Ajax-loader

Pálinkás György könyvei a rukkolán


Pálinkás György - Aer
Pálinkás ​György három korábban megjelent prózája: két regény és egy elbeszélés (A városban esik az eső, Felhők könyve, Aer) most egy kötetben újra olvasható, Thomka Beáta személyes hangú utószavával. A vizuális térélmény rekonstrukció, borító, tipográfia a szintén pécsi születésű Czakó Zsolt művészeti munkája.

Pálinkás György - Felhők ​könyve
Pálinkás ​György regényköltõ kísérletei közül a harmadik kötet - a Felhõk könyve - 1996-ban jelent meg a Jelenkor Kiadó gondozásában. Az elõzõ két kötet (Hermina, A városban esik az esõ) összes poétikai alkotóelemét felhasználva, újra mozgásba hozva építi fel a magyar irodalomkritika által nehezen hozzáférhetõ metaforikus, szinesztéziás beszédmodorú, laza szerkezetû prózafüzérét. A szöveg a tudat imaginárius rétegeibõl emlékfoszlányokat elõhívó, vizualitást igénylõ, jellemzõen asszociatív szerkesztettségû konstrukció. Az erõsen lírizált versszerû beszéd itt sem mérséklõdik. A történés, a cselekmény ezúttal sem számottevõ, inkább az atmoszféra, a szituativitás megteremtése és az egyes epizódszerû részek egymáshoz kapcsolása érzékelteti a tér és az idõbeli elmozdulást. "Ha szigorúan keresném, mi is történik e tizennégy történetben, akár azt is válaszolhatnám, alig valami, s mégis mozgásban, történésben vagyunk, az analógiás gondolkodás, a hasonlítás ugyanis sorjázza az érzékelés és önérzékelés tényeit." "A könyv a felhõkrõl szól." Különféle felhõ-típusokkal ismertet meg bennünket. Alacsonyan ülõ zivatarfelhõk, tornyosodó magas szintû felhõk, borzasak, áttetszõk vagy boltívesek, sapkával vagy gallérral, egymásba gabalyodva vagy rétegesen megoszolva. Láthatjuk a formák átalakulását, fejlõdését, hiszen ezek a légkörben lejátszódó eseményekrõl adnak hírt. "A felhõ a könyv nyelvi szövésének kiemelt motívuma." A felhõ talán a legjobb metaforája annak a pálinkási stilisztikai jellegzetességnek, melyet Thomka Beáta a szöveg halmazállapot állagával találóan jellemzett, és amely a késõbbiekben elemzésünk számára is nagy fontosságú jelölõként fog szolgálni. "A könyv a nõi hangról szól." Különféle nõi hang-típusokkal ismertet meg. (Egy nõi hang különféle hangulataival, vagy több nõi hang megszólalásaival.) Megszólal a gyereklány, a szerelmes nõ, az érett asszony, a nappal üzekedõ, arcát fürdetõ, az árnyékot vetõ, a mezítelen, a borús kedvû. Láthatjuk belsõ rezdülését a külvilággal és saját belsõ érzületeivel szemben, mely egzisztenciájáról ad hírt. A könyv titkosított alcíme vagy inkább az írás jellegének megjelölésére szolgáló monológ nõi hangra (a könyvborító hátsó fülén) kifejezés mindjárt elõfeltevésekre kondicionálja a "még-nem-olvasót", mikor kezébe veszi ezt a felhõnévvel címkézett, tizennégy fejezetet tartalmazó mûvet.

Pécsi Györgyi - Pálinkás György - Török ​Ferenc
"Vallomások" ​-- ezt a címet adtuk könyvsorozatunknak, amelynek keretében a jelen magyar építészet meghatározó irányzatait és törekvéseit kívánjuk bemutatni. Az e tárgyú hazai kiadványoktól eltérően, interjúk formájában próbáljuk feltárni építészetünk elméleti és gyakorlati dilemmáit az alapvetésektől az alkalmazásig. Sorozatunkat korántsem csak a szakmai köröknek szánjuk, hanem éppen a személyes megnyilatkozási forma révén, bízvást hiszünk abban, hogy az építész és "közönsége" közötti kapcsolat bensőségesebbé válhat. Sorozatunk első darabját veheti kezébe a Tisztelt Olvasó, amelyben _Török Ferenc_ -- ahogy pályatársai nevezik -- "a templomépítő" vall a családról, a hitről, a tanári pályáról, tanítványairól, "az elvetett mag csodájáról", életművéről, amelyben kitüntetett helyet foglalnak el templomai. A beszélgetést Török Ferenccel készítették: Pécsi Györgyi és Pálinkás György. A _"Vallomások -- Architektúra"_ sorozat 1996-ban megjelenő további kötetei: Bán Ferenc Dévényi Sándor Jurcsik Károly

Kollekciók