Ajax-loader

Németh András könyvei a rukkolán


Németh András - A ​nap szembenéz a holddal
A ​szerző sebészorvos, urológus, a veseátültetés meghonosítója, ifjan magasugró, később kiváló amatőr filmes. Írónak is kitűnő. Itteni elbeszéléseit négy fejezetbe (Ágyaspálinka, Hadifogsági töredékek, Filmjeim születése, Orvosi emlékeimből) csoportosította. Filmjeiről úgy szól, hogy újrakölti nagy sikerű filmjeinek, köztük a Fortitudónak, az anyaság hőskölteményének, mondanivalóját. A címadó novella megragadó szerelmi történet. Benne és a többiben is tetten érhető a filmszerű látás- és szerkesztésmód, mesteri vágástechnika.

Németh András - Rocksztár ​leszek, mama!
Történetünk ​főhőse a basszusgitáros Johnny, aki múló fiatalsága ellenére sem adja fel a reményt, hogy Ócskavas nevezetű punk zenekarát a csúcsra juttassa. Miután egy kedvező fordulat következtében esélyt kap arra, hogy neves hazai bandák előzenekaraként mutatkozhasson be a színtéren, minden erejét annak szenteli, hogy a félnótás dobosával, Ekivel megtalálják a megfelelő gitárost és a lehető legjobb produkciót állítsák össze a várva várt turnéra. Az álmodozásokban és kínlódásokban gazdag történeteik megismerésével bepillantást nyerhetünk az amatőr zenészek életének mindennapjaiba, valamint arra is sikerül választ kapni, hogy mennyire nehéz elindulni a ranglétrán, főleg, ha mindenki a te lábadba kapaszkodik.

Németh András - A ​reformpedagógia múltja és jelene
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh András - Boreczky Ágnes - Nevelés, ​gyermek, iskola / A gyermekkor változó színterei
Könyvünket ​tanítványainknak, tanárjelölteknek és gyakorló pedagógusoknak ajánljuk. Azt reméljük, fontosnak és érdekesnek találják majd, mert középpontjában a gyermek sajátos világa, illetve a nevelés, az iskola, a család változása áll. A neveléselméleti és nevelésszociológiai, az elméleti és empirikus megközelítés eredményeként abban is bízunk, hogy a nevelés általánosabb összefüggései iránt érdeklődő, enciklopédikusabb igényű olvasók éppúgy haszonnal forgatják, mint azok, akik gyakorlatiasabb okokból mai iskolai problémákhoz keresnek fogodzókat.

Németh András - Tétova ​esztendő
Ez ​a könyv egy olyan medikus visszaemlékezése, akiből a háború "doktor urat" faragott. Németh András leírja, hogy miként küzdött társaival sebesültek életéért tábori kórházakban, gyakran mindenféle gyógyszer, műszer, kötszer, és bizony sokszor tapasztalat és szaktudás híján, de emberségből, kötelességérzettől vezéreltetve.

Németh András - Emberi ​idővilágok
Mi ​az idő? Miért különbözik a természet idősíkja és az egyén szubjektív időélménye? Milyen változatai vannak az emberi közösségek által megalkotott, társadalmilag determinált időnek? Miként jelenítik meg az időfelfogás sokféleségét a különböző tudományok? – Ezekre a kérdésekre keres választ a kötet szerzője. Munkája első fejezetében az időetimológia és az időértelmezések általános kérdéseinek rövid áttekintésére kerít sort. Ezt követően a megkonstruált idő sokszínűségét vizsgálja a prehisztorikus kultúráktól a görög idővilágokon át a középkori és a modern európai időfelfogásig. Önálló fejezet foglalkozik az idő és a munka világával, amely a munkaidő kialakulásának történeti folyamatait elemzi az ókortól napjainkig. A következő két fejezet a szubjektív idővel és az egyéni idő és emlékezet különböző dimenzióival foglalkozik. Ezt követően kerül sor a különböző tudományok (filozófia, antropológia, szociológia) időkoncepcióinak elemző bemutatására. A munka utolsó fejezete a pedagógiai időkoncepciók történeti vonatkozásait tekinti át, illetve a jelentősebb hazai és nemzetközi kutatások eredményeinek összegzésére tesz kísérletet. A kötetet a filozófia, a pszichológia és a pedagógia iránt érdeklődők figyelmébe ajánljuk.

Németh András - Tóth László - Halálos ​tavasz a Balkánon
Századunk ​tragikus története a Balkánon kezdődött, s talán ott is fejeződik be. A búcsúzó utolsó évtized legdrámaibb jugoszláviai eseményeit olvasmányosan tárgyaló, sok újdonsággal szolgáló, lebilincselő ismeretterjesztő könyv összefoglalja mindazt, ami a NATO-légicsapások 78 napja alatt történt. A szerzők a szemtanú hitelességével mutatják be az egykori kommunista apparátcsik, Szlobodan Milosevics hadseregét és rendőrségét, amelyek a fegyvertelen polgári lakosság elűzésével, falvak felgyújtásával, "etnikai tisztogatással", tömeges kivégzésekkel "szereztek dicsőséget". A szerzők meggyőző erővel bizonyítják, hogy a civilizált világ, a demokráciák sikeresen képesek szembeszállni a diktatúrával.

Németh András - Brazília
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mészáros István - Németh András - Pukánszky Béla - Neveléstörténet
A ​kötet szerzői a nevelés, az oktatás és az iskoláztatás történetének legfontosabb eseményeit mutatják be az olvasónak. Nyomon követik az iskola kialakulásának és máig ívelő történetének fontosabb eseményeit, áttekintik a kiemelkedő filozófusok, nevelők pedagógiai jellegű gondolatait, bemutatják az egyes történeti korok nevelési-oktatási gyakorlatát. Mindezek mellett törekszenek az egymást követő történeti korok embereszményének, s az ebből eredeztethető gyermekfelfogásának, gyermekszemléletének plasztikus ábrázolására is. A tankönyv elsődleges célja, hogy vezérfonalat nyújtson az olvasónak a további neveléstörténeti búvárkodáshoz. Az ilyen tanulmányok segítségével olyan pedagógiai kérdésekre is választ kaphatunk, amelyek vissza-visszatérő problémaként merültek fel időről időre, s koronként és kultúránként egyedi válasz született rájuk. Olyan válaszok, amelyek számunkra is fontos tanulsággal szolgálhatnak.

Németh András - 79 ​nap remény
1962. ​december 21: az első magyar veseátültetés a szegedi sebészeti klinikán. Izgalmas, szépen megírt történetét a műtőorvosnak hiteles tollából ismerjük meg. Nem csak a szikével bánik kitűnően, hanem a tollal is. Megtudhatjuk a pontos, mégis lírával átszőtt leírásból, mit élt át a beteg, Szántó István, az előkészületi, a műtét alatti és utáni időszakban. Szokatlan a naplószerű forma, az egyes szám első személyű előadásmód, de nem az orvos, hanem a beteg költőt emlékezéseként. A sebész-szerző végig a háttérben marad. A borítót Majzik Andrea Vízió című krétarajza díszíti.

Mészáros István - Németh András - Pukánszky Béla - Neveléstörténet ​- Szöveggyűjtemény
A ​kötet a Neveléstörténet. Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe című tankönyv főbb témáihoz kapcsolódó szöveggyűjtemény, amelyhez a nevelés történetének legfontosabb alkotóitól válogattak forrásszövegeket a szerkesztők. A szöveggyűjtemény célja, hogy elsődleges forrásokból vett szemelvények közlésével segítse az olvasó számára a neveléstörténet egyes témaköreinek bahatóbb és elmélyültebb tanulmányozását. A közölt szemelvények műfaja sokszínű: versrészletek éppúgy megtalálhatók közöttük, mint iskolaszabályzatok, diákfeljegyzések, erkölcsi útmutatók, törvények. De bekerültek a válogatásba a neveléssel, oktatással, iskolával foglalkozó jól ismert filozófusok, pedagógusok és írók műveiből vett részletek is. A források több ezer év kulturális örökségének keresztmetszetével is megismertetik az olvasót.

Németh András - Pukánszky Béla - A ​pedagógia problématörténete
A ​neveléssel, oktatással, tanítással-tanulással kapcsolatosan megfogalmazódó kérdések az emberi társadalmak fejlődéstörténete során újra és újra felmerültek, és egyre markánsabban befolyásolták az adott korszak mentalitásának, gondolkodásmódjának sajátosságait. Elméletek fogalmazódtak meg a gyereknevelés céljára, módszereire, az iskolára, a tananyagra és sok más hasonló témára vonatkozóan, s ezeknek a teóriáknak a fényében alakult a pedagógia, az iskoláztatás hétköznapi gyakorlata.

Németh András - A ​magyar pedagógia tudománytörténete
A ​szerző két évtizedes kutatómunkájának eredményeit összegező kötetében az összehasonlító tudománytörténet módszereivel a magyar egyetemi neveléstudomány kialakulását, fejlődését, egyetemi diszciplínaként való intézményesülését követi nyomon.

Németh András - Ehrenhard Skiera - Reformpedagógia ​és az iskola reformja
A ​könyv a magyar nyelven hozzáférhető - hasonló témájú - művekkel szemben jelentős többletet nyújt az olvasónak. Mindenekelőtt azt, hogy a századfordulón kialakuló és ma már klasszikusnak számító reformpedagógiai irányzatok aprólékos bemutatásakor- elemzésekor egy sor praktikus-pragmatikus kérdés tárgyalására is sort kerítenek a szerzők. Egyebek között olyan kérdések taglalására is vállalkoznak, mint a tanár megváltozott szerepe a reformpedagógiai programok szerint működő iskolákban, az iskolai terek alakulása, változása, a reformpedagógia eredményeinek "átültetése" a "hagyományos" iskola falai közé. Így az olvasó egy olyan kézikönyvet vehet a kezébe, amely a részletgazdag, szaktudományos elemzéseken túl a pedagógia, az iskolai nevelés és oktatás mindennapi problémáinak megoldásához is megszívlelendő tanácsokat ad.

Németh András - Mostohafiak
Németh ​András négy - hozzá közelálló - barát portréját "festi meg" a négy férfi nevével fejezetekre tagolt kötetében. A bemutatott férfiak életpályája sokban különbözik egymástól, ám közös bennük, hogy a második világháborúnak valamennyien szenvedő alanyai voltak. Fekete Péter 1956-ban nemzetőr volt, ezért 1957 ben el kellett hagynia az országot, azóta Ausztráliában él a családjával. Annak idején részt vett a forradalmi eseményekben Szegeden, és az azóta megjelent memoárköteteket olvasva gyakran az az érzése támadt, hogy az emlékezet elhomályosítja, vagy éppen megmásítja a történéseket. Ezért vállalkozott arra, hogy fölidézi ifjúságának éveit, azokat az esztendőket, amikor a második világháborúban harcolt, majd részvételét az 1956-os forradalom szegedi eseményeiben. Iván Lászlónak - ma francia állampolgárként Párizsban él családjával - 1942-ben, miután leérettségizett a saját bőrén kellett megtapasztalnia a zsidótörtvények hatását. 1944-ben munkaszolgálatra vitték, majd a hírhedt buchenwaldi haláltábor foglya lett, innen később átszállították Schliebenbe, majd 1945. április 21-én Theresienstadtban érte a hír, hogy vége a földi pokolnak. Palotás József A krokodil század pilótája volt. A háború alatt mindennap életveszélyes helyzeteket kellett túlélnie, ám bátorsága, hite megtartották a legnehezebb időkben is. Török Pált 1943 augusztusában avatták katonatisztté. Ám, hogy az akkor élete legboldogabb pillanatának látszó esemény miként vált a háború poklában katasztrófává, arról szól az ő élettörténetét megörökítő krónika. - A második világháborúban részt vevők életét dokumentarista hitelességgel földolgozó kötet a téma iránt érdeklődők figyelmére érdemes.

Pukánszky Béla - Németh András - Neveléstörténet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh András - A ​kopott nyaklánc
Németh ​András írásainak témáját hivatása és személyes sorsa határozza meg. A Szegeden született író 1945-ben fél évet töltött hadifogságban, majd hazatérése után szülővárosában szerzett orvosi diplomát. Első, szépirodalmi igénnyel megformált memoárjában (Tétova esztendő) a második világháború - életpályáját alakító - megrendítő eseményeit eleveníti fel. Ebben az új kötetében három ciklusba rendezve adja közre az elmúlt tíz évben született elbeszéléseit. A Balsorsok című első rész címadó novellája, A kopott nyaklánc az ötvenes években játszódik, amikor a kórházi közösség, a fiatal nővérek életét csinos és vonzó alorvos érkezése kavarja föl. A névnapi, házi ünnepségen Erzsike, a kedves, szelíd, visszahúzodó ápolónő szinte el sem akarja hinni, hogy az alorvos őt tünteti ki megkülönböztetett figyelmével. Később, amikor a férfi megkéri a kezét, boldogan mond igent, ám másnapra vőlegénye eltűnik a kórházból, mert éjjel két "pufajkás" elvitte őt. Hasonló emlékek idéződnek föl a ciklus többi elbeszélésben is, amikor német hangzású neve (Bűnös név), vagy félreértelmezett kulák származása (Rézcímeres kalap) miatt viszik "malenkij robotra" a szerencsétleneket. A Mindenhonnan ciklus életközeli történetei valamivel vidámabb színben láttatják a világot, ám ha az írások (Karácsonyi bankó; Szögedi borveszödelöm; Fapados vakbél) legmélyéig hatol az olvasó, ugyanaz a halk rezignáció érinti meg, amit a kötet többi novellájának olvasásakor érzett. A záróciklus (Határon kívül) elbeszélései az orvos szerző hatvanas évek után Londonban, majd Távol-Keleten tett hivatalos útjait idézik fel, sajátos fénytörésben mutatva meg a hazai politika és a nyugati világ között feszülő ellentéteket.

Mészáros István - Németh András - Pukánszky Béla - Bevezetés ​a pedagógia és az iskoláztatás történetébe
A ​főiskolai tankönyv tíz nagy kormetszetű részben tekinti át az egyetemes és a magyar pedagógia történetét az őskortól napjainkig, az 1993-as oktatási törvény elfogadásáig bezárólag. Elsőként az őskori nevelés jellemzőit, az intézményes nevelés kezdeteit, majd az ókori folyammenti kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína) mellett az ókori Görögország és Róma nevelési törekvéseit, kiemelkedő gondolkodóinak (szofisták, Szókratész, Platón, Arisztotelész) pedagógiai elméleteit ismerhetjük meg. A középkori műveltséget, embereszményt s azok közvetítésére vállalkozó intézményeket bemutató harmadik fejezetben kerül sor a magyar intézményes nevelés kezdeteinek beható taglalására. A reneszánsz és humanizmus, a reformáció és ellenreformáció kulturális törekvései, pedagógiai jellemzői kapcsán Rotterdami Erasmus, Juan Luis Vivcs, Michel de Montaigne és Luther nevelésről vallott nézeteit, pedagógiai törekvéseit is tárgyalja a mű. Terjedelmes fejezet foglalkozik az újkorban bekövetkezett pedagógiai nézetek változásaival, a nagy gondolkodók, Apáczai Csere János, Johannes Amos Comenius, John Locke, Rousseau, Helvetius és Pestalozzi gyermekekről, nevelésről vallott nézeteivel. Részfejezetében a magyar neveléstörténet 1616-1806 közötti alakulását, köztük az I. és a II. Ratio Educationist és Tessedik Sámuel Szarvason alkalmazott reformjait vizsgálja. Gazdag ismeretanyagot közvetít a 19. századi iskoláztatást és pedagógiatörténetet bemutató fejezet, amely néhány európai ország (Anglia, Franciaország, Oroszország, német nyelvterület) iskolaügyének és jelentős filozófusainak pedagógiára gyakorolt hatása mellett elsősorban a magyar neveléstörténetnek a századfordulóig bekövetkező maradandó törekvéseit kíséri figyelemmel. A századforduló utáni pedagógiatörténet a reformpedagógia kialakulását, fejlődését, iskolamodelljének és képviselőinek, valamint az elméleti pedagógia főbb irányzatainak részletes áttekintésére törekszik. A kötet az 1849-1919 közötti magyar neveléstörténetet Lubrich Ágost, Kármán Mór, Fináczy Ernő, Weszely Ödön, Prohászka Lajos pedagógiájának tükrében tekinti át, majd az 1919-1945 közötti, illetve az 1945 utáni, "szocialista" iskoláztatás történetének vázlatos bemutatásával zárul. - A lábjegyzetekkel kiegészülő, szakmai alapossága mellett olvasmányos, jól követhető stílusban megalkotott kötet - tanárképző főiskolák, egyetemek mellett széles körben beszerezhető kézikönyv értékű monográfia.

Kollekciók