Ajax-loader

Földi Pál könyvei a rukkolán


Földi Pál - U-Boot ​sztori
A ​szerző legújabb műve a második világháború német tengeralattjáróinak, az U-Bootoknak, vagy ahogy nevezték őket "Dönitz szürke farkasai" történetének legdrámaibb epizódját veszi számba. Elvezeti az olvasót az óceánok, tengerek mélyére, a félelem és a pusztító szándék fémszivartestű, rejtőzködő műhelyeibe, a rettenetes acélszörnyek fojtogatóan izgalmas világába. A torpedók által hullámsírba küldött, fáklyaként lángoló kereskedelmi hajók fénye megvilágítja a legújabbkori "viking kalózok": Prien, Kretschmer, Schepke és a többiek kegyetlen, ám bátor elszántságot is tükröző arcát, akik az összes fegyvernem katonái közül a legközelebb állnak ahhoz, hogy megszerezzék a Führernek a végső győzelmet. Ezt a csatát hat évig egyfolytában vívták egy rendkívül jól képzett elit fegyvernem kiválóságai, és a legtöbb esetben ócska, védtelen teherszállító gőzösökön szolgáló, tartalékos, botcsinálta tengerészek. Az, hogy ezt a sorsdöntő csatát mégis az utóbbiak nyerték, csoda volt, egy olyan világban, amelyben már régen nem hittek a csodákban. A könyvet rendkívül adatgazdag személy- és hajónévmutató valamint képek egészítik ki.

Földi Pál - Titkos ​diplomácia - Német-orosz kapcsolatok a történelem tükrében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földi Pál - Nagy ​hadvezérek
Vannak ​emberek, akikről életrajzokat, regényeket és színdarabokat írnak, sőt filmeket készítenek, akik köré legendákat szőnek, akik különös becenevet kapnak. És ha katonákról van szó, nemcsak bajtársaik, hanem az ellenfél elismerését is kivívják. E könyv lapjain egy tucat ilyen katona sorakozik. Különböző korok, különböző népek és háborúk hadvezérei. Ami közös bennük: a hadtudomány és művészet tudatos, vagy ösztönös zsenijei, így tevékenységük a hadak élén - attól függetlenül, hogy uralkodók, vagy beosztott katonák voltak -, hosszabb-rövidebb ideig, de befolyásolta a történelmet. Miért pont ők, és miért nem mások? - kérdezheti joggal az olvasó. Hiszen az emberiség története - sajnos! - tele van háborúkkal, s annak kiemelkedő művelőivel. A fenti meghatározás alapján szerepelnie kellene az ógörög hadművészet olyan kiemelkedő alakjának mint amilyen Epameinondasz volt: olyan római katonai zseniknek, mint Marius és nagy ellenfele Sulla, akik nem csak csatákat nyertek, de forradalmasították a hadügyet is. Szólni kellett volna a Bizánci birodalom kiemelkedő hadvezéréről, a vitéz Belizárról, vagy a keresztes háborúk olyan legendás hőseiről, mint amilyen Szaleddin szultán, vagy "oroszlánszívű" Richárd voltak. Dzsingisz kán mellé óhatatlanul odakívánkozik a másik nagy keleti hódító, a "sánta" Timur Lenk.

Földi Pál - Napóleon ​Moszkva alatt / Hitler Moszkva alatt
Két ​ellenséges hatalom is eljutott Moszkva alá, Oroszország szívébe 150 éven belül: Napóleon francia csapatai és Hitler kiválóan képzett, nehézpáncélos hadai. Elfoglalni, ill. megtartani a várost egyiküknek sem sikerült. Mi volt bukásuk oka? Milyen hibákat követett el Napóleon és Hitler? Mindezt megtudhatjuk Föld Pál könyvéből. A kiadvány nem szokványos formában, hanem hátlapjával egybekötve tartalmazza a két egymástól független leírást.

Földi Pál - Ezer ​év csatái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földi Pál - A ​német titkosszolgálat a második világháborúban
A ​titkosszolgálatok éppen azért azok, mert működésükről (amíg jelen időben léteznek és dolgoznak) alig lehet tudni valamit, legfeljebb találgatni. Érdekes azonban megismerni a már nem létezők munkásságát is: az Abwehr, az SD és a Gestapo történetét meséli el Földi Pál ebben a rendkívül izgalmas könyvben.

Földi Pál - A ​Gestapo története
GESTAPO ​- ez a három szótag tizenkét éven át rettegésben tartotta előbb Németországot, majd egész Európát. Milliókat üldöztek azok, akik egy eszme, egy tévhit leple alatt tevékenykedtek; milliók szenvedtek és haltak meg a Gestapo (Geheime Staatspolizei - Titkos államrendőrség) tagjainak könyörtelensége következtében...

Földi Pál - Ki ​kicsoda a II. világháborúban?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földi Pál - A ​világtörténelem nagy csatái - Kezdetektől a 18. századig
E ​néhány sor egy katona feljegyzése, semmi több. A teljesség igénye nélkül igyekeztem megvilágítani a történelem és a katona kapcsolatát - az ókortól napjainkig - egyes háborúk, ütközetek tükrében. Ugyanakkor főbb kontúrjaiban vázoltam a hadművészet és a haditechnika fejlődését. Munkámat az ismeretlen katona emlékének szentelem. A katonának. Nem az a fontos, hogy tábornok avagy közlegény. Az egyén szerepe növekedhet szolgálati beosztásával, de lényegében nem változik, oszthatatlan. A katonai hivatás világos és egyszerű. Szolgálni - megőrizni - megoltalmazni! És ha az emberi természet sohasem bírta ezeket a fogalmakat teljesen kivirágoztatni, az bizonyos, hogy érdemes törekedni rájuk. És ezek a fogalmak nemcsak vágyálmát fejezik ki a katonának, hanem létének egész tartalmát...

Földi Pál - Nagy ​Sándor háborúi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földi Pál - A ​Luftwaffe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földi Pál - Mária ​Terézia magyar tábornagya
A ​nagy magyar hadvezérek sorozatában a szerző ebben a művében gróf Futaki Hadik András tábornagy életét és katonai karrierjét tárja elénk. A hosszú életű és sikeres hadvezérről nem sok mű szól, pedig ő az a vakmerő lovastiszt, aki példátlan módon, egy nagyszerű huszárcsínnyel megsarcolta Nagy Frigyes féltve őrzött fővárosát, Berlint. Ő az a magyar hadvezér, aki Mária Terézia és II. József idején nem csak a legmagasabb katonai rangra, de beosztásba - az Udvari Haditanács elnöki székébe - is emelkedett. Nyolcvan évet élt, ebből ötvennyolcat töltött egyenruhában. A budai várbeli lovas szobra az ország egyik legszebb katona emlékműve, de félő, hogy sokan nem tudják, kit és mit jelképez. Ez a munka ezt a hiányt is igyekszik pótolni, miközben a háttérben ott kavarognak az örökösödési háborúban vajúdó Európa nagy történelmi eseményei, benne olyan kiemelkedő politikusokkal és hadvezérekkel, mint Nagy Frigyes, II. Katalin cárnő és Szász Móric, továbbá a magyarság sorsával összefonódott Habsburg-Lotharingiai ház koronás figurái, akik nagyon is esendő emberi mivoltukban állnak elénk. Ezen utóbbiak használták fel ingatag trónjuk megmentésére Hadik tehetségét, a magyarság életét és vérét.

Földi Pál - A magyar testőrség története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földi Pál - Sasok ​harcban
Az ​ejtőernyős csapatok minden hadseregben az elitet jelentik. Általában ott vetik be őket, ahol a harchelyzet különösen kritikus, és nekik meg kell oldaniuk a megoldhatatlant. Így volt ez a második világháborús német ejtőernyős vadászok, a legendás Fallaschirmjagerek esetében is. Az ellenség által csak zöld ördögöknek nevezett német ejtőernyős egységek a német hadsereg szeme fénye voltak. Különlegesen kiképzett végletekig fanatizált csapat volt. Életkorukat tekintve fiatalok, katonai tapasztalataikat mérlegelve öregek. Legmaradandóbb harccselekményük azonban Kréta elfoglalása, és Monte Cassino legendás védelme volt. Később bármi is történt velük, mindent ehhez a két fantasztikus harccselekményhez mértek. Erről a két legendába illő harcműveletről szól ez a könyv.

Földi Pál - Kossuth ​és Görgey
Az ​1848-ban fellobbant dicsőséget, majd kínszenvedést osztó szabadságharc történetét, jól-rosszul sokan megírták. Ennek ellenére a téma sokáig érdekelte, és mindmáig foglalkoztatja a közvéleményt. Szenvedélyes viták folytak és folynak olykor a történelmi hitellel mit sem törődve. A kor két kiemelkedő személyiségét Kossuth Lajost és Görgey Artúrt nem viszonyították az egész történéshez, inkább kiemelték, és kedvenc eszményeik vagy vérbő ellenszenvük sugalma szerint alakítgatták. Így aztán eljutottunk a tündöklő hérosz és a sátáni bűnbak legendájához, megfeledkezve a felelősség igazságos megosztásáról. A másik mulasztás az előbbi édes gyermeke: a hősben és bűnbakban egyaránt nem látták meg az embert, a humánum természetes fényeit és árnyait. Könyvünk nem a szabadságharc történetét írja le, csupán felvillantja a két kiemelkedő képességekkel megáldott férfiú, Kossuth és Görgey egymással vívott küzdelmét, és azt, hogy ez milyen tragédiával volt szabadságharcunkra. Szerző nem kívánja elvitatni Kossuth történelmi nagyságát, csak éppen azt a fekete legendát igyekszik eloszlatni, amelyet korábban és ma is oly makacsul szőttek Görgey alakja köré. Az 1848-49-es helyzet kezd drámai módon napjainkhoz hasonlítani. Épp itt az ideje, hogy az e könyvben írottak tanulságain elgondolkodjunk.

Földi Pál - Észak ​Dél ellen
AZ ​Amerikai Egyesült Államok ma a világ vezető hatalma, éppen ezért történelmével foglalkoznunk kell, hogy némileg megértsük. Erről a hatalmas és gazdag országról kétféle fogalom volt "forgalomban": a szabadság, a demokrácia és a korlátlan lehetőségek hazája, illetve a világuralomra törő, "imperialista emberfarkasok" országa, amely ráadásul még rasszista is. Vajon melyik Amerika az igazi? Talán segít bennünket az eligazodásban, ha megismerjük az amerikai polgárháború objektív történetét. Objektív (!) - ezen van a hangsúly - , mert nem teljesen igaz a jóságos, liberális Észak és a könyörtelen, rabszolgatartó Dél belénk sulykolt legendája. Észak és Dél tragikus, egyáltalán nem emelkedett harca, amelynek végső tétje korántsem a rabszolgák felszabadítása, hanem az ország egysége, és a gazdag, de maradi Dél kifosztása, a gyorsabban haladó, de mohóságában kevéssé rokonszenves jenkik Északja által. Lee és Grant tábornokok kemény és kegyetlen küzdelme fölött azonban ott lebeg egy nagy ember, a tragédiájában is diadalmas Lincoln elnök alakja, aki megvédte az államok egységét. Azonban, ahogy szülőföldjén, Illinoisban lévő szobrára tekintünk, olybá tűnik, mintha a mai Amerikára nézve sírva. Vagy csak szégyenében hajtja le a fejét?

Földi Pál - A ​Parancsnok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földi Pál - Legendás ​várak
A ​régi Magyarország leghíresebb várainak története A könyvben szereplő várak egy része olyan hősök, mint Dobó István, Zrínyi Miklós, vagy éppen Zrínyi Ilona révén lett legendás, más részüknek, mint Csejthének, vagy Salgónak a hozzájuk fűződő hátborzongató legendák szereztek hírnevet. Vegyük hát kézbe képletesen a vándorbotot, és zarándokként kérjünk bebocsátást e legendás várakba, magyar sorsunk őrt álló virrasztóiba.

Földi Pál - Hitler ​tábornokai
Ha ​tanulmányozni kívánjuk Hitler tábornokait, magával Hitlerrel kell kezdjük, mert nélküle nem lettek volna győzelmek, vereségek, marsallbotok, bombamerényletek, népbírósági vagy pedig nemzetközi katonai bírósági ítéletek, akasztások, sőt, nem kizárt, hogy nem lett volna talán még háború sem. Hitler Adolf óriási kudarcot vallott legfőbb hadúrként. Néhány kriptonáci történésztől eltekintve senki sem próbálta azt bizonyítani, hogy Hitler elkerült volna bizonyos vereségeket s kivívta volna a végső győzelmet, ha tábornokai nem követnek el hibákat. Ennek másik oldala, az a nem kevés kommunista múmia, akik viszont azt állítják, hogy nemcsak Hitler a felelős a vereségekért, hanem tábornokai így is, úgy is alulmaradtak volna a "magasabbrendű szovjet hadműveleti művészettel" (?) szemben

Földi Pál - Liliom ​és kard
Az ​Árpád-kor háborúi (A magyarok nyilai) után most a magyar Anjouk hadviseléséről szóló könyvet tartja kezében az olvasó. Károly Róbert, de elsősorban Nagy Lajos uralkodása a magyar lovagkor hőskölteménye. A középpontban ezúttal sem Magyarország egyetemes történelme, hanem a magyarországi Anjouk sikeres hadművészete áll, amellyel Magyarországot Európa vezető hatalmává tették. Könyvünk az Anjou-liliommal ékesített magyar kard előtti tisztelgés.

Földi Pál - Torpedo! ​Los!
Kétségtelen, ​hogy a 2. Világháború legizgalmasabb és legkegyetlenebb küzdelmét a szabad világ hajói és a náci Németország tengeralattjárói, Dönitz szürke farkasai vívták. Ez a drámai párbaj az Atlanti csata néven vonult be a történelembe. Azoknak a kereskedelmi gőzösöknek, amelyek a nélkülözhetetlen utánpótlást szállították Angliának és a Szovjetuniónak, nemcsak a viharos tengerrel kellett megküzdeniük, hanem egy másik, sokkal félelmetesebb ellenséggel is. Nyomukban járt állandó kísérőjük, a halál, amely lopakodó tengeralattjárók (U-boot-ok) formájában leselkedett rájuk. A torpedók által hullámsírba küldött és fáklyaként lángoló kereskedelmi és csatahajók fénye megvilágítja e 20. századi viking kalózok: Prien, Kretschmer, Schepke, Topp és a többiek kegyetlen, ám bátor elszántságot is sugárzó arcát, akik az összes fegyvernem közül a legközelebb álltak ahhoz, hogy megszerezzék Führerüknek a végső győzelmet. Ezt a csatát hat éven át egyfolytában vívták egy elit fegyvernem rendkívül jól képzett kiválóságai, és a legtöbb esetben ócska, védtelen teherszállító gőzösökön szolgáló tartalékos vagy éppen csak kényszerből toborzott tengerészek. Hogy ezt a sorsdöntő csatát mégis az utóbbiak nyerték meg, csoda volt egy olyan időben, amikor már rég nem hittek a csodákban. E küzdelem helyszíne a tenger volt, amelyet sokan ezért kegyetlennek neveztek. Pedig a tenger nem kegyetlen. Az emberek tették vagy teszik azzá.

Földi Pál - Kitörés ​a halálkatlanból
FÜLSZÖVEG Ez ​a csata, amelyet a cserkaszi-katlan néven ismer a történelem, még mindig vitára ad okot a korábbi Szovjetunió és Németország hadtörténészei között. Összehasonlíthatatlanul kisebb volt, mint a gigantikus csaták Moszkvánál, Sztálingrádnál és Kurszknál, azonban mégis fontos szerepet játszik az orosz-német háborúban. A Vörös Hadsereget itt a Dnyeper mentén csakúgy - mint Sztálingrádnál -, sikerült jelentős német erőket bekatlanozni. Hogy nem sikerült mégsem a szovjet hadvezetésnek egy újabb megsemmisítő győzelmet elérnie, itt a szélkaszabolta ukrán síkságon, annak több oka van, melyet könyvünk részletesen kitárgyal. Itt és most csak annyit: ebben nem csekély szerepe volt annak a kitartásnak és hősiességnek, amit a német katonák tanúsítottak. Az objektív katonai feldolgozásban Cserkaszit általában példának használják annak bizonyítására, hogy mit nem szabad tenni egy bekerítő hadművelet esetén, aminek felelőssége egyértelműen Zsukovot terhelte, vagy pedig illusztrálni kívánják azt az ostobaságot, amellyel Hitler megkövetelte, hogy csapatai soha, egyetlen lépést se hátráljanak.

Földi Pál - Oroszlán ​és sas
Kevés ​olyan jelentős esemény van a világtörténelemben, mint a harmincéves háború (1618-1648), amelyet akár első világháborúnak is nevezhetünk, hiszen Skandináviától Itáliáig, Német- és Franciaországtól Spanyolországig szinte minden jelentős állam valamilyen formában részt vett benne. A harminc évig tartó könyörtelen vérengzés, amely szinte pusztasággá tette Európát, lényegében vallási ellentétek miatt tört ki. Úgy a protestánsok, mint a katolikusok "erős váruknak" sajátították ki az Istent, hogy aztán ez a hitbéli eltérés fokozatosan alakuljon át nemzeti törekvésekké, amelyek végül átrajzolták Európa térképét. A háborút lezáró vesztfáliai béke már nem vallásbéke, hanem a hatalmak osztozkodása, egymás közötti politikai viszonyuk rendezése. E harminc év alatt kiemelkedő államférfiak sora irányította Európa történelmét. Az ókort valamint a második világháborút kivéve, egyetlen történelmi korszak sem vonultatott fel annyi kiváló hadvezért, mint ahányan e harminc esztendő alatt a csatatérre léptek; elég csak Richelieu, Gusztáv Adolf, Wallenstein, Pappenheim, Tilly, a Nagy Condé vagy éppen Turenne nevét megemlíteni. És "természetesen" mi magyarok ebből a világégésből sem maradhattunk ki, de hála kiváló fejedelmeinknek, mint Bethlen Gábor vagy I. Rákóczi György, ezúttal a győztesek oldalán fejeztük be a háborút. A nép szenvedésén átsejlő étes hírű, mégis a romantika mázával bevont kalandorok, ármány és szerelem teszik színessé és teljessé ennek a szörnyű harminc évnek a történetét.

Földi Pál - A ​magyar gyalogság története 1715-1918
A ​katonasággal foglalkozó művek áradó romantikája a csaták mítoszában általában olyan "elit" fegyvernemeknek adja a babért, amelyek színes, látványos tetteket hajtanak végre; így elsősorban a lovasságnak, a "háborúk istenének", a tüzérségnek, majd a 20. században a páncélosok és a légierő történetei uralják a hadtörténelmet. A csataterek "napszámosairól", a gyalogságról egyre kevesebb szó esik, már-már szinte feledésbe merül, vagy lekicsinylő kézlegyintéssel intézik el. Pedig a gyalogság fáradhatatlan menetelései, rendíthetetlen szuronyrohamai semmiben sem maradnak el - sem hősi helytállásban, sem veszteségekben - egy nagyszerű lovasattaktól, egy páncélos támadástól, vagy akár egy légicsatától. Ez előtt az "elfelejtett" fegyvernem előtt kívánom meghajtani az elismerés zászlaját, mint amely a "csataterek királynőjét" megilleti.

Földi Pál - A ​Waffen SS története
Ami ​az ókori perzsa hadseregben a Halhatatlanok különleges alakulata, a nagy Rómában a Pretoriánusok válogatott csapata, vagy Napóleonnak az Öreg Gárdája volt, azt jelentette Hitler Harmadik Birodalmában a Waffen SS (Fegyveres SS). Ez az ezüst halálfejet és fekete egyenruhát viselő elit gárda azonban harckészségben, vitézségben, a vezér iránti hűségben felülmúlta elődeit. Csak úgy, mint az emberi élet iránti megvetésében. A Waffen SS alakulatait ott látjuk a második világháború legvéresebb csatáinak gyújtópontjában, Harkov és Rosztov elfoglalásában, a demjanszki és a cserkaszi katlanok poklában, Narva védelmében és a normandiai harcokban csak úgy, mint az 1944-es decemberi, ardenneki halálroham élén. De ugyanakkor, ezek az egységek felelősek a harcmezőn elkövetett atrocitásokért, az ő kezükhöz tapad Le Paradis, Varsó, Oradour vagy Maldémy áldozatainak vére. Az sem mentheti őket, hogy a "kilengések" kétségtelenül a csata hevében történtek és gyakran az ellenség által elkövetett hasonló túlkapásokra adott válaszról volt szó, és általában csak kevés katonát érintettek. Azok, akik csak a Waffen SS csapatainak ezen atrocitásait hangoztatták, általában nagyvonalúan el szoktak feledkezni a Vörös Hadsereg kegyetlenkedéseiről és a szövetségesek által elkövetett nem kevés háborús bűntettről. Ha majd egyszer, az idő múlásával hozzáférhetővé válik a szövetségesek - főleg a szovjetek - rémtetteiről szóló valamennyi dokumentum, és ismertté válik minden tény, akkor a történelem talán kevésbé szigorú képet fog kialakítani a fegyveres SS-ről. Korát megelőzve Simon Wiewenthal, a náci háborús bűnök jelen kutatója, aki több mint 40 évet töltött a második világháború során a nácik által elkövetett bűnök feltárásával, annak a véleményének adott hangot, hogy a Waffen SS katonái lelkét nem terhelték nagyobb bűnök, mint akármelyik más nemzet katonáiét. A szörnyű pusztulást hozó második világháború immár több mint félévszázada véget ért. A sebek lassan behegednek – ha nem is feledhetők –, és Németország ma újra az Európai Unió megbecsült tagja. Ezzel párhuzamosan fokozatosan megszűntek a németekkel, sőt még a német katonával szembeni korábbi előítéletek. Történészek és volt ellenfelek ismerik el a német katona második világháborúban nyújtott kimagasló teljesítményét: akár a Wermachtot, a Luftwaffét, vagy a Kriegsmarinét tekintjük.

Földi Pál - Az ​osztrák-magyar haditengerészet története
A ​nemzettudatot romboló elmúlt 55 esztendő agymosása következtében többek között a magyar hadtörténelem fényes lapjai is egyre halványulnak, a régi dicsőség nem csak késik, de végleg el is tünedezik a mesterségesen keltett éji homályban. Mindezek alapján hogyan lehetne elvárni a jövő nemzedékétől, hogy bármit is tudjon a magyar hadtörténelem egy "elveszett" mostoha gyermekéről, a haditengerészetről és a folyami flottilláról? Mit sem tudnak Lissáról, Otrantóról, a bolsevizmus réme ellen elsőnek fegyvert fogó monitorok harcairól. Legfeljebb a "lovas tengerész" gúnyosan belénk sulykolt képe vetődik fel, vagy sokan azzal intézik el az Osztrák-Magyar Haditengerészet történetét, hogy az osztrák belügy

Földi Pál - Fekete ​lobogó alatt
Kalandok ​a végtelen, kék tengeren, kifosztott hajók, vér és arany, no meg természetesen, elásott kincsek. A legtöbb szárazföldi embernek ezek jutnak eszébe a kalóz szó hallatán. Szürke, unalmas hétköznapjainkon gyakran gondolunk azokra a "régi szép időkre", amikor a kalandok, az ismeretlen világába vezető utazások, a szárazon és a vízen megvívott küzdelmek romantikus dicsfénnyel vonták be e régi történetek szereplőit. Ám ismerve a romantika természetét, tudjuk, hogy e dicsfény gyakran hamisan csillog, s csak az utókor múltba merengő, nagy tettek utáni vágyakozása szépíti meg a régmúlt történéseit. Kevés dologra lehet igazabb ez a megállapítás, mint a kalózkodásra. A valóságban a kalózok nem romantikus történetek széplelkű hősei voltak, hanem tengeri rablók. Törvényen kívül álltak, minden útjukba kerülő hajót kifosztottak, és utasait a legtöbb esetben kegyetlenül lemészárolták. Az elfogott kalózokkal a hatóságok általában nem teketóriáztak, köztörvényes bűnözőként akasztófa várt rájuk. E könyv a kalózok véres tettektől hemzsegő, kalandokkal teli világába enged bepillantást, végigtekintve a kalózkodás történetén az ókortól egészen napjainkig.

Földi Pál - A ​halál neve U47
Ebből ​a könyvből megismerheti a második világháború legvakmerőbb tengeri akcióját.

Földi Pál - Hannibál ​a hadvezér
Egy ​férfi és egy kisfiú tér be az egyik hispániai kolónia Baal-templomába, hogy áldozatot mutassanak be istenüknek. Karthágó legendás hírű hadvezére, Hamilkar Barkas azért hozta el fiát, Hannibált ide, hogy átruházza rá örökségét. Az örökség pedig nem más, mint egy fogadalom: Szorítsd meg kezeddel ezt az oltárt, mely számodra messze idegenben a szülőhazát jelképezi, és esküdj meg fiam, Hannibál, hogy művemet folytatni fogod és befejezed, ha már én nem leszek; hogy gyűlölni fogod a rómaiakat, s harcolsz velük, addig nem fogsz nyugodni, míg földre nem tepered őket, vagy míg te magad el nem buktál! A történelem egyik legismertebb hadvezérének esküjéhez hűen leélt életét követhetjük nyomon a szerző regényének lapjain, mely egyúttal a feltörekvő Római Birodalom és Karthágó gigászi küzdelmének döntő fejezeteiről szóló krónika is.

Földi Pál - A ​hadművészet története
Rendhagyó ​művet tart kezében az olvasó. A háborúk elméletét és gyakorlatát bemutató munkát. Egészen mostanáig nem volt kísérlet arra, hogy a katonai elméletet az ókortól napjainkig egyetlen kötetben összefoglalják. Jelen könyv szerzője most pótolja a fenti hiányt. Földi Pál ezredes régi katonacsaládból származik. Ősei köött megtalálható egy kuruc brigadéros éppen úgy, mint a Magyar Királyi honvédség tábornoka. A családi tradíciók és neveltetése alapján nem is lehetett más, csak katona. A gimnáziumi érettségu után önként vonult be az akkor Néphadseregbe. A főiskola, majd az akadémia elvégzése után Moszkvában egy vezérkari tanfolyam következett. Harmincéves katonai szolgálatát a repülő csapatok kötelékében teljesítette, csak az 1980-as években szolgált az országos Légierő Parancsnokságon, illetve a Honvédelmi minisztériumban.

Földi Pál - Beneš ​és a magyarok
Jelen ​munka az egykori Csehszlovák Köztársaság létrehozójának és legjelentősebb politikusának, Eduárd Benešnek a magyarság iránti gyűlölködő és rasszista, bűnös tevékenységét kívánja bemutatni. Az első világháború kitörésétől kezdve alig akadt olyan magyarellenes lépés, nemzetközi bonyodalom, fenyegetés, amely valamely módon ne lett volna kapcsolatban személyével. Soha nem tudta nekünk megbocsátani, hogy "betolakodtunk" a Kárpát-medencébe, és ezzel megakadályoztuk a szláv Közép-Európa létrejöttét. "Magyarországnak el kell tűnnie a térképről" - hirdette, és ennek érdekében fáradhatatlanul intrikált a nagyhatalmaknál, és a magyarellenes kisantant létrehozása is az ő nevéhez fűződik. Amikor a magyarság felszámolása nem járt sikerrel, ideiglenesen megelégedett azzal, hogy kiűzzön bennünket a Felvidékről. Tette ezt a nyugati hatalmak és a Szovjetunió cinkos közreműködésével. Beneš hírhedt dekrétumai, amelyek az Európai Unió legnagyobb "dicsőségére" ma is élnek, éppen úgy az emberiség elleni büntettek, mint az egykori zsidó törvények. A nagy demokratának kikiáltott Beneš tulajdonképpen Európa rossz szelleme volt, aki gátlástalanul vállalta, hogy a szovjet expanzió előkészítője legyen. Ahhoz, hogy megértsük a mai magyarellenes szlovák politika magatartását - amelyben Beneš az iránytű - meg kell ismernünk ennek a gátlástalan, politikai kalandornak tevékenységét.

Földi Pál - Fejezetek ​a KGB titkos történetéből
Fejezetek ​a KGB titkos történetéből Földi Pál könyve egy NKVD (KGB) tiszt - Szudoplatov - feljegyzésein alapszik, aki valami csoda folytán túlélte a 30,40,50-es évek tisztogatásait (pár foga, csigolyája és 1 szeme bánta, de túlélte). Hogyan látta pl. ő Sztálin halálát? Sztálin összehívott egy tanácskozást. Két téma volt: Tito meggyilkolása (el akarta tenni láb alól) és a zsidókkal való leszámolás (dühös volt rájuk, mert nem fektettek be a gazdag amerikai zsidók a háború után meggyengült Szovjetunióba). Kaganovics elvtárs megpróbálta a zsidókat megvédeni (maga is az volt), mire Sztálin gúnyosan megjegyezte: - Lám-lám, Kaganovics elvtárs 40 éve kommunista, de 60 éve zsidó. Erre Kaganovics dühösen felpattant, összetépte a párttagkönyvét és Sztálin arcába vágta és elviharzott. Sztálin előbb falfehér, majd vérvörös lett, és elvesztette az eszméletét. Másnap magához tért, de nem hagyta el a dácsáját. Aztán az őröknek gyanús lett, hogy 24 órája nem látták és nagy nehezen a házvezetőnője mert benyitni hozzá. Akkor már a földön feküdt. Bement a többi felső vezető, de egyik sem hívott orvost... A légzése megszűnt és ekkor Berija felkiáltott (az NKVD vezetője): "Hurrá, meghalt a zsarnok!!!" Erre Sztálin kinyitotta a szemét. Ekkor Berija lerogyott mellé és könyörgött hozzá: "Ne haljon meg, mihez kezdünk maga nélkül?"

Kollekciók