Ajax-loader

Mészáros István könyvei a rukkolán


Mészáros István - Mióta van iskola?
A természeti népek beavatási szertartásairól és érettségi vizsgáig hosszú út vezet, ezen az úton kisér végig a könyv. Tanúi lehetünk, hogyan készítették fel munkájára az egyiptomi írnokot; megtudjuk mi volt a feladata a paidagogosznak az ókori Görögországban, s ogyan tanult az ifjú római ludusban. Belekóstolunk a hét szabad tudomány oktatásának módszertanába. Megismerjük a kolostori iskolák, kollégiumok napirendjét, a híres európai egyetemeken honos diákszokásokat. Körülnézünk Makarenko gyerektelepén és a Fiúk Városában, s megismerkedünk a huszadik század nagy pedagógus egyéniségeivel. Elénk rajzolja a szerző a jelen iskolájánk képét és a jövő távlatait, s mindezt nem csupán szavakkal, hanem a csaknem kétszáz illusztráció nyújtotta látványt is segítségül híva.

Mészáros István - Józsa Bálint
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mészáros István - "Devictus vincit"
A Magyar Katolikus Egyház viharos időszaka volt az 1945–2000 között eltelt fél évszázad. Történetének hiteles, tudományos igényű, monografikus feldolgozása eddig még nem történt meg, noha nagy szükség volna rá. A jelen kötet az ismert művelődéstörténész tanulmányaiból azokat adja közre, melyek jelentős eseményeket, okokat és következményeket, rejtett és nyílt folyamatokat elemezve fontos adalékokkal szolgálnak e korszak hazai katolikus egyházi életének megismeréséhez. Az olvasó sokoldalú, sokszínű képet kaphat általuk e sokféleképpen értelmezett időszakról, melynek hatásai ma is érezhetőek.

Mészáros István - Árnyak és fények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mészáros István - Teleki Pál emlékezete
„Múltunk kötelez a méltó folytatásra" - hangzott el 1939 tavaszán a hárshegyi cserkészparkban egy esti tábortűznél az ország sorsáért aggódó miniszterelnök, Teleki Pál szájából. Ez a gondolat vezérelhette azokat is, akik 15 évvel ezelőtt megalapították Gödöllőn a Teleki Pál Egyesületet. Egyesületünk célja az 1941-ben meghalt, és örök álmát 1947 óta a máriabesnyői temetőben alvó tudós államférfi, a miniszterelnök Teleki Pál életművének bemutatása, emlékének ápolása. Ennek szellemében az egyesület gondozásában ez már a negyedik könyv, amit kezébe vehet a kedves Olvasó. Eddigi köteteink javarészt Teleki Pál gondolatait, előadásait gyűjtötték össze. Az új kötet első fejezetében Teleki Pál születésének 125. évfordulóján rendezett tudományos konferencia előadásainak írott változatai olvashatók. Talán Antall József miniszterelnök úr is gondolt a fenti idézetre, amikor Teleki Pál halálának 50. évfordulója alkalmából a máriabesnyői kapucinus rendház udvarán tartott megemlékezésen, beszédének végén ezt mondta: „Emléke előtt tisztelegni a legnagyobb tisztesség és legnagyobb ajándék egy magyar miniszterelnök számára. Előtte tisztelegni csak nagyon szerényen, csak nagyon visszafogottan, nyomdokaiba nehezen lépve lehet bárkinek, aki ebbe a székbe valaha beleült vagy a jövőben belefog ülni."

Mészáros István - Mindszenty-mozaik
A ​szerző e kötetébe olyan írásait válogatta össze, amelyek a bíboros hosszú életének egy-egy szakaszába világítanak be, sok fontos, eddig ismeretlen tényt, adatot, eseményt téve közzé, számos színes részlettel gazdagítva a nagy főpásztor bennünk élő képét.

Mészáros István - Pannonia ​Sacra
Fülszöveg MAGYARORSZÁG ​MINDENKORI ELSŐ FŐPAPJÁNAK - prímásának - alapvető hivatásbeli kötelessége volt őrködni a magyar társadalom közéleti tisztaságán, a keresztény társadalmi tanítás elveinek érvényesülésén, a krisztusi szeretetparancs megvalósításán, az általános emberi jogok, a minden embert megillető evangéliumi emberi méltóság és emberi tisztesség megadásán. E hivatást teljesítette Mindszenty József bíboros és vezetése alatt a magyar püspöki kar az 1945-1948 közötti viharos években. Az ismert művelődéstörténész, Mészáros István e kötetében számos tanulmány foglalkozik ilyen témákkal: Mindszenty reagálása a felvidéki magyarságot sújtó Benes-dekrétumokra, a délvidéki magyarság tömeges legyilkolására, kárpátaljaiak „málenkij robot"-ra hurcolására, az új párizsi békediktátumra, a katolikus iskolák, a keresztény művelődés megsemmisítésére irányuló törekvésekre stb. Írások szólnak a „haladó katolikusok"-ról, szó esik Ortutay Gyuláról, Boldizsár Ivánról, Szekfü Gyuláról, azután Mindszenty és Bibó István találkozásáról, a Szentszék „keleti politikájáról" s számos más érdekes témáról. A kötet anyaga hiteles dokumentumok nyomán, szakszerű történészi elemzés alapján bizonyítja, hogy Mindszenty bíboros áldozatos lelkű, gondos és szeretőszívű pásztora volt Isten magyar népének, a Pannonia Sacra hívőközösségének. A Kairosz Kiadó e kötettel köszönti a 75 esztendős szerzőt.

Gosztonyi József - Mészáros István - Magyar ​és magyar vonatkozású érmek mesterjegyei / Meisterzeichen der ungarischen und Ungarn betreffenden Medaillen
Az ​egyre gyarapodó létszámú éremgyűjtők köréből régóta megfogalmazódott az igény egy olyan kézikönyv iránt; amelyből a gyűjtő meghatározhatja a kezébe került érem tervező művészét, kivitelezőjét A magyar érmekről ilyen kiadvány még nem jelent meg: Többéves kutató munka eredményeit kívánjuk az alábbiakban az olvasó kezébe adni és abban reménykedünk, hogy sok gyűjtő segítségére lehetünk. Az 1932-ben megjelent „Lajos HUSZÁR und Béla von PROCOPIUS: Medaillen- und Plakettenkunst in Ungarn" katalógus kizárólag a magyarországi éremkészítők érmeit és jegyeit tartalmazza. Emiatt, továbbá az eltelt fél évszázad művészeinek egyre gyarapodó létszáma miatt jelen összeállításunkban lényegesen több művész neve található. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a XX. században született művészek a „Huszár-Procopius"-ban szinte egyáltalán nem szerepelnek, míg munkánkban szinte kivétel nélkül ismertetjük mesterjegyeiket. A „Huszár-Procopius"-t a ragyogó éremsorozatáról ma is méltán hírneves Éremkedvelők Egyesülete (ÉKE) adta ki. A jelen időszak mecénása a közel 8000 (!) gyűjtőt tömörítő Magyar Éremgyűjtők Egyesülete (MÉE), amely immár többszáz érem kiadásánál bábáskodott és íme, kész az éremkedvelők szükséges továbbképzésének előmozdítására is. Egyébként a XX. századból az utóbbi fél-évszázadban jelentősen emelkedett az érmet készítő művészek száma: ma már nemcsak szobrászok és ötvösök, hanem festők, grafikusok, keramikusok és egyéb iparművészek is nagy számban készítenek érmeket és plaketteket. Ezt a jelentősen megnőtt igények (politikai, intézményi, egyházi, vállalati jubileumok, jelentős események, a nagyszámban osztott kitüntetések és megemlékezések) magyarázzák. Kutató munkánkban éppen ezért nem elégedhettünk meg a szakirodalmi közleményekkel: át kellett tekintenünk számos köz- és magángyűjteményt és meg kellett ismerkednünk igen sok kiállítás anyagával. Igen nagy nehézséget okoztak az életrajzi adatok, mert ezek jelentős része (a XVI. századtól napjainkig terjedő idő-intervallumban) egyszerűen nem beszerezhető még a legjobbnak tartott szaklexikonokból sem. Még a századforduló körül alkotott művészek jelentős részénél sem voltak, pl. a halálozási adatok fellelhetők.

Fitz Péter - Mészáros István - Wehner Tibor - Vizsolyi ​János szobrászművész - 50 év
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mészáros István - Mindszenty
A ​Mindszenty-tisztelet története 1975-2005.A szerző összegyűjtötte e harminc év Mindszenty-tiszteletét kifejező tények dokumentumait: ismertetést nyújt a mariazelli 1975-1991 közötti időszakról, majd pedig teljes részletességgel az azóta eltelt, 1991-2005 közötti másfél évtizedről. Az a kultusz, amelyről Mindszenty bíborossal kapcsolatban beszélünk, "alulról" indult, a magyar társadalom különféle csoportjaiból, az "egyszerű nép"-ből éppen úgy, mint a világi és egyházi értelmiség köreiből, teljesen spontán módon, nem felsőbb hivatalos szervektől kezdeményezve, azok által megszervezve és fenntartva. Ez még a bíboros nyilvános, majd rabságba rejtett életében elkezdődött, és felfokozva - ugyancsak a társadalom széles köreiben - tovább folytatódott 1975-ben bekövetkezett halála után. Ez ma is tart, átlépve a XXI. századba. E nagy erővel és széles körben érvényesülő Mindszenty-tisztelet az 1990-es évek elejétől cselekvésre ösztönözte a hivatalos egyházi szerveket is. A Mindszenty-kultusz erejét azonban változatlanul az alulról jövő spontaneitás, az őszinte bensőségesség, az egyház és a haza iránti tevékeny hűség tömegekben élő tudatossága adja - Mindszenty bíboros ösztönző példája nyomán -, magával ragadva másként gondolkodókat is. A tények, dokumentumok mögött a legújabbkori magyar történelem egyik sajátos szellemtörténeti, valláslélektan, tömegpszichológiai szálát ismerheti meg e kötetből az Olvasó.

Mészáros István - Oskolák ​és iskolák
Vajon ​mióta van iskola Magyarországon? Mindannyiunkban felmerült már ez a kérdés, akár történelemórákon, akár múzeumban sétálva, vagy ha egy-egy iskola több évszázados jubileumáról hallunk. Nemsokára ezer esztendeje lesz annak, hogy az első hazai iskolában megindult a tanítás, s azóta számtalan kisebb-nagyobb iskolában zajlott, zajlik a diákélet. Közülük tizenhat régi intézményre irányítjuk rá a történelmi dokumentumok reflektorfényét, ennek nyomán könyvünk lapjain a magyar neveléstörténet legjelentősebb középiskoláinak múltjával ismerkedhet meg a fiatal és nem fiatal érdeklődő, azokkal, amelyekben ma is magas szintű oktatás-nevelés folyik. Az olvasó azonban nem csupán tizenhat iskola történetével kerül kapcsolatba, ha velünk tart e kiránduláson, de rajtuk keresztül tulajdonképpen ezer esztendő magyar iskolatörténetébe pillanthat be: régi diákok, régi tanárok - hajdanvolt oskolák és iskolák - szórakoztató, tarka históriájába. A számos illusztráció remélhetőleg fokozza majd művelődéstörténeti kalandozásunk élményszerűségét.

Mészáros István - Ismeretlen ​vértanúk az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye XX. századi történetében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fehér Ottó - Mészáros István - A ​pszichés működés élettana és kórélettana
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bajkó Mátyás - Komlósi Sándor - Kosáry Domokos - Köpeczi Béla - Mészáros István - Orosz Lajos - A ​magyar nevelés története I.
A ​régebbi és újabb neveléstörténeti kutatás eredményeit összefoglaló fejlődés szem előtt tartásával az államalapítástól 1849-ig tekinti át a magyar nevelés történetét. Bemutatja a különböző korok oktatási, oktatáspolitikai törekvéseit, az intézményes nevelés, az iskola szervezeti változásait, hálózatának kiépülését. Vizsgálja az iskolai oktatás és nevelés tartalmának és módszereinek fejlődését, a tankönyveket és egyéb segédeszközöket, a tanítók képzését és az iskola belső világának változásait. Igyekszik pontos és megbízható képet adni az iskolai oktatás és nevelés koronként változó gyakorlatáról, valóságos helyzetéről. Végigkíséri a hazai pedagógiai gondolkodás fejlődését, a nevelés tudományának kiformálódását.

Gazdag László - Mészáros István - A ​világűr meghódításának első 50 éve
"Egy ​hajó átszeli az Atlanti-óceánt. Kit érdekel? De ha ez a hajó fél évezreddel ezelőtt indult és Santa Mariának hívták, akkor útja világtörténelmet írt. Egy műhold kering a Föld körül. Kit érdekel? De ha ez a műhold fél évszázaddal ezelőtt indult, és Szputnyik-1-nek hívták, akkor útja ugyancsak világtörténelmet írt. Erre az utóbbi fél évszázados történetre tekint vissza könyvünk szerzőpárosa az évforduló alkalmából. Pontosabban a történet néhány szeletét villantják fel. Bár még csak fél évszázada beszélhetünk aktív űrkutatásról, eseményei máris bőségesen meghaladják a kezünkben tartott könyv terjedelmét. Így hát a szerzőknek válogatniuk kellett. Jó érzékkel találták meg a leghálásabb témákat, ezeket csemegézték ki az évforduló alkalmából." (Dr. Both Előd)

Mészáros István - …Kimaradt ​tananyag… – A diktatúra és az egyház 1975–1990 III.C.
___ ​A hiánypótló …Kimaradt tananyag… immár második kiadását megért első (1945-1956), és a nagy érdeklődést keltő második része (1956-1975) után a magyarországi szocialista-kommunista diktatúra alkonya és bukása alatti – 1975–1990 közötti – egyháztörténelmet ismerteti a szerző,Mészáros István professzor a harmadik rész további három (III. A, B és C) kötetében, a tőle megszokott tudományos hitelességgel. ___ A politikai rendszer a nyolcvanas években egyre nyomasztóbbá váló gazdasági szorítás kényszere miatt fokozatosan csökkentette az egyházzal való erőszakos szembenállást. Ugyanakkor az iskolai oktatásban továbbra is változatlanul érvényesítette a kizárólagosan kötelező ateista, marxista világnézetet, amely minden tantárgyat átitatva ekkor is manipulálta, torzította a felnövekvő fiatalok szemléletét. ___ A III.C. jelzetű -- befejező -- kötet a négy évtizedes "pártállam" utolsó éveit, 1988 és 1989 összefonódó politikai, társadalmi és egyháztörténeti eseményeit ismerteti 1990 tavaszáig, a szabad választások nyomán kialakult új korszak kezdetéig.

Mészáros István - ...Kimaradt ​tananyag... - A diktatúra és az egyház 1957-1975 II.
A ​...Kimaradt tananyag... nagy érdeklődést keltő első részének (1945-1956) megjelenését követően az úgynevezett Kádár-korszak _1957-175 közötti katolikus egyháztörténetét és katolikus nevelésügyét_ mutatja be a sorozat hiánypótló második kötete. A tudományos tárgyilagossággal felsorakoztatott tények bizonyítják: a Rákosi-rendszerhez hasonlóan barbár volt Kádár diktatúrája a katolikusok több milliós közösségével szemben, sőt az ötvenes éveket sok vonatkozásban _felül is múlták_ vallásellenességükben. Ugyanakkor lelkiismereti szabadságot hazudtak hazaiaknak hazaiaknak, külföldieknek egyaránt. ___ A Kádár-féle kommunista éra emberellenes, jogtipró és ezt titkosító sötét korszak volt; a könyv erről tájékoztat hitelesen, s ezzel kimondatlanul is a jövőre nézve figyelmeztet. ___ Erre a következtetésre jut az olvasó, ha a téma avatott szakértője, _Mészáros István_ professzor könyvét végigolvassa, pótolva iskolai történelem-tanulmányainak e _kimaradt tananyagát._

Mészáros István - Hipnózis
Az ​idegrendszerrel foglalkozó hazai kutatók és klinikusok között jól ismert egy sajátos ellentmondás: míg a magyar neurológia és pszichiátria éppúgy, mint az agykutatás, kétségtelenül a nemzetközi főáramlat része, addig néhány tudományos területen nemcsak élvonalbeli eredményeink nincsenek, de alapvető tájékozottságunk is hiányos. Neurobiológiánk és pszichológiánk tarka térképén éktelenkedő fehér foltok sorában egyik legbántóbb a hipnózis jelenségéről való információszegénységünk. Ez a körülmény feltétlenül indokolja Mészáros István könyvének megjelentetését. Ehelyütt nincs mód arra, hogy a hazai hipnóziskutatás és -alkalmazás elhanyagoltságának történeti gyökereit érintsük. Mindenesetre tény, hogy ez a kedvezőtlen helyzet viszonylag új keletű: a jelen munka is utal arra, hogy az orvosi stúdiumok között a század elején nálunk már oktattak hipnózis-tant; a pszichiátria olyan kiváló úttörői, mint Lechner Károly vagy Ranschburg Pál egyben korunk kitűnő hipnózisszakértői is voltak! Arra is kitér Mészáros dr., hogy a hipnózis-problematikával szemben bizalmatlanság, sőt értetlenség tulajdonképpen nem magyar specifikum, hanem világjelenség. Az utóbbi másfél évtizedben kezd csak oldódni ez a fagyos idegenkedés - nyilván az egzakt alapon álló kutatásoknak köszönhetően.

Mészáros István - A ​Szent István Társulat százötven éve
Hazánk ​legrégibb könyvkiadója, a Szent István Társulat 1998-ban ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. A nagy múltú intézmény átélt és túlélt két világháborút, több forradalmat és rendszerváltozást, s a békeévekben tucatnyi általános gazdasági válságot, melyek számos hasonló vállalkozást tüntettek el a történelem süllyesztőjében. A Szent István Társulat e másfél évszázad során nem csak könyvkiadóként működött, jelentős szerepet vállalt a magyar közoktatás, kultúra és tudomány szerteágazó területein. Tagjai közt olyan neves személyek tevékenykedtek, mint Eötvös József, Semmelweis Ignác, gróf Zichy Nándor vagy Deák Ferenc. Fő profilja azonban mindvégig a könyvkiadás maradt; tanúskodik erről az a sok ezer magyar, német, horvát, szlovák, román és rutén nyelvű kiadvány, melyek összpéldányszáma több tízmillióra tehető. A 20. század első harmadában a Szent István Társulat európai mércével mérve is a legrangosabb kiadók közé tartozott, munkájáért XI. Piusz pápa 1923-ban az "Apostoli Szentszék Könyvkiadója" megtisztelő címet adományozta. Fejlődésének a II. világháború utáni hatalomváltás vetett véget: nyomdáját államosították, üzleteit elvették, folyóiratait betiltották, lehetetlenné tették az addig élénk társulati életet, s a könyvkiadást minimálisra korlátozták. A kényszerű alkalmazkodás éveiben csak folyamatos küzdelem árán sikerült a megjelentethető példányszámot fokozatosan növelni, míg végül 1989-ben szabaddá vált a kiadó működése. A Szent István Társulat megalakulásának 150. évében elérkezett az idő, hogy Mészáros István professzor kutatómunkája nyomán, egyfajta kortörténeti dokumentumként a szélesebb olvasóközönség is megismerje e nagy múltú - s remélhetőleg, nagy jövőjű - szellemi műhely tevékenységét.

Mészáros István - ...Kimaradt ​tananyag... - Diktatúra és az egyház 1945-1956 I.
A ​szülők jogos igénye, hogy fiaik és leányaik az iskolában a legújabbkori magyar egyháztörténelmet hitelesen ismerjék meg. A történelemtanárok felelőssége, hogy ennek az elvárásnak eleget tegyenek. ___ De mi a helyzet, ha maguk a pedagógusok sem ismerhették meg az elmúlt négy évtized történetét? Ilyen tabu téma volt a múltban a magyarországi katolikus egyház valódi helyzete. ___ Ezt a hiányt pótolja MÉSZÁROS ISTVÁN professzor, a téma avatott szakértője, és könyvében ismerteti a kimaradt történelem-tananyagot felnőtteknek, pedagógusoknak és diákoknak egyaránt.

Mészáros István - József ​Attila és a modern művészet
Egy ​negyvenöt évvel ezelőtt ihletett, négy évtizede olaszul megjelent József Attila-könyv lát végre napvilágot magyarul és itthon, közel a lírikus születésének centenáriumához. Méghozzá egy olyan magyar filozófus - Mészáros István - tollából, aki ma is Londonban él, s aki az elmúlt évtizedekben angolul írta és publikálta széles körű nemzetközi visszhangot keltett társadalomfilozófiai, politikaelméleti monográfiáit, vitairatait.

Mészáros István - Németh András - Pukánszky Béla - Neveléstörténet
A ​kötet szerzői a nevelés, az oktatás és az iskoláztatás történetének legfontosabb eseményeit mutatják be az olvasónak. Nyomon követik az iskola kialakulásának és máig ívelő történetének fontosabb eseményeit, áttekintik a kiemelkedő filozófusok, nevelők pedagógiai jellegű gondolatait, bemutatják az egyes történeti korok nevelési-oktatási gyakorlatát. Mindezek mellett törekszenek az egymást követő történeti korok embereszményének, s az ebből eredeztethető gyermekfelfogásának, gyermekszemléletének plasztikus ábrázolására is. A tankönyv elsődleges célja, hogy vezérfonalat nyújtson az olvasónak a további neveléstörténeti búvárkodáshoz. Az ilyen tanulmányok segítségével olyan pedagógiai kérdésekre is választ kaphatunk, amelyek vissza-visszatérő problémaként merültek fel időről időre, s koronként és kultúránként egyedi válasz született rájuk. Olyan válaszok, amelyek számunkra is fontos tanulsággal szolgálhatnak.

Mészáros István - Németh András - Pukánszky Béla - Neveléstörténet ​- Szöveggyűjtemény
A ​kötet a Neveléstörténet. Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe című tankönyv főbb témáihoz kapcsolódó szöveggyűjtemény, amelyhez a nevelés történetének legfontosabb alkotóitól válogattak forrásszövegeket a szerkesztők. A szöveggyűjtemény célja, hogy elsődleges forrásokból vett szemelvények közlésével segítse az olvasó számára a neveléstörténet egyes témaköreinek bahatóbb és elmélyültebb tanulmányozását. A közölt szemelvények műfaja sokszínű: versrészletek éppúgy megtalálhatók közöttük, mint iskolaszabályzatok, diákfeljegyzések, erkölcsi útmutatók, törvények. De bekerültek a válogatásba a neveléssel, oktatással, iskolával foglalkozó jól ismert filozófusok, pedagógusok és írók műveiből vett részletek is. A források több ezer év kulturális örökségének keresztmetszetével is megismertetik az olvasót.

Mészáros István - A ​tőkén túl I-IV.
Egy ​monumentális, négyrészes elméleti munka első része ez a könyv. A Tőkén túl 1995-ben jelent meg angolul Londonban, s még ugyanabban az évben New Yorkban. A rákövetkező években számos egyéb nyelven is kiadták, miközben a szerő szülőhazájában, Magyarországon csupán egy-egy idézet részletével, főként pedig csak a rá való hivatkozásokkal találkozhattak a társadalomtudományok iránt érdeklődők. E könyv, röviden szólva, a tőke korlátait kutatja. Nem pusztán a kapitalizmusét, hanem annál jóval tágabb fogalomét: a tőkeviszonyét. Tehát a tőke kapitalizmus utáni szerepét is elemzi. A szovejt típusú szocializmus társadalmait (melyeket genezisükre utalva posztkapitalistának nevez) szintén a tőkeviszony uralta társadalmaknak tekinti, ezért a tőke-munka-állam hármas viszonylatában vizsgálja őket.

Mészáros István - A ​magyar nevelés- és iskolatörténet kronológiája
996 ​táján létesült a mai Pannonhalmán az első magyarországi bencés kolostor, minden bizonnyal iskolával együtt. A kronológiai bizonytalanságok ellenére mintegy közmegegyezéssel 996-tól számítja a szakma és a szélesebb közvélekedés a magyar iskolázás történetét, amelynek ezredik születésnapját ünnepeljük idén. Mészáros István nevelés- és iskolatörténeti kronológiája ebből az alkalomból jelent meg. A teljesség igényével kívánja feltárni a magyar nevelés- és iskolatörténet minden lényeges időponthoz köthető eseményét, jelenségét, mozzanatát. Az iskolaalapítások, az elemi, közép- és felsőfokú oktatási intézmények és formák adatai, a tanügyi rendelkezések és koncepciók születési időpontjai, az iskolarendszerben bekövetkezett változások tényei, az iskoláskorúakkal kapcsolatos nevelési, nevelődési szempontból fontos szervezetek kialakulásai (cserkészet, úttörőmozgalom stb.), a tantárgyak bevezetései, az értékelések (osztályozások) változásai stb. szerepelnek a kronológiában. Az első, rövidebb rész 996-tól 1948-ig fogja át a téma történetét, a második és harmadik rész (lényegesen hosszabb) 1949-től 1996-ig terjed. Az egyes korszakok és alkorszakok adatsorai előtt - az adott időszak - rövid történelmi jellemzése olvasható, egyébként a kronológia tiszta műfajú, dátumokat (lehetőleg és különösen az új- és legújabbkori részben év, hó, nap) és e dátumokhoz köthető eseményeket közöl. Tartalmi csoportosítás nincs, a vezérfonal - természetesen a szigorú időrend. Jegyzeteket, forráshivatkozásokat nem tartalmaz a mű, amely a legújabb forrásfeltárások és feldolgozások alapján elsősorban gyakorlati hasznosításra készült. A kronológia hiányai egyben a kutatások mai állásának fehér foltjait is tükrözik: a Trianon utáni korszakokra csak az új határokon belüli eseményeket, adatokat dolgozza fel, a határon túli magyarság nevelés- és oktatástörténete - terjedelmi, kutatásszervezési okokból nem szerepel. - Alapvető fontosságú kézikönyv, korántsem csupán szakemberek tájékoztatását szolgálja.

Mészáros István - ...Kimaradt ​tananyag... - A diktatúra és az egyház 1975-1990 III.A.
A ​hiánypótló ...Kimaradt tananyag... immár második kiadását megért első (1945-1956), és a nagy érdeklődést keltő második része (1956-1975) után a magyarországi szocialista-kommunista diktatúra alkonya és bukása alatti -- 1975-1990 közötti -- egyháztörténelmet ismerteti a szerző,Mészáros István professzor a harmadik rész további három (III. A, B és C) kötetében, a tőle megszokott tudományos hitelességgel. ___ A rendszer a nyolcvanas években egyre nyomasztóbbá váló gazdasági szorítás kényszere miatt fokozatosan csökkentette az egyházzal való erőszakos szembenállást, ugyanakkor az oktatás teljes területén változatlanul, sőt még talán erőteljesebben érvényesítette a kizárólagos ateista, marxista világnézetet, mely minden tantárgyat átitatva változatlanul tovább torzította a felnövekvő fiatalok szemléletét. ___ E III. A. jelzetű kötet részletesen bemutatja az 1975-1988 közötti hazai kommunista vallás- és egyházpolitikát, annak legkülönbözőbb területeit, a katolikus egyház további gyengítését célzó rejtett és nyílt akcióit, a vallásosság megszüntetése érdekében folyamatosan érvényesített stratégiáját.

Mészáros István - …Kimaradt ​tananyag… – A diktatúra és az egyház 1975–1990 III. B.
A ​hiánypótló …Kimaradt tananyag… immár második kiadását megért első (1945-1956), és a nagy érdeklődést keltő második része (1956-1975) után a magyarországi szocialista-kommunista diktatúra alkonya és bukása alatti – 1975–1990 közötti – egyháztörténelmet ismerteti a szerző,Mészáros István professzor a harmadik rész további három (III. A, B és C) kötetében, a tőle megszokott tudományos hitelességgel. A rendszer a nyolcvanas években egyre nyomasztóbbá váló gazdasági szorítás kényszere miatt fokozatosan csökkentette az egyházzal való erőszakos szembenállást, ugyanakkor az oktatás teljes területén változatlanul, sőt még talán erőteljesebben érvényesítette a kizárólagos ateista, marxista világnézetet, mely minden tantárgyat átitatva változatlanul tovább torzította a felnövekvő fiatalok szemléletét. ___ A III.B. jelzetű kötet részletesen ismerteti a magyarországi katolikus egyház 1975-1988 közötti életét az ún. puha diktatúra alatti változatlanul egyházellenes elnyomó rendszerben. Ám a meggyengült gazdasági élet a kommunista hatalmat dialógusra kényszerítette. Ezt a papság fokozódó együttműködésre késztetésével is elő kívánták segíteni. Ugyanakkor a politikában mindent megtettek azért, hogy kifelé a vallásszabadság látszatát keltsék.

Szepes László - Mészáros István - A ​szántóföldi zöldségtermesztés gépei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mészáros István - Németh András - Pukánszky Béla - Bevezetés ​a pedagógia és az iskoláztatás történetébe
A ​főiskolai tankönyv tíz nagy kormetszetű részben tekinti át az egyetemes és a magyar pedagógia történetét az őskortól napjainkig, az 1993-as oktatási törvény elfogadásáig bezárólag. Elsőként az őskori nevelés jellemzőit, az intézményes nevelés kezdeteit, majd az ókori folyammenti kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína) mellett az ókori Görögország és Róma nevelési törekvéseit, kiemelkedő gondolkodóinak (szofisták, Szókratész, Platón, Arisztotelész) pedagógiai elméleteit ismerhetjük meg. A középkori műveltséget, embereszményt s azok közvetítésére vállalkozó intézményeket bemutató harmadik fejezetben kerül sor a magyar intézményes nevelés kezdeteinek beható taglalására. A reneszánsz és humanizmus, a reformáció és ellenreformáció kulturális törekvései, pedagógiai jellemzői kapcsán Rotterdami Erasmus, Juan Luis Vivcs, Michel de Montaigne és Luther nevelésről vallott nézeteit, pedagógiai törekvéseit is tárgyalja a mű. Terjedelmes fejezet foglalkozik az újkorban bekövetkezett pedagógiai nézetek változásaival, a nagy gondolkodók, Apáczai Csere János, Johannes Amos Comenius, John Locke, Rousseau, Helvetius és Pestalozzi gyermekekről, nevelésről vallott nézeteivel. Részfejezetében a magyar neveléstörténet 1616-1806 közötti alakulását, köztük az I. és a II. Ratio Educationist és Tessedik Sámuel Szarvason alkalmazott reformjait vizsgálja. Gazdag ismeretanyagot közvetít a 19. századi iskoláztatást és pedagógiatörténetet bemutató fejezet, amely néhány európai ország (Anglia, Franciaország, Oroszország, német nyelvterület) iskolaügyének és jelentős filozófusainak pedagógiára gyakorolt hatása mellett elsősorban a magyar neveléstörténetnek a századfordulóig bekövetkező maradandó törekvéseit kíséri figyelemmel. A századforduló utáni pedagógiatörténet a reformpedagógia kialakulását, fejlődését, iskolamodelljének és képviselőinek, valamint az elméleti pedagógia főbb irányzatainak részletes áttekintésére törekszik. A kötet az 1849-1919 közötti magyar neveléstörténetet Lubrich Ágost, Kármán Mór, Fináczy Ernő, Weszely Ödön, Prohászka Lajos pedagógiájának tükrében tekinti át, majd az 1919-1945 közötti, illetve az 1945 utáni, "szocialista" iskoláztatás történetének vázlatos bemutatásával zárul. - A lábjegyzetekkel kiegészülő, szakmai alapossága mellett olvasmányos, jól követhető stílusban megalkotott kötet - tanárképző főiskolák, egyetemek mellett széles körben beszerezhető kézikönyv értékű monográfia.

Mészáros István - Szatíra ​és valóság
Az ​itt következő elemzések azt igyekeznek bizonyítani, hogy a szatíra területén felmerülő legelvontabb esztétikai kategóriák is mélyen a valóságban gyökereznek és nem valamiféle "örök emberi természet", hanem a társadalmi alapok vizsgálatából nyerhetnek magyarázatot.

Mészáros István - Kisfilm ​az osztályfőnöki órán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók