Ajax-loader

Montesquieu könyvei a rukkolán


Montesquieu - Perzsa ​levelek
A ​Perzsa levelek a levélregény műfaj legtekintélyesebb őse, hat évvel a Napkirály halála után jelent meg, és fergeteges sikert aratott. Ötletes formája nemcsak arra jó, hogy Montesquieu két okos idegen friss szemével bámultassa meg a korabeli francia viszonyokat, hanem arra is, hogy a kor kelet felé forduló érdeklődését egzotikus és egzotikusan erotikus részletekkel vonzza mind beljebb erkölcsi világképéről, állameszményéről szóló fejtegetéseinek sűrűjébe.

Montesquieu - Montesquieu hagyatékából
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Montesquieu - Európa ​egységéről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Montesquieu - Igaz ​történet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Montesquieu - A ​rómaiak nagysága és hanyatlása
A ​francia felvilágosodás nagy bölcselő-írójának, _A törvények szelleme_ s a _Perzsa levelek_ híres szerzőjének ez a műve ma is friss és eleven, tanulságos olvasmány: a történetfilozófiai esszének s általában az esszének valóságos mintapéldája. ___Montesquieu nem a római történelmet meséli el: ez inkább csak ürügy mondanivalója kifejtésére. Ő az "igazság tanúja" akar lenni; boncol, elemez, összevet, s végül olyan következtetéseket von le, amelyek ma is, a gyakorlatban is hasznosíthatók. Elsősorban az igazságosabb társadalmi rendszer megteremtésének a lehetősége foglalkoztatja, a szabadság és a jólét, az eszményi államrend, a jó és rossz törvények következményeinek konok kutatása, az _értelem_ keresése. Mindent összefüggéseiben vizsgál: a kormányzás formáit - melyek közül legjobbnak a köztársasági formát tartja -, a politikai intézményeket, a nevelést, a tulajdonviszonyokat, a háborúkat, hódításokat, az állam nagyságát és hanyatlását. ___Tiszta, világos stílusban és elegánsan megfogalmazott esszéje, persze, ma már nem minden megállapításában helytálló, de eleven marad sok-sok gondolata, s főleg az a meggyőző érvelése, hogy a politika végső és legfőbb célja nem az állam hatalmának, hanem az emberek boldogságának a biztosítása.

Jean-Jacques Rousseau - Montesquieu - Ember ​és polgár
Válogatott ​írások.

Montesquieu - A ​törvények szelleméről védelme / Gondolataim
A ​kötetben Montesquieu A törvények szelleméről védelme című vitairatának fordítását közöljük, valamint a Gondolataim címet viselő, a szerző életében kéziratban maradt gyűjteményből adunk közre egy tematikus válogatást. Montesquieu műveit - bár neve széles körben ismert - ma már kevesen forgatják, leginkább jogtörténészek és a politikai filozófia kutatóinak érdeklődésére tarthat számot. A vitairat és a szerző kevéssé ismert oldalát felfedő Gondolataim azonban szélesebb olvasóközönség figyelmére is érdemesek. A keletkezés- és recepciótörténetet is érintő bevezetők és a fordítást kísérő jegyzetapparátus célja az olvasók orientálása Montesquieu magyar nyelvű újrafelfedezésében.

Montesquieu - E. T. A. Hoffmann - Babits Mihály - Igaz ​történet / A kis Zaches, más néven Cinóber / A gólyakalifa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Montesquieu - A ​törvények szelleméről
A ​francia felvilágosodás egyik legkiemelkedőbb képviselőjének könyve a politikai gondolkodás legjelentősebb és legnagyobb hatású alkotásai közé tartozik. A modern liberalizmus előfutára e klasszikus művében fejtette ki a hatalom megosztásának, a politikai szabadság legfontosabb biztosítékának elméletét azzal, hogy elsőként fogalmazta meg a törvényhozói, bírói és a végrehajtói hatalom szétválasztásának követelményeit és módozatait. Montesquieu a francia forradalom és a más államokban, így Magyarországon is példaképül szolgáló francia köztársaság történetének megértéséhez is alapvető forrás. A magyarul 1962-ben először és utoljára megjelent mű kiadása éppen ezért is igen nagy jelentőségű a modern európai társadalmi berendezkedést elemző szakemberek és a politika iránt érdeklődő nagyközönség számára. Charles-Louis de Secondat Montesquieu: A törvények szelleméről.

Kollekciók