Ajax-loader

Balla D. Károly könyvei a rukkolán


Balla D. Károly - Hóban ​és homokon
Balla ​D. Károly jelen kötete válogatás a költő eddig megjelent verseiből. Az ungvári születésű és lakhelyű költő, író, műfordító, lapszerkesztő mintegy ego - ját, költői és emberi alkatát, fejlődési útját foglalta benne össze. "Ego sum via, veritas et vita" (Én vagyok az út, az igazság és az élet) - írhatnák e kiadvány homlokára a bibliai mondatot. Nem a költő elbizakodottsága rejlik benne, hanem a kényszer, amivel minden alkotó szemben találja önmagát: önmagunk megismerésének, a minden emberben ott vergődő rejtelmek feltárásának kényszere a továbbhaladás érdekében. A kötet címadó verse is ezt az utat és kínt fogalmazza meg. Ezt a tendenciát látom érvényesülni a versek elrendezésében is, ami egyben a kötet érdekességét is adja: bár írásait ciklusokba foglalja a szerző (összesen háromba), de betartja a születés kronológiáját, s ettől mindvégig nem szakad el. http://www.fintaeva.extra.hu/hataguasip.htm

Balla D. Károly - Baranyi Ferenc - Czigány György - Faludy György - Gergely Ágnes - Görgey Gábor - Juhász Ferenc - Kalász Márton - Lator László - Lászlóffy Aladár - Mezey Katalin - Mozzi Giulio - Nagy Gáspár - Orbán Ottó - Riccardi Antonio - Székely Magda - Szőcs Géza - Takács Zsuzsa - Tari István - Tornai József - Tőzsér Árpád - Turczi István - La giornata della poesia - Antologia poetica
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balla D. Károly - Az ​utolsó futamok
Az ​Ungváron élő Berzsenyi, Quasimodo- és József Attila-díjas író, költő -1997-2003 közötti, 2007-ben megjelent - naplójegyzeteinek folytatása, melyben a mozgáskorlátozottsága révén "szobafogságra" ítélt manzárd őre rögzíti gondolatait a kárpátaljai és a magyarországi valóságról. Nagy hangsúllyal szerepelnek benne politikai események: az ukrajnai ún. narancsos forradalom, a kettős állampolgárságot érintő népszavazás, a Magyar Írószövetség körüli viharok, a 2006-os magyarországi választások, a Kárpáti Igaz Szó c. lap kettészakadása, stb... A középpontban azonban nem a közember, hanem az író és az íróként szereplő előadó áll, az anyagban sok a szépírói invenció, egy-egy bejegyzés kisprózai, szinte novellisztikus jellegű, az egész könyv nem egyszerű eseményleírások gyűjteménye, hanem írójegyzetek, naplóesszék, szakmai okfejtések, lírai kitérők együttese. A könyvben egyfajta lezárást is megfigyelhetünk, a visszavonulás megelőlegezését az élet sűrűjéből.

Balla D. Károly - Halott ​madárral
Válogatott ​és új versek.

Balla D. Károly - Élted ​volt regénye
Szeretettel ​bocsátjuk útjára Balla D. Károly jeles ungvári író legújabb munkáját. Kezdettől fogva feladatunknak tekintettük, hogy a nyugati magyar irodalom és tudomány értékein kívül a Kárpát-medence magyar kultúrájának méltatlanul mellőzött egy-egy kiváló művét is eljuttassuk az olvasóközönséghez. E hagyományunkhoz a tilalmak megszűnte után is hívek szeretnénk maradni és így külön öröm számunkra, hogy Magyarországon, Erdélyben és Szlovákiában született művek kiadása után most az ukrajnai magyar irodalom hangját szólaltathatjuk meg. Szerzőnk e műve egyik részletével a Holmi című igen rangos folyóirat pályázatán díjat nyert, a Nemzeti Kulturális Alap pedig egyéves alkotói ösztöndíj megítélésével segítette elő a munka egészének létrejöttét. Biztosak vagyunk abban, hogy az olvasó tetszéssel fogadja az Élted volt regényét és ebből az alkalomból is megállapítja: Kárpátalján is születik olyan kiváló irodalmi alkotás, amelyben az európai kitekintésű formai kísérletezés kitűnő keretet adhat egy kis magyar világ életéről hírt hozó sokrétű cselekménynek.

Balla D. Károly - Árokszélen
Jóllehet, ​a kárpátaljai magyar irodalom - Berzsenyi-díjas - költőjének kilencedik önálló kötete az Árokszélen, ez az első, amelyik Magyarországon jelenik meg. A sokoldalú, irodalmilag művelt, a modern képzőművészet, főleg a reklámgrafika eredményeit költészetében is alkalmazni tudó írót ismerhetnek meg a magyar olvasók Balla D. Károlyban, aki egyként mesteri szinten ír szonetteket és próza- és képverseket. A kárpátaljai magyar irodalom megismerte téséhez kíván hozzájárulni ez a kötet, az egyik legérde kesebb és legfigyelemreméltóbb alkotó, Balla D. Károly verseinek bemutatásával.

Balla D. Károly - Magyarul ​beszélő magyarok
Az ​Ungváron (Ukrajna, Kárpátalja) élő József Attila-díjas író jelen kötetébe az ezredforduló évében és az utána következő esztendőkben (2000-2007) keletkezett azon publicisztikai írásait és esszéit válogatta be, amelyek a kárpátaljai régió magyarságának politikai, szociális és kulturális helyzetével foglalkoznak. Mindezt egyfelől a változó Európa történelmi háttere elé vetítette, másfelől igyekezett belülről szemléltetni, megértetni azt, milyen ellentmondásokkal terhesek a kárpátaljai magyarságot érintő kérdések. Közéleti írásában főleg a kárpátaljai magyarság morális válságával, az anyaországgal fenntartott viszonyának ellentmondásaival, a határon belüli és túli magyarság politikai és ideológiai megosztottságával foglalkozik. Külön elemzi e népcsoportnak (és vezető rétegének, értelmiségének) a kölcsönviszonyát Ukrajnával, Magyarországgal és önmagával. Figyelmet fordít az anyaország EU-csatlakozásával előállt új helyzet sajátosságaira és arra a körülményre, hogy ma Kárpátalján egymással harcban álló két magyarságszervezet igyekszik a közösség érdekképviseletét ellátni, minek következtében energiák jelentős része belharcokra fecsérlődik el. A szerző arra a következtetésre jut, mindez nem is annyira politikai vagy gazdasági, hanem morális válságba sodorja a kérdéses nemzetrészt. Esszéiben kritikusan szembenéz a kisebbségi irodalmak létének vagy nemlétének általános kérdéseivel csakúgy, mint a saját régiójában tapasztalt tendenciákkal. Számba veszi az írógenerációkat, elemez folyamatokat és irányzatokat, stílusokat, érint életműveket, foglalkozik az információs forradalom identitásformáló hatásával, értékel új könyveket; tényekre alapozva vonja le vállaltan szubjektív, gyakran élesen fogalmazott következtetéseit. Szemléletesen, olykor képekbe ágyazottan mutatja be a visszás helyzeteket. Szavain egyszerre érződik a kritikus hozzáállás, az ironikus megközelítés és a féltő aggodalom. Balla D. Károly nemcsak írásainak tárgyát mutatja be, hanem számot ad önmagáról is, bepillantást enged egy olyan alkotó gondolatvilágába, aki ugyan mindennapi létében szűkebb környezetéhez szorosan kötődik, de elveti a rezervátum-lét bezártságát, szemléletének kitágításával szélesebb dimenziókat keres, kevéssé törődve azzal, hogy véleménye gyakran élesen ütközik mind a közbeszédben kialakult sztereotípiákkal, mind a határon túli magyarsággal kapcsolatos hivatalos álláspontokkal.

Bakos András - Balla D. Károly - Berniczky Éva - Danyi Zoltán - Nagy Abonyi Árpád - Vass Tibor - Kezeit ​csókolja dr. Tóth
„A ​zentai Városi Múzeum gyűjteményéből származó felvétel hozzávetőlegesen száz évvel ezelőtti állapotot örökít meg. A fényképész nem egyszerű látképet kívánt készíteni, mert a folyóparti panoráma előterébe, a lakatlan túlpartra különféle társadalmi helyzetű (a kései elbeszélő által megszólaltatható) alakokat állít. Képeslapot készít. Szándéka szerint idillt ábrázol, egy képben elmondhatót – amely azonban leleplezhető...” Nem rendhagyó dolog, ha szerzőit egy folyóirat szokatlan, provokatív kihívás elé állítja. Példa erre a zEtna 2002–2003-as, Retus munkacímet viselő sorozata, amelyben három országból hat magyar író egy százéves zentai képeslap megelevenítésére tesz eredményes kísérletet.

Balla D. Károly - Világvége
A ​Berzsenyi- és József Attila díjas író, költő a kárpátaljai magyar irodalom markáns egyénisége, idehaza is egyre ismertebb képviselője. Sokoldalú alkotó, aki ír verset és prózát, esszét és drámát, folyóiratot szerkeszt és könyvkiadót működtet. A Pro Pannonia Kiadónál megjelent két verseskötete (Árokszélen - 1996, Halott madárral - 1999) után most prózaíróként mutatkozik be Magyarországon.A kötetre a műfaji és ábrázolásmódbeli sokszínűség jellemző. Szinte azonos szerepet kap benne a realisztikus ábrázolásmód és az álomszerűség, a leíró módszer és a belső monológok, a hagyományos megoldások és a formai kisérletek. Legsikerültebb novelláiban ez a kettőség sajátos szintézisben jelentkezik. Balla D. novellái a magyar irodalom prózai örökségének tradicíói felöl érkeznek el egy modernnek nevezhető ábrázolásmód felé, sikeresen kerülve el a manapság oly gyakori semmitmondás veszélyeit, ugyanakkor meghagyva olvasói számára a befogadás, az értelmezééés autonómiáját.

Balla D. Károly - Harmadvalaki
A ​szerző az elmúlt évtized költői termésének legjavát válogatta jelen kötetébe. Ha belelapozunk, előbb tárgyak és személyek többszörösen absztrahált mikrovilágában találjuk magunkat (Harmadvalaki), később az emberi viszonylatok, a megragadott pillanatok, az elesettség és a kiszolgáltatottság, az egyszerre tragikusan és ironikusan bemutatott élet és halál képei sorakoznak (A síklakó), majd a korábbi szabadversek világából a szigorúan kötött formák közé érkezünk, ahol az alaktani konzervativizmus egyfajta radikális tartalmi modernizmussal alkot feszes egységet (Fordul a föld). A kötet ívét a záró szonettkoszorú (Mélyek mélye) teszi teljessé: a legnehezebb verstani forma következetes alkalmazásával és az emberi szenvedés- és megváltástörténet igen újszerű, helyenként meglepő feldolgozásával a szerző kétség kívül egyik legjelentősebb költői teljesítményét tárja az olvasó elé. Balla D. Károly (1957) szülővárosában, a kárpátaljai Ungváron (Ukrajna) él családjával. Harminc éve jelent meg első verseskötete, később a próza és a publicisztika is fontos műfajává vált. Húsz önálló könyvet tudhat magáénak, számos antológiában és almanachban szerepelt, művei rendszeresen megjelennek a magyarországi és határon túli orgánumokban. József Attila-díjas.

Balla D. Károly - A ​hontalanság metaforái
A ​szerző azon kevesek közé tartozik, akik tehetséges íróként-költőként a Kárpát-medencei kisebbségi lét sajátos tükrét tudják felmutatni. Balla D. Károly írásait a kíméletlen őszinteség és önkritika, a körülmények abszolút reális szemlélete és ugyanakkor a nemzeti kisebbségben élő sorstársak iránti, lelki mélységekben gyökerező érzelmi elkötelezettség jellemzi. Sajátosan egyedivé teszi mondanivalójának kifejtését a sok esetben maga teremtette műfaj és a reá oly annyira jellemző nyelvi lelemény, amely egyszerre alkalmazza a magyar nyelv archaikus önkifejező elemeit és legkorszerűbb, olykor a groteszktől sem visszariadó fordulatait. A könyv három részre tagolódik. Az első rész összefoglaló címe: Kisebbségi magyar skizofrénia. Ebben a szerző a Szovjetunió szétesésének kezdetétől Ukrajna megalakulásáig (1988--1993-ig) írott legjobb publicisztikái szerepelnek. A második rész összefoglaló címe: Baglyok őrizte táj (1993--1999) esszék, vallomások. A harmadik rész összefoglaló címe: Irodalmunk metaforái.

Balla D. Károly - Szembesülés
Ez ​a regény nem volt, nincs, és nem is lesz soha. Regény nem lesz. Szerkezet, teória, halmaz – igen. Még ábránd, szerelem, szorongás vagy bűnhődés is lehet, csak regény, regény nem, mert lényegét éppen az képezi, hogy hiányzik. Mihelyst lenni kezdene, már egyáltalán nem lehetne. Hiszen attól van, hogy nincs. Ennek a nem létező regénynek a címe Szembesülés, lévén önnön hiánya elé állít tükröt. Hogy még mi minden mással szembesít, az talán kiderül a könyvből, amelynek, az egyszerűség kedvéért, ugyanaz a címe, mint annak a regénynek, amelyik nincs benne. De ha nem a regény, akkor mi tölti meg az oldalakat? Nos, csupa olyasmi, amit komoly köte-teknek tartalmaznia illik: ajánlás, előszó, jegyzetek, egy utószó-tanulmány fejezetei, szómagyará-zatok, sőt: a regény keletkezéstörténetét naplószerűen rögzítő Werk. Ezek a járulékos szövegek teszik olyannyira karakteressé a révükön megalkotott Nincset, hogy lapról lapra haladva egyre jobban behatolhatunk a hiányba, míg végül nagyobb megelégedéssel tehetjük le a könyvet, semmint ha magát a regényt olvastuk volna.

Balla D. Károly - 2000+-3. ​Az ezredforduló hét esztendeje
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balla D. Károly - Tejmozi
„Egyszerre ​apa- és anyaregény” A főhős apja otthoni műtermében „megélhetési” aktképeket fest fiatal lányokról, közben halk zene szól, míg fia a tejüveg ajtó mögül leskelődik. Az anya kisfiával egy kitalált, csak kettejük által ismert nyelven beszélget, melyen keresztül egy szorongó, a maga módján mégis boldog gyermekkor elevenedik meg az olvasó előtt. Az apa később elhagyja családját, a fiú attól fogva anyja és húga szeretetjátszmáinak áldozata lesz. Kettős le- és elszámolás Balla D. Károly finomra csiszolt, gazdag és mégis takarékos nyelven megírt könyve, fájdalmas tanulságokkal, kibeszéletlenül maradt, ezért feloldhatatlan feszültségekkel.

Kollekciók