Ajax-loader

Fazekas Mihály könyvei a rukkolán


Fazekas Mihály - Lúdas Matyi [Rovásírással]
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fazekas Mihály - Lúdas Matyi és más mesék
Hajdan ütlekkel magyarázták a' mi Atyáink Hogy mi az alsó rend törvénnye? kinél az igasság? - A' ki erőssebb vólt, ugyan az kénnyére bitangolt. - A' lepotsékolt nép dühös indúlatja, kanóttzal Adta jelét ollykor bosszújának; de oroszlány Szíve kevésnek vólt, hogy mint Matyi vissza pofozza, A' mi goromba tsapást vett a' zabolátlan erőtől. Mindenki hallott már Mátyás királyról. Meséket, legendákat őrzött meg róla és tetteiről a történelem. Ő volt az a király, aki nemcsak művelt és ravasz volt, de szeretett tréfálkozni is. Mindenről saját szemével szeretett meggyőződni, ezért gyakran álruhát öltött és úgy járta az országot. Miközben csalásokat, igazságtalanságokat büntetett, dicsérte és jutalmazta a jószívűséget, az emberséget. Lúdas Matyi és Mátyás király történetei mellett népszerű magyar meséket tartalmaz ez a kötet. E mesék hősei vitézek, királykisasszonyok, királyfiak és szegény legények, kik hol mulatságos, hol ijesztő, hol meghökkentő kalandokat élnek át.

Csokonai Vitéz Mihály - Fazekas Mihály - Csokonai ​Vitéz Mihály és Fazekas Mihály művei
"Fazekas ​munkásságát Csokonai nevével kapcsolja össze az irodalomtörténet. Az idősebb Mihály »csecsemőkori lélekbarátjaként« tisztelte fiatalabb pályatársát, Csokonait - hasonló származásuk alapján; közös szülőföldjük s lakhelyük, Debrecen, de költészetük is sokféle rokonságra vall - műveltségük, rokokó stílusuk, varázslatos festőiségük, irodalmi népiességük, botanikai érdeklődésük kölcsönös hatásának megnyilvánulásaként. Mindketten a debreceni református kollégiumban nevelkedtek, csak néhány év különbséggel, s életpályájuk is kalandos módon alakult, bár nem mindig esett egybe." _Julow Viktor_

Petőfi Sándor - Fazekas Mihály - Az ​apostol / A helység kalapácsa / Lúdas Matyi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fazekas Mihály - Fazekas ​Mihály művei
Fazekas ​Mihály 1765-ben született Debrecenben, Költői pályafutásának háttere az alföldi város, a híres debreceni kollégium, majd innen kiszakadva az I. lovasezredben töltött évek alatt a katonaság, a háború. A közlegények között töltött időszakban részt vett a francia forradalmi háborúkban, megjárta Galíciát, Moldvát, Belgiumot, Észak-Franciaországot, a Rajna-vidéket. Kiábrándult a katonaéletből, lemondott tiszti rangjáról, hazatért szülővárosába. Ekkor alakult ki bensőséges barátsága Csokonaival, ekkor kezdett foglalkozni a természettudománnyal, botanikával. Élete későbbi éveiben állást vállalt a Kollégiumban és tisztségeket városi hivatalokban. Egyművű íróként tartjuk számon, a Lúdas Matyi irodalmunk remekműveihez tartozik. Kötetünkből azonban kiderül, hogy a Fazekas költői műve sokkal gazdagabb. Korai verseit a hadi élet és szerelmi élményei ihlették. Csalódottan tért haza a háborúkból, versei is tükrözik ezt: visszahúzódó életének alapvető élménye a természet nyugalma, harmóniája. Ezt fogalmazza meg dallamos, könnyed hangon, a népnyelv tiszta ízeivel. Csokonai halála után - versekben siratja el barátját - magára marad. Költészetének forrása elapad, egyre kevesebb vers születik, érdeklődése más irányba fordul: Diószegi Sámuellel együtt megírja a Magyar füvészkönyvet. Úttörő vállalkozás a mű, az első rendszeres magyar nyelvű növénytan. Műve máig él, hiszen itt alkották meg azt a magyar nyelvű terminológiát, amelyet a botanikában azóta is használunk. Élete utolsó vállalkozása a Debreceni magyar kalendárium volt. A tudomány és a felvilágosodás eszméinek terjesztése volt a célja, a mindenki által kedvelt babonákkal telezsúfolt kalendáriumok helyett az irodalmat, a népszerűsített tudományt akarta megszerettetni olvasóival. Tömör, élénk stílusú prózája ekkor teljesedett ki. Kötetünk Fazekas valamennyi korszakát bemutatja. Szépirodalmi és tudományos művei után a kötet önálló ciklusban közli leveleit.

Fazekas Mihály - Lúdas ​Matyi / Válogatott művek
A ​kötet a szerző leghíresebb műve - Lúdas Matyi - mellett tartalmaz egy válogatást verseiből, prózai és epikus műveiből.

Arany János - Fazekas Mihály - Petőfi Sándor - Vörösmarty Mihály - XIX. ​századi magyar verses elbeszélések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Petőfi Sándor - Arany János - Fazekas Mihály - Vörösmarty Mihály - János ​vitéz / Toldi / Lúdas Matyi / Szép Ilonka
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fazekas Mihály - Fazekas ​Mihály összes költeményei
Fazekas ​munkásságát Csokonai nevével kapcsolja össze az irodalomtörténet. Az idősebb Mihály "csecsemőkori lélekbarátjaként" tisztelte fiatalabb pályatársát, Csokonait - hasonló származásuk alapján; közös szülőföldjük s lakhelyük Debrecen, de költészetük is sokféle rokonságra vall - műveltségük, rokokó stílusuk, varázslatos festőiségük, irodalmi népiességük, botanikai érdeklődésük kölcsönös hatásának megnyilvánulásaként. Mindketten a debreceni református kollégiumban nevelkedtek, csak néhány év különbséggel; s életpályájuk is kalandos módon alakult, bár nem mindig esett egybe. Csokonait - a vérmezei tragédia után - elüldözték a kollégiumból, Fazekas idejekorán kilépett: 1782-ben katonának állt. Barátságuk későbbi keletű. Csokonai még a felsőbb tagozatra járt, amikor Fazekas már a "császárhuszárok" közt forgott, Galíciában szolgált, megjárta a moldvai frontot, majd részt vett a francia-porosz-osztrák háborúkban. Főhadnagyi rangot ért el, de ekkorra megelégelte a sok vérontást: leszerelt. Szülővárosába tért meg, az irodalomnak élt, birtokán füvészkedett, közéleti tisztségeket töltött be - két szerelem sebző emlékével a szívében, ami miatt nem házasodott meg. Ekkor szövődött igazi ismeretsége, mély barátsága Földi Jánossal, a tudós professzorral, illetve Földi tanítványával, Csokonaival. Első verseit hadi élmények ihlették, melyekre azonban egyre inkább a "győzöttön könyörülő" tartás a jellemző. A későbbiekben pedig - többek közt - a felvilágosodás eszméinek közvetítését vállalta. Katonás önfegyelemmel takargatja ellágyulóan érzékeny lelkületét, álmodozásra s naiv erotikába hajló természetét. Biztonsággal kezeli az antik formákat, különösen kedveli a hexametert, de a dalszerű megoldásokat is. Árnyalt költői nyelve táji ízekkel frissül meg, s gyakran játékos-színe szinonimáival lep meg. A Lúdas Matyi sikere s mind messzebb hangzó népszerűsége indokolatlanul szorította háttérbe a kisebb lírai verseket, hisz közülük több (mint pl. a Ruszánda, moldvai szép, a Hortobágyi dal, a Nyári esti dal, A kelletekorán jött csendes esőhöz, a "Bóldog, ki fákat űltet" kezdetű s a "debreceni első kalendáriom" számára írt) ugyancsak ritka remeklés.

Csokonai Vitéz Mihály - Fazekas Mihály - Vörösmarty Mihály - Petőfi Sándor - Arany János - Dorottya ​/ Ludas Matyi / Csongor és Tünde / János Vitéz / Toldi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fazekas Mihály - Ludas ​Matyi és más történetek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fazekas Mihály - Lúdas ​Matyi / Kisebb költemények
A ​mű cselekménye közismert. A paraszfiú - ígérete szerint - "háromszor veri vissza" Döbrögin, a zsarnoki földesúron a rajta esett sérelmet: vásárra vitt ludainak az elkobzását és igazságtalan megveretését. A történetet Fazekas négy "levonás" szerkezeti elemeibe rendezi el. (A "felvonás" szó ellentéteként, Matyi egyszeri és Döbrögi háromszoros "levonására" is célozva.) A költemény - akárcsak a népmese - Döbrögi megjavulásával ér véget. Fazekas műve mégis - forradalmi megoldás nélkül is - korának legmerészebb alkotása. Először szerepel itt olyan cselekvő jobbágyhős, aki a földesúri igazságtalanságért maga szerez magának elégtételt. Ebbe persze már belejátszik a felvilágosodás korának demokratikus szelleme is.

Fazekas Mihály - Lúdas ​Matyi / Debreceni Magyar Kalendáriom
A ​kötetben megjelent művek: -Lúdas Matyi -Debreceni Magyar Kalendáriom

Fazekas Mihály - Fazekas ​Mihály összes művei I-II.
I. ​kötet Kisebb költemények Időrendbe nem sorolható versek Műfordítások Lúdas Matyi Bevezető jegyzetek Magyarázó jegyzetek II. kötet Prózai munkák Vegyes munkák Levelek Jelentések Kétes hitelességű versek és prózai munkák Magyarázó jegyzetek Függelék

Csokonai Vitéz Mihály - Fazekas Mihály - Válogatott ​versek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fazekas Mihály - Lúdas ​Matyi
Lúdas ​Matyi paraszti hős, aki a földesúri elnyomást megtestesítő nemes úrral, Döbrögivel szemben - amiért az megalázta őt - igazságot szolgáltat önmagának és ezzel a népnek is. Fazekas Mihály a maga idejében és napjainkban is számos kiadást megért, klasszikus elbeszélő költeménye.

Fazekas Mihály - Vörösmarty Mihály - Garay János - Petőfi Sándor - János ​vitéz és más verses elbeszélések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók