Ajax-loader

Karl Marx könyvei a rukkolán


Covers_220103
elérhető
0

Karl Marx - Capital
A ​classic of early modernism, Capital combines vivid historical detail with economic analysis to produce a bitter denunciation of mid-Victorian capitalist society. It has proved to be the most influential work in twentieth-century social science; Marx did for social science what Darwin had done for biology. This is the only abridged edition to take into account the whole of Capital. It offers virtually all of Volume 1, which Marx himself published in 1867; excerpts from a new translation of "The Result of the Immediate Process Production"; and a selection of key chapters from Volume 3, which Engels published in 1895.

Karl Marx - Friedrich Engels - Válogatott ​művei I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Friedrich Engels - Válogatott ​művek I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Leleplezések ​a XVIII. század diplomáciai történetéről
"kimutatandó ​a XVIII. századi angol diplomácia orosz szellemét" /K. Marx/ "az angol whig miniszterek Oroszországtól való folytatólagos korrupt függőségéről" /F. Engels/ "arról, hogy a liberális párti angol minisztereket mennyire hozzáláncolták önző érdekeik Oroszországhoz" /V. I. Lenin/

Karl Marx - Bér, ​ár és haszon
A ​Központi Tanács 1865 április 4.-i ülésén a Központi Tanács egyik tagja, John Weston, Owen híve, a következő kérdéseket vetette fel: "1. Javíthatók-e a munkásosztály egészét tekintve, ennek társadalmi és anyagi viszonyai a munkabér emelésével? 2. Nincsenek-e a szakszervezeteknek a munkabér emelésére irányuló erőfeszítései káros hatással a többi iparágra?" Weston kijelentette, hogy az első kérdésre vonatkozólag tagadó, a másodikra vonatkozólag igenlő értelemben fog fellépni. Május 2-án és 20-án a Központi Tanács ülésén Weston külön előadásban kifejtette eszméit. Az előadást vita követte.

Karl Marx - A ​politikai gazdaságtan bírálatához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - A ​polgárháború Franciaországban
A ​felszólítás, hogy a Nemzetközi Főtanácsnak a "Polgárháború Franciaországban" c. Üzenetét újból kiadjam és bevezetéssel lássam el, váratlanul ért. Ezért itt csak röviden a leglényegesebb pontokat érintettem. A fenti hosszabb műhöz elöljáróban csatolom a Főtanács két rövidebb Üzenetét a német-francia háborúról. Elsősorban azért, mert a "Polgárháború"-ban utalás történik a másodikra, amely viszont az első nélkül nem érthető teljesen. Azután pedig, mert ez az ugyancsak Marx tollából származó két üzenet, nem kevésbé mint a "Polgárháború" kiváló példája a szerző bámulatos, először a "Louis Bonaparte brumaire tizennyolcadikájá"-ban beigazolódott képességének, amellyel nagy történelmi események jellegét, horderejét és szükségszerű következményeit világosan felfogja olyan időpontban, amikor ezek az események még szemünk előtt mennek végbe vagy épphogy lezajlottak. Végül, mert nekünk Németországban még ma is szenvednünk kell az akkori eseményeknek azoktól a következményeitől, amelyeket Marx előrelátott.

Karl Marx - Friedrich Engels - Magyarországról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - A ​politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai I-II. - Nyersfogalmazvány 1857-1858
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Angol ​hétköznapok ahogyan Marx látta
Marx ​e kis esszéi, tudósításai és karcolatai (néhány nagyobb műve is valóságos kincsesbányája az irodalmi miniatűröknek) nagy figyelmet keltettek a korabeli olvasóközönség körében. A királynő udvarában, a felső tízezer szalonjaiban és az alsóházban egyaránt idézték őket. Marx, a "New York Daily Tribune" angliai, majd európai tudósítója (időközben természetesen több más lapnak is dolgozott), korának egyik legtájékozottabb embere volt. Éppoly gyakran megfordult a parlament üléstermeiben, mint a szervezkedő munkásság által rendezett gyűléseken. Ismeri a felső tízezer szalonjaiban keringő pletykákat és leleplezi botrányos életmódjuk jól-rosszul rejtegetett titkait a nyilvánosság előtt. Keresbe sem találhatnánk Marxnál élesebb szemű, kíméletlenebb tollú krónikását a viktoriánus Anglia hétköznapjainak.

Karl Marx - Friedrich Engels - Vlagyimir Iljics Lenin - A ​kultúráról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Friedrich Engels - Vlagyimir Iljics Lenin - A ​vallásról
Gyűjteményünk ​szemelvényeket tartalmaz Marxnak, Engelsnek és Leninnek a vallás kérdésére vonatkozó írásaiból. Ezek az írások a tudomány eredményeire és a forradalmi osztályharcok tapasztalataira támaszkodva feltárják a vallás keletkezését és igazi lényegét, összefüggését az osztálytársadalommal, s kimutatják, hogy a vallásos világnézet - mint minden egyéb idealista szemlélet - gátolja a haladást. A munkásosztály és pártja a vallási ködösítés elleni harcot mindig alárendeli a forradalmi harc egészének, ami azonban semmiképpen sem csökkenti a materialista világnézet propagálásának, a dolgozók felvilágosításának és ateista nevelésének fontosságát. Leninnek e gyűjteményben közölt írásai részletesen kifejtik a kommunista párt álláspontját és a szocialista állam politikáját a valláshoz sé az egyházhoz való viszony kérdéseiben. Váltogatásunk - kibővítve - a kiadónknál 1961-ben már megjelent gyűjteményre (Marx és Engels: A vallásról), valamint Berlinben 1972-ben kiadott német nyelvű gyűjteményre, továbbá Leninnek a vallásról és az egyházról szóló írásait tartalmazó orosz nyelvű kötetre (Moszkva, 1966) támaszkodik.

Karl Marx - Friedrich Engels - A ​Kommunista Kiáltvány
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Gazdasági-filozófiai ​kéziratok 1844-ből
A ​"Gazdasági-filozófiai kéziratok" abban az időszakban keletkeztek, amikor Marx már áttért az idealizmusról a dialektikus materializmusra és a forradalmi demokratizmusról a kommunizmusra, és hozzáfogott az új világnézet elméleti, tudományos megalapozásának kidolgozásához. Marx 1844-ben már kapcsolatot tartott Párizsban az Igazak Szövetsége és a legtöbb francia titkos munkástársaság vezetőivel és magukkal a kommunista munkásokkal. Ekkor még nem volt tagja és szervezője a mozgalomnak, de sorsát már egy életre összekapcsolta a forradalmi mozgalom sorsával. Ennek szolgálatába állította egész elméleti tevékenységét.

Karl Marx - Friedrich Engels - Vlagyimir Iljics Lenin - Szemelvények ​Marx, Engels, Lenin műveiből
Korunkban ​nem számíthat művelt embernek, aki nem ismeri a marxizmus klasszikusainak alkotásait. Így van ez az egész világon, de különösen azokban az országokban - közöttük hazánkban -, amelyek távlati és napi politikáját ezeknek az eszméknek a jelen körülményekre való alkotó alkalmazása hatja át. A marxizmus nem dogma, hanem vezérfonal a cselekvéshez. Ezért nem elegendő tételesen ismerni a marxizmus-leninizmus végső summázatát, hanem eredetiben kell megismerkedni azzal az alkotó módszerrel, amelyet Mar, Engels és Lenin alkalmaztak saját koruk társadalmi valóságának feltárásakor, s a valóságból levonható következtetések eredményeinek szintetizálásakor és általánosításakor. A mai kort megismerni, a múltat, a jelent és a jövőt egységben látni akaró fiataloknak nélkülözhetetlen annak a módszernek a megismerése, amelyet a marxizmus klasszikusai alkalmaztak először a társadalmi valóság feltárására, törvényszerűségeinek megállapítására. Azért adjuk közre ezt a válogatást Karl Marx, Friedrich Engels és Vlagyimir Iljics Lenin műveiből, hogy ezt a tárgyi tájékozódást és módszerbeli elsajátítást segítsük elő.

Karl Marx - Friedrich Engels - Vlagyimir Iljics Lenin - Az ​anarchizmusról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Friedrich Engels - Vlagyimir Iljics Lenin - A ​tudományos kommunizmusról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - A ​démokritoszi és epikuroszi természetfilozófia különbsége
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Friedrich Engels - Kommunista ​kiáltvány
...a ​Kommunista Kiáltvány minden sarkalatos pontját tartalmazza annak az eszmerendszernek, amelyet marxizmusnak neveznek, és mint ilyen, A fajok eredete mellett, a 19. század legjelentősebb szellemi dokumentumának számít. Marx-Engels művének köszönhetően ma már mindenki másképp gondolkodik politikáról és társadalomról... Még ennél is lényegesebb, hogy a marxizmus milliók számára vált meggyőződéssé vagy vallássá, a Kommunista Kiáltványt pedig kötelességünk egyfajta szent könyvnek tekinteni... Szinte minden mondata megszentelt írás, amelyre a vakbuzgók nemcsak hogy hivatkoznak, de cselekedeteiket is ehhez mérik, habár némelyiküknek... fogalma sincs arról, mi ennek a meggyőződésnek a forrása.

Karl Marx - A ​gothai program kritikája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - A ​filozófia nyomorúsága
Az ​1847-ben megjelent könyv vitairat Proudhon ellen. "Ez a mű - írja Franz Mehring - határkő volt, szerzőjének életében csakúgy, mint a tudomány történetében. Benne találjuk meg a történelmi materializmus döntő szempontjainak első tudományos kifejtését. Bár ezek a szempontok fel-felvillanó szikraként már a korábbi műveiben is jelentkeztek, és Marx utóbb epigrammatikus rövidséggel össze is foglalta őket, a Proudhon elleni írásban egy győzelmes polémia meggyőző világosságával bonatkoznak ki. És a történelmi materializmus megteremtése a legnagyobb tudományos tett, amelyet Marx valaha is véghezvitt, ugyanolyan jelentősége volt a történelemtudomány számára, mint Darwin elméletének a természettudomány számára."

Karl Marx - Friedrich Engels - Vlagyimir Iljics Lenin - Az ​ifjúságról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Bérmunka ​és tőke - Munkabér
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Friedrich Engels - Vlagyimir Iljics Lenin - A ​proletár nemzetköziségről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Értéktöbblet-elméletek ​I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Louis ​Bonaparte brumaire tizennyolcadikája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Friedrich Engels - A ​német ideológia
TARTALOM Karl ​Marx: Tézisek Feuerbachról 5 Karl Marx és Friedrich Engels: A német ideológia. A legújabb német filozófia kritikája képviselőinek: Feuerbachnak, B. Bauernak és Stirnernek személyében és a német szocializmus kritikája különböző prófétáinak személyében 13 A legújabb német filozófia kritikája 15 Előszó 17 Feuerbach. A materialista és az idealista szemlélet ellentéte 19 A lipcsei zsinat 99 Szent Bruno 103 "Hadjárat" Feuerbach ellen 103 Szent Bruno szemlélődései a Feuerbach és Stirner közötti harcról 113 Szent Bruno a "Szent család" szerzői ellen 115 Utóhang "M. Hess"-hez 124 Szent Max 129 Az Egyetlen és az ő tulajdona 131 Ótestamentum: Az ember 134 Genezis, vagyis egy emberélet 134 Az Ószövetség ökomómiája 145 Az ókoriak 153 Az újkoriak 164 A konstrukciójában örvendező "Stirner" 218 A szabadok 227 Újtestamentum: "Én" 285 Az Újszövetség ökonómiája 285 A magával egyező egoista fenomenológiája vagy az igazolás tana 288 A Teológus János Jelenésekről "vagy az új bölcsesség logikája" 325 A tulajdoniság 365 A tulajdonos 383 Salamon Énekek Éneke vagy az Egyetlen 535 Apologetikus Kommentár 558 A lipcsei zsinat vége 567 II. kötet. A német szocializmus kritikája 571 Az igazi szocializmus 573 A "Rheinische Jahrbücher" vagy az igazi szocializmus filozófiája 577 Kommunismus, Sozialismus, Humanismus 577 Sozialistische Bausteine 595 Karl Grün: Die soziale Bewegung in Frankreich und Belgien vagy az igazi szocializmus történetírása 614 Saint-simonizmus 623 Fourierizmus 646 A korlátolt Cabet papa és Grün úr 657 Proudhon 672 A holsteini Dr. Georg Kuhlmann vagy az igazi szocializmus próféciája 674 Mellékeletek Karl Marx: A fenomenológia hegeli konstrukciója 689 Karl Marx: A polgári társadalom és a kommunista forradalom 690 Karl Marx: Feuerbachról 691 Friedrich Engels: Feuerbach 692 Függelék Jegyzetek 699 Életrajzi és könyvészeti adatok 745 Utószó 781

Karl Marx - Friedrich Engels - A ​Kommunista Párt kiáltványa
A ​Kommunista Kiáltvány az első tudományos, kommunista pártprogram, amely eszmei tartalmát tekintve Marx és Engels közös munkája, végeleges irodalmi formája szerint Marx műve. De első ízben, 1848 februárjában, nem egyéni szerzők műveként, hanem névtelenül, mint egy párt - a Kommunisták Szövetsége - hivatalos programja jelent meg.

Karl Marx - A ​tőke
Kiadásunk ​az Engels által sajtó alá rendezett negyedik német kiadást (Hamburg 1890) követi. Mint az előző magyar kiadásokban, most is Rudas László és Nagy Tamás fordítását vettük alapul. A fordítást átnéztük és javítottuk. A sajtó alá rendezés során tekintetbe vettük az első német kiadást, a Marx által szerkesztett francia fordítást és az Engels által szerkesztett angol fordítást, valamint a Marx és Engels Művei 23. köteteként megjelent legújabb német, illetve orosz kiadást is. Az idézeteket újra egybevetettük az eredeti művekkel. E munka révén sikerült több sajtóhibát, kisebb elírást, pontatlanságot kiküszöbölni.

Kollekciók