Ajax-loader

Tömörkény István könyvei a rukkolán


Tömörkény István - Hajnali ​sötétben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tömörkény István - Csata ​a boldogságért
Tartalomjegyzék: ​Ferkó Bicskavásárlás Förgeteg János mint közerő Káplár Papp Tanyák a hó alatt Megöltek egy legényt Thurzó utja A szárnyékember Csata a katonával Két ló bitangságban A csempész Éjszaka Csőszhalál Vándorló földek Táncrahúzás Vásár Megy a hajó lefelé A Szent Mihály jégben Öreg embör napáldozatja Valer a földbe megy Munkások A házasság első éve Fecskék Kikötés Hühü Csata a boldogságér Újbor idején Így volt rendelve Péter tanul Pör Sztrájktanyán Talpas úri módban János visszapótol Szirtesek a partok Új talicska irányában Mihály szóbelizik Földragasztás irányában Fonatos kiskalács Meddig tart még? Természkőszívű Mihály Alku a szülével Muzsikaszó Idegenek a jegyenyék alatt A szökés Szibériából Mindenek változnak Nyári kép 1916-ból A kraszniki csata Jakab Jakab a diplomáciával A szüle a katonákkal Fölteszik a hajnal A ribillióról Magukban élők

Tömörkény István - A ​Szent Mihály a jégben
Tartalom MEGY ​A HAJÓ LEFELÉ AGYAGHORDÁS TÁNCRAHÚZÁS FŐZÉS VÁNDORLÓ FÖLDEK VÁSÁR FIGURACSINÁLÓK PÖRLEKEDÉS BORFEJTÉSNÉL AZ ÜSZŐ FÖLTEKINTÉSE A SZENT MIHÁLY A JÉGBEN HAJNALBAN A KAPU ELŐTT FAKADÓ VÍZ A MAG TÖRTÉNETE GUGORÁZÁS DUGOTT BÁL ASSZONYI OK... ODA A JUHÁSZ MUNKÁSOK VÍZENJÁRÓK A HÁZASSÁG ELSŐ ÉVE ETAL A DOBBAN

Tömörkény István - Kétkézi ​munkások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tömörkény István - Jegenyék ​alatt
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tömörkény István - Mihály ​furfangéroz
Nyolcvan, ​eddig lappangó írás Tömörkény Istvántól, amelyek kötetben sosem jelentek meg. Korabeli folyóiratok közölték őket 1900-tól a szerző 1917-es haláláig. Novellák, tárcák, útirajzok, riportok és karcolatok – sok más mellett tájképekkel, a „kintlevők”, tanyasiak és a tanyavilág rajzával, balkáni (novibazári) katonaemlékekkel, korabeli bűnügyekkel, jellegzetes alföldi figurákkal, a vándorcigányokkal, a Nagy Háborúval, valamint a halpaprikás a paprikás hal közti distinkcióval foglalkozó írásokkal. Kötetben meg nem jelent írások A kötet anyagát gyűjtötte, szerkesztette, a szöveget gondozta, és az utószót írta: dr. Urbán László

Tömörkény István - Öreg ​regruták
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tömörkény István - Új ​bor idején
Tartalom: ÚJ ​BOR IDEJÉN TALÁLKOZÁS FARSANGI GONDOK LUK A HÁZOLDALBAN IDŐN TÚL FÖL IS HAJÓZUNK, LE IS HAJÓZUNK LÁNYSZEDÉS ÚJ KOCSI ELINTÉZETT ÜGY HÜHÜ KUBIKOSÚT TORTÜLŐK CSATA A PITVARBAN ÚJ BOR IDEJÉN ETAL A CSÁRDA TÉLEN A VIDÉKEN GÁNYÓK AZ EST LESZÁLLT VERA ELVITELE BOCSÁNAT A MUZSIKA ÍGY VOLT RENDELVE

Tömörkény István - Napos ​tájak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tömörkény István - Tiszai ​legenda
E ​könyv lapjain olvasmányos, magával ragadó Tömörkény-novellák várják az olvasót: diákot, szülőt, pedagógust egyaránt.

Tömörkény István - Katona ​a kötélen
Száz ​esztendővel ezelőtt, 1888. szeptember 24-én este búcsúztatták barátai a katonának bevonuló Tömörkény Istvánt, mert október elsején rukkolt be a normálkaszárnyába, a császári és királyi 46. gyalogezrednek Mars (ma Marx) téri laktanyájába, s innen vonult zászlóaljával együtt - Szarajevóig vasúton, onnan pedig tíznapi gyaloglás után - állomáshelyére, a prijepoljei barakktáborba. Innen küldözgette irodalmi tudósításait a "boszniai katonaéletről", s ettől kezdve egész írói pályáját végigkísérik katonaemlékeinek remekbe szabott megörökítései. Számtalan cikk, tudósítás, tárca, riport, levél nyersanyagát szolgáltatja ez a nehéz és keserves élményekkel teljes világ, amelynek a "boszniai" esztendő után, a múlt század kilencvenes éveiben három alkalommal is "tartalékos" résztvevője volt az író, és népfölkelő igazolványának tanúsága szerint 1915-ben is alkalmasnak találták még a katonai szolgálatra, s "mikor a háború harmadik nyarán - ahogy Móra Ferenc írta - az öreg katonákat is bekívánta a császár, Pista is menni akart erővel, s úgy felkészült, hogy már a hivatali pénztárakat is átadta nekem". De azután "lefújták". A gyűjtemény összeállítója, Péter László, Tömörkény katonatárgyú írásait nem megírásuk, hanem tartalmuk, az emlékek megtörténtének időrendjében sorakoztatta egymás után, s ennek köszönhetően az író katonáskodásának minden lényeges eleme megismerhető ezekből az elbeszélésekből. "Nem hiszem, hogy akad még író, akinek a művei ilyen részletességgel és hitelességgel örökítenék meg a Monarchia katonaéletét". Bosnyák földön ismerte meg életre szóló élménnyel a kétkezi munkást, a parasztot meg a kubikost. "Ide kellett jönnie - állapította meg róla első életrajzírója, Juhász Gyula -, hogy most már végképpen megismerje a szegedi népet, a magyar parasztot, akivel együtt élt, együtt robotolt, együtt szenvedett és együtt tűrt ebben az idegen világban." De ennek a kötetnek az "írásai nemcsak egy nagy író életrajzának dokumentumai - olvashatjuk Péter László utószavában -, nemcsak fontos források az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének hiteles történetéhez, hanem - elsősorban - művészi alkotások. Emberi tartalmukkal és ragyogó stílusukkal egyaránt a magyar irodalom klasszikus kincsei."

Tömörkény István - Nehéz ​emberek és más elbeszélések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tömörkény István - Elbeszélések
"Szinte ​sajnálni való, hogy így elnyárspolgáriasodik a mezőség. A falusias csöndet, amibe most el van temetkezve a csárda, nem zavarja a fegyverdurrogás. Elvétve ha nyúlra vadász valaki. A lőporfüst szétterjeng a vidéken; mert ők ismerősek egymással a régi időből. Az egészet pedig nagy mélasággal nézi a kukoricaföldek mellől egy őskorbeli Keresztelő Szent János. Valami romantikus koldus a vállára akasztott egy ócska tarisznyát. Szent Jánosnak ez mindegy, ő egykedvűen néz szét a vidék fölött, és legföljebb akkor örülhetett, mikor csuda történt érte."

Tömörkény István - A ​nép nem tréfál
"Irigylésre ​méltó a szenvedély: szép holmikat gyűjteni. Egy életen át elkíséri az embert és soha nem szűnő kedves örömet szerez. Tömörkény minden parasztot megragadott, megforgatott, kikutatott, átszűrt, aranyát lecsapolta s még gazdagabban eresztette tovább, mint kapta: jó szívéből jó szót vetve az elrekkentettnek. Hogy elkapta, minden szavát, fordulatát, mozdulatát, testi s lelki pillanatait, a köhintése, a szemerebbenése módját, a botjának, tarisznyájának eredetiségét, az életének minden furcsaságát s minden szépet és igazat, amit csak benne lelt. (…) A Tömörkény figurái kiemelkednek az életből, mint a lemetszett s pohárba tett mezei virág: de valami csodálatos elixírt kaptak a vázában s ott bokorba szedve új virágzásnak eredtek s örökre ez új virágban élnek el tovább. Drága apró kis virágocskák: de isten szeme s a művész lelke előtt minden igaz élet egyformán nagy a nagyokban s nagy a kicsinyekben."(Móricz Zsigmond)

Tömörkény István - Betyárlegendák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tömörkény István - Rónasági ​csodák
Tömörkény ​István a Szeged környéki népélet sajátos hangú, kiemelkedő ábrázolója. Tökéletesen ismeri a paraszti életet, környezetének minden részletét, a népnyelv szimbolikus kifejezésmódját, s így egy eddig ismeretlen "világrésznek" lesz a felfedezője. A Rónasági csodákban is az egyszerű emberek mindennapjairól rajzol vonzó, mély együttérzésről tanúskodó képet. Írásaiban mindig ott bujkál a humor - különösen nyelvezetében -, noha egyszer-egyszer tragikum is felvillan.

Tömörkény István - Értetlenek ​az emberek
A ​kötet a századforduló egyik legsajátosabb hangú, nagy írójának, Tömörkény Istvánnak derűs, humoros írásait tartalmazza. A válogatás Tömörkény sokrétű ábrázoló művészetét, témakörének sokféleségét mutatja, a kort és társadalmat, amelyben az író kedvenc alakjai, a puszták világának emberei éltek. Az írások mindegyike azt a szeretetteljes meghittséget, otthonosságot árasztja magából, amellyel a nagy elbeszélő alakjait életük útjain, különféle ügyes-bajos dolgaikban elkíséri.

Tömörkény István - Bazsarózsák
Részlet ​a könyvből: A világító állat és a vadrózsabokor. Mózes első könyve, amely tudvalevőleg a teremtésről való könyv, azt mondja a Xll-ik mondásban : Hoza annak okáért a föld gyenge füveket, maghozó füveket az ő nemek szerint, és gyümölcstermő fákat, melyekben vala az ő nemük szerint való magvak: és látá Isten, hogy az jó volna. A XIII. szerint így lett estve és reggel, a harmadik nap. De mindez nem volt elegendő. Azt mondja a XlV-ik mondás: Azután mondá az Isten: Legyenek világosító állatok az égnek kiterjesztésén, hogy különbséget tegyenek a nap közt és az éjszaka közt: és legyenek jelei bizonyos időknek, napoknak és esztendőknek. Mondja a XV.: Legyenek világosító állatok az égnek kiterjesztésén, hogy világosítsák a földet. És úgy lett. S a XVI. szól: Szerze azért az Isten két nagy világosító állatokat: a nagyobbik világosító állatot, hogy világosítana nappal: a kisebbik világosító állatot, hogy éjszaka világosítana: és a csillagokat is. XVII.: És helyhezteté az Isten azokat az égnek kiterjesztésén, hogy a földet megvilágosítanák. Azt mondja a XVIII-ik mondás. És hogy vezérei lennének a napnak és az éjszakának és különbséget tennének a világosság és setétség között: és látá Isten, hogy ez jó volna.

Tömörkény István - János ​a földdel
Népének ​sorsát együttérzéssel figyelte az első világháborúban. Híven követve paraszthőseinek járását, hamarosan rájött, hogy a becsülettel helytálló népet a történelem láthatatlan erői és látható urai rászedték. A népsors e szemléletét, ábrázolását érezte rokonnak Ady, amikor 1917 őszén, a szegedi újságírók Tömörkény-ünnepélyén így vallott: "Háborús nézése is egészen tömörkényi, az övé, szánó, de nem csüggedt, majdnem fatalista, de könnyes humorú. Irigylendőbb és hasznosabb, mint egy-kettőnké, kiknek az a büszkeségünk, hogy a háborút legkezdete óta átkozzuk..." Tömörkény István válogatott elbeszéléseinek e kötete a pálya elejéről és végéről rokon tárgykört fog egybe: a katonáskodás emlékeit és az első világháború élményeit.

Tömörkény István - Vándorló ​földek
Tömörkény ​István nem tartozik a forradalmár íróink közé. ... Néha passzívnak is láthatjuk, fáj neki a a város és a tanyavilág közt tátongó szakadék, de arra nem is gondol, hogy rajta hidat lehetve verni. Csöndes lelki emigrációba vonul tehát, tanyai embörei, kétkezi munkásai, vizenjárói közé (Sőtér István)

Tömörkény István - Tömörkény ​István válogatott elbeszélései
Jelentőségét ​kortársai közül kevesen ismerték fel. Kritikusai lépten-nyomon szemére vetik vidékiességét, műveinek naturalisztikus aprólékosságát, a néprajzi elem túltengését írásaiban, novelláinak elnagyolt, széteső kompozícióját. Érdemeit: műveinek népköltészet, a népi mondák üdeségét, frissességét árasztó nyelvét, ragyogó stílusát, tárcanovelláinak élethű realizmusát, humanizmusát, szociálisa tartalmát, művészetének úttörő jellegét alig veszik észre. Munkásságának valódi értékeit csak az igazán nagyok ismerték fel. Írásművészetére felfigyel az orosz irodalom óriása, Lev Tolsztoj, aki Mindennapra című világiaknak szánt breviáriumában részletet közöl egyik elbeszéléséből; rokonának érzi Ady Endre: "Hűségesebb olvasója senki sem volt nálamnál" - írja Tömörkény halálakor; és a "magyar embör legjobb barátjá"-nak tartja, munkásságát igen nagyra becsüli a magyar realista regény máig legnagyobb egyénisége, Móricz Zsigmond. Jelen kötet a korábban megjelent gyűjteményes kiadáson alapul. A válogatás törekszik arra, hogy minél hívebben és sokoldalúbban megmutassa Tömörkény életművének belső fejlődést törvényeit és teljesebb művészi-eszmei értelmét.

Tömörkény István - Válogatott ​novellák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tömörkény István - A ​tengeri város
Tartalom FERKÓ DÉLEBÉD TEREFERE ​A CSÁRDÁBAN TANYÁK A HÓ ALATT MEGÖLTEK EGY LEGÉNYT CSATA A KATONÁVAL TISZAI LEGENDA DÉLELŐTT A KOCSMÁBAN THURZÓ ÚTJA A TENGERI VÁROS PUSZTAI TŰZ KÉT VÉNSÉG A KIMUTATÁSON

Tömörkény István - Vizenjárók ​és kétkezi munkások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tömörkény István - Két ​ló bitangságban
"- ​Hej, gazda!... Fizetek! - fordult be sebesen. - Ellopták a kocsimat. A kijelentés egy kis érdeklődést okoz, s kérdezik sokan Mihályt, milyen volt a kocsi meg a lovak. De nem ér rá felelni. Szalad az utcára, s nézi végig fel és le az utat, hogy nem látná-e meg valahol az elveszett vagyont. De sehol se mutatkozik. Oda van a kedve egyszerre. - Hej, az árgyélusát - sóhajtja -, megvan a baj. A városháza felé halad a kocsiúton, hogy ne kelljen kerülgetni az embereket. Siet, de nagyon sebesen, hogy hátha talán még sikerülne valami. Hej, hitvány gazemberek, hogy ki tudták lesni! Még a tarisznyája is a kocsin maradt. Az új ostor is. Micsoda csapás ez... A városházán a lovas rendőrség hivatalába utasítják, hogy ott adja elő a dolgot. - Ellopták a kocsimat - hörgi itt Mihály ijedten - Kocsit, lovat, mindent. - Kicsoda? - Kicsoda?! - tör ki keserűen. - Hát a betyárok! Hát mit tudom én? Valami rablóbanda, verje meg az Isten."

Tömörkény István - Förgeteg ​János mint közerő és más elbeszélések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tömörkény István - Népek ​az ország használatában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tömörkény István - Kinyílt ​az idő
"Soha ​senki nem hallotta, hogy írónak nevezte volna magát, és amikor lexikonok számára életrajzot írt, abba belevette, hogy ő nyelvész, régész és etnográfus és magyarra fordította Franke konyhavegytanár, és csak a legvégére tette oda, nyilván némi habozás után, hogy novellás kötetei vannak" - írja Móra Tömörkényre emlékezve. Pedig ezekben a novellás kötetekben egy új világot fedezett fel az irodalom számára s tett örökkévalóvá: az alföldi tanyák, a tiszai hajósok, a baráberek és kubikusok azóta elsüllyedt, kiveszett világát, mindenestül, erkölcseivel és szokásaival, nyelvével és típusaival, tárgyaival, szerszámaival, panaszával és humorával, bajaival, örömeivel együtt. Ady leghívebb olvasójának vallotta magát. "Nagyon hódolok neki, mert nagyon szeretem." Tolsztoj idézte őt Minden napra szóló laikus breviáriumában. A nagy író kortársak – Móricz, Krúdy – nagyon nagyra becsülték. És becsülték – vagy talán igazabb így – szerették, nagyon szerették azok is, akiknek ő feltehetően szánta művét, s akikhez ez a mű nem egykönnyen és nem egyhamar jutott el: a vízenjárók és kétkeziek fiai, unokái. Életműve – ha nem is teljesen, de megközelítő teljességgel 45 után jelent meg, a Szépirodalmi Könyvkiadó 8 kötetes sorozatában: válogatott elbeszélései ugyanezen idő alatt sokszor, több helyütt, kisebb és nagyobb terjedelemben.

Babits Mihály - Gárdonyi Géza - Harsányi Zsolt - Kosztolányi Dezső - Krúdy Gyula - Mikszáth Kálmán - Móra Ferenc - Móricz Zsigmond - Tömörkény István - Hans Christian Andersen - Christoforo Colombo - Karácsonyi ​emlékek
Ezt ​a hangoskönyvet a meghitt, téli estékre ajánljuk. A tél, a téli ünnepek, a Karácsony misztériuma, a kerszténység legszebb mítoszának születése megérintette sok író szívét. A legtöbb keresztény szerző legalább egy művében biztosan írt már a Karácsonyról. Reméljük, hogy hangoskönyvünk hallgatása, a régi emlékek felidézése, a Régi Karácsonyok most is elhozzák a varázslatot és az Áldott Ünnepet kiegészítik egy forró tea és a kedves mellett, a tűz mellett ülve, amely biztosan nem csak a kandallóban lobog...

Tömörkény István - Hétről ​hétre
Az ​író mint a Szegedi Napló publicistája ebben a négy évben A hétről címmel rendszeresen kifejtett véleményét napjainak bel- és külpolitikai eseményeiről. Ezekben - akár elbeszéléseinek javában - demokratikus gondolkodásmódja és szociális érzéke éppúgy megmutatkozik, mint - ugyancsak novelláiból ismert - szellemes stílusa, élvezetes előadásmódja. A viszonylag egynemű publicisztika ízelítőt ad az írónak hosszú újságírói pályája alatt írt sok száz hasonló írásából, amelyek még föltárásra várnak. Ezekhez az írásokhoz a kötet szerkesztője a szereplő személyeket és eseményeket magyarázó jegyzeteket fűzött.

Tömörkény István - Barlanglakók
Tartalom SÜLIÉK ​NYÚJTANAK HAJÓSOK LIBAI ÜGYBEN A BUJDOSÓ MEZEI DOLGOK A FÓRUM BORSZEDÉS VISSZACSERÉLÉS SABOTAGE ASZTAGÉGÉS KÜLSŐ ÉSZJÁRÁSOK KUTYAVÉR A HAVON A NAGYVÍZ KABARÉZÁS A CSÁRDÁBAN LÓ NEM VALÓ KORCSMASZOBÁBA LEVÉL A PUSZTÁBAN PARASZTI RÉGÉSZ FÖLDRAGASZTÁS IRÁNYÁBAN KAVARODÁS AZ ÚTSZÉLEN A BAROM KÖRÜL PÉNZETLEN VILÁGBAN ÁLLATOK A HÁZ KÖRÜL

Tömörkény István - A ​házasság első éve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók