Ajax-loader

Balassi Bálint könyvei a rukkolán


Balassi Bálint - Históriás ​énekek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balassi Bálint - Válogatott versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Janus Pannonius - Balassi Bálint - Janus ​Pannonius és Balassi Bálint válogatott költeményei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balassi Bálint - Dicsérlek ​énekkel
Balassi ​Bálint tudatosan már nem deáki nyelven, hanem magyarul zengi a haza dicséretét. A szerelem ereje és a természet szépsége egyszerre csendül fel szavaiban lélegzetelállítóan szépséges magyarsággal! A kor vitézi (tehát lovagi) virtusainak dicsérete egybehangzik nála Isten felségének dicséretével, hisz Krisztus katonája is, miként megvallja. A könyv Balassi istenes verseit tartalmazza ciklusokba szerkesztve a Szentháromság három személye szerint. Balassi istenes versei énekes-gyűjteményekben, sőt egyházi használatra készült vallásos kézikönyvecskékben, azaz imádságos-könyvekben korán elterjedtek halála után. Nem véletlenül került bele Pázmány imádságos könyvébe is a _Bocsásd meg Úristen_ kezdetű „éneke”.

Balassi Bálint - Balassi ​Bálint összes versei, szép magyar comoediája és levelezése
Egy ​kötetben adja ki most a Magyar Helikon Balassi Bálint összes verseit és Szép Magyar komédiá-ját. Első klasszikus költőnk sok szövegromlást elviselt és részben évszázadokig lappangó műveit Eckhardt Sándor rendezte ezúttal is sajtó alá. A szakadatlan és termékeny kutatói munka eredményeként minden eddiginél teljesebb és tisztázottabb szöveget nyújtunk át az olvasóközönségnek. A szép kivitelű, gazdagon illusztrált kötetben új életre kelnek Balassi örökszép versei, bámulatos lelki gazdagságot s csodálatos nyelvi erejű költőóriást idézve az olvasó elé.

Balassi Bálint - Szép ​magyar komédia
A ​magyar drámatörténet gyöngyszeme, a teljes terjedelmében csak 1958-ban előkerült Szép magyar komédia, eddig csak említés szintjén szerepelt a középiskolai tananyagban. Egy olyan népszerűsítő kiadvány, mint e mostani, bizonnyal közelebb vonzza tanulóifjúságunkat a magyar nyelvű szerelmi költészet mesterének drámájához. Több okból is remélhető mindez. Egyrészt, mert a téma - Thyrsis és Angelica legyőzhetetlen szerelme - nem állhat távol az ifjú szívektől, másrészt mert 'vagyon az dolog-beszélésben egynéhán tréfa is, kit azért egyelétettünk ez komédiában, hogy míg az hallgatók az komédia végét érnék, addig ne szomorkodnának, szánván az egymástokot, hanem nevetnének is, örülnének is, hallván az tréfákot' - amint Balassi summázó soraiban írja. Harmadik okként említhetjük, hogy Balassi fülbemászó míves prózája anyanyelvünk kiapadhatatlan forrása. No meg - ifjúságról lévén szó - negyedik okként a Szép magyar komédiáról is elmondhatjuk, amit 'az maga kezével írt könyvébűl' való versek másolója mond a mester költeményeiről: 'Azki azért gyönyörkedik benne, innent igazán megtanulhatja, mint köllj' szeretőjít szeretni'. A kiadványt, melyet a kortárs Balassi-kutatás két jeles szakembere rendezett sajtó alá, a régies kifejezések, idegen szavak, idézetek, mitológiai nevek magyarázó jegyzetei, valamint viszonylag részletes életrajz egészít ki, vázlatos kitekintéssel Balassi műveinek kiadástörténetére. A könyv a nagyobb általános gyűjtőkörű könyvtárakon túl elsősorban általános és középiskolai könyvtárak számára ajánlott. A kiadvány megjelenése a Balassi-emlékévben különösen aktuális.

Balassi Bálint - Balassi ​Bálint összes versei
Következnek ​Balassi Bálintnak kölem-kölemféle szerelmes éneki, kik között egynéhány isten dicsíret és vitézsígről való ének is vagyon Valahány török bejt, kit magyar nyelvre fordítottak Célia-versek Saját kezű versfüzér Ennehány Istenhez való énekek, kiket a Psalmusokból is, magátúl is szerzett Gyűjteményen kívül fennmaradt istenes énekek

Balassi Bálint - Balassi ​Bálint válogatott versei
A ​2004-es esztendő Balassi-emlékév. A költő születésének 450., halálának 410. évfordulójára emlékezünk. Ő volt az első olyan - máig érzékletes magyar nyelven megszólaló - poétánk, aki (ha nem is a „semmiből" érkezve) a lángész előre ki nem számítható gesztusával, a virgonc beszédmód ezernyi színével, az állandó fordulatok egyedítésével rím, ritmus, strófa, kompozció új világát teremtette meg; akinek vitézi kiáltására a korabeli európai líra bevágtatott a magyar irodalom kapuján. Erre az emelkedett fogalmazásra, pátoszra a Balassi Bálint emléke, nagysága előtt tisztelgő költőutódok sokaságának művei jogosítanak fel. De minden cirkalmazás nélkül is kimondhatjuk: Balassi volt az első nagy magyar költő. Válogatott verseinek e kötetéből alig valami maradt ki. Nyolc-tíz költeménytől eltekintve a Balassi-lira egésze helyet kapott a könyv lapjain.

Balassi Bálint - Balassi ​Bálint összes művei
Az ​Osiris klasszikusok sorozatban megjelenő kötet Balassi Bálint összes műveit tartalmazza: verseit, a Szép magyar komédiát, a Beteg lelkeknek való füves kertecskét és a közismert elnevezéssel Tíz okok címen ismert művét. E két utóbbi voltaképpen fordítás, amely azonban Balassi költői nyelvén szólalt meg, és a kor szellemében a magyar irodalom része lett. Balassi életművének a 19. század vége óta számos kiadása létezik a szöveggondozás mindenkori felfogásának megfelelően. Mivel költeményei kéziratban, két, saját maga által elrendezett és átfedést is mutató gyűjteményben maradtak fenn, a versek szövegének és sorrendjének rekonstruálása rendkívül bonyolult feladat. Balassi műveinek gondozását a Balassi-filológia legújabb eredményeit felhasználva Kőszeghy Péter, Balassi életművének elismert kutatója, több korábbi kiadás szerkesztője-szöveggondozója végzi. A kötet használatát eligazító jegyzetek segítik.

Balassi Bálint - Balassi ​Bálint összes versei és szép magyar comoediája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balassi Bálint - Balassi ​Bálint versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balassi Bálint - Balassi ​Bálint összes versei és levelei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók