Ajax-loader

Alföldy Jenő könyvei a rukkolán


Alföldy Jenő - Irodalom ​6.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alföldy Jenő - Simon Anna - Irodalom ​7
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alföldy Jenő - Irodalom ​a tizennégy éves diákoknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alföldy Jenő - Irodalom ​olvasókönyv 5
"A ​fekete-fehér kivitel helyett teljes terjedelmében színes tankönyveket kínálunk az iskolai munkához. Az illusztrációk száma megkétszereződött, hogy a vizuális kommunikáció térhódításához szokott tanulók otthonosan érezhessék magukat a tankönyvekben. A képek, rajzok az illusztráláson túl a tananyag feldolgozását is erőteljesebben segítik: sok esetben kérdés, feladat kapcsolódik hozzájuk, másutt maga a rajz (folyamatábraként, gondolattérképként) segít az ismeretek megértésében. A gazdag feladatanyag új típusú kérdéskultúrát is meghonosít a tankönyvsorozatban: több a gondolkodtató, képességfejlesztő, problémamegoldó, kompetenciaközpontú feladat. Feldolgozási szempontokkal, feladatsorokkal felvértezett új fejezetek kerültek be, mai házi olvasmányokat ajánlva tanár és diák figyelmébe. A középiskolai felvételikre közvetlen módon is felkészítő, azok módszertanát alkalmazó modulokat építettünk be az anyagba."

Alföldy Jenő - Simon Anna - Irodalom ​7.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alföldy Jenő - Valaczka András - Irodalom ​7.
Új ​tankönyvsorozatunk egy olyan különleges, a tantervi előírásoknak megfelelő átdolgozás, amely ötvözi az Alföldy-sorozat és az Irodalmi ikerkönyvek erényeit. A 7. évfolyam számára készült tankönyvben a diákok megismerhetik a romantika, a reformkor, a 19. század irodalmának vezéregyéniségeit, többek között mélyíthetik a regény és a novella műfajával, valamint a költészettel kapcsolatos ismereteiket. A könyvben található kérdések, feladatok, megvitatásra javasolt témák fejlesztik az elemző, problémamegoldó képességüket. A szerzőknek fontos célkitűzésük az olvasás presztízsének visszaállítása, az irodalom és az élet kapcsolatának gyermekközpontú szemlélete. Ennek megvalósítását segítik a fiúk és a lányok számára szóló olvasmányajánlók, amelyeknek köszönhetően a diákok a mindennapi életre rímelő olvasmányokat, irodalmi gondolattársításokat ismerhetik meg.

Alföldy Jenő - Irodalom ​8.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alföldy Jenő - Kálnoky ​László
Kálnoky ​László ahhoz a költő-korosztályhoz tartozik, amelyet Babits Mihály a Nyugat "harmadik nemzedéké"-nek nevezett. Munkássga különböző okokból később bontakozott ki, mint e generáció többi jelentős lírikusáé. 1939-ben kiadott első verseskötete, "Az árnyak kertje" már előlegezi a későbbi nagy költemények írójának fő erősségeit - a kivételes formaérzéket, a képzelet gazdagságát, a szatirikus látásmódot, azt a képességét, hogy a költői kifejezés izzására tudja átváltani a szenvedést - , de a hatvanas, hetvenes évek fordulóján aratott költői sikerekig a közönség inkább a világirodalom egyik legavatottabb tolmácsaként, mintsem eredeti versek szerzőjeként ismerte Kálnoky Lászlót. 1970-es kötete, a "Lángok árnyékában" óta kritikusai egyetértenek abban, hogy a mai magyar líra egyik kiválósága. E tanulmánykötet elsősorban azzal a szándékkal íródott, hogy az eredeti versek szerzőjének nyerjen meg minél több hívet, értő olvasót.

Alföldy Jenő - Két költő
"Míg magyarul olvasnak utódaink, a legnagyobbak közt tartják majd számon őket, Weörest mint a szférák, a végtelen kozmosz énekesét, Kálnokyt pedig mint a sorsába, egzisztenciális létébe vetett ember tragikus látomásainak dalnokát. Csak azért nem mondom az elfogulatlanságra törekvő Kálnokyval, hogy közülük Weöres a nagyobb formátumú, egyetemesebb poéta, mert tudom, ezt Weöres elhárítaná: ars poeticáinak egyikében áthúzta a NAGYSÁG szót, s mindig becsülte, szerette Kálnokyt. Én egyforma szeretettel gondolok mindkettejükre, s ennek az érzésnek ellenállhatatlan befolyása alatt, de a szakszerűség igényével tanulmányoztam és tanulmányozom műveiket."

Alföldy Jenő - Irodalom ​olvasókönyv 6
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alföldy Jenő - Irodalmi fogalomtár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alföldy Jenő - Élménybeszámoló
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alföldy Jenő - A ​leírástól a látomásig
Alföldy ​Jenő (Budapest, 1939) Kecskeméten élő, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett József Attila- és Arany János-díjas; „Érdemes Tankönyvíró” elismerést kapott irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. „ Fiatalságom óta elköteleztem magam a kritika- és az irodalomtörténet-írás mellett, és megcéloztam az esszé műfaját, amely az ismeretek és a következtetések, a megértés meg a filológiai műelemzés ráadásaként képes az élmény közvetítésére is, s tág teret ad az intuíciónak. Nem szétválasztani, hanem egymás támaszává szeretném tenni e két megközelítési módot. E könyvben kizárólag költői műveket igyekeztem átvilágítani, s megismerni a költői alkotás megannyi törvényszerűségét, az ihlet természetét, legyen bár szó nagy- vagy kismesterekről; kultúránk biztos pillérei ők, a giccsirodalom és a dilettantizmus feledtetői, az értelmes szív emberei, a jövő emberének és ízlésének formálói. Az alkotóknak és a versolvasók táborának köszönhetem annak tudatát, hogy munkámnak értelme van.” Alföldy Jenő

Alföldy Jenő - Irodalom ​a tizenkét éves diákoknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alföldy Jenő - Arany ​öntudat
A ​tanulmánykötet József Attila születésének 100. évfordulójának tiszteletére jelent meg.

Alföldy Jenő - "Egy ​szenvedély margójára"
E ​könyv több mint félszáz irodalmi mû elemzését tartalmazza. Címét Pilinszky János versébõl kölcsönözte a szerzõ, egyrészt így is jelezve a költõ iránti vonzalmát, másrészt arra utalva, hogy e mûértelmezéseket valamilyen szenvedély fûti, amelyet az ember iránti kíváncsiságnak is nevezhetünk. Az irodalmi mûvek a világba vetett ember eszméletérõl, szerelmeirõl s a halálba bele nem nyugvó természetérõl adnak hírt – mindenekfölött ez izgatja a tanulmányírót. A borítón látható, költõ által festett Szent György-ikon – Nagy László mûve – a magyar költészet egyik nemes hagyományára, a közösségért hozott áldozatra utal, de arra is, hogy a könyv írója kitekint a társmûvészetekre, s a bemutatott versek közül egyiknek-másiknak festmény vagy zene a tárgya. Mindez a (fiatalok közt) fõleg tankönyvíróként ismertté vált szerzõnek abból a szándékból is fakad, hogy – minden verskedvelõre gondolva – ismereteket nyújtson az irodalomból érettségizõ, felvételizõ diákoknak és tanáraiknak.

Alföldy Jenő - A ​Hívó Hang
A ​szerző, Alföldy Jenő először 1970-ben, A bálványok neve című válogatott verseskönyv alkalmából írt Tornai Józsefről a kritikát. Azóta a költőnek számos kötetét szemlézte, és az utóbbi bő évtizedben módszeresen ismerkedett az öregkorában is termékeny alkotó költészetével. A költői életmű-kötetekről (Csillaganyám, Csillagapám I-IV.) és egy újabb verseskönyvről (A semmi ellen) írott tanulmányok összefüggő képet adnak Tornai József lírai munkásságáról. Fejezetek szólnak esszéiről, műfordításairól és szépprózáiról is. Nem csupán a költői életmű gazdagsága, sokoldalúsága és a „bartókiság” elvének jegyében megmutatkozó, „ősi-modern” szépsége ragadta meg a tanulmányírót, hanem filozofikus tartalma is. Ihletett gondolatisága révén joggal emlegeti Tornai Józsefet mint előremutató 20-21. századi költőnket. Nem állítja szembe egymással a magyar és az egyetemes műveltségtörténetet, a folklórt és a műköltészetet: ahogy Illyés Gyula mondaná, hű magyarként s jó európaiként e kettő kölcsönösségének elvét vallja és követi. Tornai szerteágazó műveltsége nem pusztán az érdeklődő ember passzív tudását hozta meg az alkotó számára: költői és esszéírói világképének cselekvő részévé avatódott. Véleményét szenvedélyesen kifejezi az újra és újra felbukkanó és veszélyesen elharapódzó téveszmékről, az egyoldalú technicizmusról s a médiára és szubkultúrára támaszkodó manipulációról. Költőként, írástudóként mindent megmozgat azért, hogy az ember: ember maradjon, a szerelem: szerelem, a család: család, a nemzet: az érte cselekvők kulturális nemzete – az emberiség méltó része legyen. A szerző ezeknek az értékeknek tudatában írja Tornairól elemzéseit, s adja közre művét, mint első „könyvnyi merítést” a költő fogadtatástörténetében.

Alföldy Jenő - Simon Anna - Irodalom ​a tizenhárom éves diákoknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alföldy Jenő - Versek ​és elemzések a tizenhárom-tizennégy éves diákoknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók