Ajax-loader

Hallama Erzsébet könyvei a rukkolán


Hallama Erzsébet - "Fele ​játék, fele gyötrelem"
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hallama Erzsébet - Odaát ​Arizonában
Hallama ​Erzsébet első kötete, írói bemutatkozása az Odaát Arizonában cím alá foglalt novellagyűjtemény. Szokatlanul sikeres bemutatkozás. Elsőkönyves írónál legalábbis ritka ez a kiérlelt egyéni hang, látás- és írásmód, az írói eszközöknek ez a szinte fölényes birtoklása. Ha világirodalmi rokonait keressük, elsőnek óhatatlanul Kathrine Mansfield jut eszünkbe. Vele rokonítja mindenekelőtt a hősválasztás, az, hogy főleg nőkről (és egy kicsit: nőknek) ír, de az is, hogy szerelmese, ihletett ábrázolója az anyagi világ apró jelenségeinek. Tárgyak, formák, színek, ízek roppant elevenen élnek írásaiban. Finoman, pontosan fest hangulatot, különös érzékkel, szerencsével gyerek- és süldőlány-pillanatképeket - mint például a címadó, bűbájos elbeszélésben is. Rokonszenvesen kíváncsi író, sokféle témával próbálkozik és birkózik meg sikerrel. Gondolkodó ember, akinek terve van önmagával és a világgal, van egyéni nézőpontja, mondanivalója, ítélete. Hangja friss, természetes és természetesen simul a tárgyhoz, ha kell, csalafintán, gyengéden humoros, ha kell, lírai, és ott, ahol drámává sűrűsödik az ábrázolt a helyzet, nemegyszer forró és kemény. Egyszóval: olyan írót avat a kötet, aki sokat ígér - és ígéretét félig már be is váltotta.

Hallama Erzsébet - Mongóliai ​napló
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hallama Erzsébet - A ​bábu
A ​Bábu hősnője kortársunk, akkor találkozunk vele, amikor súlyos műtét utáni narkózisban elindul, hogy "kivégezze" elvált férjét, akit minden baja okozójának érez. De nem ilyen egyszerű a képlet. Annának sosem volt ereje, hogy szembeszegüljön a család, a kor, a körülmények szorításával. Igaz, nem is könnyű ez a küzdelem. Kibontakozik a történetből az ötvenes évek kényszerét képmutatással túlélő család, az októberi események lázas egyetemi napjai, a tantestület, a munkahely kis pokla, egy bátortalan szerelmi kitörés csődje. Halálra ítélje-e hősnőjét, megannyi kudarc után, vagy ami számára még nehezebb, bábuként, sorsa vállalására....?

Hallama Erzsébet - Üvegvár
Harmincöt ​éves korában, "az emberélet útjának felén" Ács Ferenc, tudományos kutató hosszú útra indul. Nem a térbeli távolság nagy, hiszen csak pár órát kell autóznia, hogy eljusson egykori professzora szülőfalujába, hanem az időbeli, az érzelmi. Míg a faluhoz közeledik, gondolatai egyre messzibb kanyarognak. Mi történt azóta, hogy a mester elhagyta az intézetet, és mi történt azelőtt, mielőtt a hírhedten szigorú tanár benne, az átlagdiákban, felfedezte a kutató tehetséget? Egyáltalán hogyan jutott el a külvárosból, a szűkösen élő proletárcsaládból az egyetemig. Mert hiába a társadalmi feltételek, azon aligha segíthet a társadalom, hogy a felfelé törekvőt az öccse strébernek tartja, s nem is egészen alaptalanul. De neki is évekre volt szüksége, amíg belátta, hogy az öccse, ha munkás maradt is, nem maradt el mögötte, nem futott zátonyra: ragaszkodásában a régi életformához, a régi társakhoz éppannyi erő, éppannyi tartás van, mint az ő igyekezetében. Mégis ennyi sikeres erőfeszítés után, ennyi belátás birtokában, miért nem elégedett a sorsával? Mi hajtja, hogy ellátogasson a néhány napja elhunyt professzor sírjához? Mitől veszett el az évek során a kutatás, a munka íze, hová lett belőle a konok kereső szenvedély, amelyet elsőnek mestere ismert fel? Vajon csak az új igazgató az oka a változásnak, a tudományosan terméketlen elegáns nagyúr, számtalan bel- és külföldi bizottság elnöke, aki a kutatóintézetet reprezentációs intézménnyé alakította, s megindította a kontraszelekció pusztító folyamatát? Vagy személyektől függetlenül a légkörben van a hiba, az ellentéteket örökké elsímító udvarias közönyben? Vagy a társtalanság az ok, a régi barátok szétszóródása? Ács maga sem tudja, a fokozódó kedvetlenségtől érzi-e magát mind öregebbnek, vagy évei szaporodtával nő a kedvetlensége. Az írónő nem ítél, hanem ábrázol: egy állapot létrejöttét rekonstruálja, biztos pszichológiai érzékkel és megkapó intelligenciával.

Hallama Erzsébet - A ​vendégelefánt
Abban ​nincs semmi meglepő, hogy egy kissé rosszkedvű, mert éppen unatkozó ikerpár találkozik egy elefánttal, aki szívesen rááll egy kis vendégeskedésre.

Hallama Erzsébet - Békés ​környék
Az ​első követ Dezső hajította el, egyenesen az ablak közepébe. Pontos jeladás volt. A Zöld Mámi rózsás pongyolája fölbukkant az erkélyajtó mögött, de rögtön el is tűnt. Visítása beleveszett az üvegcsörömpölésbe. Záporoztak az erkélyen a kövek. A robajban eltűnt a galambok unalmas brukkolása, a magányos papagáj lármája, a táskarádió hangja. Melánia arcán megfeszült a bőr, a szeme lobogott. Csak ő kiáltott egy éles hajrát. A többiek között egyetlen szó se esett, csak a kezük dolgozott. Amikor kiadták bombaterhüket, hirtelen csend lett. A csendnek súlya volt.

Hallama Erzsébet - Cikcakk
Ádám ​meleg szívű és eleven képzeletű kisóvodás, ezért nem is talál benne semmi furcsát, hogy egy este két kései és szokatlan vándor kopog be ablakán. Cikcakk és Pázsit Mókus barátságos fogadtatására találnak, és ettől fogva hárman elválaszthatatlan barátok lesznek. Azaz hogy is mondjam... hisz épp azért üt ki mindig a galiba, mert elválnak, pontosabban a maflácska kutyus elkóborol. Még az a szerencse, hogy a baráti kör időközben kibővül, és a legválságosabb pillanatban éppen a cserfes Ferrkó Ferenc hozza a mentő ötletet és a mentő... no de ezt majd meglátjátok a könyv végén. Gaál Éva vidám rajzainak bizonyára ti is örülni fogtok.

Hallama Erzsébet - Hisziapiszi ​és a többiek
Jártatok ​már madárhang-kereskedésben? Nem? Hát ezt nem csodálom, mert minálunk, de úgy tudom, az egész világon is csak egyetlenegy madárhang-kereskedés van: a Kapitányé. Bárki bemehet oda egy kis fülemüledalt hallgatni vagy akár csak beszélgetni, a Kapitány mindenkit szívesen lát. Rendszerint ott találhatók a barátai is, Gyöngy, Hisziapiszi, Hajdú sógor meg a többiek. Hogyan lett törzsvendég a boltban Kékapó, Bódog; miként ismerkedtek meg barátaink az erdőszéli házban Hermina-Hannával, azután pedig Ambrussal, az utolsó konflis tulajdonosával; ezt mind megtudhatjátok a könyvből. Sőt azt is, hogy amikor a Kapitány elruccant a déltengeri utazásra, akkor sem került ebek harmincadjára a madárhang-kereskedés. Hogy kié az érdem? Legyünk igazságosak: mindnyájan kivették a részüket a nagy munkából. Lépj csak be bátran a madárhang-kereskedésbe! Az ajtó fölött fecskehangon szól a csengő, odabentről a Kapitány dörmög: isten hozott, iszol velünk egy teát? Lehet, hogy Hisziapiszi azonnal kihív egy malompartira. Valaki biztosan megkérdi, milyen madárhangot szeretnél hallgatni: fülemülét, rigót, esetleg gyurgyalagot? Válassz nyugodtan.

Hallama Erzsébet - Hisziapiszi ​utazásai
A ​világ egyetlen madárhang-kereskedésében szokás szerint együtt ülnek régi ismerőseink, Hisziapiszi és Gyöngy, Hajdú sógor és Bódog, Hermina-Hanna és Ambrus, Kékapó és Bubujka, no és persze maga a Kapitány. Szokás szerint együtt üldögélnek, és szokás szerint - vitatkoznak. Okosabb leszel vajon, ha körbeutazod a világot? Tökéletesítheted útközben a varázslótudományod? Ki tudja... Hisziapiszi és Hajdú sógor mindenesetre úgy döntöttek, egy kis utazás nemigen árthat meg az embernek. S Hisziapiszi nem lenne Hisziapiszi, ha el nem határozta volna, hogy megkeresi a világ közepét. És nem lenne az, aki - ha végül meg nem találta volna. Hogy megérte-e? Hisziapiszi szerint: feltétlenül. Márpedig Hisziapiszi mindig fején találja a szöget.

Hallama Erzsébet - A ​nyugalom napja
Novellái ​azoknak a rejtett élményeknek, észrevétlen választásoknak a tettenérésre születnek, amelyekben megmutatkozik egy-egy ember sorsa vagy jelleme. És sorsában, jellemében kissé a kor, amelyben él. Akár egy köztiszteletben álló, felelősségteljes hivatással rendelkező asszonyról van szó, aki képtelen enyhíteni a szigorán az élettel és önmagával szemben, s így a magányán sem enyhíthet, akár egy bányamentőről, aki visszahőköl barátai és szerettei ártatlan könnyelműségétől, akár egy béketalálkozóra csöppent fiatal lány ébred rá környezete kényelmes vagy cinikus felszínességére, közös vonásként fűzi össze őket, hogy lelkiismeretességre és becsületességére vannak ítélve. S ha a kötetben ugyancsak szép számmal olvasható szatirikus élű karcolatok kritikájának megalapozottságára gondolunk, nemigen csodálkozhatunk, hogy Hallama Erzsébet hősei nem túlságosan boldog emberek.

Hallama Erzsébet - Hisziapiszi ​nyomoz
Hisziapiszi, ​piros mellényes és olykor - mi tagadás - nagymellényű ismerősünk élete első önálló madárhanggyűjtő útjáról tart hazafelé, a világ egyetlen madárhang-kereskedésébe, ahol a Kapitány és többi barátai várják - amikor bekövetkezik a baj. Eltűnt a kosár, benne a varázsdobozokba zárt, frissen gyűjtött madárhangok. S mindez Koppváron, egy ismeretlen városkában történik. De Hisziapiszi, mint tudjuk, nem lenne Hisziapiszi, ha belenyugodna az eseményekbe, és bánatosan lehorgasztaná a fejét. Nem, Hisziapiszi nagyszabású nyomozásba kezd, amelynek során bebizonyosodik, hogy felügyelőként is megállja a helyét, továbbá hogy barátokra mindenütt lelhet az ember. Így mi is megismerkedhetünk Dombival, a kövér, de jószívű fickóval, aki Hisziapiszi oldalán őrmesteri rangot szerez, Töhötömmel, a barátságos csengő- és kolompgyűjtővel, továbbá Koppvár aprajával-nagyjával, még egy verklin táncoló majommal is,akit Frédinek hívnak. A nyomozás ilyen körülmények között Hisziapiszi teljes diadalával ér véget.

Kollekciók