Ajax-loader

Jánosi Monika könyvei a rukkolán


Jánosi Monika - Törvényalkotás ​Magyarországon a korai Árpád-korban
A ​jelen munkát eredeti formájában 1988-ban kandidátusi értekezésnek nyújtottam be, melyet sikerrel megvédtem. A disszertáció szövegét megváltoztattam, amit elsősorban a Szegedi Középkortörténeti Könyvtár sorozat célja és jellege indokolt. így az olvasmányosabb stílus érdekében kihagytam a törvényeket tartalmazó kéziratok mindenre kiterjedő taglalását, az elemző filológiai fejtegetéseket, lemondtam a részletes jegyzetapparátusról, ugyanakkor természetesen be kellett építenem az azóta eltelt hat esztendő alatt született eredményeket, valamint mindazokat az építő jellegű javas­latokat, amelyeket elsősorban opponenseimnek,Györffy Györgynek ésKubinyi Andrásnak, de a vitán részt vevő, véleményt nyilvánító valamennyi szakembernek köszönhetek, és a XI. század végével záródó disszertáció anyagát kiegé­szítettem a Kálmán-kori törvényalkotással, hogy munkám kerek egészet alkosson, hiszen 1116 után majd csak a XIII. századból maradtak fenn törvények. A feudális állam kialakulása és megszilárdulása idején a törvények döntő, gyakranelsődleges tényezőkké váltak a történeti valóság feltárásában. E korban helyenként — így nálunk Magyarországon is — ajogszabályt tartalmazó írott történelmi forrás ugyanisegyedüli vagymajdnem kizá­rólagos forrásként szerepel. Nyilvánvaló, hogy e korban a jogforrások döntő jelentőségűek. Az elbeszélő, illetve levéltári kútfők gyarapodása a későbbi századok folyamán kétségtelenül csökkenti a törvények forrásértékét. A munka célja, hogy megismertesse az olvasót a magyar történelem első szakaszának törvényhozási emlékeivel, bemutassa — nemzetközi keretek közé ágyazva — a törvé­nyek keletkezésének, a törvényalkotásnak feltételezhető folyamatát, s ezzel közelebb vigyen a kora Árpád-kori társadalom és gazdaság megismeréséhez. Munkám elkészítése során nyújtott segítségéért, önzetlen támogatásáért ezúton mondok köszönetet szeretett és nagyra­becsült professzoromnak,Kristó Gyulának.

Kollekciók