Ajax-loader

Martin Clark Ashton könyvei a rukkolán


Martin Clark Ashton - Shadoni ​krónika
Shadon, ​az egyistenhitű birodalom az Élet és a Rend bástyája az ynevi Délvidéken. Papjai, lovagjai és bölcsei mindeható uruk, Domvik hatalmát szegezik szembe Krán pusztító erejével. A játszmák árnyékában azonban titkos csatározások folynak - összecsapások, melyek végkimenetelét csak kalandozók dönthetik el. Martin Clark Ashton regényének hősei új esélyt kapnak a sorstól, hogy rátermettségüket bizonyítsák, ám meglehet, hogy a végzet űz kíméletlen játékot velük. Mert Shadonban sem az angyalok, sem az ördögök nem alszanak.

Martin Clark Ashton - Excalibur ​- A hatalom kardja
Anglia ​éjszakája... A sötét középkor éveiben a föld megosztott volt, birtoklásáért seregek csaptak össze. E zavaros századokban született meg a legenda - Merlinről, a varázslóról, egy új királyról, és a hatalom kardjáról, melynek neve Excalibur. John Boorman a 80-as évek elején készítette el eposzát, mely Arthur Pendragonnak és a Kerekasztal Lovagjainak állít emléket - s mely nem csupán a legendát beszéli el, de a fantasy-filmek vitathatatlan klasszikusa is. Ashton regénye a mítosz modern megfogalmazása, szórakoztató és emlékezetes olvasmány.

Martin Clark Ashton - Kristályököl
X­XI. ​Ray­mund, a­ki meg­ö­let­te a csa­lád­ját is ah­hoz, hogy a trón­ra ke­rül­jön, e­rős mági­á­val, zord paplo­va­gok és gár­dis­ták ha­dá­val őr­zi ha­tal­mát. Ter­ve, hogy a kenta­urok szol­ga­sor­ba taszítása u­tán le­i­gáz­za Bon­na­ni­a Mag­na szom­szé­da­it, az el­fek és a tör­pék or­szá­gát is. Szövet­sé­ge­se, Em­bal­se gróf, tu­dó­sok és má­gu­sok be­vo­ná­sá­val új fegy­ve­rek fel­ta­lá­lá­sán fára­do­zik, me­lyek­kel a hó­dí­tó tö­rek­vé­se­ket igyek­szik e­lő­se­gí­te­ni. El­ke­se­re­dett kis csa­pat - híres ve­re­ke­dők - ve­szi fel a küzdel­met a go­nosszal. Cél­juk a há­bo­rú meg­a­ka­dá­lyo­zá­sa, az új fegy­ve­rek elpusz­tí­tá­sa, s a ti­tok­ban fel­ne­velt if­jú her­ceg trón­ra jut­ta­tá­sa. S mind­ezt gyor­san, még mi­e­lőtt a Kris­tá­lyö­köl új­ra le­csap...

Kollekciók