Ajax-loader

Dümmerth Dezső könyvei a rukkolán


Dümmerth Dezső - Emese ​álma / Virrasztó géniusz
A ​kötet, mely most az olvasó elé kerül, két részből áll. Az "Emese álma" cím alatt az Árpád-ház eredet-történetét és a magyar nemesi társadalom életét, múltját érintő kutatásaim vannak összefoglalva. Élükön Álmos mítoszának valóságával, valamint a magyar fejedelmi hatalom keletkezésével foglalkozó, és e tárgyban időrendben legelső írásaim találhatóak. Ha ezek ismétlésnek hatnak néhány vonatkozásban, az a magyarázata, hogy ezekből nőtt ki "Az Árpádok nyomában" és az "Álmos, az áldozat" című, későbbi összefoglalásom. A források idevonatkozó, első és alapvető elemzése azonban itt található. "A virrasztó géniusz" egészen más témakört idéz. Próbálkozásaimat jelzi az egyetemes művelődéstörténet néhány alkotója felé, küldő világ és belső világ történésein keresztül tapogatózva, a személyiségfejlődés útjait keresve. S bármennyire személyes ügyből fakadnak is az írások, az író elvonultságban igyekszik maradni. Még így is elkerülhetetlen, hogy e második rész irodalmi pályám kezdő, szerény vonalát ki ne rajzolja, mely az ötvenes években lassan indult el. Ezek az írások jelentik az előzményét minden későbbi írásom születésének.

Dümmerth Dezső - Írástudók ​küzdelmei
Dümmerth ​Dezső korábbi munkái után most a magyar művelődéstörténettel foglalkozó tanulmányait adja közre. Új kötetében tizenkét írás kapott helyet, melyek több korszakon át vezetik az olvasót (a XIII. sz.-tól a XIX. sz. végéig). Több tanulmány foglalkozik a magyar művelődés egyik fellegvárának, a budapesti Egyetemi Könyvtárnak történetével, hányattatásaival. A könyvből hírt kaphatunk a napóleoni idők Pestjének egyetemi életéről, a nyelvújítás politikai vonatkozásairól, és megtudhatjuk, miért maradt magára irodalmi nézeteivel Kazinczy Ferenc. A szerző a magyarság nyelvi és kulturális küzdelmeit széles európai összefüggéseikben vizsgálja: megismerhetjük, hogyan vélekedtek a kora újkori Magyarországról a pápai udvarban, Németországban, Bécsben (Herder a magyarság pusztulásáról; Inchofer Menyhért egyháztörténeti munkájának sorsa Rómában). Tanúi lehetünk a magyarországi nemzetiségek öntudatra ébredésének, az ausztroszláv eszmék első hazai felbukkanásának.

Dümmerth Dezső - Álmos, ​az áldozat
"Dümmerth ​Dezső már az "Árpádok nyomában" c. kötetének elején is foglalkozott az első magyar fejedelemnek, a mitikus származású Álmosnak, Árpád apjának sorsával. Később azonban egy régészeti felfedezés publicisztikus értékelése - amelyre ki is tér az olvasóhoz szóló ajánlásában -, továbbá egy kiadói felkérés arra késztette, hogy néhány régebbi tanulmánya alapján ismét, de most már részletesebben foglalkozzék a halála után méltatlanul háttérbe szorult első fejedelem alakjával. Álmosról azt jegyezték fel a krónikák, hogy Erdélyben megölték őt. A háttérbe szorulás és a "megölés" első pillanatban érthetetlennek tűnő problémáját vizsgálva kezdte meg a szerző ismertetni témáját. A majdnem egykorú források, valamint a régebbi és kortársi történész-vélemények kritikai számbavételén kívül több tudományágat is segítségül hívott véleményének alátámasztására. Mai szóhasználattal élve: interdiszciplináris írás ez, amelyben a történelem tudományán kívül a filológia, a néprajz, a pszichológia és az összehasonlító vallástörténet is szóhoz jut, mégpedig figyelemre méltó érvénnyel."

Dümmerth Dezső - Az ​Árpádok és a magyar szent-kultusz kialakulása
"...olykor ​a legenda is tartalmazhat igaz történetet, az «élő áldozat» eszméje sem pusztán diplomáciai manőver. Egyik forrása ennek is a legendákban lelhető fel: Szent István és Szent László legendáiban. «Élő áldozat»-nak ajánlotta magát már Szent László is, sőt, az Árpád-háznak még nem keresztény őse, Álmos fejedelem haladt ebben az élen. A történeti források dokumentumaiban a politikai történet, a diplomáciatörténet eseményei és magatartásformái mellett felfejthető az első magyar királyi családnak egy titokzatos, belső története is, mely felénk, szemlélők felé egy sajátos jelbeszédben nyilvánul meg."

Dümmerth Dezső - A ​titokzatos jelbeszéd
"A ​lélek üdvössége azok számára, akik hisznek benne, egyetemes, emberi ügy. A szolgálatában álló jelbeszéd titkához tartozik. De az Árpád-ház Magyarországon uralkodó, vagy itt önsanyargató életet élő tagjai az emberiség és az egyház egyetemes ügyéhez mindig hozzácsatoltat, szándékuk szerint egy különengesztelést országuk, népük vétkeiért, hogy a sorscsapások súlyát enyhíthessék. Ebben szilárdan hittek, csakúgy, mint azok, akik jelbeszédük hatása alatt tisztelték és tisztelik őket." Dümmerth Dezső új könyve a magyar szent királyokkal foglalkozik, különös tekintettel a szentség fogalmára és magyarországi megjelenéseire Álmostól, a "szentkirály-előképtől" kezdve Szent Istvánig és Szent Lászlóig.

Dümmerth Dezső - Az ​Anjou-ház nyomában
Dümmerth ​Dezső új könyve bizonyos vonatkozásban folytatása _Az Árpádok nyomában_ c. kötetnek. Az Árpád-ház kihalása után az Anjou-dinasztia egyik ága került Magyarország trónjára, s két nemzedéken át szilárdan kézben is tartotta, megerősítve a feudális pártharcokban kimerült országot. A szerző ebben a kötetben a francia eredetű dinasztia útját követi Szent Lajos király Párizsától, Anjou, Maine és Provence tartományokon át Szicília és Nápoly, tehát az akkori Két Szicília királyság trónjáig, majd a Magyarországra került ág sorsán keresztül Lengyelországig. Műve az esemény- és művelődéstörténet, és ezenkívül még több tudományág eredményeinek sikerült esszé-ötvözete, amelyet a téma érdekességén túl - mint minden esszét - a szerző önálló látásmódja tesz különösen izgalmassá és vonzóvá. Olvasás közben pedig rövidesen rájövünk arra, hogy a kötet nemcsak az Anjou-ház fordulatokban bővelkedő történetével ismertet meg, hanem a középkornak a gótikus stílus uralmát megteremtő századaival is, egyben pedig rávilágít arra, hogy az Anjou-kori Magyarország nemcsak hogy szerves része volt az akkori Európa politikai életének, de jelentős mértékben hatott más országok történetére is.

Dümmerth Dezső - A ​két Hunyadi
Dümmerth ​Dezső új könyve tulajdonképpen folytatása eddigi két Panoráma kiadású kötetének. "Az Árpádok nyomában" és "Az Anjou-ház nyomában" után most a magyar történelemnek olyan korába lépünk, amely nagy mértékben különbözik az eddigiektől. A XV. században a magyar korona és egyben a magyar trón is nemzetközi igények és követelések tárgyává vált, éppen abban az időben, amikor kelet felől először jelentkezett az ország sorsát később másfél évszázadra teljességgel megbénító török veszedelem. A csak nemzetközi viszonylatban gondolkodó Zsigmond király és császár után azonban, akinek uralma végül is feudális anarchiához vezetett, az újonnan feltűnt Hunyadi család első neves tagja, Hunyadi János vette kézbe az ország vezetését, megfékezve a fenyegetően előretörő török hadak minden hódító kísérletét. Fia, Mátyás pedig, akit igazságosnak nevez mindmáig a néphagyomány, az egyetlen magyar reneszánsz király, uralkodásának néhány évtizede alatt olyan tekintélyre emelte megerősített és megnövelt birodalmát, amely az Anjou-kori Magyarország nagyságára emlékeztetett. A könyv szerzője irodalmi rangú történelmi esszésorozatban érdekesen állítja elénk alakjait, Hunyadi János kormányzót, Mátyás királyt, Szilágyi Mihályt, Vitéz János érseket, Janus Pannoniust, a költőt és a királyi feleséget, Beatrixot, tehát mindazokat, akiknek fontos szerep jutott a magyarság XV. századi történelmében. Az író az események összefüggésének feltárása közben elemzi az eszmék fejlődését és a fogalmak tartalmának megváltozását. Lényegében véve eddigi munkáit is ez a szemléletmód tette izgalmassá a szó legjobb értelmében. Dümmerth Dezső bizonyos vonatkozásban új szemszögből és közérthetően ismerteti velünk a magyar történelmet, hozzásegítve mindenkit történelemtudatunk bővítéséhez vagy éppen kialakításához. A kötet 4 oldal színes illusztrációt tartalmaz.

Dümmerth Dezső - Az ​Árpádok nyomában
Vajon ​hogyan kell az időgépet indítani? Valamiféle indítókulcsot kell-e elfordítani, légcsavarfélét megpörgetni, esetleg elég kimondani a varázsigét: hipp-hopp, ott legyek, ahol akarok? Vagy könyvtárak, levéltárak áhitattal, óvatos kézzel forgatott, megsárgult, töredező pergamenjeiből bontakozik ki az a kanyargós ösvény, amely a kutató fantáziáját is segítségül híva, a múlt megismeréséhez vezet? Könyvünk szerzője az utóbbi módszert választotta ahhoz, hogy ismerős-ismeretlen tájakra kalauzolja az olvasót. A színhely: Magyarország, a helységnevek: Buda, Esztergom, Vác, Tihany mindenkinek jól ismertek. Csakhogy könyvünkben több mint 1000 esztendővel ezelőtti formájukban, kialakulásuk, alapíttatásuk korában találkozunk velük. Az első magyar királyok, a honfoglaló Árpád, a honalapító István, s a romokból új országot teremtő Béla és mind a többi Árpád-házi uralkodó történeti-emberi sorsát követve rajzolódik ki előttünk a magyarságnak, mint az európai népek egyikének kialakulása a Kárpát-medencében. Arról, hogy az Árpád-házi királyok valójában milyen emberek is voltak, hiteles történelmi okmány, "dokumentum" alig maradt. A kutatók - történészek, régészek, néprajzosok - egymásnak gyakran ellentmondó, mert ellentétes érdekek vezérelte krónikákból, indulatok fűtötte levelezésekből, már akkoriban is a régmúlt ködébe vesző szájhagyományt, legendákat szubjektívan elmesélő feljegyzésekből indulhatnak csupán ki. Tág tere nyílik a következtetésnek, a mozaikösszerakás módjának, s ha, mint e könyv esetében is, nem szigorú szakmunkáról van szó, a tudományosan bizonyított tényeknek nem ellentmondó fantáziának. Utazzunk hát az 1000 évvel ezelőtti Magyarországon, ismerkedjünk akkori lakóival, küzdelmeikkel, gondjaikkal. Nem lesz könnyű őket mai tudatunkkal, lehetőségeinkkel megérteni. Életük, sorsuk a mindenkori uralkodó, a király személyétől függött, ő hozta a döntéseket, amelyeknek némelyike következményeiben századunkig kihatott. A szerző emberközelben igyekszik bemutatni az Árpád-ház királyait és a történelmi körülményeket, amelyek őket formálták és amelyeket - nem ritkán - ők formáltak. Képzeletbeli utazásunk a Margitszigeten kezdődik, s ott is ér véget. Közben azonban, a történelem szeszélyes vonalát követve, szinte hazánk minden részét bekalandozza. S az, aki könyvünk olvasójaként útitársunkká szegődött, mai, valóságos kirándulásai során talán egy újabb szemszögből, másfajta érdekességeket is felfedezve gyönyörködik majd a hazai tájban.

Kollekciók