem egyik legismertebb hadvezérének esküjéhez hűen leélt életét követhetjük nyomon a szerző regényének lapjain, mely egyúttal a feltörekvő Római Birodalom és Karthágó gigászi küzdelmének döntő fejezeteiről szóló krónika is.

Kollekciók