Ajax-loader

Lee Carroll könyvei a rukkolán


Lee Carroll - Hazatérés
Kryon ​ezúttal egy szellemi „kalandregény” történésein keresztül vezet be minket a spirituális tudás kincsestárába. Egy lenyűgöző szellemi kalandra hív, mely a szellemi hazáját kereső ember útra keléséről és küzdelmeiről, felismeréseiről és változásairól – majd végső önmagára ébredéséről szól.

Lee Carroll - Az ​utolsó idők
Több ​mint kétezer esztendeje oltalmazza és ösztönzi az embe­riséget az a Krisztus-hálóként ismert sugárzó energiamező, amely Jézus könyörületéből és minket felemelni vágyó szán­dékából keletkezett a Föld körül. Kétezer évezred elteltével az emberiség megérett egy maga­sabbrendű tudatsík megtapasztalására, egy kifinomultabb létál­lapot elérésére. Jelenleg a változás zavarbahozó, megren­dítő és egyben felemelő korszakában vagyunk, mely ennek az emberi­séget lelki és szellemi síkon inspiráló energiamezőnek az újra­hangolásából következik. Ezen átalakulás részleteibe enged betekintést e könyv olymódon, hogy a fejlodés gyakorlati módszereire is rámutat. Ezen változások egyik segítője Kryon, aki egy magasabb szelle­miségű világ lakója, s tőle származnak a könyvben megnyilvánuló üzenetek.

Lee Carroll - Jan Tober - Indigó ​gyerekek
Ha ​gyermekünk indigó gyermek, ezt hogyan állapíthatjuk meg? Mi egy indigó gyermek életfeladata? Hogyan használható az angyal terápia az indigó gyermekek kibontakoztatására? Mi az, amit az indigó gyermekek tudatni akarnak velünk? E kötetből megtudhatjuk.

Monika Muranyi - Lee Carroll - Kryon: ​Az élő Gaia
"Monika ​Muranyi, ausztrál író és természetbúvár, egy kötetbe gyűjtötte mindazt, amit Kryon, a Mágnesesség Mestere valaha is elmondott ezzel a témával kapcsolatban Lee Carroll közvetítésében. Kryon szeretetteli üzenetei már több mint 23 éve elérhetők világszerte. Ez a könyv azoknak a Kryon közvetítéseknek a csodás gyűjteménye, amelyek eleddig még nem kerültek publikálásra. Kryon tanításait és bölcs üzeneteit Monika személyes tapasztalatai és meglátásai fűzik egy egységgé, egyedi képet nyújtva az emberiség eredetéről, arról, hogy miért vagyunk itt, hogyan fűzhetjük szorosabbra tudatos, szimbiotikus kapcsolódásunkat a bolygóval, és hogyan nyílhatunk meg a csillagokbéli családunk számára. Kryon esszenciális tanításainak ez a még soha nem látott gyűjteménye érdekes, új információkat tartalmaz. Nagyszerű perspektívából láthatjuk azt a szeretetet, amely erre a csodálatos bolygó-paradicsomba hozott bennünket. "Lehetséges, hogy Gaia legfőbb célja az emberiség támogatása? Lehetséges, hogy az ember nem csupán egy a számtalan emlősfaj közül, amelyek benépesítik ezt a Nap körül keringő bolygót? Lehetséges, hogy a bolygó rezgésszintjének energiája azon alapszik, amit az emberiség tesz, és lehet, hogy a tetteink végső soron hatást gyakorol az egész Univerzumra is? A válasz az összes kérdésre igen. Ha pedig ez a helyzet, akkor milyen az a rendszer, ami ezt lehetővé teszi? Ez az, amiről a könyv szól." Kryon"

Monika Muranyi - Lee Carroll - Feltárul ​az emberi lélek – A fátylon túli világ titkai
„Az ​űr határtalanságának titokzatossága és látványos, eddig fel nem fedezett csodái hívogatnak bennünket. A bolygó óceánjai is bővelkednek rejtélyekben, még annyi minden a meglátni- és felderítenivaló a mélységben. Magának a történelemnek az újrafelfedezése zajlik, ahogy rájövünk, hogy a civilizációnk jóval idősebb annál, mint azt mi gondoltuk. Amit nem tudunk, az sokkal nagyobb kérdéssé válik, mint azt bárki valaha is sejthette volna.” Lee Carroll „Kryon egyik fő tanítása az, hogy: „Nagyobbak vagytok, mint azt hiszitek!” Isten egy része vagyunk, és a születésünkkor a lelkünk sok részre hasad. Hogy mit is jelent ez? Hogyan lehetünk mi (a lelkünk) széthasadva, és hogyan létezhetünk egyszerre több helyen? Hova távozik a lelkünk, amikor meghalunk? Mikor kapjuk meg a lelkünket? Ezekre a kérdésekre a Kryontól kapott válaszok igen ezoterikusak és hihetetlenül bonyolultak. Az a vágy, hogy tudjuk és értsük ezeket a válaszokat, ott van minden olyan emberben, akit én keresőnek hívok. A ti személyes tapasztalataitok és utatok vezetett el benneteket ehhez a könyvhöz. Nem véletlen, hogy most e sorokat olvassátok, és a teljes Kryon-kíséret, valamint a saját Felettes Énetek is szeretettel, örömmel és tisztelettel ünnepli, hogy úgy döntöttetek, most itt lesztek. Azt kívánom, hogy a könyvben szereplő információk változtassák meg a nézőpontotokat és gazdagítsák életeteket!” Monika Muranyi

Lee Carroll - Parabolák
A ​parabolák morális igazságokat, tanításokat közvetítő történetek, példabeszédek. Kryon egyes paraboláit a sorozat más köteteiben már részben, vagy teljes egészében tanulmányoz­hattuk. Ebben a könyvben húsz megkapó történetet találunk egy csokorba fűzve.

Lee Carroll - Levelek ​otthonról
Napjainkban ​a spirituális feladat nagymértékben megváltozik. A fölkészülési idő immár véget ért, mostantól a bolygó rezgés­szintjének tudatos emelése a feladat. Egy fénymunkás a feladat végzése során a saját maga teremtette leckéken dolgozza ke­resztül magát a valós földi tér-időben. Kryon tanítása szerint, az emberi dualitás ahhoz a lét-lénye­günkhöz tartozik, melyet a bolygóra érkezéshez választottunk, és amely alacsonyabb rezgésszintű belső angyalunknál. A dua­litás úgy lett megtervezve, hogy tompítsa a bennünk lévő lelki-szellemi erőket. Ez a részünk a hitetlen Tamás, aki kételkedve fogad minden spirituális dolgot. A Föld bolygó mágneses hálója tartja fenn világ korszakok óta a dualitást változatlan és ki­egyensúlyozott szinten.

Lee Carroll - Új ​Gondviselés
A ​próféciák nem következtek be, így az azokat terjesztő könyvek sem tekinthetők többé hitelesnek. Új korszakban élünk, új spirituális ösvényeken próbálunk tájékozódni – egyelőre még nagyon is régi spirituális információk segítségével.

Lee Carroll - Fellebben ​a fátyol
Az ​új évezredben eddig lezajlott és még küszöbön álló spirituális átalakulások legismertebb fénylény segítője, Kryon, aki egy magasabb szellemiségű világ lakója. Üzenetei méltán váltak az új ezredév változásainak megrendítő és egyben felemelő korszakában olyan útmutatásokká, melyek spirituálisan ébredő emberek tömegei számára jelentik a fejlődés gyakorlati módszereit. Hosszú hallgatás után tíz kötetből álló üzenetei, amik az emberiséget lelki és szellemi síkon késztető energiamezőnek az újrahangolásáról szólnak, 2007 tavaszán új könyvvel folytatódnak. Ha 2012-től is tartasz, akkor folytasd az olvasást!

Lee Carroll - Jan Tober - Indigó ​gyerekek II.
Tudjuk ​immár, hogy az indigókék (aurájú) gyerekek magukban hordozzák Isten adta tehetségüket. Sokan közülük született filozófusok, akik eszmélésük első pillanata óta az élet értelméről és a föld megmentésének lehetőségeiről gondolkodnak. Veleszületett tudósi, feltalálói és művészi képességekkel rendelkeznek. Társadalmunk, mivel a régi módszereken alapszik, nem észleli az indigók tehetségét. Tévesen hiperaktívnak, máskor korlátolt tudatúnak vélik őket. Számos szülő egyszerűen nincs tisztában gyermeke rendkívüli tehetségével.

Lee Carroll - Ne ​gondolkozz úgy, mint egy ember!
Az ​élet és a teremtés iskoláját járva az elmúlt ötven évben az emberiség egy folyamatosan bővülő csoportja, olyan lélek-munkát végzett, ami megváltoztatta a próféták és látnokok által korunkra vetített drámai jövőt. Ezért keringenek ide-oda az éppen aktuális világvége dátumok. Időt nyertünk s továbbra is lehetőségünk van a harmónia, a szépség és a szeretet medrébe terelni a jövőt. A régiek szerint - folytatja tanítását Kryon - az alázatosaké lesz a Föld. De mi ennek a szónak a valódi jelen­tése? Alázatos az az ember, aki nem emel gátat a szeretetnek. A szeretet megvalósítása alapján értékeli az embereket s nem a vagyon, hírnév, vagy rang után. Vele összehasonlítva a világ összes vakmerő harcosa, ravasz politikusa és üzletembere töré­keny jelenség csupán. Néhány kiegyensúlyozott szellemi ember ereje népeket emelhet föl s képes akár az egész szenvedő bolygó sorsának átformálására. Van mód arra, hogy mi is ezek közé az emberek közé tartozzunk. Ez a kötet a fejlődés gyakorlati útjáról szól.

Lee Carroll - Az ​új kezdet
Kryon ​évekkel ezelőtt megjelölte a 2000-es évet, amikor is zűrzavart, háborút teremtő, kiegyensúlyozatlan vezetőknek kell színre lépniük. Ez a megjegyzés az USA korlátolt elnökére és az Amerikában 2001. szeptember tizenegyedikén történtekre utalhatott. Most arról beszél, hogy a földi népesség egy száza­lékának el kell hagynia a bolygót. Áldozatuk felhívja az embe­riség figyelmét a politikusok felelőtlenségére, és világszerte ki­mozdítja az embereket a részvétlenség állapotából. Új, felelős­ségteljesebb, érettebb emberiség van kialakulóban.

Lee Carroll - Az ​új ember
Tűnődtél ​már valaha azemberi evolúció kérdésén ? Vajon ténylegesen fejlődünk ? Ezt a teljes könyvet Kryon közvetítéseinek szenteltük , aki sok szeretettel mutatja be az Új Emberré válásnak és fajunk bekövetkező fejlődésének meglepő aspektusait . Az új ember kifejezés a növekvő tudatossággal bíró emberiséget jelenti .Elkezd beteljesülni az Ősök peróféciája , akik jelezték hogy ha átlépjük a 2012 -es határvonalat , akkor megtapasztaljuk "a legmagasabb szintű tudatosságot , amit az emberek valaha is láttak ." Átléptük a 2012-es határvonalat , és a változás itt van ! Készen álltok a fejlődésre ? Ez a tizennegyedik Kryon könyv elsősorban olyan Kryon közvetítéseket tartalmaz , amelyek 2013 és 2016 közöttt hangzottak el , és többségükben nem kerültek kiadásra . A Kryon könyvek világszerte megjelentek , és már több mint 240 különféle kiadást értek meg , és 28 nyelvre lettek lefordítva . Ezen kívül három gyüjteményes könyv is megjelent Mónika Murányi tollából a legnépszerűbb Kryon- témákkal kapcsolatban .A könyv , amelyet most a kezedben tartasz , a huszonhat évnyi jelentős spirituális munkának a csúcsontja .

Lee Carroll - A ​Journey Home
After ​having an accident that leaves him near death, Michael Thomas is visited by a wise angel who asks what it is that he really wants from life. Michael replies that he really wants to go home, but to get there he must go through a series of adventures which provide him with rare insight.

Lee Carroll - Az ​emberi DNS tizenkét rétege
Kryon ​nevét nem kell bemutatni a spirituális útkeresőknek, hiszen az emberiség első lépéseitől kezdve kíséri utazásunkat. Ezt a könyvet - amely sorban a tizenkettedik - szívből ajánlhatjuk minden úton járó embernek, aki eldöntötte, hogy szeretné megismerni önmagát, egy olyan szinten, ahogyan talán még soha nem nézett magára. Megismerhetjük létezésünk alapjait, az emberi 12 multidimenzionális DNS réteget. Kryon kézen fogva vezet bennünket önmagunk mélyére, mint egy segítőtárs -vagy ahogyan Ő fogalmaz: családtag.

Lee Carroll - Az ​ember Isten társaként
A ​sorozat negyedik kötetetében Kryon gyakorlati útmutatást ad a Legfelsőbbel való együttműködésre. Szól az ember biológiája és a lelki felemelkedés közötti kapcsolatról. Olyan korban é­lünk amikor a kiválasztottság a transzcendens igazságok szom­jazását jelenti, Kryon részletesen tanít az emberekre váró kül­detések beteljesítéséről, majd ismerteti a Földre születő új nem­zedék, az ún. indigó gyererekekkel kapcsolatos tudnivalókat. Az 5. kötet nyáron jelenik meg!!

Lee Carroll - Black ​Swan Rising
When ​New York City jewelry designer Garet James stumbles into a strange antiques shop in her neighborhood, her life is about to be turned upside down. John Dee, the enigmatic shopkeeper, commissions her to open a vintage silver box for a generous sum of money. Oddly, the symbol of a swan on the box exactly matches the ring given to her by her deceased mother. Garet can’t believe her luck and this eerie coincidence until she opens the box and otherworldly things start happening. . . . That evening, the precious silver box is stolen. When Garet begins to investigate, she learns that she has been pulled into a prophecy that is hundreds of years old, and opening the box has unleashed an evil force onto the streets of Manhattan and the world at large. Gradually, Garet pieces together her true identity one that her deceased mother desperately tried to protect her from. Generations of women in Garet’s family, including her beloved mother, suffered and died at the hands of this prevailing evil. Does Garet possess the power to reclaim the box and defeat this devastating force? On her journey, she will meet the fey folk who walk unnoticed among humans and a sexy vampire who also happens to be a hedge fund manager that she can’t stop thinking about. But the fairies reveal a desire to overpower mere humans and the seductive vampire has the power to steal the life from her body. Whom can Garet trust to guide her? Using her newfound powers and sharp wit, Garet will muster everything she’s got to shut down the evil taking over her friends, family, New York City, and the world.

Lee Carroll - Az ​emberi lélek alkímiája
Útmutató ​egy új emberré váláshoz... Valamennyien közülünk, akik az ősi idők részesei voltak, lé­nyük legmélyén őrzik az emlékét és félelmét az akkori világ pusztulásának, valamennyi felismerésével és döbbenetével együtt. Lemuria és Atlantisz félelemcsíráit hordozzuk, az egykori isme­rős érzéseket a jelenben újraélve. A karma most azonban nem feloldhatatlan félelmet, hanem benső tudatosodással megoldható feladatot jelent.

Lee Carroll - Átkelés ​a határon
Napjainkban ​a spirituális feladat nagymértékben megváltozik. A fölkészülési idő immár véget ért, mostantól a bolygó rezgés­szintjének tudatos emelése a feladat. Egy fénymunkás a feladat végzése során a saját maga teremtette leckéken dolgozza ke­resztül magát a valós földi tér-időben. Kryon tanítása szerint, az emberi dualitás ahhoz a lét-lénye­günkhöz tartozik, melyet a bolygóra érkezéshez választottunk, és amely alacsonyabb rezgésszintű belső angyalunknál. A dua­litás úgy lett megtervezve, hogy tompítsa a bennünk lévő lelki-szellemi erőket. Ez a részünk a hitetlen Tamás, aki kételkedve fogad minden spirituális dolgot. A Föld bolygó mágneses hálója tartja fenn világ korszakok óta a dualitás szintjét változatlan és kiegyensúlyozott szinten.

Lee Carroll - Fordulópont
Ha ​eddig még nem találkoztál Kryon nevével, akkor érdemes ezzel a könyvvel kezdeni az ismerkedést. Mint ahogyan a hangok oktávja is 12 hangot ölel fel, Kryon előző 12 könyve is egy egységet alkot. Ez a 13. már úgymond eggyel magasabb oktávban beszél nekünk az Emberiség új korszakáról, amelybe most léptünk. Kryon egy szerető angyali energia, amit Lee Carroll közvetít. Ennek a párosnak az üzeneteit már több mint két évtizede hallhatjuk, olvashatjuk, ezek sokak számára nyújtottak magyarázatot változó korunkkal kapcsolatban. A Kryon könyveket eddig 25 különböző nyelvre fordították le, emberek százezreihez szól lélektől, lélekig. Most a tizenharmadik könyvet tartod a kezedben Kedves Olvasó, amely fontos tanításokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy mi várható a bolygónkon a 2012-es fordulópontot követően. Az Emberiség olyan tudatossági szintre lépett, amely még soha nem volt itt jelen a Földön. A világ változása ott rejlik a hírek mögött a mindennapokban, s akinek szeme van rá, láthatja ezt. Kryon abban segít minket, hogy más szemmel nézzünk mindarra, ami velünk és körülöttünk történik. Így rajzolódik ki az átalakult Emberiség. S ha néha elveszítjük hitünket, kétségbe esünk, Kryon gyengéd üzenetei segítenek újra megtalálni az élet szépségét mindenben.

Kollekciók