Ajax-loader

Tömörkény István könyvei a rukkolán


Tömörkény István - Hajnali ​sötétben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tömörkény István - A ​Szent Mihály a jégben
Tartalom MEGY ​A HAJÓ LEFELÉ AGYAGHORDÁS TÁNCRAHÚZÁS FŐZÉS VÁNDORLÓ FÖLDEK VÁSÁR FIGURACSINÁLÓK PÖRLEKEDÉS BORFEJTÉSNÉL AZ ÜSZŐ FÖLTEKINTÉSE A SZENT MIHÁLY A JÉGBEN HAJNALBAN A KAPU ELŐTT FAKADÓ VÍZ A MAG TÖRTÉNETE GUGORÁZÁS DUGOTT BÁL ASSZONYI OK... ODA A JUHÁSZ MUNKÁSOK VÍZENJÁRÓK A HÁZASSÁG ELSŐ ÉVE ETAL A DOBBAN

Tömörkény István - Mesék, ​amik teremnek
„A ​gondolat félénk madár, akkor röpdös az emberre, amikor akar, és leginkább csak az egyszerűséget, a csöndet és az elnémulást kedveli.” Tömörkény István füveskönyve azokhoz szól, akik szeretik az abált szalonnát, de nem tudják, hogyan készül. Akik azt is tudni szeretnék, hogyan óvhatják meg az éjszaka járó-kelő angyalok csizmátlan, meztelen talpát. Mindenkinek, aki sejti, hogy a lustálkodásban gyönyörűség van, és hisz benne, hogy a jó könyv megnyugvást ad és belőle erő meríthető. A csokorba gyűjtött aforizmák, a hosszabb rövidebb gondolatok arról is mesélnek, hogy milyen volt a világ száz évvel ezelőtt, hogy milyen volt az a Magyarország, ahol még mesék teremtek... „Szép kék ég van odafönt. Az ilyesmit nézni mindig akkor jut az ember eszébe, amikor már nem ér rá.”

Tömörkény István - Csata ​a boldogságért
Tartalomjegyzék: ​Ferkó Bicskavásárlás Förgeteg János mint közerő Káplár Papp Tanyák a hó alatt Megöltek egy legényt Thurzó utja A szárnyékember Csata a katonával Két ló bitangságban A csempész Éjszaka Csőszhalál Vándorló földek Táncrahúzás Vásár Megy a hajó lefelé A Szent Mihály jégben Öreg embör napáldozatja Valer a földbe megy Munkások A házasság első éve Fecskék Kikötés Hühü Csata a boldogságér Újbor idején Így volt rendelve Péter tanul Pör Sztrájktanyán Talpas úri módban János visszapótol Szirtesek a partok Új talicska irányában Mihály szóbelizik Földragasztás irányában Fonatos kiskalács Meddig tart még? Természkőszívű Mihály Alku a szülével Muzsikaszó Idegenek a jegyenyék alatt A szökés Szibériából Mindenek változnak Nyári kép 1916-ból A kraszniki csata Jakab Jakab a diplomáciával A szüle a katonákkal Fölteszik a hajnal A ribillióról Magukban élők

Gárdonyi Géza - Móra Ferenc - Papp Dániel - Tömörkény István - A ​földhözragadt János
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tömörkény István - Napos ​tájak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tömörkény István - Kétkézi ​munkások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tömörkény István - Pusztai ​iskola
A ​századelő nagy elbeszélője az alföldi tanyák, falvak lakói, zsellérek, kubikusok, tiszai hajósok, kétkezi munkásemberek életének krónikása, aki – Móricz Zsigmond szavaival élve – „a tudós alaposságával, a gyűjtő szenvedélyével, a művész újrateremtő géniuszával, s az igaz ember emberségével” mutatja be egy mára elveszett világ szépségeit, erkölcseit, szokásait, humorát, fájdalmait és örömeit.

Tömörkény István - Tömörkény ​István válogatott elbeszélései
Jelentőségét ​kortársai közül kevesen ismerték fel. Kritikusai lépten-nyomon szemére vetik vidékiességét, műveinek naturalisztikus aprólékosságát, a néprajzi elem túltengését írásaiban, novelláinak elnagyolt, széteső kompozícióját. Érdemeit: műveinek népköltészet, a népi mondák üdeségét, frissességét árasztó nyelvét, ragyogó stílusát, tárcanovelláinak élethű realizmusát, humanizmusát, szociálisa tartalmát, művészetének úttörő jellegét alig veszik észre. Munkásságának valódi értékeit csak az igazán nagyok ismerték fel. Írásművészetére felfigyel az orosz irodalom óriása, Lev Tolsztoj, aki Mindennapra című világiaknak szánt breviáriumában részletet közöl egyik elbeszéléséből; rokonának érzi Ady Endre: "Hűségesebb olvasója senki sem volt nálamnál" - írja Tömörkény halálakor; és a "magyar embör legjobb barátjá"-nak tartja, munkásságát igen nagyra becsüli a magyar realista regény máig legnagyobb egyénisége, Móricz Zsigmond. Jelen kötet a korábban megjelent gyűjteményes kiadáson alapul. A válogatás törekszik arra, hogy minél hívebben és sokoldalúbban megmutassa Tömörkény életművének belső fejlődést törvényeit és teljesebb művészi-eszmei értelmét.

Tömörkény István - Jegenyék ​alatt
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tömörkény István - Szegedi ​parasztok és egyéb urak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tömörkény István - Nehéz ​emberek és más elbeszélések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tömörkény István - Kinyílt ​az idő
"Soha ​senki nem hallotta, hogy írónak nevezte volna magát, és amikor lexikonok számára életrajzot írt, abba belevette, hogy ő nyelvész, régész és etnográfus és magyarra fordította Franke konyhavegytanár, és csak a legvégére tette oda, nyilván némi habozás után, hogy novellás kötetei vannak" - írja Móra Tömörkényre emlékezve. Pedig ezekben a novellás kötetekben egy új világot fedezett fel az irodalom számára s tett örökkévalóvá: az alföldi tanyák, a tiszai hajósok, a baráberek és kubikusok azóta elsüllyedt, kiveszett világát, mindenestül, erkölcseivel és szokásaival, nyelvével és típusaival, tárgyaival, szerszámaival, panaszával és humorával, bajaival, örömeivel együtt. Ady leghívebb olvasójának vallotta magát. "Nagyon hódolok neki, mert nagyon szeretem." Tolsztoj idézte őt Minden napra szóló laikus breviáriumában. A nagy író kortársak – Móricz, Krúdy – nagyon nagyra becsülték. És becsülték – vagy talán igazabb így – szerették, nagyon szerették azok is, akiknek ő feltehetően szánta művét, s akikhez ez a mű nem egykönnyen és nem egyhamar jutott el: a vízenjárók és kétkeziek fiai, unokái. Életműve – ha nem is teljesen, de megközelítő teljességgel 45 után jelent meg, a Szépirodalmi Könyvkiadó 8 kötetes sorozatában: válogatott elbeszélései ugyanezen idő alatt sokszor, több helyütt, kisebb és nagyobb terjedelemben.

Tömörkény István - Rónasági ​csodák
Tömörkény ​István a Szeged környéki népélet sajátos hangú, kiemelkedő ábrázolója. Tökéletesen ismeri a paraszti életet, környezetének minden részletét, a népnyelv szimbolikus kifejezésmódját, s így egy eddig ismeretlen "világrésznek" lesz a felfedezője. A Rónasági csodákban is az egyszerű emberek mindennapjairól rajzol vonzó, mély együttérzésről tanúskodó képet. Írásaiban mindig ott bujkál a humor - különösen nyelvezetében -, noha egyszer-egyszer tragikum is felvillan.

Tömörkény István - Munkák ​és napok a Tisza partján
Tömörkény ​életműve - szépirodalmi, művészi értékein túlmenően is - kincset őriz: a századfordulói magyar parasztélet emlékeinek valóságos archívuma." Művei, mint Móricz Zsigmond ina. múzeummal érnek fel, jóformán egyedül ö őrizte meg számunkra a Szeged környéki "kétkeziek és vízenjárók", a "célszerű szegény emberek" életformáját. munkáját és munkaeszközeit. szokásait, észjárását, nyelvét, minden apró részletével, rezdületével, árnyalatával: rádermedő pillantása - ez is Móricz szava! - lefényképezett. tolla ránk örökített egy egész. azóta a múltba süllyedt világot. a tiszai hajósok és halászok. mesteremberek tanyai parasztok és cselédek világát, Ezekből a kincsekből gyűjt egybe egy összmaroknyit sorozatunk nyolcadik, utolsó kötete: Tömörkény cikkeinek. riportjainak. tanulmányainak legjavát.

Tömörkény István - Vándorló ​földek
Tömörkény ​István nem tartozik a forradalmár íróink közé. ... Néha passzívnak is láthatjuk, fáj neki a a város és a tanyavilág közt tátongó szakadék, de arra nem is gondol, hogy rajta hidat lehetve verni. Csöndes lelki emigrációba vonul tehát, tanyai embörei, kétkezi munkásai, vizenjárói közé (Sőtér István)

Tömörkény István - Tömörkény ​István válogatott novellái
"Tömörkény ​István több volt a művész-fotográfusnál... írónak igazán író volt néhai jó Tömörkény István, nagyon magyar s annyira szegedi, hogy az már szinte bosszantotta az embert... Hanem tárcaírónak alig tudok elképzelni magyarban különbet, az aprólékosságnak ilyen kivételes művészét. Néha-néha úgy fölmelegszik, mint egy igazi nagy költő, egy lírikus, s az embereket pedig mindig szereti. Olyan valaki, akihez el fognak járni iskolába, sokat tanulni, esetleg néha tökéletesebbre menendő nagyobbak is." (Ady Endre) "Tömörkény minden parasztot megragadott, megfaragott, kikutatott, átszűrt, aranyát lecsapolta, s még gazdagabban eresztette tovább, mint kapta: jó szívéből jó szót vetve az ekrekentettnek." (Móricz Zsigmond) "Ki volt Tömörkény? A magyar Alföld költője volt. Petőfi volt, de pózában írt. Szegedi paraszt volt, de verset érzett, költeményt mondott. Nemzetünk kincs volt..." (Krúdy Gyula)

Tömörkény István - Mihály ​furfangéroz
Nyolcvan, ​eddig lappangó írás Tömörkény Istvántól, amelyek kötetben sosem jelentek meg. Korabeli folyóiratok közölték őket 1900-tól a szerző 1917-es haláláig. Novellák, tárcák, útirajzok, riportok és karcolatok – sok más mellett tájképekkel, a „kintlevők”, tanyasiak és a tanyavilág rajzával, balkáni (novibazári) katonaemlékekkel, korabeli bűnügyekkel, jellegzetes alföldi figurákkal, a vándorcigányokkal, a Nagy Háborúval, valamint a halpaprikás a paprikás hal közti distinkcióval foglalkozó írásokkal. Kötetben meg nem jelent írások A kötet anyagát gyűjtötte, szerkesztette, a szöveget gondozta, és az utószót írta: dr. Urbán László

Tömörkény István - Értetlenek ​az emberek
A ​kötet a századforduló egyik legsajátosabb hangú, nagy írójának, Tömörkény Istvánnak derűs, humoros írásait tartalmazza. A válogatás Tömörkény sokrétű ábrázoló művészetét, témakörének sokféleségét mutatja, a kort és társadalmat, amelyben az író kedvenc alakjai, a puszták világának emberei éltek. Az írások mindegyike azt a szeretetteljes meghittséget, otthonosságot árasztja magából, amellyel a nagy elbeszélő alakjait életük útjain, különféle ügyes-bajos dolgaikban elkíséri.

Tömörkény István - Rózsa ​Sándor nálunk
"A ​puszta és az ő emberei oly kiismerhetetlenek. Az eszük oly másképp jár, fogalmaik a dolgokról oly mások, hogy sohasem tudni, hogy igazságaikban nincsen-e tréfa, s tréfát nem az igazság kedvéért mondanak-e.(...) ki tudna belemenni kutató kézzel e pusztai szívekbe, melyekben ma is lobog az ősvallás áldozati lángja." Kevés szegletében a világnak tartozik olyan elválaszthatatlanul össze ember és természet, mint a pusztában, ahol a természet rendjébe illeszkedés az egyetlen lehetőség a megmaradásra. Így volt ez a XIX. század második felében, a Szeged környéki, akkor még végtelennek és végtelenségükben öröknek tűnő pusztákon is. Az ősfoglalkozásokat űző, kevés szavú, a Nappal, a Holddal és a csillagokkal beszélő viszonyban élő juhászok, gulyások, csikósok pontosan tudták ezt. Róluk, s e tudásról, csorbíthatatlan igazságaikról, maguk szabta törvényeikről mesélnek a kötet elbeszélései. És szólnak még a pusztai népekből kiszakadt törvényen kívüliekről, a betyárokról is, egy elsüllyedt világ derűjével, békességével és indulataival...

Tömörkény István - Két ​ló bitangságban és más elbeszélések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tömörkény István - Fecskék
1866. ​december 21-én született Tömörkény István, a századelő nagy elbeszélője, a zsellérek, kubikosok, vízenjárók és kétkezi munkások, a célszerű szegény emberek életének hűséges krónikása, aki - ahogy Móricz Zsigmond írta róla - "a tudós alaposságával, a gyűjtő szenvedélyével, a művész újrateremtő géniuszával s az igaz ember emberségével" rögzítette örökérvényűen egy immár letűnt világ, a régi paraszti élet tragikumát és szépségét, fájdalmait és örömét, kegyetlen törvényeit és fénylő derűjét. Születése századik évfordulóján legjobb novelláinak e válogatásával tisztelgünk Tömörkény emléke előtt.

Tömörkény István - A ​ravasz Kabók
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tömörkény István - Válogatott ​novellák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tömörkény István - A ​nép nem tréfál
"Irigylésre ​méltó a szenvedély: szép holmikat gyűjteni. Egy életen át elkíséri az embert és soha nem szűnő kedves örömet szerez. Tömörkény minden parasztot megragadott, megforgatott, kikutatott, átszűrt, aranyát lecsapolta s még gazdagabban eresztette tovább, mint kapta: jó szívéből jó szót vetve az elrekkentettnek. Hogy elkapta, minden szavát, fordulatát, mozdulatát, testi s lelki pillanatait, a köhintése, a szemerebbenése módját, a botjának, tarisznyájának eredetiségét, az életének minden furcsaságát s minden szépet és igazat, amit csak benne lelt. (…) A Tömörkény figurái kiemelkednek az életből, mint a lemetszett s pohárba tett mezei virág: de valami csodálatos elixírt kaptak a vázában s ott bokorba szedve új virágzásnak eredtek s örökre ez új virágban élnek el tovább. Drága apró kis virágocskák: de isten szeme s a művész lelke előtt minden igaz élet egyformán nagy a nagyokban s nagy a kicsinyekben."(Móricz Zsigmond)

Tömörkény István - Megöltek ​egy legényt
A ​Szeged környéki tanyavilág népéletének nagy megfigyelője és krónikása, Tömörkény István csak a felszabadulás után, alig néhány éve jutott el a "célszerű szegény emberekhez", vízenjárókhoz és kétkezi munkásokhoz, az ő igazi közönségéhez, akikről és akiknek írt, akiknek a szemével látott. Páratlan művésze ő a rövid, karcolat- és tárcaterjedelmű novellának. Négy-ötoldalas kis remekeiben a magyar parasztéletet - a ma már elsüllyedőben levő, vagy eltűnt, múltbéli parasztéletet - a maga teljességében ábrázolta, bajaival, kínjaival, vergődésével, és ritka örömeivel, derűjével is. Életében tucatnyi kötete jelent meg, de ezek a életműnek mintegy felét tartalmazták csupán. A legutóbbi években indult meg összegyűjtött műveinek kiadása, amelyből eddig hét kötet látott napvilágot. A "Megöltek egy legényt" e hét kötet legjavát nyújtja az olvasóknak.

Tömörkény István - Hétről ​hétre
Az ​író mint a Szegedi Napló publicistája ebben a négy évben A hétről címmel rendszeresen kifejtett véleményét napjainak bel- és külpolitikai eseményeiről. Ezekben - akár elbeszéléseinek javában - demokratikus gondolkodásmódja és szociális érzéke éppúgy megmutatkozik, mint - ugyancsak novelláiból ismert - szellemes stílusa, élvezetes előadásmódja. A viszonylag egynemű publicisztika ízelítőt ad az írónak hosszú újságírói pályája alatt írt sok száz hasonló írásából, amelyek még föltárásra várnak. Ezekhez az írásokhoz a kötet szerkesztője a szereplő személyeket és eseményeket magyarázó jegyzeteket fűzött.

Tömörkény István - A ​tengeri város
Tartalom FERKÓ DÉLEBÉD TEREFERE ​A CSÁRDÁBAN TANYÁK A HÓ ALATT MEGÖLTEK EGY LEGÉNYT CSATA A KATONÁVAL TISZAI LEGENDA DÉLELŐTT A KOCSMÁBAN THURZÓ ÚTJA A TENGERI VÁROS PUSZTAI TŰZ KÉT VÉNSÉG A KIMUTATÁSON

Tömörkény István - Barlanglakók
Tartalom SÜLIÉK ​NYÚJTANAK HAJÓSOK LIBAI ÜGYBEN A BUJDOSÓ MEZEI DOLGOK A FÓRUM BORSZEDÉS VISSZACSERÉLÉS SABOTAGE ASZTAGÉGÉS KÜLSŐ ÉSZJÁRÁSOK KUTYAVÉR A HAVON A NAGYVÍZ KABARÉZÁS A CSÁRDÁBAN LÓ NEM VALÓ KORCSMASZOBÁBA LEVÉL A PUSZTÁBAN PARASZTI RÉGÉSZ FÖLDRAGASZTÁS IRÁNYÁBAN KAVARODÁS AZ ÚTSZÉLEN A BAROM KÖRÜL PÉNZETLEN VILÁGBAN ÁLLATOK A HÁZ KÖRÜL

Tömörkény István - Két ​ló bitangságban
"- ​Hej, gazda!... Fizetek! - fordult be sebesen. - Ellopták a kocsimat. A kijelentés egy kis érdeklődést okoz, s kérdezik sokan Mihályt, milyen volt a kocsi meg a lovak. De nem ér rá felelni. Szalad az utcára, s nézi végig fel és le az utat, hogy nem látná-e meg valahol az elveszett vagyont. De sehol se mutatkozik. Oda van a kedve egyszerre. - Hej, az árgyélusát - sóhajtja -, megvan a baj. A városháza felé halad a kocsiúton, hogy ne kelljen kerülgetni az embereket. Siet, de nagyon sebesen, hogy hátha talán még sikerülne valami. Hej, hitvány gazemberek, hogy ki tudták lesni! Még a tarisznyája is a kocsin maradt. Az új ostor is. Micsoda csapás ez... A városházán a lovas rendőrség hivatalába utasítják, hogy ott adja elő a dolgot. - Ellopták a kocsimat - hörgi itt Mihály ijedten - Kocsit, lovat, mindent. - Kicsoda? - Kicsoda?! - tör ki keserűen. - Hát a betyárok! Hát mit tudom én? Valami rablóbanda, verje meg az Isten."

Tömörkény István - Öreg ​regruták
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tömörkény István - Így ​volt rendelve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók