Ajax-loader

Kisfaludy Károly könyvei a rukkolán


Kisfaludy Károly - Szigligeti Ede - A ​kérők / Liliomfi
A ​múlt századi drámairodalm két kiemelkedő művét találjuk egy kötetben Kisfaludy Károly és Szigligeti Ede tollából. A Liliomfi az egyik legtöbbet játszott 19. századi darab középpontjában szerelmi bonyodalom áll. A fiatalok boldogságát azonban csak késleltetni tudják az események, megakadályozni nem.

Kisfaludy Károly - A ​kérők
A ​polgárosodás igényével együtt a nemzeti játékszín igénye is megszületett a magyar társadalomban. A kettő nem volt független egymástól. A XVIII. század hetvenes-nyolcvanas éveiben a nemzet legmesszebbre látó fiai felismerték, hogy az ország elnyomott helyzetből csak azon az úton lehetséges kiemelkedés, amely út egyszersmind a magát túlélő hűbériségből is kivezet. Ezért a forradalomra készülő francia polgárság irodalma és bölcselete, a felvilágosodás, minálunk a nemzeti célokat is tudatosította, a nemzeti öntudatosulás pedig szükségképpen hűbériség-ellenes volt s magában hordozta a polgárosodás igényét. Ehhez az igényhez azonban Magyarországon nem volt megfelelő, fejlett polgárság. Egy-egy sajátos fejlődésű városunk - pl. Debrecen vagy Komárom - kivételével, a meglévő kereskedő és iparos réteg is idegen anyanyelvű, főleg németajkú volt, tehát a tőkés fejlődés alacsonyabb fokán még távol állott a nemzeti céloktól. Városi tömegek pedig egyáltalán nem állottak a polgárosodást hirdető új szellem politikai vagy irodalmi vezéralakjai mögött. Ezért kellett elvéreznie 1795-ben a vértanúk véréről Vérmezőnek nevezett budai Generális kaszálón Martinovicsnak és társainak, ezért kellett súlyos börtönéveket elviselniök a kor leghaladóbb irodalmi alakjainak, Bacsányinak, Kazinczynak, Versehynek és még annyi másnak.

Kisfaludy Károly - Tollagi ​Jónás viszontagságai
KIsfaludy ​Károly költeményeiben sok műfajjal és formával próbálkozott; a balladát Kölcsey után ő művelte nálunk először, Kazinczy és Kölcsey példájára felkarolta az olasz költeményalakokat, a szonettet, sestina és ottava rimát, s művelte az elegiát (Mohács). Mikor pedig a népköltés Európa szerte divatba jött, Kisfaludy is 25 népdalt, a következő évben ismét 8-at irt, ezek - az Aurorában megjelenvén -általános hatást tettek, s igy a műköltésnek a népköltéssel való kapcsolatát Petőfi elérkeztéig ő is jelentékenyen ápolta. Az apróbb költeményekben is korának Kölcsey mellett Vörösmartyig első költője volt, azonban sokkal fontosabb volt novellaírói működése. Az 1823.-i Aurora számára írt első elbeszélése: Tollagi Jónás viszontagságai I. részét Szalay Benjámin álnév alatt bocsátotta ki, s kitünő komikai tehetsége ez álnévnek csakhamar ritka népszerüséget szerzett.

Kisfaludy Károly - Szigligeti Ede - Csiky Gergely - Vígjátékok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kisfaludy Károly - Kisfaludy ​Károly válogatott munkái I-II.
Költemények, ​népdalok, újabb népdalok, prózai munkák (A tatárok Magyarországban, A kérők, A pártütők, Kemény Simon, Barátság és Nagylelkűség, Irene)

Kisfaludy Károly - Kisfaludy ​Károly összes művei I-IV.
I-II. ​kötet: 1. könyv: Lyrai költemények 2. könyv: Népdalok 3. könyv: Tan és Gunyor 4. könyv: Balladák; Költői beszélyek 5. könyv: Drámák III-IV. kötet: 1. könyv: Drámák (folyt.) 2. könyv: Zsengék és töredékek 3. könyv: Vegyes iratok, fordítások, levelek

Kisfaludy Károly - Kisfaludy ​Károly munkái
Kisfaludy ​Károly Ott áll szobra a Múzeum-kertben és modern színházaink homlokzatán, emlékét legelőkelőbb irodalmi társaságunk, a Kisfaludy-Társaság őrzi, nevéről van elnevezve az óbudai színház, nem múlik el esztendő, hogy valamelyik vígjátékát a Nemzeti Színház fel ne frissítse: szóval a Vörösmarty előtti korszak magyar irodalmából csak talán, Katona József nevével találkozik annyiszor a modern magyar ember, mint az övével. Pedig ennek a nagyhatású írónak alig több mint egy évtized állt rendelkezésére, hogy irodalmi vezérré váljék s vezetőjévé egy új stílusiránynak, annak, amely egész Európában megdönti a klasszicizmust: a regényes, a romantikus iránynak. Mikor 1819-ben a Tatárok Magyarországon című darabjával első nagy sikerét aratja, akkor már teljes férfikorban van és igen zaklatott, viharos ifjúságra tekinthet vissza. 1788 február 5-én született a győrmegyei Téten, régi jómódú középnemesi családból. Atyja, Mihály, nem közönséges műveltségű férfi, különösen a klasszikus költőket szereti, de tud németül és franciául is. Azonban zárkózott és erőszakos ember, aki a hajlékonyabb természetű Sándor fiával, a Himfy szerelmeinek szerzőjével jó viszonyban él, de a féktelenebb temperamentumú Károllyal egész életén nem tud összemelegedni. Már a fiúnak születése is ellene hangolja az apát: az új élet az anyának életébe került. A legfiatalabb Kisfaludyt a nála tíz évvel idősebb Teréz nénje neveli, aki valósággal az anyát pótolja életében. Mint tanuló az iskolai fegyelem súlyos megsértése miatt, kénytelen a győri bencések gimnáziumát odahagyni és katonának állni.

Kisfaludy Károly - A ​pártütők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kisfaludy Károly - Kisfaludy ​Károly válogatott művei
Drámák Próza Versek Kritikai ​jegyzetek, levelek Jegyzetek

Kisfaludy Sándor - Kisfaludy Károly - Kisfaludy ​Sándor és Kisfaludy Károly válogatott költeményei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kisfaludy Károly - Stibor ​vajda
A ​magyar késő középkor színpadának szereplőiről, egy-két kivételtől eltekintve, nem lehet hiteles portrét rajzolni. Amit tudunk róluk, az a legjobb esetben sem több, mint amennyit egy mai hivatali önéletrajz elárul: születési adatok, munkahelyek, családi állapot. A valóságban még sokkal kevesebb, mert ezeket a száraz alapadatokat is csaknem mindig hiányosan és pontatlanul ismerjük. Ennélfogva bele kell törődnünk, hogy 1500 előtti történelmünk legtöbb szereplőjéről nem lehet egyénítő vonásokkal írni. Megpróbálhatunk ugyan, pályafutásuk hozzávetőleges ismeretében, egyes karaktervonásaikra következtetni, de tisztában kell lennünk vele, hogy az így született „jellemrajzok” szerfelett kétes értékűek.

Kisfaludy Károly - Szilágyi ​Mihály szabadulása / Mátyás Deák / Hűség próbája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kisfaludy Károly - Kisfaludy ​Károly válogatott drámái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kisfaludy Károly - A ​kérők / Csalódások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csiky Gergely - Kisfaludy Károly - Szigligeti Ede - Liliomfi
Az ​Európa Könyvkiadó 1991 szeptemberében indította el megújított, külsejében is vonzóbb sorozatát. Alaposan, minden részletre kiterjedő figyelemmel tervezte meg az összeállítást, hiszen a világirodalom és a magyar irodalom remekműveinek kiadásával egyszerre kíván segítséget nyújtani tanárnak, diáknak s valamennyi felnőtt irodalomkedvelőnek. A kötet tartalma: A kérők, Liliomfi, A proletárok

Kollekciók