Ajax-loader

Oravecz Paula könyvei a rukkolán


Oravecz Paula - Petri ​Anna
Petri ​Anna, a talpraesett vidéki kislány közvetlenül a felszabadulás utáni nehéz napokban érkezik Budapestre. Szenvedélyes hittel áll a születendő új világ mellé:Olthatatlan tudásszomjjal fedezi fel és fiatalos hévvel máris formálja a világot, amely körülveszi. A Petri-család és a János-kórház közössége életén keresztül az írónő széles körképet rajzol az újjászülető Budapest nehéz életéről.

Oravecz Paula - Faforgácsok
Az ​írónő új műve egy nemzedéksor sorstörténetét felölelő családregény első kötete. A Faforgácsok cselekménye századunk első évtizedében játszódik, részben Budapesten, részben vidéken. Szereplői, hősei nem képeznek dinasztiát, még csak familíát sem. Oravecz Paula kisembereket mutat be - falusi és városi kispolgárokat, akik a magyar századelő társadalmában küzdenek a boldogulásért. A család - Toll János esztergályos mester leszármozattjai - az őstől rájuk hagyott tisztes mesterséget űzik, de az esztergályos művészet - a tőkésrend kérlelhetetlen parancsai szerint - már elhalóban van, egyreinkább piacra termelő iparrá változik. A család egyes tagjai megérzik a társadalom sugalmazását és kistőkéssé válnak; másikuk ellenáll - és tönkremegy. A pesti ág főszereplője Toll Róza, megtagadta a hagyományt, s egy pesti suszter felesége lett. A család ezért megveti őt, pedig mindannyiuk között Róza élete a legsiralmasabb; gyermekeivel együtt a kispolgári vegetáció és az elproletarizálódás határán küszködik a megélhetésért. A gyerekek menekülnének sorsuk elől. A kicsik álmodoznak, és játékaikban építik fel boldogságuk légvárait, a nagyleányok a megszabadító férjet várják. Az anya a vallásban keresi vigasztalódását. Az álmok és az illúziók azonban nem válnak valósággá. A szerző szépítés nélkül mutatja be e sorsok szükségszerű buktatóit, és mivel pszichológiai ábrázolásra is törekszik, a regény nemcsak társadalomrajz, hanem egyúttal a kor kisembereinek sajátos lélektana is.

Oravecz Paula - Tört ​ágak
A ​Tört ágak az első világháború éveinek légkörében, a Tabán szegényei között tengődő Hanka-család életének eseményeit követi. Hankánét férje elhagyta, s az asszony a Rác-fürdő mosónőjeként keresi meg a szűkös kenyeret két legkisebb fia számára. A 13 éves Margit is itt kap munkát; már nem a mesevilág, hanem a szegények világának tündére, aki álmainak fegyverzetében lépked az ezernyi megaláztatást, nyomorúságot jelentő valóság útvesztőjében. Gyermekként, ártatlanul veszti el ártatlanságát. Hiába Hankáné átka és imádsága, a büntetlenül bűnbe esett kislányért is ő bünhődik, ezt a gyermekét is elszakítják tőle.

Oravecz Paula - Elveszett ​utak
A ​regény alapján az 1920-as, 30-as évek kisemberének zaklatott élete elevenedik meg. Oravecz Paula egy pillanatig sem titkolja, hogy e sorsok és elétek iránt részvétet, sőt, szeretetet érez. Szereti az elesett proletár asszonyokat,az öntudatos munkásfeleségeket, a pincelakásokba zsúfolt, reménytelen álmodozókat,a párizsi varrólányokat, a brazil őserdő telepeseit, a szegényeket ingyen gyógyít orvosokat és a tabáni nyomortanyák lakóit. A regény főhőse, Hanka Margit iránt érzett szeretete azonban más, sokkal több ennél: egy életút, egy biztató lehetőség szeretete. Az ezernyi gyötrelmen, megszégyenülésen felülemelkedő házmesterlány alakját példává növeszti: az emberi tisztesség példájává, amelyet nem kisebbíthet és nem csorbíthat a kényszerű múlt, kishitűség és sértettség, de még a bizonytalanságból, kapkodásból elkövetett hűtlenség sem. Mert Hanka Margit végül is kiharcolja magának az emberi élethez való elemi jogot, a tiszta szerelem jogát, s ez a szerelem öntudatos, értékes emberré csiszolja.

Oravecz Paula - Negyvenhét ​köménymag
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Oravecz Paula - Dudvatépés
A ​nagysikerű Kócos és Petri Anna írója új regényében igazi mai történetet dolgoz fel: két termelőszövetkezet, a Kossuth és Petőfi egyesülésének tükrében emberi sorsok, tudatok és érzelmek alakulását követjük nyomon. Oravecz Paula a paraszti élet avatott ismerőjének mutatkozik ebben a könyvében, a maga bonyolultságában és gazdagságában mutatja meg a falusi mindennapokat, előítéletek szétfoszlását, az új erkölcs kialakulását. Nagy szeretettel formálja meg emlékezetes figuráit; regényéből a mai falusi élet változatos típusait ismerjük meg; különösen a könyv gyermekalakjai és kedves öregemberei. Oravecz Paula műveit meleg emberi hangjukért, természetességükért szeretik; ezeket az erényeket találják meg a Dudvatépés olvasói is.

Oravecz Paula - Idegen ​föld
Az ​írónő ebben a kötetében novelláit gyűjtötte össze. Írásai kivétel nélkül mélységes emberszeretetről tanúskodnak, minden sorát át meg átfűti az érzelmi gazdagság és morális erő, amely a népszerű írónő eddigi regényalakjait is oly feledhetetlenné teszi az olvasók számára. A kötet utolsó három novellája megrázó valóságában mutatja be a legkínzóbb lelki gyötrelmet: az idegenbe szakadt embereknek halálukig tartó, csillapíthatatlan honvágyát, sóvárgását az elhagyott szülőföld után.

Oravecz Paula - Leskelődő ​hajnal
Izgalmas ​nap hajnala virrad a kis termelőszövetkezeti falu iskolás gyerekeire: a nyári szünidőben munkát vállalhatnak a szövetkezet kukoricaföldjén. Különösen a III. osztályos Kovács Pisti készülődik nagy sebbel-lobbal, hiszen ő már egy őzgidát rabló kőszáli sast is fogott — igaz, hogy csak álmában —, és most úgy érzi, hogy összes álombeli hősiességét valóra válthatja. Munka közben kaland is akad bőven. A felső tagozatosok egy csoportja a vásott Deli Imre vezetésével narancsliget felkutatására indul az erdőbe, s még jó, hogy a lenézett „alsós" Pisti utánuk lopakodik, mert a karját tört Delinek legalább van kire támaszkodnia a balsikeres úton. De az alsósoknak is kijut a bajból. Piroska Bélára Deliék kecskéi, amelyeknek őrzését Imre helyett vállalta, hoznak szégyent: majdnem berogyasztják az egyik ház zsúptetejét, ahová elábrándozó pásztoruk és " a vihar elől felmenekülnek. Virát, az egyik félős kislányt meg az a vád éri, hogy sztrájkot szervez, mire el akar bujdosni a faluból. Az igazságkeresők között megint csak ott van Kovács Pisti is, aki most igazán hősnek érezheti magát, hiszen a vadaskertben, ahova betévednek, valóságos bölényekkel és muflonokkal kerül szembe. A sok-sok izgalmas kaland után Vira dolga is jóra fordul, és a gyerekek vágya is teljesül: földet kapnak a szövetkezettől, ahol saját felelősségükre és bölcsességükre munkálkodhatnak.

Oravecz Paula - Villanó ​fények
A ​Faforgácsok, Tört ágak után a Villanó fények Oravecz Paula családregényének harmadik kötete. Az önmagában is zárt, egységes kötetben az írónő továbbviszi a Hanka család életét. A gyönyörű, tizenhat éves leánnyá serdült Margit mellett fontos szerepet kapnak a regényben testvérei, Laci, a furcsa, zárkózott természetű felnőtt fiatalember, és a két kisfiú, Péter és Ivánka is. De szerepet kap regényében a régi, legendás Tabán jellegzetes hangulatú odúiban lakó szegény emberek életének eseményein keresztül maga a történelem is, az a pár hónap, amikor a Tanácsköztársaság létének puszta tudata ezeknek az élet perifériájára kivetett embereknek megnyugvást, boldogságot és emberi méltóságukban való megerősödést jelent, és azt az óriási belső változást, amely a bukás után is sajátjuk marad: a reményt, hogy nyomorúságos sorsuk mellett a szép álmok megvalósulhatnak, meg is valósulnak. A kitűnő írónő a minden művét jellemző példás művészettel teremti meg a családregényének harmadik kötetében is a kor hiteles, valóságos rajzát, olyan emberek életén keresztül, akik jóformán öntudatlanul voltak részesei, alkotó elemei ezeknek a sorsdöntő társadalmi-történelmi eseményeknek. Hősei nemcsak a pincelakások penészes falai közé beszorult patkányokkal - de a Tanácsköztársaság bukása felett győzelmi tort ülő élősködőkkel is lankadatlanul küzdeni kényszerülnek, "bűnök" mocsarába süppednek, az akkori társadalom megbélyegezettjeivé válnak; de az odúk sötétjéhez szokott szemük a Tanácsköztársaság pár boldog hónapja alatt felvillanó fényeknél rányílik arra a sehol ki nem mondott igazságra, hogy a legmegalázottabb, legelesettebb emberek jóhoz, széphez kötődő ábrándjainak, álmainak útja végső soron az emberiség felemelkedésének valóságához vezet.

Oravecz Paula - Kócos ​I-II
Egy ​kislány regénye a Kócos, egy kislányé, aki társtalanul és nagy nyomorúságban él az első világháborút megelőző évek Budapestjén. Egy kislányé, akinek mostoha családi viszonyok között kell megismerkednie az egykori proletárélet minden keservével, a szegénységgel, a magánnyal, a kiszolgáltatottsággal - s aki mégis megtalálja a maga gyermeki örömeit ebben a világban: a játékot, a pajtások közti összetartást, a szeretetet, a közösségi érzést. Kócos a hajdani Tabánban ismeri meg a világot, ott éri az első világháború kirobbanása is, ott kell sorbanállnia kenyérért és húsért az egyre mélyebb nyomorúság és ínség éveiben. De itt találkozik először olyan emberekkel, akik vállalják a harcot a háború s az elnyomás ellen: szocialista munkásokkal. A Kócos egy gyermeklélek kibontakozásának, az azóta elsüllyedt Tabánnak s a kialakuló, izmosodó szocialista munkásmozgalomnak megragadó és nagyhatású regénye. Az írónő meleg színekkel ábrázolja hősnőjét, s hitelesen a világot, melynek már csak az emléke él...

Oravecz Paula - Életben ​maradunk
Hosszú ​útról szép és szomorú emlékekkel tér haza Hanka Margit Brazíliából. A család, a testvérek a pályudvaron várják, ő pedig reménykedve adja át magát szeretetüknek. Férje, a híres orvos meghalt Brazíliában. Margit hazavágyott, azt remélve, családja körében, gyermekkora emlékei között megnyugvást talál. Azonban áthajózva az óceánon megváltozott Európát lát maga körül. A harmincas évek baljós politikai fejleményei kihatnak a Hanka család életére is, a proletár nyomorúság mellé fokozódó politikai elnyomás párosul. Testvérével, Lacival azt tervezik, hogy visszatérnek Dél-Amerikába, de új érzelmi szálak, szerelmek kötik őket Budapesthez. Laci választottja üldözött, Margité baloldali érzelmű festőművész, aki éveket ült politikai meggyőződéséért börtönben. Margit és Laci vállalja szerelme sorsát, vállalja mindazt a megpróbáltatást, amit háború és terror jelent számukra.

Kollekciók