Ajax-loader

XVI. Benedek pápa könyvei a rukkolán


XVI. Benedek pápa - XVI. ​Benedek megnyilatkozásai I-II.
A ​Szent István Társulat második alkalommal adja olvasói kezébe a Szentatya fontosabb megnyilatkozásainak gyűjteményét. Elsőként 2005-ben, Szent II. János Pál pápa huszonhét éves szolgálatának írásait és beszédeit vehettük kézbe három kötetben, ezúttal XVI. Benedek pápa nyolcéves szolgálatának művei és beszédei látnak napvilágot, két kötetben. Természetesen a kiadó és a fordítók nem vállakozhattak az összes dokumentum földolgozására, de törekedtek a legfontosabb anyagok közlésére. Az első kötet a három enciklikát, a három szinódus uráni apostoli buzdítást és két apostoli levelet, valamint a 2006 márciusa és 2013. február 13-a között tartott szerdai katekéziseket tartalmazza. A második kötet három részből áll: Az elsőben a 2005. augusztus 18. és 2010. június 6-a közötti 24 apostoli út közül 13 útján követhetjük nyomon Benedek pápát, és olvashatjuk sok egyetemes igazságot megfogalmazó beszédeit. A második rész a 2006 és 2013 közötti pápai üzeneteket tartalmazza a Béke világnapjára, Nagyböjtre és a Betegek világnapjára. A harmadik rész néhány beszéd a 2009 és 2013. február 27-e közötti időből: így például a szent zenéről - a pápa tiszteletére évente rendezett koncertek után; majd 2010-ben a Papság évét záró homília, s végül 2013-ban a Lemondó nyilatkozat és a búcsúzások hamvazószerdán a római klérustól a hívők sokaságától a Szent Péter téren, az utolsó általános kihallgatáson. (Erdő Péter bíboros, Magyarország prímása, esztergom-budapesti érsek)

XVI. Benedek pápa - Az ​egyházatyák
Az ​apostoli időktől kezdve folyamatosan bontakozott ki a görög és latin kultúrával átjárt Római Birodalomban a keresztény tanítás, melynek jeles képviselői, egyházi írói egész Európa kultúráját és gondolkodását is meghatározzák. Szent Ireneusz, Alexandriai Órigenész, Aranyszájú Szent János, Szent Jeromos és Szent Ágoston a legkiemelkedőbbek azoknak sorában, akik szellemi és lelki felkészültségükkel hozzájárultak az Egyház üzenetének megfogalmazásához, melynek életereje és hatása mind a mai napig érezhető. XVI. Benedek pápa új kötete az első négy keresztény évszázad panorámáját nyújtja mindazoknak, akik ismereteiket szeretnék bővíteni a kereszténység történelmi kezdetéről és útjáról, de azoknak is, akik "lelki" táplálékot várnak egy szellemi gyökereit kereső világban.

XVI. Benedek pápa - Pál, ​a népek apostola
A ​kötet a szentatya írásait gyűjti össze Szent Pállal kapcsolatban, de tartalmazza a páli év meghirdetése napjának két beszédét, valamint a konstantinápolyi pátriárka felszólalását is. Az összeállítást a Török Katolikus Püspöki Konferencia Szent Pál-évre írt levele teszi teljessé, mely arról a helyről való, ahol szervezett missziós célzattal először hirdették Krisztus evangéliumát. A könyvben található gondolatokat, az egyház nagy terjesztőjéről szóló írásokat egyének és közösségek is tanulmányozhatják, és talán kedvet is kapnak ahhoz, hogy személyesen keressék fel azokat a közelebbi vagy távolabbi helyeket, ahol az apostol maga is megfordult.

XVI. Benedek pápa - Bevezetés ​a keresztény hit világába
"Joseph ​Ratzinger professzor - 2005 áprilisa óta XVI. Benedek pápa - a tübingeni egyetemen a kereszténység lényegéről tartott előadásokat az összes fakultás hallgatóinak. Az Apostoli Hitvallást választotta vezérfonalul." Ezeknek a mai kor emberének számára is érthető előadásokból készült ez a könyv.

XVI. Benedek pápa - Deus ​caritas est
XVI. ​Benedek pápa első enciklikájának a témája a keresztény szeretet, amellyel Isten betölt minket, és amit nekünk tovább kell adnunk.„Az Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, Istenben marad és Isten őbenne marad” (1Jn 4,16). Az enciklika két szorosan összefüggő részből áll. Az első rész tisztázza annak a szeretetnek néhány lényeges pontját, melyet Isten titokzatos módon és mindent megelőzően kínál az embernek, s megmutatja a belső kapcsolatot ezen isteni szeretet és az emberi szeretet között. A második rész konkrétabb, a felebaráti szeretet parancsának gyakorlati megvalósításáról szól, amely az Egyház hármas feladatának egyike (a másik kettő: igehirdetés és a szentségek ünneplése).

XVI. Benedek pápa - Az ​Egyház apostoli arca
Az ​apostol szó küldöttet jelent, aki az ősegyházban az igehirdetéssel megbízott személy. Az apostoliság az Egyház lényegi jegye, mivel Isten népe közvetlenül az apostoloktól ered. Jézus a tizenkettőre, vagyis az apostolokra építette egyházát. Az apostoliság ezért az Egyház egyik olyan tulajdonsága, mely biztosítja a kétezer éves közösség folyamatosságát. XVI. Benedek pápa az apostolokról szóló katekéziseiben az Egyházról szóló tanítás azon alapvető elemeit magyarázza, melyben a keresztény hívő önmagát az Egyház tagjának fogja fel. Miután a Szentatya az Egyház alapításáról, a tizenkettő kiválasztásáról, a közösségről és a hagyományról, majd az apostoli utódlásról szólt, felrajzolja azoknak a kiváló személyeknek a portréját, akiket apostolokként ismerünk. Így szerepel természetes módon a pápai tanításban Péter, András, az idősebb Jakab, az ifjabb Jakab, János, Máté, Fülöp, Tamás, Bertalan, Simon és Júdás Tádé, az iskarióti Júdás és Mátyás, akit ez utóbbi helyére választottak.

XVI. Benedek pápa - A ​kölni Ifjúsági Világtalálkozó
Az ​apostoli jogfolytonsság megnyilvánulásaként vehetjük kézbe ezt a kis kötetet, melyben XVI. Benedek pápa első külföldi lelkipásztori útjának beszédei olvashatók. Lelkipásztori látogatása a XX. Ifjúsági Világnaphoz kapcsolódott, melyet II. János Pál pápa 2004 augusztusában a kötet első tételében olvasható Üzenettel hirdetett meg. Benedek pápa magáévá tette a II. János Pál pápa által választott mottó - "Eljöttünk, hogy imádjuk Őt." (Mt2,2) -, és fontosnak tartotta, hogy elődjéhez hasonlóan személyesen találkozzon a fiatalokkal. A különböző csoportoknak elmondott pápai tanítás valamennyiünknek szól.

XVI. Benedek pápa - Porta ​fidei - A Hit kapuja / Javaslatok és lelkipásztori útmutatás a Hit évéhez
XVI. ​Benedek pápa 2011. október 11-én _Porta fidei_ kezdetű apostoli levelével meghirdette a _Hit évét_, mely 2012. október 11-én kezdődik és 2013. november 21-én, Krisztus Király ünnepén ér véget. A Hit évének kezdete egybeesik két olyan eseményre való tiszteletteljes megemlékezéssel, amelyek meghatározták napjaink Egyházának arculatát: ez a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának ötvenedik, és a II. János Pál pápa által az Egyháznak ajándékozott _Katolikus Egyház Katekizmusa_ közzétételének huszadik évfordulója. ____A Hit éve kedvező alkalom lesz arra, hogy minden hívő mélyebben megértse, hogy a keresztény hit alapja egy személlyel való találkozás, aki új horizontot nyit, s ezzel meghatározott irányt ad az életnek. ____Ez az időszak segíteni akar abban, hogy újra megtérjünk az Úr Jézus Krisztushoz, és újra fölfedezzük a hitet, hogy az Egyház minden tagja a feltámadott Úr hiteles és örvendező tanúja legyen a mai világban, s így képes legyen utat mutatni sokaknak, akik keresik a „hit kapuját”. Ez a „kapu” felnyitja az ember szemét az Úr Jézus Krisztusra, aki jelen van közöttünk „minden nap a világ végezetéig”. ____A Hittani Kongregáció XVI. Benedek pápa megbízásából lelkipásztori útmutatót is összeállított a Hit évének gyakorlati megvalósításához. Kiadványunk a Szentatya apostoli levele mellett ezt a dokumentumot is közli.

XVI. Benedek pápa - Spe ​salvi
XVI. ​Benedek második enciklikáját 2007. november 30-án mutatták be a Vatikánban. A „Spe Salvi” („A reményben lettünk megváltva”) kezdetű – Szent Pál Rómaiakhoz írt levelének soraiból kiinduló – enciklikában a keresztény remény jelentőségét hangsúlyozza, mint kiutat a jelenkor hitbeli válságából. Az egyházfő megállapítása szerint az ember valódi, minden csalódásnak ellenálló reménysége csak Isten lehet. Az embernek szüksége van Istenre, különben remény nélkül marad. XVI. Benedek meglátása szerint a hit jelenlegi válsága mindenekelőtt a keresztény remény válsága. Az elveszett paradicsom helyreállítását sokan ma már nem hittől, hanem a műszaki-tudományos haladástól várják. A remény így a haladásba vetett hitté válik, amelynek két alappillére az ész és a szabadság. Ezek önmagukban képesek biztosítani a tökéletes emberi közösség megvalósulását, de – mint arra a pápa rámutatott – ez csak a látszat. „Mindannyian tanúi voltunk, hogy haladás rossz kezekbe kerülve a Gonosz embertelen térhódításához vezetett.”

XVI. Benedek pápa - Sacramentum ​caritatis
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

XVI. Benedek pápa - Caritas ​in veritate
Az ​ember teljes értékű fejlődéséről a szeretetben és az igazságban szóló enciklika a VI. Pál pápa által írt _Populorum progressio_-t veszi alapul, melyen keresztül bemutatja, mennyire volt igaza az elődnek, milyen helyzetben van a jelenleg a társadalom, és milyen problémákra kell megoldást találni egy évvel a 2008-as gazdasági válság után.

XVI. Benedek pápa - Verbum ​Domini
XVI. ​Benedek pápa az _„Isten Szava az egyház életében és küldetésében”_ témában megtartott püspöki szinódus utáni apostoli buzdítása a püspököknek, a klérusnak, az Istennek szentelt személyeknek és a laikus hívőknek. A dokumentum többek között foglalkozik Isten Szavának hirdetésével a fiatalok, az elvándorlók, a szenvedők és a szegények körében. Felhívást intéz a Biblia és a kultúra közötti találkozás megújítására, a Biblia megismertetésére az iskolákban és az egyetemeken.

Kollekciók