Ajax-loader

Földi Pál könyvei a rukkolán


Földi Pál - Ki ​kicsoda a II. világháborúban?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földi Pál - A ​világtörténelem nagy csatái
E ​néhány sor egy katona feljegyzése, semmi több. A teljesség igénye nélkül igyekeztem megvilágítani a történelem és a katona kapcsolatát - az ókortól napjainkig - egyes háborúk, ütközetek tükrében. Ugyanakkor főbb kontúrjaiban vázoltam a hadművészet és a haditechnika fejlődését. Munkámat az ismeretlen katona emlékének szentelem. A katonának. Nem az a fontos, hogy tábornok avagy közlegény. Az egyén szerepe növekedhet szolgálati beosztásával, de lényegében nem változik, oszthatatlan. A katonai hivatás világos és egyszerű. Szolgálni - megőrizni - megoltalmazni! És ha az emberi természet sohasem bírta ezeket a fogalmakat teljesen kivirágoztatni, az bizonyos, hogy érdemes törekedni rájuk. És ezek a fogalmak nemcsak vágyálmát fejezik ki a katonának, hanem létének egész tartalmát...

Földi Pál - Ezer ​év csatái
Régi ​katonacsaládból származom, s magam is hivatásos tisztként szolgáltam, így természetes, hogy a hadtörténelem iránt mindig különös érdeklődéssel viseltettem. Nem vagyok hadtörténész, csak, mint egy, a hazáját és hivatását szerető ember búvárkodtam e tudományban, s mivel az elmúlt félévszázad hivatalos történelem szemléletével sok mindenben nem értettem egyet, tollat ragadtam, hogy a magam értékelését vessem papírra. A 70-es 80-as években - amikor ezen sorok íródtak - szó sem lehetett megjelenésükről, de tulajdonképpen nem is a nyílvánosságnak szántam, csupán azt akartam elérni, hogy kiskorú fiam egy másfajta magyar történelemismeretet kapjon, amelyet nem sző át meg át a “haladó hagyományok” szlogenje, meg az osztályharc mindenekfelettisége. A fiam már felnőtt azóta, így irományom - most, hogy megjelenhet - , a mai fiatal nemzedékhez szól, hátha sikerül bennük felkelteni azt az érzést, amit Ady Endre így fogalmazott meg: “S be szép ilyen végzetes néppel Ugyanaznak tudni magunkat.”

Földi Pál - A magyar testőrség története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földi Pál - A ​magyar testőrség története
1760-ban ​Mária Terézia megalapította a Magyar Nemesi Testőrséget. A 18-19. századi testőröknek szakmai alkalmasságuk mellett külsőleg és viselkedésükben is a legmagasabb elvárásoknak kellett megfelelniük. "Általános elvárás volt a makulátlan egészség és testi épség, a legalább 180 centiméteres testmagasság. Dohányozni is tilos volt, hogy az egyenruha illata kellemes maradjon. A testőröknek mindig feddhetetlenül kellett viselkedniük és szavaikat is gondosan meg kellett válogatniuk: a káromkodást például súlyos pénzbüntetéssel sújtották. A regula szerint tilos volt 'ledér nők társaságát keresniük vagy ilyen nőket kvártélyukon fogadniuk'. Az persze más kérdés volt, ha az udvarnál egy magas rangú nő szemet vetett egyikükre" (Holló József.) A testőröknek szolgálatuk alatt folyamatos továbbképzéseken kellett részt venniük, ahol nemcsak katonai témákban pallérozódtak, hanem általános műveltségüket és nyelvismeretüket is fejlesztették vagy épp táncórákat vettek. Ezek a kiművelt katonatisztek szolgálati idejük lejártával jellemzően hazatértek Magyarországra, és az itteni közösségek javára fordították az Európa, sőt a világ egyik legfontosabb udvarában elsajátított tudást. Közéjük tartozott többek között Bessenyei György és Kisfaludy Sándor is, akiket "testőríróknak" nevezünk.

Földi Pál - A ​harmincéves háború
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földi Pál - Condor ​Légió
Spanyolország ​1936 és 1939 között bizonyos értelemben a második világháború első nagy hadszínterét jelentette - főként a németek, olaszok és szovjetek számára olyan kísérleti terepet, ahol új fegyvereket és katonai doktrínáikat kipróbálhatták, s ahol már olyan atrocitások zajlottak, amelyek előrevetítették a második világháború borzalmait.

Földi Pál - Szovjet ​háborús bűnök
Egy ​sorozat - a második világháború titkai - első könyvét tartja kezében az olvasó. Sokan úgy vélik, erről a borzalmas háborúról már minden napvilágra került, már mindent megírtak. De ez nem igaz... Könyvünk - anélkül, hogy a náci háborús bűnöket megkérdőjelezné - egy pillantást vet a "domb másik oldalára", a Sztálin által vezetett nemzetközi jogba ütköző hadviselésre.

Földi Pál - Az ​SA története
Az ​SA azért alakult, hogy a náciknak is legyen egy rohamcsapata, amilyennel abban az időben minden valamirevaló párt rendelkezett. Ha nem így lett volna, akkor mi szükség lett volna az SA-ra? Megalakulása tehát nem ok, hanem következmény volt. Ami pedig a tagságát illeti: a kispolgárság jellemzői, a félénkség, a visszahúzódás, a megalkuvás, a biztonságra való törekvés. Nos ezek a tulajdonságok semmitől sem álltak messzebb, mint az SA tagságától.

Földi Pál - Az ​elveszett győzelem
Hitler ​(és a németek nagy része) a II. világháború előtt és elején nem hitték volna el, hogy veszíteni fognak. Diadalmasan dübörgött előre a német hadsereg, egyedül Anglia állt ellen a légitámadásoknak, egy darabig a Szovjetunióban is szinte "repültek" előre a német csapatok. Sztálingrád volt az első igazi nagy vereség, amelyet azonban hamarosan követett a többi...

Földi Pál - Ki ​kicsoda a Harmadik Birodalomban?
Tartalom: Előszó ​5 A Führer 9 Politikusok 27 Pártemberek 61 Katonák 109 Az SS prominensei 177 Ellenzékiek 215

Földi Pál - A ​titkos háború
"A ​legnagyobb művészet az ellenség ellenállását megtörni anélkül, hogy a csatatéren megütköznénk vele. A háború direkt módjára csak a csatatéren van szükség, de csak az indirekt módszer képes igazi győzelmet aratni, és azt megszilárdítani. Romboljatok szét az ellenséges országban mindent ami jó. Keverjétek az uralkodó rétegek képviselőit bűnös vállalkozásokba, ássátok alá tekintélyüket, nyilvánosan szégyenítsétek meg őket polgártársaik előtt. Használjátok fel a legaljasabb és legocsmányabb emberek munkáját. Zavarjátok minden eszközzel a kormányzat tevékenységét. Szítsatok egyenetlenséget és viszályt az ellenséges ország polgárai között. Uszítsátok a fiatalokat az öregek ellen. Romboljátok minden eszközzel az ellenséges hadsereg felszerelését, ellátását, rendjét. Ábrándítsátok ki őt az ősi hagyományokból és az Istenekből. Legyetek nagylelkűek az ajánlatok és ajándékok dolgában, ha híreket és bűntársakat akartok vásárolni. Helyezzetek el mindenütt titkos hírszerzőket. Ne takarékoskodjatok se pénzzel, se ígéretekkel, mert nagy lesz a kamatja." _(Szun-Ce. Kínai hadvezér és filozófus. Kr. e. 500)_

Földi Pál - A ​Gestapo története
GESTAPO ​- ez a három szótag tizenkét éven át rettegésben tartotta előbb Németországot, majd egész Európát. Milliókat üldöztek azok, akik egy eszme, egy tévhit leple alatt tevékenykedtek; milliók szenvedtek és haltak meg a Gestapo (Geheime Staatspolizei - Titkos államrendőrség) tagjainak könyörtelensége következtében...

Földi Pál - Hannibál ​a kapuk előtt
Ha ​Rómáról és a punokról esik szó, mindig Hannibál neve merül fel elsőnek. Karthágó legnagyobb győzelme és legsúlyosabb veresége egyaránt az ő nevéhez fűződik. Ő volt az, aki harcra idomított elefántjaival átkelt a járhatatlan Alpokon, aki a cannaei csata után egy percig a kezében tartotta a világ sorsát, és akinek a közeledtére a rettenthetetlen rómaiak rémülten kiáltottak fel: Hannibal ante portas! Szállóige vált belőle. Hannibál végül is alulmaradt, nem is győzhetett egy olyan szervezett államhatalommal szemben, mint amilyen Róma volt. A történelem mégis a legyőzöttnek nyújtotta a pálmát. Az ő életútja és katonai zsenialitása világította be a korszakot, amikor Róma arra készülődött, hogy uralma alá hajtsa a földközi-tengeri népeket. Hannibálban még egyszer utoljára testet öltött egy pusztulásra ítélt világ nagysága. Ebből a világból talán megértünk valamit, ha mi is Mariusként eltűnődünk Karthágó romjain. A könyv regényes formában, de történelmi tényekre támaszkodva mutatja be Hannibál halhatatlan alakját, reménytelen, mégis dicsőséges harcait.

Földi Pál - A ​fekete sereg
Mátyás ​király Különös, rejtelmes, ugyanakkor derűs és kellemes visszhangja is van ennek a két szónak a magyar ember lelkivilágában. Mintha még ma is inkább a népmese Hunyadi Mátyása élne emlékeinkben, mint a történelemé. Mátyás több mint ötszáz évvel ezelőtt élt és uralkodott hosszú idő, s ha nem volnának az írott emlékek ezrei, melyek életéről, cselekedeteiről hiteles és kétségbevonhatatlan bizonyságot tesznek, majdnem hajlandók volnánk hinni, hogy e nagy király csupán az ősök képzeletében élő nemzeti mítosz alakja, hogy a nemzeti becsvágynak alakot kölcsönözzön. Mintha a regék homályos, fátyolos világából csillámlanék át hősies, magasztos alakja! Oly távol van tőlünk az idő, mely őt sajátjának nevezte, s mégis oly közel, hogy érezni véljük a ha-tást, melyet nemzetére gyakorolt, s szívünket áthatja a szeretet melege, mellyel őt népe körülölelte. Egész királyi lényét kifejező lovas szobra még ott áll Kolozsvárott, ma is rendületlenül. Könyvünk megkísérli bemutatni, hogy mi volt, és mit jelentett Mátyás birodalma alig egy emberöltővel Mohács előtt, és szinte fél évezreddel Szent István után. Mátyás király élete és műve az utolsó magyar eposz. Utána már csak ragyogó balladák következnek: Bethlen Gáboré, Rákóczi Ferencé, Széchenyi Istváné és a nép emlékezetében Kossuth Lajosé. A magyar reneszánsz e nagy alakját az írásos emlékek és a nép ajkán örökké élő legendák mellett csodálatos alkotásai is őrzik, templomok, épületek, Corvinák. Ám minket, akik a had-történelem elkötelezettjei vagyunk, leginkább egy másik csodálatos alkotása nyűgöz le: a legendás fekete sereg, amelynek hatalmától még Bécsnek büszke vára is nyögött.""

Földi Pál - A ​Szahara akció / A kegyetlen dzsungel - Kommandós akciók a II. világháborúban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földi Pál - A ​magyarok nyilai
A ​több mint fél évszázados - és még napjainkban is tartó - történelemhamisítás; deheroizálási törekvések és elhallgatások ellenére szerencsére egyre nagyobb az érdeklődés igaz nemzeti történelmünk eseményei, köztük az Árpád-kor iránt. Jelen munka az árpád-kori hadtörténelem színtézisét adja, a nagy sorsfordulókat, a honfoglalás, a "kalandozások", a tatárjárás és a királyi hatalomért való belső küzdelmeket, valamint a honvédő háborúkat a két nagy mohó hódítóval, a Német Római Császársággal és a Bizánci Birodalommal szemben. Támadó és védelmi harcok, győzelmek és vereségek elevenednek meg a könyv lapjain, de mindegyiket összeköti a haza sorsáért aggódó, érte tenni kész Turul-nemzetség, az Árpádok önfeláldozó helytállása, mélységes hazaszeretete. A 895 és 1301 közötti történelmi események leírását olyan neves szerzők csataleírásai színesítik, mint Hercegh Ferenc, Passuth László, Makai Sándor és Szántó György.

Földi Pál - Észak ​Dél ellen
Az ​Amerikai Egyesült Államok ma a világ vezető hatalma, éppen ezért történelmével foglalkoznunk kell, hogy némileg megértsük. Erről a hatalmas és gazdag országról kétféle fogalom volt "forgalomban": a szabadság, a demokrácia és a korlátlan lehetőségek hazája, illetve a világuralomra törő, "imperialista emberfarkasok" országa, amely ráadásul még rasszista is. Vajon melyik Amerika az igazi? Talán segít bennünket az eligazodásban, ha megismerjük az amerikai polgárháború objektív történetét. Objektív (!) - ezen van a hangsúly - , mert nem teljesen igaz a jóságos, liberális Észak és a könyörtelen, rabszolgatartó Dél belénk sulykolt legendája. Észak és Dél tragikus, egyáltalán nem emelkedett harca, amelynek végső tétje korántsem a rabszolgák felszabadítása, hanem az ország egysége, és a gazdag, de maradi Dél kifosztása, a gyorsabban haladó, de mohóságában kevéssé rokonszenves jenkik Északja által. Lee és Grant tábornokok kemény és kegyetlen küzdelme fölött azonban ott lebeg egy nagy ember, a tragédiájában is diadalmas Lincoln elnök alakja, aki megvédte az államok egységét. Azonban, ahogy szülőföldjén, Illinoisban lévő szobrára tekintünk, olybá tűnik, mintha a mai Amerikára nézve sírva. Vagy csak szégyenében hajtja le a fejét?

Földi Pál - Légiháború ​1939-1945 - A II. világháború légi hadműveletei
A ​háborúk történetében repülőgépeket bevetettek már az I. világháborúban is. Az igazi légiháborúk ideje - bombázásokkal, légicsatákkal, légvédelemmel együtt - azonban igazából a II. világháborúban következett el. A leghíresebb légicsatákat mutatja be Földi Pál könyve.

Földi Pál - Kossuth ​és Görgey
Az ​1848-ban fellobbant dicsőséget, majd kínszenvedést osztó szabadságharc történetét, jól-rosszul sokan megírták. Ennek ellenére a téma sokáig érdekelte, és mindmáig foglalkoztatja a közvéleményt. Szenvedélyes viták folytak és folynak olykor a történelmi hitellel mit sem törődve. A kor két kiemelkedő személyiségét Kossuth Lajost és Görgey Artúrt nem viszonyították az egész történéshez, inkább kiemelték, és kedvenc eszményeik vagy vérbő ellenszenvük sugalma szerint alakítgatták. Így aztán eljutottunk a tündöklő hérosz és a sátáni bűnbak legendájához, megfeledkezve a felelősség igazságos megosztásáról. A másik mulasztás az előbbi édes gyermeke: a hősben és bűnbakban egyaránt nem látták meg az embert, a humánum természetes fényeit és árnyait. Könyvünk nem a szabadságharc történetét írja le, csupán felvillantja a két kiemelkedő képességekkel megáldott férfiú, Kossuth és Görgey egymással vívott küzdelmét, és azt, hogy ez milyen tragédiával volt szabadságharcunkra. Szerző nem kívánja elvitatni Kossuth történelmi nagyságát, csak éppen azt a fekete legendát igyekszik eloszlatni, amelyet korábban és ma is oly makacsul szőttek Görgey alakja köré. Az 1848-49-es helyzet kezd drámai módon napjainkhoz hasonlítani. Épp itt az ideje, hogy az e könyvben írottak tanulságain elgondolkodjunk.

Földi Pál - A ​magyar lovasság története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földi Pál - Ave ​Caesar
Caesar. Nevének ​nagyobb a súlya, mint az antikvitás bármely más alakjáé. Az őt követő császárok végeláthatatlan sorában senki sem mellőzhette - még nevében sem - az ő tekintélyét. Ki volt hát Ő? A világszellem (Nagy Sándorhoz és Napóleonhoz hasonló) „ügyvivője"', ahogy Hegel írja? Az antik világ megmentője? Demokrata, vagy zsarnok? Zseniális rögtönző, távlatok és tervek nélkül? A hellenisztikus monarchiát felmelegítő s a társadalmi osztályokat egymás ellen kijátszó diktátor? Vagy csak egyike Róma eladósodott gátlástalan akarnokainak? Shakespeare hiú és süket, epileptikus öregembere? Walter Jens unatkozó, cinikus figurája? Közönséges bűnöző, akitől nincsenek biztonságban a nők (Voltaire)? Az a férfi, akit Bertolt Brecht a korrupció verhetetlen bajnokaként ábrázol? Elhiggyük Thornton Wildernek, hogy ott ül Catullus poéta, Lesbia szerelmesének halálos ágyán, hogy vigaszt nyújtson neki? Nagy hadvezér és államférfi, akinek világot megjobbító terveit huszonhárom tőrdöfés hiúsította meg? Ki volt hát Ő? Az olvasó e könyv lapjait forgatva választ kap a felmerülő kérdésekre, vagy legalábbis hozzásegíti saját véleménye kialakításához. Caesar kora a Római Birodalom történetének legizgalmasabb fejezete, ahol még az epizódszereplők is olyan nagyságok, mint Marius és Sulla, a Nagy Pompeius és Cicero, Crassus és Cato, Brutus, Antonius és Kleopátra.

Földi Pál - Wittmann ​tigrisei a második világháborúban
Könyvünk ​bemutatja a "legyőzhetetlennek" tartott Tigris (Királytigris) páncélosok harcát a második világháború különböző frontjain. 1943-ban nagyjelentőségű kruszki csatában mutatkoztak be, hogy aztán félelmet és tiszteletet parancsolnak Normandiában, az Ardennekben és Magyarországon, ahol 1945 március-áprilisában vívták hattyúdalukat. Ezeket, az izgalmas és véres harcokat a világháború leghíresebb páncélos ásza, Michael Wittann pályafutásán keresztül láttatjuk. Ez a már életében legendává vált Waffen-SS tiszt, nem kevesebb, mint 138 ellenséges páncélost és 132 páncéltörő löveget semmisített meg. Kétségtelen, hogy a könyvünkben szereplő Waffen-SS nehézpáncélos egység kiemelkedő harckészségéről és emberfeletti teljesítményéről tett tanúbizonyságot keleten és nyugaton egyaránt. Harcaikat, szinte hihetetlen eredményességüket megismerve óhatatlanul felmerül a kérdés: ezen katonák vajon hősök voltak? A maguk kis elszigetelt világában talán igen, de a nagy egészet tekintve inkább áldozatok egy borzalmas és bűnös téveszme oltárán.

Földi Pál - A ​Parancsnok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földi Pál - Nagy ​kudarcok
A ​háborúk története egyben a nagy kudarcok története is. Különösen jellemző ez a második világháborúra, ahol szép számmal fordultak elő hatalmas véráldozattal és emberélettel járó stratégiai és taktikai ballövések. Ezekből most kettőt mutatunk be az olvasónak. Először 1942. augusztus 19-én az úgynevezett második front látszólagos megnyitását. Másodszor az 1944. szeptember 17-én kezdődő Market Garden hadműveletet, amely a legendás Montgomery tábornagy nagyratörő terve volt. A precíz és valóban nagyszabású hadműveleti terv minden tényezővel számolt, csupán figyelmen kívül hagyta a német erőket. Pedig ott voltak...

Földi Pál - A ​sárga lovas
Nemcsak ​azért rendkívül izgalmas megismerkedni egy távoli ország történelmével, mert ez a titkos történet eddigi ismereteink körén kívül esett, hanem azért is, mert szemléletén keresztül kitárul előttünk egy egész nép sorsa, diadalai és tragédiája, kultúrája, gondolat- és érzelemvilága. A mongolokról általában Dzsingisz kán, esetleg Sánta Timur, de mindenképpen az országunkat sújtó tatárjárás és a kutyafejű tatár kifejezés jut eszünkbe. Jóval kevesebbet tudunk az Arany Horda történetéről, a Marco Polo által megcsodált és megörökített Kubilaj kán Kínai Birodalmáról, A bahcsiszeráji szökőkút Girej kánjáról és a mogulok indiai uralmáról, amely a paloták koronája, a Tádzs Mahal csodájában tetőzött. Még kevesebb az ismeretünk, holott a mongolok történelméhez tartozik az eddig nem igazán publikus orosz-szovjet megszállás és a sztálini genocídium. 1992-ben pedig újra elérkezett a távoli mongol sztyeppékre a szabadság, melyet Dzsingisz kán szelleme nem a hódítóé, hanem az építőé ragyog be. Ez a titkos történet, amely mindezt felöleli és bemutatja nem titkos többé.

Földi Pál - A ​Waffen SS története
Ami ​az ókori perzsa hadseregben a Halhatatlanok különleges alakulata, a nagy Rómában a Pretoriánusok válogatott csapata, vagy Napóleonnak az Öreg Gárdája volt, azt jelentette Hitler Harmadik Birodalmában a Waffen SS (Fegyveres SS). Ez az ezüst halálfejet és fekete egyenruhát viselő elit gárda azonban harckészségben, vitézségben, a vezér iránti hűségben felülmúlta elődeit. Csak úgy, mint az emberi élet iránti megvetésében. A Waffen SS alakulatait ott látjuk a második világháború legvéresebb csatáinak gyújtópontjában, Harkov és Rosztov elfoglalásában, a demjanszki és a cserkaszi katlanok poklában, Narva védelmében és a normandiai harcokban csak úgy, mint az 1944-es decemberi, ardenneki halálroham élén. De ugyanakkor, ezek az egységek felelősek a harcmezőn elkövetett atrocitásokért, az ő kezükhöz tapad Le Paradis, Varsó, Oradour vagy Maldémy áldozatainak vére. Az sem mentheti őket, hogy a "kilengések" kétségtelenül a csata hevében történtek és gyakran az ellenség által elkövetett hasonló túlkapásokra adott válaszról volt szó, és általában csak kevés katonát érintettek. Azok, akik csak a Waffen SS csapatainak ezen atrocitásait hangoztatták, általában nagyvonalúan el szoktak feledkezni a Vörös Hadsereg kegyetlenkedéseiről és a szövetségesek által elkövetett nem kevés háborús bűntettről. Ha majd egyszer, az idő múlásával hozzáférhetővé válik a szövetségesek - főleg a szovjetek - rémtetteiről szóló valamennyi dokumentum, és ismertté válik minden tény, akkor a történelem talán kevésbé szigorú képet fog kialakítani a fegyveres SS-ről. Korát megelőzve Simon Wiewenthal, a náci háborús bűnök jelen kutatója, aki több mint 40 évet töltött a második világháború során a nácik által elkövetett bűnök feltárásával, annak a véleményének adott hangot, hogy a Waffen SS katonái lelkét nem terhelték nagyobb bűnök, mint akármelyik más nemzet katonáiét. A szörnyű pusztulást hozó második világháború immár több mint félévszázada véget ért. A sebek lassan behegednek – ha nem is feledhetők –, és Németország ma újra az Európai Unió megbecsült tagja. Ezzel párhuzamosan fokozatosan megszűntek a németekkel, sőt még a német katonával szembeni korábbi előítéletek. Történészek és volt ellenfelek ismerik el a német katona második világháborúban nyújtott kimagasló teljesítményét: akár a Wermachtot, a Luftwaffét, vagy a Kriegsmarinét tekintjük.

Földi Pál - A ​mongolok titkos története
Rendkívül ​izgalmas dolog megismerkedni egy távoli ország történetével, nemcsak azért. mert ez a "titkos történet" eddigi ismereteink körén kívül esett. hanem azért is, mert a történet szemléletén keresztül kitárul előttünk egy egész nép sorsa, diadalai és tragédiája. kultúrája, gondolat- és érzelemvilágai A mongolokról általában Dzsingisz kán, esetleg a "sánta" Tirmur, de mindenképpen az országunkat sújtó tatárjárás és a "kutyafejű tatár" jut eszünkbe. Jóval kevesebbet tudunk az Arany Horda történetéről, a Marco Polo által megcsodált Kubilaj kan kínai birodalmától, A bahcsiszeráj Giraj kanjairól, és a mongolok indiai uralmáról, ami a Tadzs Mahal csodájában tetőzött. A mongolok titkos történetéhez tartozik az eddigi nem igazán publikus orosz megszállás, a sztálini holocaust, amikor a krími tatárok sorsa csupán vagon kérdése volt. Aztán a szocializmusnak nevezett sötét évtizedek után, 1992-ben újra eljött a távoli mongol sztyeppekre a szabadság. amit a Dzsingisz kán szelleme, nem a hódítóé, hanem az építőé, ragyog be, Ez a "titkos történet", amely mindezt felöleli és bemutatja - nem titkos többé.

Földi Pál - Végvárak ​vitézei
A ​sorozat ezen kötete az ezer sebből vérző ország védelméért harcoló, fizetetlen, de a hazáért minden áldozatra kész végvári vitézek életének, küzdelmeinek bemutatására vállalkozott. Ez a katonaréteg látta el a végvárak védelmét.

Földi Pál - Legendás ​várak - várak legendái
A ​régi Magyarország leghíresebb várainak története A könyvben szereplő várak egy része olyan hősök, mint Dobó István, Zrínyi Miklós, vagy éppen Zrínyi Ilona révén lett legendás, más részüknek, mint Csejthének, vagy Salgónak a hozzájuk fűződő hátborzongató legendák szereztek hírnevet. Vegyük hát kézbe képletesen a vándorbotot, és zarándokként kérjünk bebocsátást e legendás várakba, magyar sorsunk őrt álló virrasztóiba.

Földi Pál - Mária ​Terézia magyar tábornagya
A ​nagy magyar hadvezérek sorozatában a szerző ebben a művében gróf Futaki Hadik András tábornagy életét és katonai karrierjét tárja elénk. A hosszú életű és sikeres hadvezérről nem sok mű szól, pedig ő az a vakmerő lovastiszt, aki példátlan módon, egy nagyszerű huszárcsínnyel megsarcolta Nagy Frigyes féltve őrzött fővárosát, Berlint. Ő az a magyar hadvezér, aki Mária Terézia és II. József idején nem csak a legmagasabb katonai rangra, de beosztásba - az Udvari Haditanács elnöki székébe - is emelkedett. Nyolcvan évet élt, ebből ötvennyolcat töltött egyenruhában. A budai várbeli lovas szobra az ország egyik legszebb katona emlékműve, de félő, hogy sokan nem tudják, kit és mit jelképez. Ez a munka ezt a hiányt is igyekszik pótolni, miközben a háttérben ott kavarognak az örökösödési háborúban vajúdó Európa nagy történelmi eseményei, benne olyan kiemelkedő politikusokkal és hadvezérekkel, mint Nagy Frigyes, II. Katalin cárnő és Szász Móric, továbbá a magyarság sorsával összefonódott Habsburg-Lotharingiai ház koronás figurái, akik nagyon is esendő emberi mivoltukban állnak elénk. Ezen utóbbiak használták fel ingatag trónjuk megmentésére Hadik tehetségét, a magyarság életét és vérét.

Földi Pál - Szpecnaz
Közel ​harminc évi hivatásos katonai szolgálattal a hátam mögött bátran kijelenthetem: a Szpecnaz, minden hatékonysága ellenére sem érdemli meg a megtisztelő katona nevet. A Szpecnaz kiképzésében, tevékenységében nyoma sincs a katonaság eszményének. És ahol a katonaság értelme elvész, ott előkerülnek a militarista gyilkosok, a megsemmisítés készséges mesteremberei. A Szpecnaz „katona" egy eszme szolgájából, egy téveszme fegyveres gonosztevőjévé lett. De ha ezért elítélnénk őt, akkor az eszközt ítélnénk el. Egy baltával végrehajtott gyilkosságnál nem a balta a bűnös, hanem az agy, amely építés helyett rombolásra használta. Ezt az agyat pedig ma is úgy hívják: Kommunizmus!

Kollekciók