Ajax-loader

Tóth Árpád könyvei a rukkolán


Tóth Árpád - Lomha ​gályán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Gyula - Tóth Árpád - Juhász ​Gyula és Tóth Árpád válogatott művei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Árpád - Az ​öröm illan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Árpád - Színek, ​változatok
Jeles ​huszadik századi költőklasszikusunk teljes életműve iránt folyamatosan nőtt az érdeklődés az utóbbi évtizedekben. Születésének századik évfordulójára kiadónk Győri János válogatásában és szöveggondozásában olyan kötetet jelentetett meg, mely a nagyközönség figyelmét Tóth Árpád életművének talán kevéssé ismert részére irányítja. Tóth Árpád tanulmányai, esszéi, kritikái, publicisztikai írásai tükrében nem csupán jobban értjük a Nyugat-nemzedék e fényes csillagának költői és műfordítói művészetét, de bepillantást nyerhetünk az esszéista, kritikus, újságíró Tóth Árpád műhelyébe is. A válogatás a teljes Tóth Árpád bemutatására törekszik, s reprezentálja azt a sokoldalú és szenvedélyes érdeklődést, mely a képzőművészettől az irodalomig, a társadalmi problémáktól a hétköznapok gondjaiig terjed ebben a szuverén életműben. Tóth Árpád színes, képszerű, elegáns stílusa még a leheletfinom vázlatokat is átlelkesíti, szinte tévedhetetlen biztonsággal ítélkezik és foglal állást kora intellektuális eseményeit, köznapi történéseit illetően. Sosem kioktató vagy szónokias, ám mindig szórakoztató és elgondolkodtató, vagyis e kötet Tóth Árpádot, a vérbeli esszéistát és publicistát mutatja fel, sokoldalú érdeklődésével, emberi melegségével és szakmai biztonságérzetével.

Tóth Árpád - Tóth ​Árpád összes versei és novellái
Debrecen ​halk szavú poétájának, a Nyugat nagy nemzedékének kiemelkedő alakjának, Tóth Árpádnak immár klasszikusnak számító remekművei nem hiányozhatnak egyetlen nemzeti versantológiából sem. Az ember magányosságáról, boldogságvágyáról, halálfélelméről és társtalanságáról szólnak ezek a versek, egy szenvedő lélek jajkiáltásai a háborúk és forradalmak szaggatta korban. A Tóth Árpád összes versét, verstöredékét, alkalmi rigmusát és novelláját bemutató kötet a költő kompozíciós tehetségét is bizonyítja, rekonstruálva az általa összeállított kiadások eredeti szerkezetét. A gyűjtemény meglepetése az a három vers (Hellász, Homály, Mancika), mely először jut el a versszerető olvasókhoz.

Tóth Árpád - Tóth ​Árpád összes versei és versfordításai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Árpád - Tóth ​Árpád versei - Esti sugárkoszorú
Sorozatunkban ​a magyar irodalom nagyjaiként számon tartott költők klasszikussá vált verseit vonultattuk fel. Válogatásunk nemcsak azoknak szól, akik szeretik a szép verseket, a diákok házi könyvtárából sem hiányozhat, hiszen olyan művekről van szó, melyekről az iskolában is méltán tanulnak. /Pintyéné Krucsó Mária (szerk.)/

Tóth Árpád - Tóth ​Árpád összes versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Árpád - Tóth ​Árpád költeményei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Árpád - Az ​öntözés és tápoldatozás technikája
Az ​öntözés alkalmazása az utóbbi időszakban széleskörűen terjed. Ez egyrészt a meteorológiai tényezőknek tudható be, a csapadék mennyisége a tenyészidőszakban kevés, az eloszlása egyenetlen. Másrészt az öntözést tápanyag kijuttatásra felhasználva a termés mennyisége növelhető, minősége egyenletes színvonalon tartható. Harmadrészt az öntözőberendezések árának változása nem követi az általános áremelkedést, üteme jóval alacsonyabb szintű. A termelőnek figyelembe kell venni a befektetés jövedelmezőségét, mivel az olcsóbb termelőeszköz fokozottabb igénybevételével a nyereség növelhető. Az öntözés használatának egyre növekvő terjedését indokolja az egyéb termelési költségek növekedése is, hiszen szárazabb termesztési szezonban egy drága technológia vízhiány miatt nem hozza a várt gazdasági eredményt. A fejlett termesztéstechnológiának ma már része kell legyen az öntözés is. Szakítani kell az öntözést termésmentő technológiai elemnek tekintő felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a maximális nyereséget tegye lehetővé. A könyv célja az öntözés, a tápoldatozás és a kapcsolódó szakterületek legfrissebb hazai és nemzetközi ismereteinek bemutatása gazdálkodók, termelők részére az öntözőrendszer előnyeinek teljes kihasználására, az olcsó beruházásra és az üzemeltetés buktatóinak elkerülésére. A könnyebb megértést a táblázatok adatai és az ezekhez fűződő minőségi kategóriák, valamint számítási példák segítik. A mikroöntözés viszonylag fiatal és folyamatosan fejlődő terület, egységes szakkifejezéseinek meghonosodása még nem történt meg, ezért a külföldi szakirodalom könnyebb követésére helyenként az angol megnevezést is feltüntettem.

Tóth Árpád - Polgári ​stratégiák
Tóth ​Árpád monográfiája a reformkori Pozsony, a kor egyik leginkább urbanizált magyarországi városának társadalmi és demográfiai viszonyait tanulmányozza többéves levéltári kutatások alapján. A társadalmi viszonyok bemutatásához statikus leírás helyett az életstratégiákat elemzi, s az újszerű megközelítésmódnak köszönhetően eddig nem ismert, izgalmas képet rajzol a korabeli Pozsonyról.

Tóth Árpád - Tóth ​Árpád összegyűjtött versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szekeres József - Tóth Árpád - A ​Klement Gottwald (GANZ) villamossági gyár története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Árpád - Tóth ​Árpád versei
Tóth ​Árpád versei "a tündéri látásnak és a merengő harmóniának, a szépségnek és a bánatnak, az ünnepien gazdag verszenének, az ízlésnek, a kultúrának, a belső fegyelemnek a művésze, minden becsületes akaratnak és haladásnak, igaz emberségnek a hitvallója volt, eleinte az idill és még inkább az elégia ragyogó, majd mindjobban elboruló, sötétedő és egyszerűsödő klasszikusa." (Szabó Lőrinc)

Tóth Árpád - Önszervező ​polgárok
Az ​1848-as polgári forradalmat megelőző évtizedekben a születőben lévő első magyar nagyváros, Pest addig nem ismert lehetőséget teremtett a társadalmi keveredésre, nemesek és polgárok együttműködésére. Az egyesületek nyugat-európai városokból átvett szervezeti formája termékeny talajra talált a páratlan sebességgel növekvő városban. Ez részben annak köszönhető, hogy a szervezkedő városlakók által kitűzött célok - a szegénykérdés kezelése, az igényes, kulturált szórakozás intézményeinek megteremtése, a korszerű műveltség terjesztése vagy a gazdasági fejlődés elősegítése - fontos és reális feladatnaklátszottak, és hogy megvalósításukhoz elegendő akarat és anyagi erő gyűlt össze; részben viszont a társadalmi korlátok tiltó erejének gyengülésével magyarázható. A rendi társadalom viszonyai között ugyanis szokatlan, hogy közös szervezeteket hoztak létre a városban palotát fenntartó főnemesek, vagyonos köznemesek, hivatalnokok, modern vállalkozói mentalitású nagykereskedők és a leendő kispolgárság előzményeit alkotó csoportok. A liberális eszmei gyökerű, de azért gyakorta a reprezentációt is szolgáló „egyesületi mozgalmat" alkotó egyletek között azonban megannyi finom különbség tapintható ki. Éppen ez a tarkaság tette lehetővé, hogy a bomló rendiség viszonyai között az alapvető társadalmi érdekek megsértése nélkül találják meg helyüket az egyesületekben a különféle társadalmi helyzetű csoportok.

Tóth Árpád - A ​teremtés hiteles története
Tóth ​Ár­pád no­vel­lá­i­nak és vá­lo­ga­tott hu­mo­reszk­je­i­nek gyűj­te­mé­nye az ér­zé­keny lí­ri­kus ke­vés­sé is­mert ol­da­lát mu­tat­ja be. Im­presszi­o­nisz­ti­kus-­sze­cesszi­ós lé­lek­ta­ni no­vel­lá­i­nak té­má­it és han­gu­la­tát a ki­áb­rán­dult­ság, a fé­le­lem és a szo­ron­gás ha­tá­roz­za meg. Bal­sej­te­lem, hogy va­la­mi tör­tén­ni fog, és e­gy­út­tal kín­zó gyöt­re­lem a­mi­att, hogy sem­mi sem tör­té­nik. Szo­ron­gó hő­se­i hol az­zal szem­be­sül­nek, hogy hi­á­ba küz­de­nek a vég­ze­tük­kel, és min­den ma­rad a ré­gi­ben, hol pe­dig az­zal, hogy - mi­vel véd­te­le­nek a vár­ha­tó sors­csa­pá­sok­kal szem­ben - lé­te­zé­sük ka­taszt­ró­fá­ba tor­kol­lik. A csat­ta­nós hu­mo­resz­kek egy el­süllyedt kor­szak é­let­vi­lá­gá­ba en­ged­nek be­pil­lan­tást. Ben­nünk a rész­vét és a gúny el­vá­laszt­ha­tat­la­nok egy­más­tól. Egy csa­ló­dott és ki­lá­tás­ta­lan em­ber ke­se­rű meg­ál­la­pí­tá­sa­i e­zek, a­ki sír­ni sze­ret­ne, mi­köz­ben ne­ve­tett. Az al­ko­tó­kedv gyöt­rő ko­hó­já­ban szü­le­tett no­vel­lák, s az új­ság­í­ró­i ro­bot­ban ke­let­ke­zett hu­mo­resz­kek ré­szint é­le­sen e­l­üt­nek a köl­tő mű­vé­szi­en meg­mun­kált hí­res e­lé­gi­á­i­tól, ré­szint fi­no­man össze­csen­dül­nek a­zok­kal, s ez a sa­já­tos ket­tős­ség a leg­na­gyobb ér­de­kes­sé­ge a kö­tet­nek.

Jeney Andrásné - Tóth Árpád - Zala ​megye
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Árpád - Isten ​oltó-kése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Árpád - Törött ​cselló
A ​"mértékes, csöndes" költő Ezekkel a jelzőkkel a pályatárs Kosztolányi Dezső illette költőnket Tóth Árpád halotti maszkja című versében. Babits a "makulátlan művészt" látta benne, akinek költészetét "tragikus végzet árnyékolja". A lánya, Tóth Eszter a figyelmes, tapintatos, érzékeny, szelíd és szerény, póztalan, félénk és gátlásos ember képét idézte apjáról írott szép könyvében. A pályakezdő fiatal költőt így jellemezte egy debreceni újságíró: "vékony nyakú, sápadt kálvinista diák". Babits is rávillant arcára, jellemére: "A legkedvesebb ember, akit ismertem, Tóth Árpád volt. Őt mindenki szerette."

Tóth Árpád - Örök ​virágok - Összes versfordítások
Tóth ​Árpád versfordításai angol, francia és német lírikusokból.

Juhász Gyula - Tóth Árpád - Lélektől ​lélekig
Tóth ​Árpád és Juhász Gyula a Nyugat első nemzedékének költői. Egyéni hangú és fájdalmasan szép verseik ihlető élménye a vágyakozás a boldogságra, a szerelem beteljesülésére és a magány. A bánat költői, és ezt a bánatot lágy zenével, burjánzó formákkal, a századelőn új és divatos impresszionista-szimbolista stílus költői eszközeivel fejezték ki. A hangoskönyv kettejük költészetének emblematikus darabjait adja közre Hegedűs D. Géza tolmácsolásában.

Tóth Árpád - Az ​árnyból szőtt lélek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Árpád - Tóth ​Árpád költeményei és versfordításai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Árpád - Tóth ​Árpád legszebb versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Árpád - Válogatott ​versek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Árpád - Tóth ​Árpád összegyűjtött versei és versfordításai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Árpád - Tóth ​Árpád válogatott versei
"A ​magyar szomorú-ének legnagyobb mívese" - így jellemezte kortársa és barátja, Tersánszky J. Jenő Tóth Árpádot, a furcsa összetett szóval az elégia műfajának uralkodó voltára utalva. A Nyugat első nemzedékének 1886 és 1928 között mindössze negyvenkét évet élt s csupán négy verseskötetet publikáló nagyja valóban a spleen, a rezignáció, a szkepszis, a fájdalom húrjain játszott, midőn - sokszor a rímek felöl "visszaírva" a sorokat - hol belefeledkezett az elégia évszázados formahagyományába, hol viharosan áttörte és szeszélyesen megújította azt. Kora és sorsa éppenséggel nyújtott tárgyat a reményvesztés kiéneklésének: a gyógyíthatatlan betegség, a mindennapi, súlyos egzisztenciális gondok, az I. világháború, Isten kihátrálása a teremtett világból - mind-mind ok a költemények bölcseletileg is megokolt intellektuális-emocionális bánatára. A Tóth Árpád verseihez figyelmesen hajló olvasó azonban bizonyosan tapasztalja - e válogatás forgatása során is -, hogy a költőből nem hiányzott az érzéki dinamizmus, a humor, a groteszkum igenlése sem, s hogy a fonákot, a sújtót, az elveszejtőt "oltó-késnek": az épp a megpróbáltatásai közepette erősödő ember jelvényének tekintette. Attribútumnak, mely nem az ő kezében van-mégis őt fémjelzi.

Tóth Árpád - Tóth ​Árpád válogatott művei
"Minden, ​ami bennem emléket mozgat: lírai. Mint egy szelíd varázslót látom őt, sápadt, barna arcát, barna szivarja füstjében... Rokona annak a mesebeli varázslónak, aki halálát érezvén közeledni, még egyszer kitárta legszebb, legcsodálatosabb varázslatát. Fiatal varázsló s mégis öreg és bölcs, mint mind azok, akikhez közel van a halál... Az ő költészetét nemcsak utólagosan színezi a tragikus végzet. A betegség kiemelte őt profán világunkból, megóvta a harcoktól és a tévedésektől. Bölcsen tette, majdnem boldoggá, a hősi megnyugvás költőjévé." Babits Mihály

Tóth Árpád - Tóth ​Árpád összes versei, versfordításai és novellái
"... ​ő a választottak, a legnagyobbak közé tartozott" - írta Tóth Árpádról Kosztolányi. - "Debrecenből érkezett, a grammatikák, a verseskönyvek, a magyar színművészet ősi földjéről, s természetes folytatója Csokonai Vitéz Mihály és Arany János művészetének. Szavainkból új mákonyt szűrt, bódító írt a mi legfájóbb sebünkre. Andalító költő, makulátlan művész. Egységes világ tárul elénk könyveiből, lágy, meghitt szemlélet, s ez olvasztja eggyé sorait, melyeknek végén halkan, fájdalmasan jajgatnak gyönyörű, mintegy véget-sose-érő rímei. Lágyságában azonban semmi finnyásság. Nevükön nevezte ő a dolgokat, a »setét dolgokat«, melyeket »szeretett«, képzőművészeti pontossággal írta le az előrebukó fejet, vagy a terpedő kezet, a kidagadó ereivel. A keret mindig valószerű, úgyhogy finomsága az ellentét erejénél fogva annál erősebben szökken ki. Ezért olyan emberi és megindító, s ezért halhatatlan. Versei úgy hatnak rám, mint a földönjáró angyalok."

Tóth Árpád - Hajnali ​szerenád
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók