Ajax-loader

Mihail Mihajlovics Bahtyin könyvei a rukkolán


Mihail Mihajlovics Bahtyin - A ​szerző és a hős
Mihail ​Bahtyin alapvető fontosságú filozófiai műve az 1920-as évek elején született, de csak 1979-ben, poszthumusz jelenhetett meg. Bahtyin fő témája nem a lét, hanem a lét eseménye. A létet eseményszerűségében, emberre vonatkoztatottságában látja, ezért emberi kapcsolatokban: az ember (a hős) rászorul a külső megerősítésre, a másik ember (a szerző) együtt érző szeretetteljes tekintetésre. Az együttérzés, a szeretet egyébként is esztétikai formáló elv Bahtyinnál, ahogy rá jellemzően szemléletes példájában a gyermek számára is a szeretet teremt rendet a külső világ káoszában.

Mihail Mihajlovics Bahtyin - A ​beszéd és a valóság
A ​világhírű szovjet irodalomtörténész-esztéta, Mihail Mihajlovics Bahtyin neve nem ismeretlen a magyar olvasó előtt. Legutóbb Rabelais-monográfiája aratott jelentős sikert. Kötetünk annyiban tér el, az eddig hozzáférhető írásaitól, hogy nem annyira konkrét esztétikai-irodalmi elemzéseket tartalmaz, hanem főként azokat az írásait gyűjtöttük össze, amelyekben az elemzések filozófiai-társadalomelméleti háttere, Bahtyin sajátos beszédelmélete bontakozik ki. A beszéd és a megnyilatkozás az a két alapkategória, amelyek segítségével kidolgozza sajátos "dialogikus" művészet- és társadalomértelmezését. A kötet érdekességét fokozza, hogy helyet kapott benne több, Bahtyin hagyatékából előkerült s a Szovjetunióban is csak az utóbbi években napvilágot látott munka, továbbá azok a fontos írások is (a freudizmusról, marxizmusról és nyelvfilozófia viszonyáról), melyeknek szerzősége igen sokáig vitatott volt.

Mihail Mihajlovics Bahtyin - François ​Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája
Bahtyin ​Rabelais-könyve, amely oroszul először 1965-ben jelent meg, gyökeresen megváltoztatta az európai irodalomtudományban a groteszkről való gondolkodást. Bahtyin a karneváli groteszket átfogó élet- és világszemléletként értelmezi, s erre támaszkodva adja meg több, előtte csak homályosan megértett kultúrtörténeti jelenség, mint például a "groteszk test", a káromkodások stb. egységes értelmezésének kulcsát.

Mihail Mihajlovics Bahtyin - Dosztojevszkij ​poétikájának problémái
A ​kötet Dosztojevszkij poétikájának kérdéseit elemzi, és Dosztojevszkij munkásságával kizárólag ebből a szemszögből foglalkozik. A művészeti gondolkodás általa megteremtett típusa, amelyet mi feltételesen polifonikusnak nevezünk, a világirodalomban tökéletesen új jelenség. Jóllehet ez a művészi gondolkodástípus Dosztojevszkij regényeiben testesült meg, jelentősége messze túllépi a regényírás határait, és az európai esztétika alapvető elveit ingatja meg. Bahtyin fő célkitűzése abban foglalható össze, hogy irodalomelméleti analízis segítségével föltárja, miben áll Dosztojevszkij munkásságának elvi jelentőségű újszerűsége.

Mihail Mihajlovics Bahtyin - A ​szó az életben és a költészetben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mihail Mihajlovics Bahtyin - A ​szó esztétikája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók