Ajax-loader

Bélyácz Iván könyvei a rukkolán


Bélyácz Iván - Befektetési ​döntések megalapozása
A ​gazdálkodástudományi mesterképzés (MA) vállalati pénzügyi és befektetés elemzői szakán oktatott tárgyak bolognai rendszerű tankönyve E tankönyv bemutatja a befektetési döntések megalapozásának alkalmazott ismereteit. Az első fejezetek az értékpapír-befektetések döntési mozzanatait tekintik át, a későbbiek pedig a reáltőke-beruházások vonatkozó kérdéseit taglalják.

Bélyácz Iván - Befektetéselmélet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bélyácz Iván - Amortizációelmélet
Előszó A ​termelésben lekötött tartós javak értékcsökkenési leírásának módszerei, az amortizációs politika, a bruttó hozam egy részének pótlási célú visszatartása kifejezések jól ismertek és széles korban elfogadottak. Sokkal kevésbé közkeletű az a felismerés, hogy az amortizáció gyakorlata elméleti alapvetésen nyugszik. E kötet éppen az amortizációelmélet főbb tételeit és elvi alapvonalait gyűjti egybe. Az anyag felépítésében meghatározó jelentőségű források egyáltalán nem újkeletűek, többségük fél vagy csaknem háromnegyed évszázada ismert. Taylor, Hotelling, Premreich és Lutz művei meggyőző elméleti erejük ellenére sem gyakoroltak drámai hatást az amortizáció elméletének és gyakorlatának fejlődésére. E nagy jelentőségű elméleti források felidézése és átfogó amortizációelméleti rendszerbe foglalása e gondolatkör mélyebb megismerését, az amortizáció és a tőkeelmélet kevésbé ismert kapcsolatainak feltárását célozza. A kötet gondolatai a gyakorlatban kevésbé konvertálhatók, inkább e sokoldalú gazdaságelméleti és üzemgazdasági jelenség elméleti megalapozását szolgálják. Az amortizációelmélet kialakulása és fejlődése szempontjából oly jelentős alapmunkák részletekbe menő citálása a gondolati fejlődés korlátainak illusztrálását célozza. Preinreich fél évszázada írott munkái semmi kétséget nem hagytak afelől, hogy tökéletes leírási módszer nem alkotható, a gyakorlatban használatos eljárások nem többek leegyszerűsítő, közelítő és önkényes feltevéseken alapuló konvencióknál. Az üzleti világban használatos amortizációs metodika mindazonáltal tartalomban és meggyőző erőben csak gyarapodhat az itt analizált elméleti tételek figyelembe vételével. E munka közvetlen folytatása a korábban megjelent "Amortizáció és pótlás" c. kötet gondolatmenetének. Míg abban az amortizáció számviteli, adózási és tőkeelméleti vonatkozásai képezték a kifejtés kereteit, addig e kötetben az amortizáció elméleti alapjainak rendszerezése és részletes vizsgálata áll a középpontban.

Bélyácz Iván - Stratégiai ​beruházások és reálopciók
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bélyácz Iván - A ​vállalati pénzügyek alapjai
A ​tankönyv összefoglalja a vállalati pénzügyek alapismereteit, alapozva a vállalatműködési, beruházási és finanszírozási folyamatainak kulcsfogalmaira és meghatározó összefüggéseire. Vállalati gazdálkodási célként a tulajdonosokat megillető érték folyamatos növelését tekintve, a vállalati pénzügyi teljesítmény mérését, a befektetések értékelését, a beruházási és finanszírozási döntések megalapozását rendre, erre az alapelvre támaszkodva mutatja be a mű szerzője. Az egyes fejezetekben a vállalati nézőpontú bemutatást és vizsgálódást a piaci értékítélet tükrében végzi a szerző, így minden minősítés, valamint döntés végső kontrollja a piaci megmérettetés lesz. A fejezetek elméleti mondanivalóját kidolgozott példák és kisebb vállalati esetek egészítik ki.

Bélyácz Iván - A ​befektetések és a tőkepiac
Min ​alapulnak a befektetési döntések? Hogyan mérhetjük egy vállalat pénzügyi teljesítményét? Mik a tőkeértékelés eljárásai? Milyen kapcsolat van kockázat és megtérülés között? Hogyan működnek a tőkepiaci értékelés modelljei? Mit jelent a tőkeköltségvetés? Hogyan működik az opcióárazás az elméletben és a gyakorlatban? Hogyan működnek az áru- és értéktőzsdék? Hogyan kell értékelnünk a befektetések világában a válságjelenségeket? A Pont könyvek sorozat új darabja, A befektetések és a tőkepiac érthető és logikus válaszokkal szolgál, határozott pontokat téve a kérdőjelek helyére. Az Akadémiai Kiadó új ismeretterjesztő sorozatának célja rövid, lényegre törő, közérthető, ugyanakkor a tudomány mai állását tükröző, megalapozott, kiegyensúlyozott és tárgyilagos áttekintést adni egy-egy tudományágról, részterületről vagy éppen aktuális kérdésről. A sorozat enciklopédikus jelleggel, a tudományok teljességét átfogó módon kíván egy-egy zsebkönyvbe sűrítve alapvető ismeretekkel szolgálni elsősorban a laikus olvasó számára. A kötetek hazai szakértő szerzői garanciát jelentenek a megbízható és naprakész tudásra, miközben a modern arculat és az egységes, könnyen áttekinthető belső szerkezet a mai olvasó igényeihez igazodik. A Pont könyvek egyszerre támpont a tájékozódásban és kiindulópont az ismeretek elmélyítéséhez. Egy biztos pont korunk információözönében.

Kollekciók