Ajax-loader

Nagy Lajos könyvei a rukkolán


Nagy Lajos - Három ​boltoskisasszony
Csöndes, ​szelíd szavú ez a regény, de ostoba és csúnya az a harc amelyet a "három boltoskisasszony" közül a két fiatalabb indít az idősebb ellen. Ilonát, aki anyjuk helyett anyjuk volt, és szüleik halála után egyedül vezette a rájuk maradt kis boltot, fölcseperedő húgai majdhogy kisemmizik a jussából... A "három boltoskisasszony" ugyanabban a faluban él, amelyről Nagy Lajos szociográfiai remekművét írta. Nevezheti az író Kiskunhalomnak, Dunaszemesnek végül is szülőhelyére, Apostagra ismerhetünk, egyszersmind a magyar társadalom harmincas évekbeli hiteles képére.

Nagy Lajos - A ​hűséges szegényember
Nagy ​Lajos e kötetben közreadott novelláiban és karcolataiban is mesteri jellemzést ad a Horthy-korszak Magyarországának társadalmáról, a híres és hírhedt gazdasági válságról, a frankhamisítási perről, a fasizmus térhódításáról, egy sor más akkori eseményről és jelenségről, mely a szocialistává érlelődő írót tiltakozásra késztette. Tömör, szűkszavú szatíráiban nevetségessé tesz minden emberi és társadalmi fonákságot, gondolatokat ébreszt, egyben szórakoztat is.

Covers_31316
elérhető
0

Nagy Lajos - Kiskunhalom
Ez ​a könyv a két háború közti magyar írószociográfiai irodalom úttörő, klasszikus remeke, írója szülőfalujáról, Apostagról. Egyetlen nap leltára, hajnaltól hajnalig tartó huszonnégy óra eseménymozaikjainak egymáshoz illesztése, 1932. augusztus tizenhetedikén, szerdán. „Kemény, öröm és szépség nélküli élet bontakozik ki ebben a falu-monográfiában. - írta a Kiskunhalomról 1934-ben Bálint György. - Ridegség, gőg és kapzsiság egyrészről, fásultság, kétségbeesés, kényszerű, eltompult megalázkodás másrészről: ez Kiskunhalom életének lelki tartalma.” József Attila pedig baráti levélben így jellemezte a könyvet: „Bennem szinte szorongást keltett a Kiskunhalom végzetszerűsége. Mert nem az a végzetszerű, hogy a hős a végén elbukik, hanem hogy a hős egy pakli dohányt vesz a trafikban, hogy tehát soha senki nem lehet hős.”

Nagy Lajos - A ​tanítvány
A ​Tanítvány Nagy Lajosnak önéletrajzi jellegű regénye, egy szegény fiatalember nyári instruktorkodásának története egy földbirtokos grófi családnál. Nagy Lajos huszonegy éves korában jogi alapvizsgára készíti elő a dúsgazdag Jankovich-Bésán Endrét, ennek az ifjúkori élménynek remek irodalmi megformálása ez az 1944-ben írt regény. a regény tökéletes szociográfiai pontossággal feltérképezi a grófi család életét, az uralom viszonyait, az arisztrokraták gondolatvilágát, előítéleteit és megmutatja azt a mérhetetlen és áthidalhatatlan távolságot, ami a gróffiú és az instruktor között, a két világ között tátong. Pompásan megrajzolt figurák, a grófi család és a nevelő környezetének tipikus alakjai népesítik be a regényt. Nem lehet elfelejteni a megalázott Varga bácsi görnyedt alakját, Sunykó cigánylegény döbbenetes hatású meghurcolását, Vérfi kasznár vérlázító figuráját. Itt is - mint minden művében - nem indulatokkal, hanem tényekkel, nem felháborodással, hanem a leplezett logikai és főleg társadalmi ésszerűtlenségekkel győz meg. Írói alaphangja is csak ezt támogatja. Hiányzik belőle minden szónokiasság, pátosz, szentimentális elérzékenyítés, tömör, szűkszavú mondataiban az értelemre akar hatni. Nem maga indulatoskodik - a közlés módja lázít.

Nagy Lajos - A ​falu álarca
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_248372
elérhető
0

Nagy Lajos - Jeremiáda
"Füst ​Milántól tudjuk, hogy a 'bértollnok' kifejezés Nagy Lajos >>nyelvújítása<< - írja Kónya Judit, a sorozat szerkesztõje az íróról szóló monográfiájában. Ezt a gyilkos új magyar szót csak az találhatta ki, aki sohasem "szegõdött el", aki sohasem alkudott meg, akinek mindig megvolt a maga "különvéleménye"... Tanúság rá e kötet valamennyi novellája. 1921 és 1930 között írta õket, tehát a legvadabb ellenforradalmi kurzusban és a legvadabb gazdasági depresszió poklában. A nyomor jeremiádája ez a kötet; az anyagi és intellektuális nyomoré, melybõl az írónak is kijutott, s amit nem lehetett fatalista módon, valamiféle predesztinációként elfogadni. Nagy Lajos kristálytisztán látja a helyzetet, nem ad hitelt semmiféle propagandának. Õ mindig, következetesen baloldalról bírál. Formailag is hat rá a progresszív irodalmi emigráció avantgárd szelleme; novellái egyre "direktebbé" válnak, tárgy- és tényszerûek, már-már dokumentumok. Elszaporodnak írásaiban az álfabulákba oltott példázatok: nemritkán expresszionista stílusjegyekkel. Névválasztásai is magukért beszélnek: Dr. Kényes, Kukuriku tábornok, Dagadt Pál bankigazgató (lakik Tobzódó u. 5.), Roncs János napszámos, Senkiházi úr stb. Szorongásait s nyilvánvaló neuraszténiáit is "kiírja": vezérmotívuma e kötetnek a nyomorult szegény embert érõ autóbaleset, s megint és újra visszatér a házitanító megaláztatása. Oly direkt, hogy néha már önmagát is megjeleníti egy-egy írásában. Érzi, hogy a korbali széplélek fikcióáradatát fel kell robbantani - ténybomábbal. Akár a szerzõ személyének, érzelmeinek, szubjektív attitûdjének "bedobásával" is. Mert Nagy Lajos nem finnyáskodik. A "pesi élc" nála nem vaktöltény. Iróniája - különben ritkán csillanó humora - most telibe talál. Kíméletlenül. Még sokat emlegetett pesszimizmusa is termékeny. Mert tudja okát, mert in situ írja le, s nem holmi divatos hóbortokban, politikai panaceákban keresi. Ő racionalista. Ez óvja meg a kurzus szellemi mákonyának fogyasztásától. Õt semmivel sem lehet megetetni. Még Trianonnal sem. És ebben szinte egyedülálló. Õ nem sír vissza területeket, neki Schwarcz úr ugyanolyan ágrólszakadt szerencsétlen, mint kortársa, a munkanélküli Kovács János. Más kérdés, hogy "elaprózta önmagát" - mint Illyés Gyula írta. De ugyanõ teszi hozzá: "És ki tartotta számon írói munkásságát? Miért maradt éveken át mindig csak ígéret? Miért nem dolgozhatott hosszabb lélegzetû munkán, mert máról holnapra élt, és mégis bizonyított." Igen, bizonyított. Leszólhatta õt a korabeli kritika azzal, hogy nem novellákat, de vitairatokat, miniatûr szociográfiákat, pamfleteket ír. De megint Illyés Gyulával szólva: "Engem elõször ezekkel gyûgözött le, ezekkel tett hívévé Nagy Lajos." És ezekkel hat ma is. Jó fél évszázad távlatából.

Kokas György - Nagy Lajos - Rózsahajtatás
A rózsa világviszonylatban is a legnépszerűbb virágsztárok egyike. Hazánkban hajtatása az utóbbi években visszaesett, aminek elsősorban a régi gazdaságtalan termesztéstechnológia volt az oka. A szerzők e könyvvel bebizonyítják, hogy a hazai tapasztalatok és a feldolgozott külföldi irodalmi adatok alapján napjainkban is lehet rózsát hajtatni gazdaságosan az emelkedő fűtés- és fenntartási költségek mellett is. A kondicionált térben nevelt rózsa termesztésével első ízben foglalkozó könyvet kis- és nagyüzemi szakembereknek, kistermelőknek egyaránt ajánljuk.

Nagy Lajos - A ​falu meg a város
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Lajos - Élőkről ​jót vagy semmit
Kötetünk ​- Élőkről jót vagy semmit - Nagy Lajos mintegy háromszáz humoreszkjét és karcolatát - ötven év termését - gyűjti össze. A humoros, szatirikus karcolat, a rövid, néhány oldalas novella mellett talán a legnagylajosibb műfaj, hiszen sajátos tehetsége éppen abban áll, hogy apróbb tényekben, az általános figyelmet sokszor elkerülő részletekben lásson rá jelentékeny és jellemző tartalmak megnyilatkozásformáira - Karcolataiból a Horthy-korszak szinte teljes képe bontakozik ki, elnyomása, nyomora. Egyaránt ír a szemfényvesztő és szemérmetlenül hazudó látszatról, a földbirtokos, a gyáros hasznáról, a fasizmus térhódításáról, a fajvédőről, az ember ellenőrzéséről, a drágaságról, az ágyrajárásról, a nélkülözést tovább elviselni nem tudó öngyilkosságról. A hibákat az ésszerűség a jogosság látszatával jeleníti meg, ezt egészen a végsőkig fokozza, amíg hirtelen maguktól szét nem pukkannak, le nem lepleződnek. Tárgyilagos, szenvtelen hangja, tudományoskodó, szándékosan fontoskodó előadása még jobban fokozza az ellentéteket. Ezért is kedveli a "természetrajz" és a "káté" formát. Mindkettőt elég gyakran alkalmazza, s talán ezek a legsodróbb erejű írásai. Az ironikus leleplezés mindig a nevetéssel oldódik fel: a mulatságos feltételezés, a szójátékok, a nyelvben fellelhető logika, a képek, a szóhasználat mögé rejtett reflektorfény ellenállhatatlanná teszik Nagy Lajos fanyar, megrázó humorát.

Nagy Lajos - A ​szobalány
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Lajos - Aquincumi ​múmia-temetkezések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kubinyi András - Gerevich László - Fekete Lajos - Nagy Lajos - Budapest ​története a későbbi középkorban és a török hódoltság idején
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Lajos - Budapest ​nagykávéház
Részlet ​a műből: "Naprendszerük a világűrben van, ez bizonyos, bár hogy a világűr micsoda, azt talán maga Einstein sem tudja. Naprendszerünk középpontja a Nap. Ez egy óriási izzó gömb s ennek a gömbnek bolygói vannak, melyek a saját tengelyük körül forognak s a Nap körül keringenek. A bolygók különböző nagyságúak, számuk, ha igaz, kilenc, ezeknek egyike a Föld. A naprendszerünkön kívül eső világ teljesen ismeretlen előttünk, hiszen még azt sem tudjuk, hogy a világűr véges-e, vagy végtelen, de a naprendszerünkön belül való világról is ugyancsak hiányosak az ismereteink. Nem tudjuk például, hogy a Marson, vagy a többi bolygón van-e élet. Az azonban bizonyos, és körülbelül mindnyájunk számára az, hogy a Földön eleven lények élnek, növények, állatok és emberek, sőt az emberek számáról is van megközelítő fogalmunk. Körülbelül kétezermillió él, dolgozik, termel, fogyaszt, élvez és szenved ebből a fajtából."

Nagy Lajos - Pincenapló
A ​Pincenapló, amely első ízben közvetlenül az ostrom után, 1945-ben látott napvilágot, őszinte hangú, rendkívül gazdag, szemléletében egyéni felidézése 1945 első heteinek, azoknak az időknek, amikor a háború elvakult hívei és szerencsétlen üldözöttek, közönyösök, gyávák és a jövőben reménykedő emberek együtt húzódtak meg a bombázások és harcok elől a város pincéiben, ki várva a közeledő Vörös Hadsereget, ki pedig félve tőle. A vallomás őszinteségével, a részletek hitelességével, a tanú tárgyilagosságával, de egyszersmind a szocialista író indulataival ábrázolja Nagy Lajos ezeket a napokat, halhatatlan emlékiratot adván történelmünk egyik legiszonyatosabb korszakáról.

Nagy Lajos - A ​menekülő ember
A _menekülő ​ember_, a négy kötetre tervezett önéletrajz második darabja, már posztomusz könyv. Betegen, a halál árnyékában írta Nagy Lajos, sértetten és önigazolást keresve, 1954-ben. Ez a könyv 1919-től 1934-ig követi az író pályáját, mégis inkább irodalmi és társadalmi körkép, semmint személyes visszatekintés, vallomás. A műfaj hagyományaitól eltérően nem az "én korszak", hanem a "korszak és én" írói attitűdje jellemzi; olyan tehát, mint legkitűnőbb szociografikus regényei - tárgyilagosan távolságtartó, tényszerűen hiteles. Pedig a mellőzött, ritkán elismert, anyagi gondokkal is gyakran küszködő író, szinte állandó konfliktusban volt korával; igazságkeresése, eredendő humanizmusa, meg nem alkuvó gránitjelleme újból és újból elvágta előtte a polgári értelemben vett érvényesülés útját. Nagy Lajos mindenkinél tisztábban látta helyzetét. Tudta, hogy némi simulékonysággal egyszerre tehetné szalonképessé magamagát és művészetét. De ő inkább maradt "menekülő ember", aki tudatosan tartotta távol magát az integráció csábító igézetétől. Önmagával volt hát elsősorban szigorú, de másokkal szemben sem ismerte a könnyű föloldozást. Talán ezzel is magyarázható, hogy ez a töredékes portrésorozatot felvillantó könyv nem irodalmi barátságok szubjektív története. Neki inkább pályatársai voltak, akiket előbb ítélt meg homo ethicusként, és csak azután homo litteratusként. De végtére is nem irodalomtörténetet írt, hanem a forradalmak utáni évek, a fehérterror, majd a fasizálódó Magyarország kultúrális életében próbálta saját helyzetét körvonalazni, abban a sokszínű, bonyolult, egzisztenciális érdekellentétekkel és érdekszövetségekkel átszőtt irodalmi világban, mely hűen tükrözte, sőt olykor - természeténél fogva - felnagyítva érzékeltette az egész társadalom ellentmondását, fonákságait. A politikailag szinte állandóan kiélezett helyzet morális vízválasztóként működött; az irodalmi alvilág - a kurzus szennylapjainak jóvoltából - a virágkorát élte. Nagy Lajos sajtótörténetileg is figyelemre méltó beszámolója erről az irodalom alatti szféráról is tudósít, teljessé téve az írott szó világáról festett körképét az adott másfél évtizetben. Lehet, hogy nem minden kortársát ítélte meg helyesen, lehet, hogy sokakkal szemben elfogult volt, lehet, hogy méltánytalan helyzete, olykor eltorzította optikáját, de egy biztos: a Nagy Lajos-i "különvélemény" jogát mindig fenntartotta. És ez már a tett értékével bírt, nemcsak a szóban forgó másfél évtizedben, de a könyv megírásának idején is.

Nagy Lajos - Tízezer ​kilométer Szovjetoroszország földjén
Nagy ​Lajos, mikor a Szovjetunióba utazott, akkor nem a JÖVŐBE, a JÖVENDŐ ORSZÁGÁBA utazott, hanem saját jövőjébe, Magyarország jövőjébe, anélkül, hogy sejtelme lett volna erről. Visszafelé nézve, mai szemmel olvasva az útinaplót, az az elképesztő számunkra, hogy saját jövőnk nem az időben előttünk, hanem a térben mellettünk helyezkedett el. Az elképesztő az, hogy amikor Nagy Lajos a Szovjetunióba utazik és nagyobb távolságról veszi szemügyre az "ígéret földjét", mint egy angol lord Taldi-Kurgánt (ennyi provincializmust megbocsáthatunk honfitársunknak, végtére ezt a trükköt mi is elég jól alkalmazzuk azóta), akkor sejtelme sincs arról, hogy saját jövőjét - párttagságát, Kossuth-díját, mellőztetését - és saját hazája mindennapjait látja maga előtt. Ettől válik kissé lidércessé az olvasás.

Nagy Lajos - English ​Workbook 1-3.
A ​kötet célja az angol nyelvet tanuló gyerekek segítése a nyelv elsajátításában, írás- és olvasáskészségük fejlesztése, önálló munkára serkentése, szókincsének bővítése. A munkafüzet végén több mint 700 szavas szótár található.

Nagy Lajos - Kiskunhalom ​/ Elbeszélések
A ​Kiskunhalom szociológiai irodalmunk egyik legjelentősebb alkotása. A színhely: egy alföldi falu, ahol látszatra minden csendes, és ahová a változásoknak, az eseményeknek még a megtört hullámai sem juthatnak el. Nagy Lajos azonban a nyugalmas felszín mögé lát, s a falu egyetlen napjának történetében izgalmasan érdekes világot mutat be. Mindaz, amit az ötvenéves író fél évszázad alatt megtudott szülőfalujáról, hiánytalanul belefér ebbe a cséplőgépzúgató nyári napba. Nagy Lajos figyelmét semmi sem kerüli el, a legkisebb dolgokból is tud következtetni, az ember sorsát nem önmagában vizsgálja, hanem összefüggéseiben, és bebizonyítja, hogy az egyes ember ezer szállal kapcsolódik a társadalomhoz, s éppen ezért minden lépése, cselekedete visszavezethető az adott társadalmi állapotokra. A kötetben megtalálható Nagy Lajos egyik legizgalmasabb elbeszélése, az 1919. május is, mely összebékíthetetlen emberi és társadalmi-politikai indulatok erőterébe viszi vissza az olvasót.

Fekete Lajos - Nagy Lajos - Budapest ​története a török korban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Lajos - Bónis György - Budapest ​története III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Lajos - Igék ​hétköznapokra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Lajos - Vadember ​/ A tanítvány
Az ​1926-ban írt _A vadember_ Nagy Lajos pályáján belül is kísérleti jellegű. A többször átdolgozott műről maga írja. "...nem éppen tökéletes, sőt stílusbeli, megírási zavaroktól sem mentes, de tele jóindulattal és sok újnak akarásával.” Jóllehet a "sok újnak akarása" itt még megreked a szándék szintjén, de már _A vadember_ is fölcsillantja a később tökélyre fejlesztett Nagy Lajos-i regényforma erényeit: a mozaikokból összeálló totalitást. Az idő itt még a 19. századi regény kedvelt különc hőseit támasztja föl, "különleges sztoriról" is gondoskodik, hiszen a kisvárosi házasságtörő asszony kálváriájáról mint szűzséről valóban csak a port kellett letörölni. De hogy a zsarolással egybekötött szokványos történet mégis megújul, és nyílvánvaló fogyatékosságok ellenére is hamisítatlanul Nagy Lajos-ivá válik, az a cselekmény mellékágaiban föltárulkozó plasztikus társadalomképnek köszönhető.

Nagy Lajos - Életünk ​kórtörténete
Kórtörténet ​és kortörténet – oral history. Miközben dr. Nagy Lajos és sorstársai elmesélik a címben szereplő nagynevű intézetnek és az intézetet alkotó embereknek – diákoknak, tanároknak, elvtársaknak – a történetét az 1956-os évben, illetve az azt követő időszakban, óhatatlanul fölmerül az olvasóban, hogy ez a dokumentumokkal és szavahihető emlékezésekkel kiteljesedő történet egy önmagától elidegenedett társadalom rajza, amelyben semmilyen észérvnek nincs helye, a félelem uralja a lelkeket. A félelem kétarcú betegség: van akit nagyon gyávává, másokat azonban vakmerővé, sőt bátorrá tesz.

Darvas József - Déry Tibor - Kassák Lajos - Nagy Lajos - Virradat ​előtt
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Lajos - Nagy ​Lajos válogatott művei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Lajos - Angol ​keresztrejtvények
A ​rejtvényfejtés élvezetes kikapcsolódás. De angol nyelven próbáltad már? Rendkívül hasznos szókincsfejlesztő gyakorlat és remek kihívás. Ezt a rejtvénygyűjteményt korhatár nélkül ajánljuk bárkinek, hiszen a nyelvtanulás tempója egyéni. Ebben a kiadványban számos megfejtendő rejtvény vár azokra, akik szeretnék próbára tenni tudásukat. A fő hangsúly természetesen a szókincsen van.

Nagy Lajos - Meggyalázott ​vágy
Kishivatalnokok ​, munkanélküliek , pénztelen diákok , cselédek , masamódlányok , prostituáltak mikrovilága rajzolódik ki Nagy Lajosnak az 1907 és 1920 között írt novelláiból . Mikrovilág - mikroszkóp alatt . Felnagyítva , azaz láthatóvá téve mindazokat az élethelyzeteket és - mozzanatokat , melyek modelljeinek s így hőseinek mindennapjait oly sivárrá s oly reménytelenül kilátástalanná tették . Ezek a novellák - variációk egy témára . Variációk a nyomorra , de elsősorban is a szexuális nyomorra . A kielégületlen vágy izzása tüzesíti át ezeket az írásokat , a szüntelen hajsza tartja őket mozgásban , pedig hőseinek mozgástere és élettere kétségbeejtően lehatárolt . Topográfiai értelemben is . Az Andrássy út palotáinak háta mögött , a körút , a Rákóczi út , a Liget által határolt negyedben , rossz kocsmák , kávéházak és szürke bérházak gangra néző albérleti odúi között űzik , kergetik a szerelmet az író éhező , kopott , filléres kölcsönökből tengődő hősei . Akik félnek a magánytól , az álmatlan éjszakáktól és a holnaptól , amikor kezdődik mindez elölről .

Nagy Lajos - A ​kutya / A macska
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Lajos - A ​lázadó ember
A ​lázadó ember, Nagy Lajos önéletrajzának első kötete a Ferenc József-i "boldog békeidőkben" kezdődik, és az első világháború kitörésével fejeződik be.

Nagy Lajos - Az ​elszabadult oroszlán
Nagy ​Lajos legigazibb műfaja a novella. Közel ötszáz novellát írt. Ezek a novellák új hangot jelentettek a magyar irodalomban. Keserű szókimondással, rendkívüli pontossággal és az igazság kérlelhetetlen szeretetével ábrázolják a gyűlölt világot. "Igazat akarok írni, harcolni az igazságért - írja önéletrajzában -, az én szándékom nem volt más, mint megmutatni az embert, egyes tényeit, való jelenségek összefüggését, a társadalmat, az életet és annak problémáit. Azonban mindig egy bizonyos szándékkal, mondjuk egyelőre szerényen így: az igazságos változásért küzdve." Elbeszéléseiből egy egész, eseményekben, problémákban és ellentmondásokban rendkívül gazdag, izgalmas korszak tárul fel: két világháború és a köztük lévő sötét évek, két forradalom és a felszabadulás - ahogy a mindenre érzékeny, hibátlan ítéletű nagy író értékelte, látta és leírta. Kötetünk páratlanul gazdag novellatermésének a legjavát adja.

Nagy Lajos - Egy ​lány a századfordulón / A fiatalúr megnősül
Az ​1940-ben, a Híd című folyóiratban folytatásos regényként megjelent Egy lány a századfordulón árulkodóan mutat a harmincas évek úttörő szicográfusára, a műfajteremtő Nagy Lajosra. Olyannyira, hogy a bulvárregények kelléktárát idéző írásmű a maga kiagyaltnak tetsző alaptörténetével (polgári szülőnél nevelkedő törvénytelen arisztokrata - afféle jég hátán is megélő - leány tündöklése és bukása) végül is beleütközött a Károlyi grófok családi cenzúrájába: a regény további megjelentetését megakadályozták, a teljes mű nem is jelent meg életében: a regény befejezése hagyatékából került elő. A sors keserű iróniája. Úgy látszik, Nagy Lajos még akkor is darázsfészekbe nyúl, ha látszólag csak a tovaröppenő pillangót akarja elkapni. Pedig ez az álmatagon szentimentális történet - más író tollából - ártatlan, könnyű esti olvasmány volna, de Nagy Lajos óhatatlanul is elkalandozik, szinte magára hagyva hősnőjét, hogy az író-szociográfus szemével lássa és láttassa az egyéni sorsproblémák általánosítható vonásait. Hogy föltárja a gazdagsági konjunktúra és dekonjunktúra hullámzásainak kitett emberek szorongató helyzetét, a megélni és túlélni imperatíviszának engedelmeskedők hányattatásait a különféle társadalmi és gazdasági szférák farkastörvények uralta labirintusában. Az 1941-ben szintén folytatásokban megjelent A fiatalúr megnősül című regény ugyanezt a kettősséget hordozza. A szabványos "meseautó-történet" ugyanis egyetlen, de alapvető vonatkozásában rendkívüli mélységet mutat meg. Ez pedig a fiatalúr parvenü kispolgár családjának életmódja és végletesen eltorzult értékrendje. Ezek ábrázolásában újra a Kiskunhalom vagy még inkább a Budapest nagykávéház írójára ismerhetünk, aki kegyetlenül szarkasztikus távolságtartással tudja fölrajzolni a félszavak és félgesztusok mögött rejtőző képmutatást, önzést, embertelenséget, noha a cselekmény dramaturgiai alappillérei meglehetősen ingatagok. Ennek ellenére a regény néhány felejthetetlen jelenetének, párbeszédének kikezdhetetlen lélektani és szociológiai hitele van. A nagyszerűen kidolgozott, markáns írói erőről tanúskodó epizódok Nagy Lajos legjobb alkotásaival vetekszenek, s méltó részei a teljes Nagy Lajos-i életműnek.

Nagy Lajos - 1919 ​május
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók