Ajax-loader

Karl Marx könyvei a rukkolán


Karl_marx_capital
elérhető
0

Karl Marx - Capital
A ​classic of early modernism, Capital combines vivid historical detail with economic analysis to produce a bitter denunciation of mid-Victorian capitalist society. It has proved to be the most influential work in twentieth-century social science; Marx did for social science what Darwin had done for biology. This is the only abridged edition to take into account the whole of Capital. It offers virtually all of Volume 1, which Marx himself published in 1867; excerpts from a new translation of "The Result of the Immediate Process Production"; and a selection of key chapters from Volume 3, which Engels published in 1895.

Karl Marx - Friedrich Engels - Vlagyimir Iljics Lenin - A ​nőkérdésről és a családról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Friedrich Engels - Válogatott ​művei I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Leleplezések ​a XVIII. század diplomáciai történetéről
"kimutatandó ​a XVIII. századi angol diplomácia orosz szellemét" /K. Marx/ "az angol whig miniszterek Oroszországtól való folytatólagos korrupt függőségéről" /F. Engels/ "arról, hogy a liberális párti angol minisztereket mennyire hozzáláncolták önző érdekeik Oroszországhoz" /V. I. Lenin/

Karl Marx - Osztályharcok ​Franciaországban 1848-tól 1850-ig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Marx ​a háborúról és a hadseregről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - A ​politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai I-II. - Nyersfogalmazvány 1857-1858
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Friedrich Engels - Vlagyimir Iljics Lenin - A ​proletár nemzetköziségről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Friedrich Engels - Művészetről, ​irodalomról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Bér, ​ár és haszon
A ​Központi Tanács 1865 április 4.-i ülésén a Központi Tanács egyik tagja, John Weston, Owen híve, a következő kérdéseket vetette fel: "1. Javíthatók-e a munkásosztály egészét tekintve, ennek társadalmi és anyagi viszonyai a munkabér emelésével? 2. Nincsenek-e a szakszervezeteknek a munkabér emelésére irányuló erőfeszítései káros hatással a többi iparágra?" Weston kijelentette, hogy az első kérdésre vonatkozólag tagadó, a másodikra vonatkozólag igenlő értelemben fog fellépni. Május 2-án és 20-án a Központi Tanács ülésén Weston külön előadásban kifejtette eszméit. Az előadást vita követte.

Karl Marx - Friedrich Engels - Karl ​Marx és Friedrich Engels művei 3.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Friedrich Engels - Karl ​Marx és Friedrich Engels művei magyar nyelven
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Pierre-Joseph Proudhon - Marx ​és Proudhon
Marx ​és Proudhon polémiájának közzétételével új fejezet kezdődik a marxizmus-leninizmus klasszikusai elméleti hagyatékának megismerésében és megismertetésében. Az ilyen típusú kiadványokkal nemcsak a kortárs gondolkodóknak, vitapartnereknek kívánunk történelmi elégtételt szolgáltatni az elmúlt évtizedekben történt méltánytalan félretételük, agyonhallgatásuk miatt. Ennél is fontosabb azonban az a meggyőződésünk, hogy a klasszikusok elméleti örökségét a maga mélységében az utókor csak akkor képes megérteni, ha érti és ismeri azt a történelmi válságot is, amelyben ezek a művek keletkeztek. A mindenkori valóságnak pedig szerves részei az eszmék, elméletek, ideológiák is, amelyek többnyire évszázadokkal túlélik az őket létrehozó gazdasági-társadalmi viszonyokat. A klasszikusok írásainak jelentős része tehát nem véletlenül kritizálja a kortárs eszmerendszereket. A kritikát pedig nehéz megérteni a kritizált mű ismeretének hiányában. Bízva abban, hogy törekvésünk a kritikai folyamatokat értő és érteni akaró olvasók egyetértésével találkozik, további hasonló kötetek kiadását tervezzük, vállalva az esetleges bíráló megjegyzéseket, amiért - terjedelmi okok és gazdasági nehézségek miatt - a vitapartnerek és esetenként a klasszikusok írásait is csak rövidítve tudjuk közzétenni.

Karl Marx - Friedrich Engels - Marx ​és Engels válogatott tanulmányai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Friedrich Engels - Vlagyimir Iljics Lenin - A ​tudományos kommunizmusról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Friedrich Engels - Karl ​Marx és Friedrich Engels művei 1.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Louis ​Bonaparte brumaire tizennyolcadikája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Friedrich Engels - Martin Rowson - The ​Communist Manifesto
Published ​in 1848, at a time of political upheaval in Europe, Karl Marx and Friedrich Engels's Manifesto for the Communist Party was at once a powerful critique of capitalism and a radical call to arms. It remains the most incisive introduction to the ideas of Communism and the most lucid explanation of its aims. Much of what it proposed continues to be at the heart of political debate into the 21st century. It is no surprise, perhaps, that The Communist Manifesto (as it was later renamed) is the second bestselling book of all time, surpassed only by the Bible. The Guardian's editorial cartoonist Martin Rowson employs his trademark draftsmanship and wit to this lively graphic novel adaptation. Published to coincide with the 200th anniversary of Marx's birth, The Communist Manifesto is both a timely reminder of the politics of hope and a thought-provoking guide to the most influential work of political theory ever published.

Karl Marx - A ​polgárháború Franciaországban
A ​felszólítás, hogy a Nemzetközi Főtanácsnak a "Polgárháború Franciaországban" c. Üzenetét újból kiadjam és bevezetéssel lássam el, váratlanul ért. Ezért itt csak röviden a leglényegesebb pontokat érintettem. A fenti hosszabb műhöz elöljáróban csatolom a Főtanács két rövidebb Üzenetét a német-francia háborúról. Elsősorban azért, mert a "Polgárháború"-ban utalás történik a másodikra, amely viszont az első nélkül nem érthető teljesen. Azután pedig, mert ez az ugyancsak Marx tollából származó két üzenet, nem kevésbé mint a "Polgárháború" kiváló példája a szerző bámulatos, először a "Louis Bonaparte brumaire tizennyolcadikájá"-ban beigazolódott képességének, amellyel nagy történelmi események jellegét, horderejét és szükségszerű következményeit világosan felfogja olyan időpontban, amikor ezek az események még szemünk előtt mennek végbe vagy épphogy lezajlottak. Végül, mert nekünk Németországban még ma is szenvednünk kell az akkori eseményeknek azoktól a következményeitől, amelyeket Marx előrelátott.

Karl Marx - A ​gothai program kritikája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - A ​filozófia nyomorúsága
Az ​1847-ben megjelent könyv vitairat Proudhon ellen. "Ez a mű - írja Franz Mehring - határkő volt, szerzőjének életében csakúgy, mint a tudomány történetében. Benne találjuk meg a történelmi materializmus döntő szempontjainak első tudományos kifejtését. Bár ezek a szempontok fel-felvillanó szikraként már a korábbi műveiben is jelentkeztek, és Marx utóbb epigrammatikus rövidséggel össze is foglalta őket, a Proudhon elleni írásban egy győzelmes polémia meggyőző világosságával bonatkoznak ki. És a történelmi materializmus megteremtése a legnagyobb tudományos tett, amelyet Marx valaha is véghezvitt, ugyanolyan jelentősége volt a történelemtudomány számára, mint Darwin elméletének a természettudomány számára."

Karl Marx - Gazdasági-filozófiai ​kéziratok 1844-ből
A ​"Gazdasági-filozófiai kéziratok" abban az időszakban keletkeztek, amikor Marx már áttért az idealizmusról a dialektikus materializmusra és a forradalmi demokratizmusról a kommunizmusra, és hozzáfogott az új világnézet elméleti, tudományos megalapozásának kidolgozásához. Marx 1844-ben már kapcsolatot tartott Párizsban az Igazak Szövetsége és a legtöbb francia titkos munkástársaság vezetőivel és magukkal a kommunista munkásokkal. Ekkor még nem volt tagja és szervezője a mozgalomnak, de sorsát már egy életre összekapcsolta a forradalmi mozgalom sorsával. Ennek szolgálatába állította egész elméleti tevékenységét.

Karl Marx - Friedrich Engels - Karl ​Marx és Friedrich Engels művei 5.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - A ​politikai gazdaságtan bírálatához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Friedrich Engels - The ​Communist Manifesto
Throughout ​history, some books have changed the world. They have transformed the way we see ourselves and each other. They have inspired debate, dissent, war and revolution. They have enlightened, outraged, provoked and comforted. They have enriched lives and destroyed them. Now Penguin brings you the works of the great thinkers, pioneers, radicals and visionaries whose ideas shook civilization, and helped make us who we are.

Karl Marx - A ​démokritoszi és epikuroszi természetfilozófia különbsége
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - A ​tőke
Kiadásunk ​az Engels által sajtó alá rendezett negyedik német kiadást (Hamburg 1890) követi. Mint az előző magyar kiadásokban, most is Rudas László és Nagy Tamás fordítását vettük alapul. A fordítást átnéztük és javítottuk. A sajtó alá rendezés során tekintetbe vettük az első német kiadást, a Marx által szerkesztett francia fordítást és az Engels által szerkesztett angol fordítást, valamint a Marx és Engels Művei 23. köteteként megjelent legújabb német, illetve orosz kiadást is. Az idézeteket újra egybevetettük az eredeti művekkel. E munka révén sikerült több sajtóhibát, kisebb elírást, pontatlanságot kiküszöbölni.

Karl Marx - Friedrich Engels - Kommunista ​kiáltvány
...a ​Kommunista Kiáltvány minden sarkalatos pontját tartalmazza annak az eszmerendszernek, amelyet marxizmusnak neveznek, és mint ilyen, A fajok eredete mellett, a 19. század legjelentősebb szellemi dokumentumának számít. Marx-Engels művének köszönhetően ma már mindenki másképp gondolkodik politikáról és társadalomról... Még ennél is lényegesebb, hogy a marxizmus milliók számára vált meggyőződéssé vagy vallássá, a Kommunista Kiáltványt pedig kötelességünk egyfajta szent könyvnek tekinteni... Szinte minden mondata megszentelt írás, amelyre a vakbuzgók nemcsak hogy hivatkoznak, de cselekedeteiket is ehhez mérik, habár némelyiküknek... fogalma sincs arról, mi ennek a meggyőződésnek a forrása.

Karl Marx - Friedrich Engels - A ​kommunista kiáltvány
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Friedrich Engels - A ​Kommunista Párt kiáltványa
A ​Kommunista Kiáltvány az első tudományos, kommunista pártprogram, amely eszmei tartalmát tekintve Marx és Engels közös munkája, végeleges irodalmi formája szerint Marx műve. De első ízben, 1848 februárjában, nem egyéni szerzők műveként, hanem névtelenül, mint egy párt - a Kommunisták Szövetsége - hivatalos programja jelent meg.

Karl Marx - Értéktöbblet-elméletek ​I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Friedrich Engels - Magyarországról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók