Ajax-loader

Galambos Lajos könyvei a rukkolán


Galambos Lajos - Mit ​tudtok ti Pille Máriáról?
Galambos ​Lajos írja könyvéről: E helyen a legillőbb elmondani, hogyan született ez a kisregény. Szólhatna a szerző persze önmagáról, arról talán, hogy ez a tizenkettedik kötet; beszélhetne a regény cselekményéről, annak alakjairól, ám ha elöljáróban elmondhatnánk mindent, mi szükség volna még magára a történetre? Ez a kisregény nem is az enyém. Azt kell mondanom, hogy régi barátomé, Markos Miklósé. Ugyanis ő egyszer telefonon azt mondta nekem: van egy ötletem, próbáltam megírni, de én filmrendező vagyok. - Mi a történet? - Sokat kutattam - mondta. - Fölfedeztem egy lányfigurát 1919-ből. sorsának azt a címet adtam: Mit tudtok ti Pille Máriáról? De ez az egész így már nem jó. Nem segítenél? Ebben az időben Kunszentmártonban tartózkodtam, mivel krónikát akarok írni az ottani Zalka Máté termelőszövetkezetet életéről, a közös gazdaság tulajdonosairól. Furcsamód a szándékunk egy ponton találkozott. Rengeteg sorsot ismertem meg három hónapos kunszentmártoni tartózkodásom alatt. Sok 1919-es sorsot is. Markos Miklós kutatási anyaga engedelmesen hozzásimult az élményanyaghoz. Így lett a könyv. Így született a kisregény. Miután megvolt az ötlet, megvoltak a sorsok, nem kellett más, csak írógép, papír és egy író, aki az egészet leírja. Meg gondolat. Meg hit. Végtelenül egyszerű az egész. Mit kívánhatunk még? Adjon nekünk erőt a Múzsa, hogy e történetben is szereplő tiszta embereket mindig tisztán ábrázolhassunk, s legyünk olyan tiszták, amilyenek ők.

Covers_88944
elérhető
0

Galambos Lajos - Diagnózis
Az ​elbeszélő Galambos Lajos legfőbb szívügye, úgyszólván szenvedélye a mai magyar élet jellegzetes alakjainak, konfliktusainak, útkereséseinek és úttévesztéseinek fölkutatása, elemzése, értelmezése. E tíz év alatt írott elbeszélésekből süt a valóság és az igazság szeretete. Valójában kedves alakjainak életében megnyilatkozó értéket mutatja föl a legszívesebben: a jellem tisztaságát, a hivatástudat elszánt küzdelmeit, az erkölcsi egészség megindító, csendes, sokszor rejtve maradó győzelmeit - de háborgó lélekkel figyeli, nyomozza a lecsúszás, a szétesés folyamatát is, mert az alantasságba, ennek roncsoló alaphelyzeteibe képtelen belenyugodni. Napjaink erkölcsi viszonyainak tudatos ábrázolója. Sokféle hangon, sokféle írói módszerrel közelít céljához: a meleg emberi közvetlenséget éppúgy vállalja, mint a társadalomtudományi vértezettséggel folytatott kutatást. De mindig íróként, izgalmasan, mély érzelmi és erkölcsi érdekeltséggel.

Galambos Lajos - Nyílj ​meg, ég!
Nehéz ​egy írónak ajánlani a portékáját, még akkor is, ha ebben az úgynevezett írói világban van valami neve. Soha nem ez dönt, hanem a közönség, amely vagy befogadja az embert, vagy elveti. Közösségről beszélek és nem közönségről, mert hiszen meghatározott közösséghez tartozom. Sokadik könyvem ez már, s szeretném, ha az olvasó úgy érezné: az a furulya, amely éppen ennél a kiadónál szólalt meg igazán először, már nem magányos furulya, de mintha az elmúlt tíz esztendő alatt zenekarrá terebélyesedett volna. Az én szándékom mindig a dolgozó emberek szolgálata volt, az is marad örökké. Az élet egyedüli értelmét a munkában, a cselekvésben, s ha művészetről van szó, ennek ábrázolásában látom. Csak azok az emberek érdekelnek, akik soha nem elégszenek meg azzal, ami van; azok a sorsok érdekelnek, amelyek szüntelen a jobbért áldoznak. Nem az én dolgom eldönteni: hűen szolgálom-e a szándékot, de meggyőződésem, hogy tisztán, tiszta hittel, tiszta akarattal. Nekem ellenségem mindenfajta visszahúzó erő, öltözzön az társadalmilag bármilyen köntösbe. S minthogy szeretem az életet, természetes, hogy szeretnék állandóan jobbítani rajta. Hát most íme, egy tarisznyára való újabb akarat. Nem biztos, hogy minden darabja célba talál és célba üt. De, Ady szavait megmásítva kissé, ha a lehetetlent nem is tudtam legyűrni, volt egy szent szándékom mindig: gyönyörűket írni. Galambos Lajos

Galambos Lajos - Isten ​őszi csillaga
A ​regény tárgya egy kubikosból alakult rizsás szövetkezet néhány hónapos küzdelme, a megalakulástól az aratásig. A történet középpontjában egy fiatal, harminc év körüli agrármérnök áll, kubikosfiúból lett értelmiségi, aki félig véletlenül és egészen akaratlanul működik közre a szövetkezet megalakulásában. A regény az ő drámája, ide-oda csapódása két, kezdetben egyenlő erejű pólus között. Egyik oldalon a kubikosok, a szövetkezet, a párt, a másikon a városka "úri társaságra" s egy jó állás meg egy gazdag házasság kilátása. Roppant feszült, nagysodrású ez a regény. A feszültség gyorsan fut fel és egy pillanatra sem hagy alább, az események irama sodró: nagy erejű képekben pereg a mostoha körülményekkel s a mérnök harca önmagával, sorsával. Míg eljön az ősz, az aratás időszaka és felmegy az égre "Isten őszi csillaga", fényesen ragyogva. A néphit azt tartja, ha halvány ez a csillag, kevés terem, de ha fényes, gazdag lesz az aratás.

Galambos Lajos - Három ​regény
A ​mindig felajzott szenvedélyesen válaszkutató Galambos Lajos az ötvenes évek derekán volt pályakezdő író. A hatvanas években már emlékezetes könyvek egész sorával kavart izgalmat, robbantott vitát. Bizonyos, hogy sokan emlékeznek a Gonoszkátyú-ra (1960), majd a Hideg van tegnap óta (1961), az Isten őszi csillaga (1963), a Keserű lapu (1963), a Zsilipek (1965), a Mit tudtok ti Pille Máriáról (1969), az Örök malom (1969) - és a lista nem is teljes! - nagy sorozatára, erős tehetséget teljes erejében mutató vállalásaira. Azóta különösen a Diagnózis (1976) cím alatt összegyűjtött elbeszélései ébresztettek figyelmet az író megújhodó képességei iránt. Tárcanovelláinak együttese, publcisztikai munkássága is éber, szigrú etikájú gondolkodót pártol az olvasók figyelmébe. A jelen kötetben egymás mellé került három kisregény félreérthetetlenül tanúsítja, hogy Galambos Lajos - munkájában és magánemberi eszmélkedéseiben - gyűlöli és magában sem tűri a kényelemszeretetet. Elszántan veti magát a legnehezebb, legfogósabb témák örvénylő bonyodalmaiban. Minden sorával ébreszteni akar, s felelősségérzetre, lelkiismeret-vizsgálatra kényszeríteni. A nehéz, kivédhetetlen bonyodalmú emberi sorsok kutatója, aki nem retten vissza a tragikus helyzetektől, mélységekbe világító konfliktusoktól sem. Azokat az embereket szereti s választja hőseivé, akiknek hehéz, sőt a legnehezebb sors jutott, s akik még nem igazán vértezetten, fölkészülten, de erős lélekkel, sokat megsejtve az emberi helytállás erkölcsi tövényeiből vállalják is ezt a sorsot, hogy önmaguk előtt legalább becsületük legyen, s figyelmeztető tisztességük. A keserű lapu segédtanító-lánya, a Görög történet igazi hazát, Lelki hazát kereső Andreája, a spanyol polgárháború gyanakvó indulatainak kereszttüzébe került fiatal kadétja - mindegyikük - az igazságot, a teljes értékű helytállás próbáit keresi és csinálja végig, más-más helyzetben, más történelmi körülmények között, de egyformán "gonosz" szorításban. Talán ők az író hőskereső, hősfelmutató megszállottságának igazi érvei, letéteményesei.

Covers_166581
elérhető
0

Galambos Lajos - Zsilipek
A ​regény 1945-tel indul. A faluban osztják a földet, forr-pezseg az élet - Bánéknál temetésre szól az ének, a "patkóshomlokú" Bán Jakab sokat tűrt feleségét temetik. S a temetés éjjelén ismét lesújt az ostor, mint már annyiszor - Bán Jakab Marit, a sorban ötödik lányát veri nyomorékká. Így szorulnak Bánék, az apa, a hét lány s a fiú felesalbérletbe, uzsorakölcsönre, Mari kiszolgáltatott cselédsorba, az egész népes család az élet peremére, a falun kívülre. S mialatt kint rohamosan változik az élet, a falu sok mindent megér - jót is, rosszat is -, Bánék csak ölik egymást a hét holdon, hét holdért. A nyomorékká vert Mari azonban sok keserűség, hányattatás, tévelygés után kilábol a családi pokolból, emberséges, embernek való sorsra küzdi fel magát.

Galambos Lajos - Szent ​János fejevétele
A ​regény főhőse egy szép fiatal lány. Tanítónő. Bátor, erős teremtés, de nagy szüksége is van a bátorságra: alighogy átlépi az iskola küszöbét, rászakad teljes súlyával a felnőtt élet, az aktív, harcos élet minden terhe. A harc terepe a tanya, célja pedig az embertelenül elmaradott, tanyasi életforma felszámolása. Molnár Katalinnak ezt a harcot egyedül kell megvívnia, s látszólag azokkal szemben, akikért a harc folyik. Feszült, drámai küzdelmet ábrázol ez a regény, az első győzelemig: amíg felépül, már benn a faluban, az új iskola, s a tanya porába ledől a régi, rossz vályogviskó.

Galambos Lajos - Utas a Göncöl szekerén
Részlet a könyvből: Kora tavaszi éjszaka volt. Mikor bejelentették a zárórát, Bene doktor is felszedelőzködött. Nem tudta pontosan, mennyit ivott, de már bizonytalanul lépegetett. Nem kívánt hazamenni, úgysem tudott volna aludni, csak vergődött volna reggelig az ágyban. Nem a járdán haladt, a nagy tér széles betonját választotta, s nem volt fontos, merre megy, mert nem is volt egyáltalán semmi célja. Autó jelzőlámpája villogott mögötte, ezt sem vette figyelembe. S éppen akkor, amikor ki akarta kerülni őt a sofőr, Bene gondolt egyet, s átvágott a liget irányába. A kocsi csikorogva fékezett, vékony bajuszú legényke hajolt ki a volán mellől, s azt mondta: - Meg akar dögleni? Bene a vállát se vonta meg.

Galambos Lajos - Fekete ​kötés
Galambos ​Lajos novelláiban gazdag életanyagot dolgoz fel, és a feldolgozott anyag dokumentum hűségű bemutatására törekszik. Drámai történeteiben hősei sorsának társadalmi környezetét és közösségi jelentését egyaránt ábrázolja; az elkötelezettség sokat vitatott fogalma számára a realista ábrázolásmód, a személyes érdekeltség s a hibák kijavítását szolgáló politikus szándék azonosságát-egységét jelenti. A kötet írásai a társadalmi talajukat vesztett emberek erkölcsi hitványságát elemzik (Adventi köd, Delfinek), a felszabadulás előtti paraszti világot (Teherben), a disszidálás indítékait (Búcsú), a felszabadulás utáni társadalmi átalakulást, mely kiszabadította az egyént a hagyományos kötöttségekből, s felbátorította, hogy a maga útját járja (Satu). Galambos elbeszélései idő és jellem összefüggésére, a jellemek folyamatos fejlődésére épülnek, mely egy kalandos, legtöbbször regényszerűen bonyolult, kalandos történet keretében - legjobb példa erre a nemzetközi díjat nyert novellája, a Fekete kötés - bontakozik ki.

Galambos Lajos - Örök ​malom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Galambos Lajos - Mostohagyerekek
A ​regény főhőse egy szép, fiatal lány, tanítónő. Bátor, erős teremtés, de nagy szüksége is van a bátorságra: alighogy átlépi az iskola küszöbét, rászakad, teljes súlyával, a felnőtt élet, az aktív, harcos élet minden terhe. Olyan világba cseppen bele, ahol nem lehet nem vállalni, de nehéz vállalni a harcot, mert jóformán egyedül s látszólag azok ellenében kell megvívnia, akikért a küzdelem folyik. A harc terepe a tanya, célja pedig a tanyasi, embertelen életforma felszámolása. Feszült, drámai küzdelmet ábrázol a regény, az első győzelemig: amíg felépül, már benn a faluban, az új iskola, s a tanya porába dől le a régi, rossz vályogépület.

Galambos Lajos - Elfújom ​az igazságot
Galambos ​Lajos vagyok - de volt 125 nap, amikor SD 25-14-es rabnak szólítottak. Nézettségi rekordokat döntöttem a tévében, világsztárokkal léptem fel, miniszterelnököknek zenéltem - de volt 125 nap, amikor a szomszédos cellákban ülőknek játszottam egy olcsó szintetizátoron az Aranyesőt. Jól kerestem, megvehettem magamnak, amire vágytam - de volt 125 nap, amikor száz forintot kellett fizetnem érte, hogy mossanak rám a rácsok mögött. Egy szép, nagy birtokon lakom - de volt 125 nap, amikor egy kétszer háromméteres zárkában töltöttem egy napból huszonnégy órát. Imádom a családom, tűzbe mennék a feleségemért és a gyerekeimért - de volt 125 nap, amikor nem ölelhettem magamhoz, nem csókolhattam meg őket. Ötvenöt év alatt nagyon sok minden történt velem - de volt 125 nap, amelynek minden egyes percére örök életemben emlékezni fogok. Ebben a könyvben leírtam mindent, mi történt attól a borzalmas reggeltől kezdve, amikor kommandósok rontottak ránk a saját házunkban, egészen addig a pillanatig, amíg kiléphettem a székesfehérvári börtön kapuján. Ez nem mentegetőzés, szerecsenmosdatás vagy mártírkodás, egyszerűen csak elmesélem azt a borzalmat, ami bárkivel megtörténhet. Azt hiszi, önnel nem? Én is azt hittem...

Galambos Lajos - Azok ​az álmok
Tág ​horizontú, kavargó világ Galambos elbeszéléseinek világa. Belefér régmúlt, tegnap, a jelen és egy kicsit jövő is, belefér falu, város, tanya. Hősei nagy indulatok erőterében mozognak, nagy szorítások nyomása alatt vergődnek, bukásuk tragédia, helytállásuk diadal. Éles itt a fény, mély az árnyék, vakítóak a színek: szép a cselekvés, rút a tétlenség. A szenvedélyek perzselő heve talán el is bágyasztana, ha nem kínálkozna egy-egy enyhely: a gyermekkor idillien tiszta, mélyen költői világa, jóízű humor, könnyed kézzel felvázolt, derűs portré, itt-ott még anekdota is. Rendhagyó regény tíz fejezetben, ötvennégy képben - így hangzik a kötet alcíme. És csakugyan, mintha egy széles medrű, bő sodrú regény alakulna ki a színterek, hősök, helyzetek színes forgatagából, regény, amely arról szól, honnan jövünk, hol tartunk és hova, merre tartsunk - mert Galambos írói jellemétől ez a vonás is elválaszthatatlan: hogy hatni akar, felrázni, megrázni, ítélkezni és mozgósítani, az olvasó besorozni azoknak a hősöknek a táborába, akik szívének igazán kedvesek: a cselekedni tudó és merő bátrak, a "megszállottak" közé.

Galambos Lajos - Gonoszkátyú
A ​falu nagy szocialista átalakulásának társadalmi drámájáról szól Galambos Lajos regénye. Jelen és múlt ütközik össze a regényben, még a központi hős figurájában is. Koós Gergely alakja az egyéni sorson belül eleven és mai társadalmi típust tár elénk. A szó minden értelmében hős. Olyan ember, aki drámai harcot vív a haladás erőinek oldalán. De önmaga alacsony ösztöneivel is hadakoznia kell, önmagát eszméihez kell nemesítenie, edzenie. Ez egyben a múlt és jelen erői közti erkölcsi, társadalmi küzdelem diadalmas megoldása is. Fiatal író első regénye a Gonoszkátyú: mely meglepő írásművészetről, szerkesztői készségről, jellemábrázoló erőről tanőskodik.

Kollekciók