Ajax-loader

Michel Tournier könyvei a rukkolán


Michel Tournier - A ​Rémkirály
Abel ​árva gyermekként a Szent Kristóf Internátusban nevelkedik. Mivel szeretet nélkül él, korán megtanul védekezni. Meggyőződése, hogy Isten feladatot adott neki. "A sors kegyetlen, de az én oldalamon áll" - vallja, s ez a gondolat átsegíti a megpróbáltatásokon. Felnőve autószerelő lesz Párizs külvárosában. Környezete furcsa embernek tartja, de mit sem sejtenek a gyermekek iránti vonzódásáról. Amikor egy autó elüti az utcán játszó kislányok egyikét, Abel rohan oda, és veszi karjaiba a sérült gyermeket. Ekkor döbben rá küldetésére, a gyermekhordozásra... Kitör a második világháború, Abel előbb a frontra kerül, majd a németek fogságába esik. Kelet Poroszország erdeiben, tavainál elveszett gyerekkorának sokszor megálmodott vidékére talál. Szinte felszabadulást jelent számára a fogság, főleg, akkor, amikor megnyílnak előtte Kaltenborn gróf ősi fellegvárának kapui, ahol a német arisztokrácia gyermekei számára létesült katonaiskola működik. Igazi küldetése ekkor teljesedik be: fiatal gyerekeket gyűjt össze, hogy a kastély falai közt kiképezzék őket a Birodalom jövendőbeli elit hadseregének katonáivá. Abelre ekkor ragad a Rémkirály név...

Michel Tournier - Boldogság ​Németországban?
A ​Háttér Kiadó új sorozatának nyitó kötetében a neves francia író így vall rövid, tömör, de sokatmondó esszéjében: "Valójában a mostani Németország ugyanúgy jelent nekem bánatot és örömöt, sebeket és virágokat, pótolhatatlan veszteségeket és hatalmas kincseket, mint gyermek-, ifjú- és érett koromban." Milyen történelmi korban kell születnie annak, aki olyan írói sikereket érhet el, mint a Francia Akadémia nagydíját és a Goncourt-t is besöprő Michel Tournier? Aki képes a legnagyobb rémségeket is szenvtelenül előadni, mégis - sőt annál inkább - sokkolva az olvasót.. Máskor pedig meghökkentő szempontjai zökkentenek ki gondolataink megszokott kerékvágásából. Mint például amikor megállapítja, hogy minden nép hajlamos olyan erényt tulajdonítani magának, amelynek a valóságban leginkább híjával van. A Boldogság Németországban kellemes szellemi séta; merész nyelve, találó nézetei új színekkel gazdagítják azt az évszázados mozaikot, erejével és gyengeségeivel, paradoxonaival együtt, amely nem más, mint Európa.

Michel Tournier - Gáspár, ​Menyhért, Boldizsár
A ​Péntek vagy a Csendes-óceán végvidéke (Magvető, 1981) és A Rémkirály (Európa, 1983) után ismét egy legendát feldolgozó regényt adunk az olvasó kezébe, a három királyok történetét. Gáspár, Meroe királya, reménytelen szerelemtől gyötörten, önmaga elől menekül. Menyhértet, Palmüra hercegét, trónbitorló nagybátyja űzi el birodalmából. Boldizsárt, Nippur királyát, az antik világ szerelmesét, a művészetek nagy kedvelőjét pedig képromboló papjai. Egy fényes csillag vezeti őket, Betlehembe tartanak. Nagy Heródes városába, Jeruzsálemben a véres kezű zsarnok látja őket vendégül, s leckét kapnak a hatalom természetrejzából. Betlehemben tanúi lehetnek a Kisded születésének, hódolhatnak a Megváltónak. De szörnyű hibát követnek el, nem engedelmeskednek a hatalmas Heródesnek... Hazatérőben találkoznak Taor herceggel, aki a messzi Ázsiából érkezik, s mindig mindenhonnan elkésik... Tournier Máté evangéliumának a napkeleti bölcsekről szóló soraiból, apokrif írásokból, mítoszokból teremtett csupa szín kalandregényt, tanulságos, megrendítő filozofikus mesét.

Michel Tournier - Kispróza
A ​modern francia irodalom jeles képviselője a magyar olvasóközönség előtt elsősorban regényíróként ismert, bár Tournier esszéisztikája is igen jelentős. A jelen magyar kiadás egyik, tíz évvel ezelőtt megjelent esszékötetét adja közre, hozzáférhetővé téve végre a francia író kitűnő gondolati prózájának egy vékonyka szeletét. ; A kötetcím elsősorban tágabb műfaji meghatározást jelöl, utalva a kötetben szereplő írások sokszor nehezen meghatározható műfajára. Kétségtelen azonban, hogy az olykor már-már novellaszerű művek mégis dominánsan az esszéírás jegyében születtek s csupán annak műfaji kereteit tágították ki némiképpen. A könyvben szereplő írások - az író sajátos pillanatfelvételei - tematikai elrendezésben szerepelnek, mintegy körkörösen, közrefogva a kiszemelt tárgykört. Ebből adódik a gyakori perspektívaváltás, s egyben az a sajátos rálátás az éppen tárgyalt dologra, aminek köszönhetően meghökkentő asszociációsorok születnek akár a legbanálisabbnak tűnő, gyakran már triviálisnak elfogadott jelenség számbavételekor is. Tournier statikus képekkel indít, amelyek fokozatosan jönnek mozgásba a megannyi képzettársítás felvonultatásakor. Ha egy testrészről, egy házról, egy városról, egy növényről vagy könyvről ír, mindig egyazon módszerrel él: élesre állított kamerájának fókuszába a dolgok és jelenségek olyan, első pillantásra jelentéktelennek tűnő részletét (gyakran rejtett jellemzőjét) állítja be, amely sajátos perspektívából láttatva megváltoztatja az eredeti dolog vagy jelenség megszokott értelmét.

Michel Tournier - A ​vörös törpe
Michael ​Tournier műveiben minduntalan különös helyzetekbe csöppenő vagy kényszerülő, vagy éppenséggel lelki alkatuk révén különös szenvedélyek és rögeszmék rabjaként élő figurák - nemegyszer gyermekek - bukkannak fel. Ez a nagy művészi erővel, szuggesztíven megjelenített különös, bámulatosan sokszínű, olykor háborzongató világ és extravagáns hősei azonban mindig valóságos problémákat fejeznek ki, a mítosz, az álom, a mese birodalmába is elbarangoló írói fantázia mindig a valóságos élet gazdagságát érzékelteti. A világos, klasszikus stílusban íródott történetek - melyeknek többnyire mélyebb, filozófikusabb jelentésük is van - mindenekelőtt az intellektuális hatásra épülnek, és mindig újabb és újabb meglepetéseket tartogatnak az olvasó számára. A Rémkirály és más, nálunk is megjelent regények világhírű írójának Magyarországon eddig csak folyóiratokban jelentek meg novellái. Régi adósságot törlesztünk tehát ennek a franciául 1978-ban kiadott elbeszélésgyűjteménynek a megjelentetésével.

Michel Tournier - Péntek ​vagy a Csendes-óceán végvidéke
A ​Robinson-mítosz - a lakatlan szigetre vetődött magányos ember elképzelt viselkedésének s e viselkedés rugóinak - sajátos újraértékelése folyik a Péntek lapjain: a költői és filozófiai szinten folyó elvonatkoztatás nem válik a kalandosság kárára; fojtott, de egyre növekvő izgalommal követjük az új Robinson s még inkább az új Péntek testvér-kalandját, mely az ismert történettel összehasonlítva bőven szolgál meglepetéssel.

Michel Tournier - Le ​Roi des Aulnes
Un ​géant monté sur un cheval et accompagné d'une meute noire fauche les enfants de Prusse sur son passage... Un roman bouleversant qui décrit les effets du nazisme sur un esprit simple.

Michel Tournier - Eleázár ​avagy A forrás és a csipkebokor
Michel ​Tournier kisregénye kétszintű alkotás. Első szintjén egy igencsak egyszerű történet elbeszélése. A címszereplő, az anglikán pap, a hatalmas írországi éhínségek és nyomor elől családjával együtt az Ígéret Földjére, Amerikába vándorol, valamikor a múlt század közepén. Itt hamarosan kiderül, hogy az igazi Ígéret Földje nem a keleti, hanem a nyugati part, Kalifornia tája, oda kell hát menniük. Persze nincsenek egyedül, egész karaván halad Kalifornia felé, és az úton derül ki, kik lesznek majd a szerencsések, és kikből válnak már menet közben vesztesek. Hiszen nem mindegy, milyen kondícióban éri a családokat az érkezés, a honfoglalás. A második szint a vallási, metafizikai szféra. Eleázár pap, a Biblia ismerője, hogyne ismerne hát rá helyzetének mózesi voltára. Miként Mózes, Ő is népét (családját) vezeti a sivatagon át a Kánaánba, és miként Mózesnek, neki is meg kell küzdenie nemcsak "népe" világias hiúságok utáni vágyaival, de saját kisértéseivel is. "Forrás" (az anyagiakról való gondoskodás, a világ szempontjainak figyelembevétele) és a "csipkebokor" (az úr tisztelete, parancsainak minden melléktekintet nélkül való végrehajtása): ez az alternatíva. Tournier azonban igen nagy író, nem hagyja történetét merev ellentétpárok, alternatívák mentén haladni. Pontosabban az ellentétek, alternatívák átcsapnak egymásba: hol Isten parancsa válik forrássá, hol a csipkebokor táplálja az elfáradtakat, elesetteket, és Eleázár, elérve Kalifornia földjéig (oda ő már nem léphet be, csak halottként pihenhet az Ígéret Földjén), már tudja minden legtudóbbak titkát is. Kitűnő, rövid terjedelme ellenére hatalmas arányú regény - minden igazi olvasónak melegen ajánlandó.

Michel Tournier - A ​vámpír röpte
Műelemzés ​és műkritika a Trisztántól Grassig A műelemzés és műkritika apró kézikönyvében író szól írókról, az olvasás lényegéről és öröméről. Egy eredetileg filozófusnak készülő író filozófus írókról, író filozófusokról. Egy író, aki mindig meséket, mítoszokat, örökérvényű történeket igyekezett újra- és újraírni, elmondja véleményét civilizációnk néhány örökérvényű meséjéről és mítoszáról is: Trisztánról, Kékszakállról. Ítéletek, vélemények és esszék az írásról, a véleményalkotásról, az alkotásról - és az olvasásról mint az alkotás elválaszthatatlan részéről. Michel Tournier kétségtelenül sajátos világába a magyar olvasó regényein keresztül már bepillantást nyerhetett. Esszéi más írókról, mások által megírt nagy mesékről azonban nem csupán saját véleményét ismertetik - párbeszédbe bonyolódik nem csak a művel, de olvasójával is, akit egyenrangú szerzőtársnak tekint. Az általa felhalmozott megannyi érdekfeszítő és sokszor váratlan részletből összeálló, észrevétlenül több tudományágból is merítő véleményekkel nem feltétlenül egyetérteni kell - beszélgetni, vitázni kell velük. Hagyni, hogy ezek az esszé-vámpírok a mi vérünket is szívhassák kicsit - s legyünk magunk is kritikus vámpírokká.

Kollekciók