Ajax-loader

Barabás Tibor könyvei a rukkolán


Barabás Tibor - Egy ​nép nevelői
Apáczai ​Cseri János Misztótfalusi Kis Miklós Hajnóczy József Báró Wesselényi Miklós Kölcsey Ferenc Bajza József Petőfi Sándor Madách Imre Péterfy Jenő József Attila

Covers_90425
elérhető
1

Barabás Tibor - Beethoven
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barabás Tibor - Máglyák ​Firenzében
Girolamo ​Savanarola - a Máglyák Firenzében hőse - 1452-ben született Ferrarában. Dominikánus szerzetesként Bolognában majd Firenzében működött mint hitszónok. Kérlelhetetlen keménységgel lépett fel a gazdagok romlottsága és fényűzése ellen, prédikációiban hevesen támadta az uralkodó osztály és a főpapság - köztük Borgia Sándor pápa - erkölcstelen életmódját. Nagy szerepe volt a Mediciek elűzésében és a köztársaság visszaállításában. A firenzei tanácson keresztül számos intézkedést hajtott végre, többek között megszüntette az uzsorások működését, rendszabályokat hozott a nagy földbirtokosok adójának emelésére. A főpapok életmódját ostorozó beszédei miatt VI. Sándor pápa 1497-ben egyházi átokkal sújtotta. Egyéni tragédiájának bekövetkezését azonban nemcsak ez okozta, hanem az a tény, hogy vakbuzgóságában aszketizmusát hatalmi pozíciójából mind az Egyházra, mind a világi életre rá akarta kényszeríteni, és így nem tudta megnyerni a néptömegek tartós támogatását. Az ellene fellépő erők 1498-ban a pápa és a Mediciek támogatásával egy utcai összecsapás során elfogták, eretneknek nyilvánították, máglyahalálra ítélték és kivégezték. Barabás Tibor értő módon, érzékletesen hozza a mai olvasó elé a XV. századot, ezt az eseményekben annyira gazdag kort, és reális képet alkot Savonaroláról, erről a különös, a reneszánsz eszményektől magát konokul és keményen elhatároló szerzetesről, a mi Mátyás királyunk kortársáról. Az író színesen, regényesen, de a történelem tényeihez ragaszkodva tárja fel a közép- és az újkor mezsgyéjén álló olasz városok világát.

Barabás Tibor - Egy ​címíró emlékiratai
A ​történet egy munka nélkül tengődő értelmiségi küzdelmeiről szól. a harmincas évek egyre jobban fasizálódó magyar társadalmában. Az egyetemi tanulmányoktól elzárt fiatalembernek végig kell járnia a munkanélküliek iskoláját: a kutyasétáltatást: az ügynökösködést, újévi üdvözlőlapok árusítását címírást, stb. Az egyes "foglalkozások" számtalan élményt teremtenek. számtalan emberi tragédiába nyújtanak bepillantást. és az elbeszélő hőst egyre jobban szembeállítják a társadalmi renddel, mely saját és embertársai nyomorúságának végső okozója, A regény második fele Zürichben játszódik, ahol a főszereplő közvetetten kapcsolatba kerül a munkásosztály szervezeteivel. és tudatos. aktív harcot kezd a tőkés rend és a fasizmus ellen. Mostoha sorsát itthon és Zürichben is - néha megkönnyítik a szerelem apró, de boldogító élményei. A regénynek ezek az epizódjai kedves, vigasztaló kitérések az élet ritka örömeit jelentik, de nem tudják elfeledtetni sem a hőssel, sem az olvasóval az elmúlt kor kegyetlen viszonyait.

Barabás Tibor - Új ​krónika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barabás Tibor - Napóleon ​foglya
Az ​író vallomása: „Munkám a napóleoni idők magyar nemzedékének emlékét idézi. Kisfaludy Sándor életútját követem, de könyvem tárgya, világa szélesebb ennél. Több mint harminc éve foglalkoztat a francia forradalom és Napóleon kora. Drámában, filmben, portréban már ábrázolni iparkodtam a magyar jakobinusok összeesküvését, és nem tudtam megszabadulni attól az érzésemtől, hogy a napóleoni idők magyar alakjai is nagyobb drámát éltek át az eddig ismertnél. Napóleon az egész világirodalmat foglalkoztatta: Stendhal remekműveitől a Háború és béké-ig. Mi csak Háry János mesevilágából ismerkedjünk meg ezekkel a sorsfordító évekkel? Minden történelmi munka időszerűségéből meríti nemcsak értelmét, hanem a hitelét is. Csak akkor érdemes egy korba lemerülni, ha nagy kérdések lappanganak a mélyén. És ilyen problémákkal terhes idő volt hazánké is L Ferenc uralkodásának évtizedeiben. Milyen volt a magyarság szerepe a nagy francia forradalom és a Napóleon elleni koalícióban? Milyen volt a magyarság ellenállása akkor, amikor Eugéne Beauharnais hadserege átlépte a magyar határt? Miért hívta megkésve a császár a magyar nemesi hadsereget a Dunántúl csatatereire? Miként zajlott le a győri csata, és hogy esett el Győr? Mi történt Győrben Napóleon odaérkeztekor? Mit látott Kisfaludy Sándor, a nádor hadsegéd-őrnagya, a történelmi konfliktusokból? Ezek a kérdések csak részei a legnagyobbnak: milyen sors vár arra a nemzedékre, amely a reakció oldalán hozza meg áldozatait? Könyvem regényes, de nem önkényes portré. Korrajza is történelmi igényű. Meggyőződésem, hogy ma a szépíró is csak a történetírás hitelével törekedhet művészi hatásra."

Barabás Tibor - Házunk ​büszkesége
Az ​első lecke Levél Rockefellernek. A titok. Pesti legenda. Szerelmem, Eszti. Éva. Bankett. "Ó, nyájas olvasó!" Kávéházi krónika. Mi történt a cseh bajnokkal? Kisszakasz. "Házunk büszkesége." Tatabányai fiúk. Irodalmi tisztelő. Dicsőség. Idézés. Sok a kuruc. Motívumkeresés. A vezérigazgatói szobában. A hamburgi selejtező. Szülők vizsgája. Vidám könyvnapok

Covers_127399
elérhető
0

Barabás Tibor - Uriel
Uriel ​da Costa történetének alig van feldolgozása a világirodalomban, sorsát, tragédiáját nálunk nem ismerik. Pedig élete minden írói fantáziát megszégyenítően izgalmas és gazdag fordulatokban. A Spanyolországból kiűzött, Oportóban letelepedett marranosz család - származását titkolva - hívő keresztényként, jezsuita főiskolán nevelteti legtehetségesebb fiát, Gábrielt. A tomboló inkvizíció eléri Portugáliát is, és Gábriel az erőszak és a gyűlölet gyilkos sziorítását látva, az üldözöttek pártjára áll, még mielőtt származása titkára rádöbbenne. A család hamarosan Hollandiába menekül, s kezdetét veszi a közben ősei hitére visszatérő, zsidó hitében az Uriel nevet felvevő főhős küzdelmeinek, megaláztatásainak sorozata. Uriel számára a választott vallás sem biztosítja az óhajtott értelmes harmóniát. Rá kell eszmélnie, hogy a farizeusok, a szövegmagyarázók dogmákká merevítik a mózesi tanítás erkölcsi elveit, s makacs és értelmetlen hagyományőrzéssel nehezítik meg, vagy teszik lehetetlenné a vallás humanizálódását. De Uriel nem csak az írásmagyarázókkal kerül ellentétbe, hanem családja tagjaival is, akik anyagi biztonságukat és lelki kényelmüket féltve, egyre jobban eltávolodnak tőle, feljelentik és megtagadják, s maguk is szorgalmazói lesznek megaláztatásainak. A megtört, börtönviselt, az egyházból kiátkozott, majd vezeklésre és írásai visszavonására kényszerített Urielre unokaöccse lő rá a templom kapujában. A kívül-belül megsebzett ember ezután megírja végrendeletét-vádiratát, és öngyilkos lesz. Barabás Tibor kitűnő regénye hitelesen idézi fel Uriel da Costa sorsát: a lelkiismeret parancsára hallgató, az életöröm helyett a tragikus küldetést vállaló ember megrendítő drámáját.

Barabás Tibor - Örök ​dallamok
_Barabás ​Tibor_, több szépirodalmi, zenei könyv Kossuth-díjas szerzője, ezt a művét a zeneszerető ifjúságnak ajánlja. Az öt novella tömör foglalatát adja öt nagy zeneszerző életének és művészetének. E kis írásokból élethűen rajzolódik elénk Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin és Liszt alakja. Megismerhetjük egyéniségüket, munkásságukat s ugyanakkor hű korképet kapunk a zene történetének nagy korszakáról, a 18. és 19. századról, mely egyben a polgári felvilágosodás, a nagy forradalmak kora is.

Barabás Tibor - Kereszt ​a hegytetőn
A ​Kereszt a hegytetőn elbeszéléseiben az író mindenekelőtt a legszemélyesebb emlékeit idézi fel - a gyötrelmesen nehéz gyermekkori évek útnak indító és elkötelezettségre késztető alapélményeitől az utóbbi esztendők legérdekesebb, legtöbb fényt és színt villantó történetéiig. Ez az élményanyag, melyet az író fordulatokban, eseményekben gazdag életútján szerzett, izgalmasan sokrétű. Barabás Tibornak sok emléke van a megalázottságról, a szegénység szívszorító helyzeteiről, a barbárságba hanyatló harmincas-negyvenes évekről, a kényszermunka és az erőltetett menet embert próbáló szenvedéseiről, de sok emléke van a szerelemről és a szeretetről is, mely a legsötétebb órákban is fényt lopott az életbe. A későbbi írások a felszabadulás és a felszabadulást követő korszak eseményeit és hangulatát idézik, az életformaváltás friss és nagyszerű izgalmait hitelesen érzékeltetve. A kötetben olvashatók irodalmi emlékezések is, melyeknek nem kevésbé jelentős szereplői vannak, mint Nagy Lajos, Szép Ernő és Tersánszky Józsi Jenő. A kötet elbeszélései egy teljes életutat mutatnak be - buktatókkal és eredményekkel, megindító lélektani adatokkal és emberien tiszta tanulságokkal.

Barabás Tibor - Rákóczi ​hadnagya
A ​most újabb kiadásban megjelenő regény lényegében ugyanazt a hiteles magvú történelmi históriát dolgozza fel a maga eszközeivel, amelyet a népszerű filmen is láthatott a közönség. A történet fiatal jobbágy hőse Bottyán katonája - strázsamester - majd tisztjeként bravúros portyázásokat hajt végre: megmenti szülőfaluját a rátörő labancoktól, elfogja Starhemberg osztrák főparancsnokot a labanc hadipénztárral egyetemben, s végül hosszú harc és hányattatás után elnyeri mátkája kezét is, maga Bottyán generális megy el megkérni a leányt.

Barabás Tibor - Három ​portré
Barabás ​Tibor kötete a muzsika három titánjának rövid életregényét tartalmazza. A Mozart párizsi utazása a nagy muzsikus ragyogó pályafutásának egyik egyik fontos epizódjáról: világhírnevének megalapozásáról, életének első nagy szerelméről, és a főúri szolgálattal való szakításáról számol be. A több kiadást megért Beethoven regény a történelmi hűség és hitelesség jegyében tárja fel a nagy művész küzdelmekben, vívódásokban és alkotásokban páratlanul gazdag sorsának történetét. Chopin regényében bemutatja az író a nagy művész gyermekkorát, családjának tagjait, akikhez Chopin élete végéig a legbensőségesebb érzésekkel ragaszkodott. Felejthetetlen marad az olvasó számára az emigrációban élő Chopin sorsa. Amilyen forró szeretettel csüggött a gyermekkor, az otthon emlékein, ugyanolyan olthatatlan vágy, hűség élt benne hazája, népe iránt. A rendkívül népszerű három zenei portré nemcsak a zenebarátok, hanem a maradandó szépség iránt lelkesedni tudók számára is felejthetetlen olvasmány.

Covers_46210
elérhető
0

Barabás Tibor - Chopin
Barabás ​Tibor több kiadást megért, sikeres Beethoven- és Mozart-könyvei után most a nagy lengyel mesterről, Chopinről írt művészi portrét, amelyben nagy gonddal, igényes írói eszközökkel állítja elénk Chopin alakját és küzdelmes korát. Bemutatja a nagy művész gyermekkorát, családjának tagjait, akikhez Chopin élete végéig a legbensőségesebb érzésekkel ragaszkodott. Felejthetetlen marad az olvasó számára az emigrációban élő Chopin sorsa. Amilyen forró szeretettel csüggött a gyermekkor, az otthon emlékein, ugyanolyan olthatatlan vágy, hűség élt benne hazája, népe iránt. Minden idegszála, minden érzelme elszakíthatatlanul Lengyelországhoz kötötte. Megismerjük boldogtalan szerelmeit s azt a nagy, belső magányosságot, amelyet a forradalmi kor izgalmas eseményei, a zajos, színes társasági élet, a művészetek halhatatlanjainak barátsága sem tudott soha feloldani. A zongora nagy költőjének lelke csak műveiben szárnyalt, szíve csak a zenében nyílt meg. Barabás Tibor cselekményekben és eszmékben gazdag Chopin-portréja a zeneszerető ifjúság örömmel fogadott olvasmánya lesz.

Barabás Tibor - Magyar ​szerelmes dekameron
"A ​költészet utolérhetetlen az érzés hőfokában, a próza az érzések hullámtorlódásának ábrázolásában..."- írja Barabás Tibor e kötet bevezető soraiban. És valóban: az egyszerű emberek egyszerű, szép szerelmétől a dekadens, önmarcangoló érzésekig s a minden érzelmi tartalmat nélkülöző érzéki fellobbanásokig, a társadalmi igazságtalanságok és konvenciók kötelékeiben vergődő szerelmesek tragédiáitól a kedves, mosolyogtató, meseszerű székely történetig mindenfajta érzés kifejezésére jut ezekben az írásokban. Nemcsak olvasmánynak kitűnőek, élményszerű erejük erkölcsi, társadalmi igazságukból származik.

Barabás Tibor - Török ​daráló - Egy címíró emlékiratai
Barabás ​Tibor kötete a Török daráló-t és az Egy címíró emlékiratai-t foglalja magába. A török daráló elbeszélései lírai melegségű regényét adják egy kisfiúnak, aki a legnagyobb emberi nyomorúság és emberi megaláztatások során válik olyan emberré, hogy nemcsak megőrzi az emberiség szép eszményeibe vetett hitét, hanem harcba is indul értük. Az Egy címíró emlékiratai-ban hajdani. munka nélkül tengődő értelmiségi fiatalember küzdelmeit átmelegítik a szerelem vidám és boldogító élményei. Ezek az epizódok kedves, vigasztaló kitérések, az élet szépségét é örömeit jelentik, de nem tudják elfeledtetni sem a hőssel, sem az olvasóval a kor kegyetlen viszonyait.

Barabás Tibor - Mozart ​párizsi utazása / Beethoven
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barabás Tibor - Magyar ​csillagok
Azokról ​a szellemi és erkölcsi kiválóságainkról szól ez a könyv, akik a haladás munkálói voltak országunkban. Akik az elnyomott magyar népért, a társadalmi igazságokért, a szabadságért, a jobblétért küzdöttek. Akiknek eszméit meghatározta ugyan a kor, amelyben éltek, de az őket szorító korlátokat igyekeztek áttörni, néha sikerrel is, mert törhetetlen elszántsággal harcoltak minden elnyomó hatalmasság ellen.

Barabás Tibor - Beethoven ​arcképéhez
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barabás Tibor - Génuai ​randevú
Barabás ​Tibor írásai nyomán megelevenednek Közel-Kelet színpompás, buja szépségű tájai, a természet csodálatos alkotásai mellett az évezredes művészet monumentális emlékműveit .

Barabás Tibor - Végvári ​legenda
Ez ​a regény félig mese, és csak félig valóság. De hát ez így is jól van, hiszen annyi mindent tudunk már a hajdani török világról, hogy jólesik olykor kötetlenül elálmodozni rajta, és azoknak a régi, nehéz időknek emlékét a képzelet játékával deríteni. Így tett Barabás Tibor is: kis regényében egymást kergetik a kalandok és az izgalmas bonyodalmak, miközben kedves hőseinek, Pethő Miskának, a derék csizmadialegénynek és Balajti Piroskának, a legszebb újvári kislánynak operettbe illő szerelmét szövögeti. Jófajta kis szünidei olvasmány Barabás Tibor regénye. Annyit elárulhatunk, hogy a sok üldözésnek, meglepő fordulatnak boldog vége lesz. No de addig! Pethő Miskának hét próbát kell kiállnia...

Barabás Tibor - Török ​daráló
Ez ​a könyv elbeszélés-füzér. Önálló írások sorát adja, de az írások hőse közös: egy kisfiú, aki kora gyermeki éveit az első világháború előtt éli, s szemünk előtt serdül fel. Az első elbeszélés mintegy a családi történetek összefoglalása. Aztán a háború, a forradalmak, az ellenforradalom tükröződnek a gyermekszemben, mindig élmények képében. Alakok, a régi Pest típusai tűnnek fel a kerek, mozgalmas és tűnődő hangulatú történetekben. Ezek az önéletrajzi fogantatású írások vallomást és korrajzot egyszerre adnak.

Barabás Tibor - Martinovics ​élete
Százötven ​évvel ezelőtt vesztek el a hóhérbárd alatt a jakobinus összeesküvés nagy alakjai, Martinovics István és társai. Martinovics István, a lembergi főiskola volt tanára, cs. és kir. udvari tanácsos, szászvári apátúr és udvari kémikus, a magyar történelemnek talán legtragikusabb alakja. Tragikus életét tragikus halál koronázza és emlékezetét pártérdek szította szenvedély igyekezett homályba taszítani. Egyfelől hibátlan jellemű vértanúnak, másfelől önérdekvezette árulónak, a rendőrség besúgójának ábrázolták. Ez a kérdés, amelyet a magyar jakobinusok történetének előterébe helyeznek, ilyen módon törekednek árnyékot vetni az ügyre, az eszmére, melyet Martinovicsék és barátai szolgáltak. Barabás Tibor könyve mélyen bevilágít e nagy szellem és ingatag, beteg lélek rejtélyébe, feleletet keres arra a pszichológiai kettősségre, amely előtt eddig értetlenül álltak, nem tér ki a nehéz feladat elől s a történelmim igazság keresésétől ösztönözve, hű, életteli módon állítja elénk hősét és korát. Ez a könyv nem szépít, nem takar, nem hamisít, nem törekszik illúziók felkeltésére, hű marad az író és a tudós feladatához, az igazság eszméjéhez. Realisztikus ábrázolása mégsem árt a szabadság ügyének. A magyar jakobinusok életéből és halálából a szabadság gondolatának eszméje sarjad. A "Martinovics élete" című mű egy nagy könyvsorozat kezdete csupán. A szabadság hírnökeivel a nemzeti függetlenség, a társadalmi vagy szellemi haladás hőseinek életét ábrázoló arcképsorozatot adunk a magyar olvasó kezébe.

Barabás Tibor - Bulgáriai ​utazás
Pártbeszámoló ​Illyés Gyula, Fodor József és Barabás Tibor 1947-es bulgáriai utazásáról.

Barabás Tibor - Michelangelo ​élete
Barabás ​Tibor a regényben kronológiai hűséggel és a tények iránti alázattal követi a szobrász- és festőóriás útját, a gyermekkori kísérletektől egészen haláláig. S nemcsak életrajzot ír,hanem művészi pályaképet is rajzol, a magánélet változásait, a történelmi-társadalmi eseményeket, a külső erők hatását, a belső viharzásokat, a kivételes művészi teljesítményeket s a tehetség dimenzióit egyidejűleg és izgalmas összefüggésükben bemutatva. Különösen érdekesen érzékelteti és elemzi, hogy Michelangelo hogyan vergődik, és hogyan váltja valóra a maga belső lehetőségeit és kényszerűségek és az egymást váltó hatalmak szorításában. A Michelangelo élete nem önkényes és felszínes regényesítés, hanem az adatszerű pontosság, az írói ábrázolás és az esztétikai igény kivívott szintézise.

Barabás Tibor - Karácsonyi ​történet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barabás Tibor - Éjjeli ​őrjárat
Rembrandtnak, ​a festészet és az emberi művelődés kimagasló alakjának élete a halála óta eltelt három évszázadban mindig vonzotta a művészettörténészek, a történészek, sőt az írók érdeklődését. Viharos, nagy élet volt ez: a holland molnárfiú pályája szívós felemelkedésével, rövid ragyogásával, legendás szerelmeivel, tragikus összeomlásával, ma is megrendítő olvasmány, emellett izgalmas kortörténeti dokumentuma a tizenhetedik század holland társadalmának. Barabás Tibor, a beleérző szépíró, az avatott műértő, a tájékozott történész eszközeivel tárja az olvasók elé egy kivételes nagyság titkait. Figyel és figyelmeztet az élet és a mű közötti kapcsolatokra; felkelti az olvasók becsvágyát a rembrandti életműbe való elmélyedésre. Az Éjjeli őrjárat műfaji szempontból regényes életrajz, amelyet a költőiség mellett a tárgyi megbízhatóság is jellemez.

Barabás Tibor - 500 ​kép Magyarországról
Tizenöt ​éve szabad Magyarország! Minden nemzeti ünnep számvetés a történelemmel és önmagunkkal. Sok-sok kérdés tolul fel bennünk és kéri. követeli a választ. Aki a történelmi sorsfordulót mérlegre akarja tenni annak legelőször a múltra kell vetnie pillantását. A múltra, amely az elnyomó osztályok minden erejével és érdekével kötötte gúzsba a népet és eltorlaszolta előle a társadalmi felemelkedést, az emberi életet. A nagybirtok árnyékában pengős napszámbéren tengődött a kapás. a paraszt. s egy talpalatnyi földtől várta a kiutat országos nyomorából, Milyen megrendítő képeket hagyott miránk erről a pusztító. népbetegségeket, nyílt választásokat! csendőrszuronyokat idéző világról az országjáró Móricz Zsigmond és milyen friss, tavaszi szellőket kergető reményteljes leheletét 1919 első szocialista forradalmának. S milyen vádemelő és korszakot idéző József Attila Külvárosi éje a munkásság nyomoráról, a munkanélküliek éhségéről, a kopár kültelki világról, amelynek szemétdombjain kerestek a nyomorgók mindennapi szerencséjüket. A költészet. az irodalom híven. az elnyomottak szent gyűlöletével és forradalmi reményeivel örökítette meg Horthy Miklós. Bethlen István. Gömbös Gyula és Szálasi Ferenc világát amelyet karhatalommal és fasiszta mákonnyal védelmeztek. A nyomorúságnak, a nemzeti es népérdekek elárulásának, a fasizmus gyászos kataklizmájának egész poklát zárta le 1945, április 4-e! Az ezeréves magyar történelemnek nem volt meg nagyobb fordulata. mert megnyitotta előttünk a társadalom szocialista megújításának boldogító útját... S most, amikor ötszáz képben akarjuk megörökíteni Magyarországot, olyan könyvet igyekszünk az olvasó kezébe adni, amely ezerév emlékét és harcait idézi e tizenöt szabad év elévülhetetlen dicsőségére. Igaz hála és a szovjet hősök iránti szeretet jelképe a kötet első képe: a Gellérthegyről ránktekintő Szabadságszobor.

Barabás Tibor - Mozart ​párizsi utazása
A ​Mozart párizsi utazása a nagy muzsikus ragyogó pályafutásának egyik fontos epizódjáról: világhírnevének megalapozásáról, életének első nagy szerelméről, és főúri szolgálatának végéről számol be.

Barabás Tibor - A ​könyv hatalma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barabás Tibor - Okmányok ​és adatok a második világháború előzményeiről
Ezt ​a különlegesen fontos dokumentum-gyűjteményt a Szovjetunió külügyminisztériuma rendezte sajtó alá azoknak az okmányoknak és titkos iratoknak felhasználásával, amelyek a dicsőséges Vörös Hadsereg győzelmes németországi hadjárata során jutottak birtokába. Az anyag rendkívül változatos. Magában foglal feljegyzéseket Hitler tárgyalásairól Halifax-szel, Henderson-nal, Ribbentrop és Göring telefonbeszélgetéséről, leveleket, melyeket Chamberlain, Runciman, Bert (Himmler helyettese) váltottak egymással és megbízottaikkal, magában foglalja a gyászos emlékű müncheni egyezményt; de itt találjuk többek között Churchill beszélgetését Foersterrel, a danzigi fasiszták vezetőjével. Ezek az okmányok és adatok változatlan formában, az eredetiről készült fényképmásolatokkal kerülnek az olvasó elé. A gyűjtemény egyike a legizgalmasabb és legtanulságosabb olvasmányoknak, mert éles fényt vet a hitleri Németországnak a többi imperialista hatalommal folytatott tárgyalásaira és a nyugati imperialisták felelősségére a hitleri aggresszió felidézésében. Ebből a könyvből is megtudjuk, hogyan táplálták az imperialista hatalmak a fasiszta hadigépezetet a közép- és kelet-európai - szabad prédának tekintett - kisebb államok, de elsősorban a Szovjetunió ellen. Ez a történelmi tanulság biztosítja e dokumentum-gyűjtemény aktualitását most, amikor az imperialisták részben más szereplőkkel és a Szovjetunióhoz képest meggyöngült erőkkel régebbi terveiket élesztgetik és ismét a szabadságszerető, békés népek ellen uszítanak.

Barabás Tibor - Szerelmem, ​Eszti
Barabás ​Tibor (Pécel, 1911. Budapest, 1984.) Kossuth-és József Attila-díjas író. Regényeket, novellákat, tanulmányokat, drámákat, filmforgatókönyveket, tv-játékokat írt. Írásaiban szívesen fordult a történelmi témákhoz. A Szerelmem Eszti önéletrazi regény.

Kollekciók