Ajax-loader

II. János Pál pápa könyvei a rukkolán


II. János Pál pápa - II. ​János Pál pápa első enciklikája és levelei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

II. János Pál pápa - Kiengesztelődés ​és bűnbánat a mai egyház küldetésében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

II. János Pál pápa - Körlevél ​megemlékezésül Szent Cirill és Metód evangelizációs munkájának 1100. évfordulója alkalmából
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

II. János Pál pápa - II. ​János Pál pápa levele az idősekhez
_"Éveinknek ​száma legföljebb hetven,_ _s ha erősek vagyunk, eljutunk nyolcvanig._ _Ebből is a legtöbb betegség, hiú fáradozás;_ _gyorsan elszállnak, hamar végük szakad."_ _(Zsolt 90,10)_ Hetven év nagyon hosszú idő volt abban a korban, amikor a Zsoltáros ezeket a szavakat írta, és csak kevesen voltak, akik ennél tovább éltek. Ma, az orvostudomány haladásának, valamint a szociális és gazdasági körülmények javulásának köszönhetően, a világ sok térségében az életkor jelentősen megnövekedett. Továbbra is igaz marad azonban, hogy az évek gyorsan múlnak: az élet ajándéka, annak ellenére, hogy fáradozás és fájdalom kíséri, túlságosan szép és értékes ahhoz, hogy belefáradjunk. Közben én is megöregedtem. Ezért érzem a vágyat, hogy elbeszélgessek veletek, öregek. Elsősorban hálából teszem ezt, amivel Isten adományaiért és a lehetőségekért tartozom, amelyekkel mindmáig gazdagon megajándékozott. Emlékezetemben végigjárom életem egyes szakaszait, melyek összefonódnak századunk nagy részének történelmével. Számtalan arc tűnik föl előttem, közülük néhányan különösen kedvesek számomra: emlékek hétköznapi és rendkívüli eseményekről, örömteli pillanatokról és szenvedéssel teli helyzetekről. Látom azonban, hogy az Atyaisten mindegyik fölé kiterjeszti gondviselő és irgalmas kezét, amely "a lehető legjobban viseli gondját mindannak, amit létbe hívott", és "bármit is kérünk akarata szerint, meghallgat minket". II. János Pál pápa

II. János Pál pápa - Vita ​consecrata
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

II. János Pál pápa - Evangelium ​Vitae - II. János Pál Az élet evangéliuma kezdetű enciklikája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

II. János Pál pápa - Dies ​Domini
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

II. János Pál pápa - Ecclesia ​de Eucharistia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

II. János Pál pápa - Centesimus ​annus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

II. János Pál pápa - Tertio ​Millenio Adveniente
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

II. János Pál pápa - Orientale ​Lumen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

II. János Pál pápa - Incarnationis ​mysterium
A ​kötet 3 dokumentumot tartalmaz: a Szentévet meghirdető pápai bullát, a Szentatya levelét Róma népéhez _A munka evangéliumáról_ és a Szentatya üzenetét _ Az ifjúság 14. világnapjára_.

II. János Pál pápa - Dominum ​et vivificantem
Az ​Eucharisztia ünneplését gyakran Szent Pál szavaival kezdjük: "A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal!" Ez a felszólítás ihlette II. János Pál pápát a három nagy enciklika megírására: Urunk Jézus Krisztus kegyelméről szól a _Redemptor hominis_, az Atyaisten szeretetéről a _Dives in misericordia_ és most a Szentlélekről a _Dominum et Vivifacantem._ A három együttesen mutatja meg a Szentháromság irántunk való irgalmas szeretetét. Ez a Szeretet jelen van köztünk, ez a Szeretet éltet minket, ez a Szeretet a Szentlélek. ___ Róla szól ez az írás. A fordító

II. János Pál pápa - Novo ​millennio ineunte
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

II. János Pál pápa - II. ​János Pál pápa apostoli levele a világ ifjúságához a nemzetközi ifjúsági év alkalmából
Az ​Egyesült Nemzetek Szervezetének döntése szerint 1985 az ifjúság nemzetközi éve. Ennek sokrétű jelentősége van - írja a L'Osservatora Romano - az egész társadalom számára. Különleges jelentőségű az "Egyház számára is, mely az alapvető igazságok és értékek őrzője". II. János Pál pápa ez év virágvasárnapján apostoli levelet intézett a világ ifjúságához, amelyben nem aktuális kérdésekkel foglalkozik, hanem az evangélium fényénél vizsgálja a fiatalok alapvető problémáit és rámutat a megoldás feltételeire. Rómában hívta a világ ifjúságának képviselőit, hogy véle és egymással találkozva tudatosabban és világosabban lássák a reájuk áramló feladatokat. Mert a megoldást nem kívülről kell várni, hanem belülről kell kezdeni. Szinte összhangban az új magyar oktatásügyi törtvénnyel, mely az iskola elsődleges feladatát a nevelésben, az emberformálásban határozta meg.

II. János Pál pápa - Dives ​in misericordia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

II. János Pál pápa - II. ​János Pál levele a családokhoz
A ​Család Éve alkalmából kopogtatok otthonotok ajtaján; nagy szeretettel üdvözöllek titeket és szeretnék találkozni veletek. Ezzel a levéllel kopogtatok, melyre a péteri szolgálatom első napjaiban közzétett Redemptor Hominis enciklikából kaptam indítást. Akkoriban azt írtam, hogy az ember az Egyház útja. Ezzel a kifejezéssel elsősorban arra a sokféle útra akartam utalni, melyek az ember utai, s ugyanakkor hangsúlyozni akartam, hogy az Egyházban milyen mély és eleven a vágy, hogy csatlakozzék az emberhez, aki földi életének útját járja. Az Egyház részese az embernek mindennapi élete reményeinek, szomorúságának, örömeinek és szorongásának, mert mélyen meg van győződve arról, hogy maga Krisztus vezeti ezeken az ösvényeken: Ő bízta rá az embert az Egyházra; s úgy bízta rá, mint küldetésének és misztériumának "útját".

II. János Pál pápa - Christifideles ​laici
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

II. János Pál pápa - Redemptoris ​missio
Az ​Üdvözítő missziója, amelyet az Egyházra bízott, még nagyon messze van beteljesedésétől. Az eljövetele utáni második évezred fordulóján, az egyetemes emberiséget tekintve, ez a küldetés még csak a kezdeténél tart (és) arra kötelez minket, hogy állítsuk minden erőnket a szolgálatába. A Szentlélek az, aki sarkall minket Isten nagy tetteinek hirdetésére: („Mert az,) Ha ugyanis az evangéliumot hirdetem, nincs mivel dicsekednem, hiszen ez kényszerű kötelességem. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot!” (1 Kor 9,16) Az egész Egyház nevében átérzem kötelességemet, hogy vissza kell térnem Szent Pál felszólításához. Pápaságunk kezdetekor elhatároztam: (és) a Föld végső határáig is elutazom, hogy ennek a misszionáriusi kötelezettségnek kifejezést adjak. A Krisztust nem ismerő népekkel való közvetlen kapcsolat meggyőzött e missziós munka szükségességéről. Ez indított ennek az enciklikának a megírására.

II. János Pál pápa - Ecclesia ​in Europa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

II. János Pál pápa - Mane ​nobiscum Domine
II. ​János Pál pápa "Maradj velünk, Urunk" kezdetű apostoli levele a püspököknek, a papságnak és a híveknek az Eukarisztia Évére 2004 októberétől 2005 októberéig.

II. János Pál pápa - Veritatis ​Splendor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

II. János Pál pápa - Aperite ​Portas Redemptori kezdetű apostoli bullája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

II. János Pál pápa - Ut ​unum sint
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

II. János Pál pápa - Catechesi ​tradendae - Általános Hitoktatási Direktórium
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

II. János Pál pápa - Fides ​et Ratio
ELŐSZÓ A ​Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, 1999. szeptember 14-én jelent meg II. János Pál pápa 13. enciklikája, amelynek latin kezdőszavai: „Fides et ratio”, magyarul „Hit és ész”. Korunk gondolkodásmódjában fontos tanítást ad a hit és az ész kapcsolatáról. Fel kell arra figyelni, hogy az enciklika a ratiónak, vagyis az észnek, mint az emberi megismerésnek és gondolkodásnak a képességéról szól, amellyel megismerhetjük az emberre vonatkozó igazságot. Vannak alapvető kérdések, amelyekre választ kell adnunk, amint ezt az enciklika kezdetén olvassuk: „Ki vagyok én? Honnan jövök és hová megyek? Miért van a rossz? Mi vár ránk mostani életünk után?” Ezekre a kérdésekre nem a természettudomány, hanem az emberi gondolkodás segítségével lehet választ adni. Korunkban sokan kételkednek az észnek abban az adottságában, hogy a természettudományokat meghaladó kérdésekre biztos választ tud adni. Az enciklika ezekkel az áramlatokkal szemben kiemeli az ész megismerő képességét és méltóságát. Az emberre vonatkozó igazság megismerését segíti a keresztény hit. A pápa sokszor visszatérő tanítása, hogy az Istenről szóló igazság ismerete feltárja az emberre vonatkozó igazságot. Ezért a hit és az ész nincs ellentétben egymással, nem is független egymástól, hanem kiegészítik egymást. Az enciklika elkészítése hosszú ideig tartott. A kéziratot a pápa tizenkét évvel ezelőtt kezdte el. A hosszú idő nemcsak az alapos, körültekintő munkára, hanem a téma fontosságára is rámutat, amelynek összefoglalását adja a kezdő mondat: „A hit és az ész olyan, mint két szárny, melyekkel az emberi szellem felemelkedik az igazság szemlélésére. Istent megismerve juthatunk el önmagunk teljes igazságához.” Eredményezze a pápai tanítás, hogy Isten igazságának megismerése segítse az ember igazságának mélyebb felismerését, ezzel az emberhez méltó élet szolgálatát. Budapest,1999. február 5. Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

II. János Pál pápa - Redemptoris ​custos
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

II. János Pál pápa - Redemptionis ​Donum
A ​L'Osservatore Romano jelentette 1984. március 30-i számában, hogy Agostino Mayer érsek, a szerzetesi kongregáció prefektusa ismertette II. János Pál Redemptionis donum kezdetű apostoli buzdítását, melyben a Szentatya több mint másfél millió szerzeteshez szól. Kommentárjában elmondta: "ez az apostoli levél nem ad normákat és rendelkezéseket... ez az írás jellegét tekintve lelki olvasmány és elmélkedések sorozata..." A szerzetesekhez szól a Szentatya, de apostoli buzdításának befejező részében ezt írja: "A léleknek világosságát kéri... az Egyház sok keresztény ember számára főként az ifjúság számára... hogy megtalálják.. az utat... és ne féljenek..."