Ajax-loader

Balanyi György könyvei a rukkolán


Schütz Antal - Balanyi György - Sebes Ferenc - Szamek József - Tomek Vince - Szentek ​élete I-IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balanyi György - A ​Balkán-probléma fejlődése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balanyi György - Calasanzi ​Szent József élete
A ​könyv Kalazanci Szent Józsefnek, a Piarista Rend alapítójának életét mutatja be a neves kegyesrendi történész, Balanyi György tollából.

Balanyi György - A ​szerzetesség története
_Szent ​István könyvek_ Katholikus kultúrát fejleszteni, katholikus tudományt terjeszteni és népszerűsíteni, ez a hivatása a Szent-István-Társulatnak, ez lesz a hivatása a kiadásban meginduló _Szent István könyveknek_. Hangsúlyozzuk, hogy katholikus. De ne ijedjen meg a jelzőtől senki. Mi nem akarunk hitvitázó irodalmat teremteni, nem akarunk a más vallásúak vallási meggyőződésével és vallási tételeivel foglalkozni. Nem akarunk senkit sem támadni. Mi csak a saját vallásunk elveit s az ezekből kialakult katholikus szellemet és világnézetet akarjuk a tudás minden ágában érvényesíteni. Meg akarjuk mutatni, hogy az igaz tudomány nem ellenkezik a Krisztus kinyilatkoztatásával, melyet sértetlenül őriz és a maga teljességében tanít a katholikus egyház. Meg akarjuk győzni arról a világot, hogy a tudós is, a vegyész, a csillagász, a bölcselő, az irodalommal foglalkozó, a természettudós is lehet igazi katholikus és viszont, hogy a tudomány művelésében a katholikus hit és meggyőződés nem akadály, inkább nagy segítség. Ezzel kapcsolódik egy másik célunk is: a katholikus tudósoknak, tanároknak, íróknak teret nyujtani, ahol tudományukat, tanulmányaik eredményét a nagyközönség elé vihetik. A _Szent István könyvek_ sorozata az emberi tudás minden ágát fel akarja karolni. A _Szent István könyvek_ a tudomány mai szinvonalán fognak mozogni. Oly stílusban óhajtjuk a könyveket megjelentetni, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy minden művelt egyén érdeklődéssel olvashassa. Viszont súlyt helyezünk arra, hogy a _Szent István könyvek_ mindegyike a katholikus világnézetnek legyen beszédes hirdetője. Ily módon reméljük, elérjük a harmadik célt is, mely e könyvek kiadásánál szemünk előtt lebegett: az olvasni vágyó katholikus közönségnek oly műveket nyujtani, amelyek kielégítik igényeiket anélkül, hogy veszélyeztetnék hitüket, sőt amelyek alkalmasak arra, hogy a tudás és műveltség eszközeivel is megerősítsék őket vallásos meggyőződésükben és világnézetükben. Természetesen e programm megvalósítása nagyban függ attól, hogy a katholikus közönség felkarolja-e, támogatja-e nagylelküen e vállalatot. A Szent-István-Társulat igen nagy anyagi áldozatokkal indítja útjára a _Szent István könyvek_ sorozatát, a nagy közönségtől függ, hogy a könyvek eljussanak oda, ahova szánva vannak.

Balanyi György - A ​római kérdés
A ​római kérdés (1870. szept. 11. -- 1929. febr. 11.) az egységesített Olaszország és a Szentszék rendezetlen viszonya, a pápa világi hatalmának kérdése az Egyházi Állam megszűnése óta. A kérdés először 1860-ban vetődött föl, mikor Romagna, Umbria és a Márkák bekebelezésével az egyházi állam területének négyötöde az új olasz királysághoz került. 1870-ben Olaszország elfoglalta az Egyházi Államot, Róma városa olasz ellenőrzés alá került. Népszavazás után Róma az olasz királyság része lett. 1871-ben a firenzei országgyűlés egyoldalúan elfogadta a szentszéki garanciális törvényt, mely garantálta a pápa jogait és a Vatikán területenkívüliségét. IX. Pius pápa elutasította ezt a biztosítékokat, s bejelentette, hogy fogolynak tekinti magát. Ez az állapot egészen 1929-ig tartott, a lateráni egyezmény aláírásáig. A könyv részletesen ismerteti az egyházi állam keletkezését, fejlődését, megszűnését és a lateráni egyezményt megelőző hatvan év történetét. Tartalmazza a garanciális törvény szövegét is.

Balanyi György - Assisi ​Szent Ferenc élete
A ​tudós piarista történésznek, Balanyi Györgynek forrásmű jellegű műve a ferences rend alapítójának, Assisi Szent Ferencnek életét mutatja be.

Kollekciók