Ajax-loader

Kelemen János könyvei a rukkolán


Kelemen János - Benedetto ​Croce
Benedetto ​Croce, a marxista Antonio Labriola tanítványa, a XX. századi Olaszország legnagyobb hatású polgári gondolkodója. Budapesttől Amerikán át Japánig olvasták és kommentálták műveit. Esztétikája és a történelemről kialakított koncepciója filozófus nemzedéket nevelt. Gramsci, akinek munkásságában szintén kimutatható Croce hatása, a korabeli Európa legnagyobb élő gondolkodójának nevezte. Jelen munkájában a szerző Croce fejlődését mutatja be. A filozófiát, az esztétikát, az irodalomtörténetet és a történelmet felölelő gazdag életművéből a marxizmushoz, a német klasszikus filozófiához és az olasz kulturális hagyományokhoz való viszonyát, intuíció-elméletét, szellemfilozófiai rendszerét és a történelmi megismerésről szóló tanítását elemzi. Összehasonlító vizsgálatok segítségével jelöli ki helyét a modern polgári filozófiai irányzatokon (főleg a pozitivizmus-antipozitivizmus ellentétén) belül. Megmutatja, hogy Croce álláspontját a történelmi ismeret természetéről és a történeti magyarázatról folyó mai vitákban is érdemes figyelembe venni, mivel jellegzetes - bár komoly kritikával kezelendő - megoldási típust képvisel.

Kelemen János - George ​Edward Moore
George ​Edward Moore - Russell mellett - a XX. századi brit filozófia legjellegzetesebb és legnagyobb hatású képviselője. Etikai főműve - a Principia Ethica - mérföldkő az etikai gondolkodás történetében. Tanulmányai, melyek egy-egy hagyományos filozófiai probléma újraértelmezését tűzik ki célul, gondolati szigorukkal tűnnek ki. Elemző módszerük nagymértékben hozzájárult az ún. analitikus filozófia kialakulásához, mely a mai napig az angolszász filozófia egyik meghatározó iskolája. De a XX. század gondolkodóinak sorában Moore leginkább azzal vívott ki magának kiemelkedő helyet, hogy következetesen védte a józan ész szempontjait az elvont és gyakran terméketlen spekulációkkal szemben. A modern polgári filozófia képviselői közül talán senki sem kovácsolt olyan erős érveket az idealizmus ellen, mint ő. A szerző e munkájában az idealizmuscáfolás Moore-féle változatának érvényességét, Moore etikai tanítását, a józan ész világképét, a bizonyosság problémáját és az analitikus módszer sajátosságait vizsgálja.

Kelemen János - Komédiámat hívom tanúmul
A világirodalom történetében Dante az első, aki a nyelv, különösképpen pedig a költői nyelv önreflexív vagy önreferenciális jellegét programszerűen kiaknázza. Műveit szakadatlanul kommentálja, szövegeibe szervesen beépíti az önértelmező szöveghelyeket. A könyv első része az önreferencialitás Danténál megfigyelhető megjelenési formáit mutatja be, mint például az önkommentár, az önértelmezés, az önidézés vagy az olvasóhoz fordulás eseteit. A második rész két "lectura Dantis"-t tartalmaz, melyek a Purgatórium és a Paradicsom egy-egy énekét elemezve a költő esztétikai koncepcióját és igazságosság-elméletét segítenek megérteni. A harmadik rész a Dante műveiben felmerülő filozófiai, történeti és teológiai problémákat tárgyalja, köztük a költő "averroizmusát", a hitaktus episztemológiájáról alkotott elméletét és az európai filozófia történetében elfoglalt helyét. A vizsgálódás a hermeneutika és a filológia eszköztárát alkalmazza, szem előtt tartva a hermeneutikai és a filológiai megállapítások aszimmetriájának tételét, mely rokonságot mutat az elméletek aluldetermináltságának tudo- mányfilozófiai elvével, illetve a radikális fordítás és interpretáció nyelvfilozófiai koncepcióival. A könyv a költő születésének hétszázötvenedik évfordulóján jelenik meg.

Kelemen János - A budapesti metró története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg.

Kelemen János - A ​nyelvfilozófia rövid története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kelemen János - A ​filozófus Dante
A ​tragikus bűn alól, mely az antik világ hőseinek osztályrésze, nincs feloldozás. Nem üdvözül sem a kegyes és igaz Aeneas, sem az ész önhittségét megtestesítő Odüsszeusz. Danténak - a Komédia hősének - ugyanaz a bűne, mint Odüsszeusznak. Õ mégis megmenekül. Ez a könyv Dante szövegeinek művészetfilozófiai és nyelvfilozófiai olvasatain keresztül azokhoz szól, akiket már elragadott az "Isteni Színjáték" minden mintát és besorolást szétfeszítő filozófiai-vallási-költői ereje.

Kelemen János - A ​nyelvfilozófia kérdései
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kelemen János - Nyelv ​és történetiség a klasszikus német filozófiában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kelemen János - Elszabadult ​számkurkászok
A ​"multi számkurkászok" - nemzetközi könyvvizsgáló és adótanácsadó cégek - a rendszerváltás környékén telepedtek meg Magyarországon, elsősorban külföldi ügyfelek kiszolgálására. A "Vadkelet"-en elérhető gyors karrierlehetőség és nagy jövedelem a szerencsét próbálók széles skáláját vonzotta a vidékre. A gyökereiket kutatók, kalandot keresők, kíváncsiak és a tapasztalatszerzők mellett érkeztek olyanok is, akik a nyugati országoknál alacsonyabb szintűnek vélt elvárásokban és követelményekben látták karrierjük kulcsát. Ugyanebben reménykedett - nem is alaptalanul - jó néhány súlyos személyiségzavarral (pszichopátia, szociopátia stb.) terhelt, ideiglenesen vagy éppen véglegesen idetelepülő munkavállaló is. Ez utóbbiak hasonló belföldi "vegyértékű" társaikat megtalálva néha igen szélsőséges formációkat produkáltak. Egy ilyen különös alakulat történetét tartja kezében az olvasó.

Kelemen János - Csillagászati ​gyakorlatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kelemen János - A ​tudat és a megismerés
Ez ​a könyv egy egyetemi jegyzet előmunkálatai során jött létre. Születése körülményei következtében azonban több és egyúttal kevesebb lett, mint egy jegyzet. Több, amennyiben egyes problémákat az oktatás követelményeihez képest talán mélyebben, de minden bizonnyal bővebben tárgyal. Kevesebb, amennyiben a rendszerezésre való törekvés ellenére sem nyújt átfogó képet a tudat és a megismerés problémáiról: arról a kérdéskörről, amelynek áttekintésére vállalkozott. Mindamellett megőrizte tankönyv jellegét. S amennyiben azokhoz is szól, akik a filozófiában már jártasságra tettek szert, akkor pusztán azzal az igénnyel lép föl, hogy segítséget nyújtson a marxista filozófia néhány fontos fejezetének az átgondolásához, illetve a világnézeti kérdések oktatásához. A tudat és a megismerés kérdéskörének itt következő kifejtése nyilvánvalóan előfeltételez valamilyen választ arra a kérdésre, hogy mi a filozófia és mi a filozofálás természete. Ezt a kérdést és a rá adott választ azonban minden speciális filozófiai kérdés előfeltételezi. A filozofálás természete mindjárt ebben megmutatkozik. Azok a tudományok, melyek a világról alkotott empirikus ismereteinket bővítik, csak válságos helyzetben kényszerülnek arra, hogy előfeltevéseiket újragondolják. A filozófiának ezzel ellentétben állandó önreflexiót kell gyakorolnia: bármely filozófiai kérdés megoldására vagy bármely kérdés filozófiai megoldására tett kísérlet fölveti a problémát: mi egy filozófiai kérdés?

Kelemen János - „A ​nemes hölgy és a szolgálólány"
Kelemen ​János tanulmánykötete, mely a szerző Dante filozófiai és politikai elképzeléseinek szentelt esszéjétől kapta címét, másfél évtized hazai és külföldi folyóiratokban megjelent írásaiból tartalmaz válogatást. Első megjelenésük idején a tanulmányok komoly visszhangot váltottak ki; közülük nem egy fontos szerepet játszott a hetvenes évek filozófiai és társadalomtudományi vitáiban. Kitűntek a nemzetközi áttekintés szélességével, az új szellemi áramlatokra való friss reagálással. A strukturalizmus körüli vita elcsendesedett, de ma is érdemes olvasni a szerző e tárgykörrel foglalkozó írásait. A könyv hűen tükrözi írójának sokoldalú érdeklődését, mely a strukturalizmustól a társadalom- és humántudományok elméleti kérdésein, a szemiotikán és a nyelvfilozófián át a filozófia történetéig terjed.

Kelemen János - Zsuzsi
A ​borító szövegének gondolataival ajánlom könyvemet. A történet az elhíresült MSZP-s pénzlenyúlások lehetséges motivációit próbálta utol érni, szépirodalmi eszközökkel. Ehhez jónak látszott felhasználnom az éppen az írás kezdetével egybe eső Gyönki gyilkosságot, ami Kecskemétről indult, de írás közben a történetek elkezdtek önálló életet élni, és kikerültek befolyásom alól. Így döntöttek, és ez a három írás lett belőlük, de fő motívumnak megmaradt az indulás motivációja, dzsentri módra szórjuk el lehetőségeinket. Ennyire vagyunk képesek.

Kelemen János - Senki ​se bánt
Hogyan ​és miért daráljuk le életünket, mint egy programot, miért teszünk úgy lényegtelen dolgokban, mintha dönthetnénk? És lesz egy végeredmény, amit én látni, érteni vélek, és nem értem, hogy a többiek miért nem értik. Ők pedig azt, hogy én miről beszélek, esetleg írok. Tényleg nem értjük?

Kelemen János - Az ​ész képe és tette
Mi ​a viszony a történetírás és a filozófia között? Már Kant és Herder mindenre kiterjedő ellentétét is erősen motiválta az e kérdésre adott válaszuk különbözősége. A kötetünk gerincét képező Hegel-tanulmány pedig azt kívánja bizonyítani, hogy Hegel - az empíria iránti robosztus érzékének köszönhetően - nem pusztán a klasszikus `szubsztantív` történetfilozófus modellje, hanem egyben a történetírás ismeretelméleti problémáinak megfogalmazója is. A könyvet a szerző bevezetőnek szánja a történetfilozófia tanulmányozásához.

Kelemen János - Vérző ​nyakacskák szorongatása
Ő ​volt előbb, Zsuzsi, de a nyakacskák szorongatásakor kaptam információt, hogyan telik életünk, ha kihagyjuk lehetőségeinket, ha másnak engedjük át irányítását. Erről szól Anna története, de élete csak színezi a legyűrendő tanulságot. Konfliktusaink sikeres elkerüléséért nagyobb árat fizetünk, mint amannyit fizetnénk akkor, ha tudnánk a jó megoldásokat. Marad a vérző, véres nyakacskák nyötrése, vérpatak, érzelmekkel leöntve, szirupos locsogásba csomagolva. Ha volna jó szülői háttér, jó tanárok, jó iskolák, jól működő társadalom, nem így lenne? Melyik volt előbb? Mi, vagy a rendszer? Nincs válasz, fojtogatunk!

Farkas Katalin - Kelemen János - Nyelvfilozófia
Könyvünk ​Kelemen János, A nyelvfilozófia rövid története Platóntól Humboldtig c. kötetének folytatása, melyben a szerzők a nyelvfilozófia néhány központi problémáját (jelentés és referencia; a nyelv, a gondolkodás és a valóság viszonya, stb.) tárgyalják szisztematikus módon. Kelemen János az ELTE filozófia professzora, számos általános filozófiai, italianisztikai és nyelvfilozófiai monográfia szerzője, köztük a következőké: Nyelv és történetiség a német klasszikus filozófiában (1990), Idealismo e stroricismo nell'opera di Benedetto Croce (1995), Olasz hermeneutika Crocétól Ecóig (1998), Az ész képe és tette (2000). Farkas Katalin a CEU tanára, metafizikai, ismeretelméleti és nyelvfilozófiai tanulmányokat közölt az analitikus filozófia körében.

Kelemen János - Nyelvfilozófiai ​tanulmányok
Kelemen ​János az ELTE Bölcsészkarának filozófia professzora. Szerzője többek közt a következő nyelvfilozófiai, történetfilozófiai és italianisztikai munkáknak: Nyelv és történetiség a német klasszikus filozófiában (1990), Idealismo e storicismo nell' opera di Benedetto Croce (1995), Olasz hermeneutika Crocétól Ecóig (1998), Az ész képe és tette (2000), A filozófus Dante (2002). A jelen kötetben közölt tanulmányok, melyek az analitikus filozófia, a hermeneutika és a szemiotika szemszögéből vizsgálják a nyelvfilozófiai problémákat, egyetemi kurzusokon kiegészítő olvasmányként ajánlhatók a szerző A nyelvfilozófia rövid története Platóntól Humboldtig (2000) című munkájához és Farkas Katalinnal közösen írt Nyelvfilozófia című könyvéhez (2002).

Kelemen János - Bevezetés ​a csillagászatba
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dénes Iván Zoltán - Frank Tibor - Gyáni Gábor - Hunyady György - Kelemen János - Romsics Ignác - Szabadfalvi József - Szegedy-Maszák Mihály - Ujváry Gábor - Ungváry Krisztián - Papp Gábor - Konzervatív ​gondolkodók a két világháború között
A ​Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztálya 2015. novemberében egész napos tudományos ülést szentelt egy aktuális történeti kérdéskörnek A konzervatív társadalomtudósok politikai válaszútja az 30-as, 40-es években címmel. Olyan korszakot igyekezett sokoldalúan tárgyalni, amely a 20. század magyar történetének újragondolása és újraértékelése során a társadalmi és szakmai figyelem előterébe került. Ezen belül egy olyan szellemi irányzat alakulását vette szemügyre, amely a Horthy-korszak fontos alkotóeleme tükre és formálója volt, amelynek szereplői formálisan és informálisan a kulturális-tudományos élet markáns pozícióit töltötték be: témát, értékszempontokat, intellektuális arculatot kölcsönöztek a hazai politikai küzdőtér nemzeti-konzervatív erőinek. A tudományos ülés is felszínre hozott a tárgyszerű tudományos vizsgálódás területén teljesen természetes nézet- és hangsúlykülönbségeket, abban tekintetben azonban egységes és egyértelmű következtetés levonására volt alkalmas, hogy a 30-as évek végén és a 40-es évek elején a szellemi életben domináns konzervatív irány politikai (és az egyéni utak változatosságát látva kimondhatjuk: morális) választás elé került: a német birodalmi befolyással felerősödő radikális jobbratolódásra milyen választ ad, mennyiben és hogyan ébred nemzeti felelősségének tudatára, hogyan készül a második világháború kimenetelére és tágabb perspektívában miben látja az ország és a társadalom jövőjét.

Kollekciók