Ajax-loader

Max Weber könyvei a rukkolán


Max Weber - A ​megértő szociológia alapvonalai 1/2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Max Weber - A ​megértő szociológia alapvonalai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Max Weber - The ​Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism
In ​The Protestant Ethic, Max Weber opposes the Marxist concept of dialectical materialism and relates the rise of the capitalist economy to the Calvinist belief in the moral value of hard work and the fulfillment of one's worldly duties. Based on the original 1905 edition, this volume includes, along with Weber's treatise, an illuminating introduction, a wealth of explanatory notes, and exemplary responses and remarks-both from Weber and his critics-sparked by publication of The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. This is the first English translation of the 1905 German text and the first volume to include Weber's unexpurgated responses to his critics, which reveal important developments in and clarifications of Weber's argument.

Max Weber - A ​megértő szociológia alapvonalai 2/3.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Max Weber - A ​zene racionális és szociológiai alapjai
„Csak ​nekünk van »harmonikus zenénk«, jóllehet más kultúrkörök sokkal finomabb hallással és sokkal intenzívebb zenei kultúrával rendelkeznek. Arról, hogy nevelésünk kizárólag a modern harmonikus zenére irányul, lényegében a zongora tehet. És kedvezőtlen oldalai miatt is, mint például az a körülmény, hogy az emberek füle – a befogadó közönség füle – hozzászokott a temperáláshoz, dallamiság tekintetében bizonyosan elvette a szabadság mindenféle fajtájának egy bizonyos részét, mely az antik zenekultúra dallami kifinomultságának legfőbb ismertetőjegye volt. (…) Hasonlóképpen, ma az énekeseket majdnem csak zongora mellett tanítják. Világos, hogy így nem lehet olyan finom hallást elérni, mint a tiszta hangolású oktatói hangszerekkel. Ennek oka a végső soron harmóniaidegen »distanciaelv«.” Max Webernek a zene alapjairól szóló tanulmányát teljes terjedelmében magyarul első ízben csak most, közel egy évszázados késéssel veheti kézbe az Olvasó. A kötet a nagy társadalomtudós halálának századik évfordulójára jelenik meg.

Max Weber - Tanulmányok
A ​kötet Max Weber alapvető, az oktatásban alapszövegnek tekintett tanulmányait tartalmazza Erdélyi Ágnes és Wessely Anna új, javított fordításában, összeállításában és szerkesztésében. A tartalomból: -A társadalomtudományi és társadalompolitikai megismerés "objektivitása" -A szociológiai és közgazdasági tudományok "értékmentességének" értelme -A tudomány mint hivatás -A karizmatikus uralom és átalakulása -A nem legitim uralom (A városok tipológiája) -A racionális állam s a modern politikai pártok és parlamentek(Államszociológia)

Max Weber - A ​tudomány és a politika mint hivatás
"Az ​emberek kétféle módon tehetik hivatásukká a politikát. Vagy úgy, hogy 'érte' élnek, vagy úgy, hogy 'belőle'. Ez az ellentét egyáltalán nem kizáró jellegű... Aki a politikáért él, az belső értelemben erre 'alapozza az életét': vagy a hatalom puszta birtoklását élvezi, vagy saját belső egyensúlyát és önérzetét táplálja azzal a tudattal, hogy egy 'ügy' szolgálata értelmet ad az életének. Ebben a belső értelemben bizonyára minden komoly ember, aki valamilyen ügynek él, ugyanakkor ebből az ügyből is él. A különbség tehát a dolognak egy sokkal súlyosabb oldalára vonatkozik, nevezetesen a gazdaságira..."

Max Weber - Gazdaság ​és társadalom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Max Weber - Politikai ​szociológia
Max ​Weber egyedülállóan összetett és gazdag politikai szociológiája a társadalmak (vezetést és követést feltételező) irányítását elemzi: a közös feladatok teljesítésének irányítását, az igazgatás módszereinek és szervezeteinek típusait, az irányító hatalom történeti, jogi és eszmei alapját és megosztását. A politikai közösségek lényegét jelentő uralom (szóhasználata szerint az érintettek által törvényesnek tekintett hatalom) minden társadalomban központi súllyal bír: a gazdasági javak, a társadalmi rangok, a cselekvői tudások, a parancsolási jogosultságok és engedelmeskedési kötelezettségek megszerzésének és megtartásának rendjét szabja, őrzi, illetve változtatja meg. Az uralom, ha kell, az erőszak alkalmazását is megengedi; általában gazdasági és tekintélyfölényen alapul; legitimitása forrásaként eszmei igazolást is feltételez. Tárgyalása ezért a vizsgált társadalmak vagyon-, megbecsülés- és tudásbirtoklásainak harcos vagy békés keletkezésére, szokásaira és intézményeire éppúgy kiterjed, mint az önazonosító világfelfogásokra és magatartásirányító értékrendekre: az eredettörténetekre és birtoktörténetekre éppúgy, mint a hitvallások történetére. Az uralom ősi típusaitól a modern racionális-bürokratikus típusig a politikai közösségek (mint a mai nemzetek és államok) sok változata jött létre – megkülönböztetésük és megértésük a hatalomról és uralomról való tudásunk elmélyítéséhez járul hozzá.

Max Weber - Állam, ​politika, tudomány
A ​Gazdaság és Társadalom címen 1967-ben megjelent válogatás iránt megnyilvánuló nagy érdeklődés indokolttá teszi, hogy Max Weber életművének további részeit is hozzáférhetővé tegyük a magyar olvasóközönség számára. Ezt a célt szolgálja az Állam-Politika-Tudomány c. kötet, amely főként az előbbiben nem foglalt kiadványokból tartalmaz magyar nyelven eddig nem publikált szemelvényeket, és Max Weber munkásságának újabb aspektusait világítja meg. Ez a válogatás is egyik láncszeme annak a programnak, amelyet magunk elé tűztünk, hogy a szolcióligiai művek széles spektrumát bocsássuk az olvasók rendelkezésére.

Max Weber - Világvallások ​gazdasági etikája
Kötetünk ​a németül három kötetben összeállított gyűjteményből, annak felépítését követve válogat. Mivel a sorban első és legismertebb írás, a Protestáns etika és a kapitalizmus szelleme magyarul már napvilágot látott, válogatásunkban elsőként ennek egy Weber által írott rövid összefoglalóját közöljük, amellyel a szerző az első megjelenést követő heves vitákat zárta le. A modern nyugati világ "külön útjának" megértéséhez szükség van a sokszoros összehasonlításra: a hinduizmus, a buddhizmus, a konfucianizmus, a taoizmus és az ókori zsidóság így tartanak tükröt jelenkori önmagunknak. Sajátos szempontjának, feldolgozott roppant történeti anyagának és összehasonlító perspektívájának köszönhetően Weber olyan művet alkotott, amely azóta is méltán tart számot nemcsak a különféle történelem- és társadalomtudományok (szociológia, gazdaságtörténet, politikatörténet), hanem a vallástörténet, a teológia, az egyes kultúrkörök tudományai (indológia, sinológia, hebraisztika) érdeklődésére is.

Max Weber - The ​Methodology Of The Social Sciences
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Max Weber - A ​politika mint hivatás
"Nem ​a nyár virágzása áll előttünk, hanem inkább jegesen sötét és szigorú sarki éjszaka. Ebből a szempontból mindegy, hogy külsőleg melyik csoport kerekedik felül. Mert ahol nincs semmi, ott nemcsak a császár, hanem a proletariátus is elvesztette jogát. Mikor ez az éjszaka lassan elvonul, ki lesz még életben azok közül, akiknek látszólag oly gazdagon virágzott a tavasz? Mi lesz bensőleg önökkel addigra? Megkeserednek? Vagy nyárspolgárokká válnak? Egyszerűen érzéketlenül fogadják el a világot és munkájukat? Vagy a harmadik, de semmi esetre sem a legvalószínűtlenebb eshetőség következik be mindazok számára, akiknek ehhez megvan a tehetségük, és - ami gyakori és rossz dolog - mindazok számára, akik e divat követésére kényszerítik magukat: misztikus menekülés a valóságtól? Minden ilyen esetben levonom majd a következtetést, hogy nem nőttek fel saját tetteikhez a való világhoz és ennek mindennapjaihoz. Objektive és ténylegesen nem élték át - a szó legmélyebb értelmében - a politikát mint hivatást, amit magukban sajátjuknak gondoltak. Jobban tették volna, ha egyszerűen az ember és ember közti testvériességet ápolják: amúgy pedig szakszerűen végezték volna napi munkájukat".

Max Weber - Vallásszociológia
A ​Bertalan László Társadalomtudományi Könyvtár második kötete a szociológia 20. századi legnagyobb alakjának műve. A Vallásszociológia eredetileg Weber főművének, a Gazdaság és társadalomnak egyik fejezete, amely azonban önmagában zárt, önálló egység. Szociológia szempontból ismerteti a vallásos tevékenységet, az istenfogalom alakulását nem csupán történeti, hanem a vallásos tevékenységet kifejtő személyek - sámánok, varázslók, papok -, illetve hívők szempontjából is. Vizsgálja a különböző vallásokat világra való nyitottság, az általuk hirdetett etika, illetve a vallási közösségek típusa alapján is. Ez az írás olyan alapmű, amely minden humán tudomány elsajátításához és gyakorlásához nélkülözhetetlen. Ma pedig, amikor újra fellángoltak a vallás nevében meghirdetett "szent" háborúk, Weber tanai alapvető ismereteinkké kellene hogy váljanak.

Max Weber - A ​protestáns etika és a kapitalizmus szelleme
A ​kötet címadó írása Max Weber, német közgazdász és szociológus egyik leghíresebb műve, hipotézise szerint a protestáns hivatásetika (mások mellett) fontos szerepet játszott a kapitalista gazdasági rendszer kialakulásában. Weber szerint a kapitalizmus szelleme nem egyszerűen üzleti bölcsességek halmaza, hanem etikusan színezett életszabály – ethosz –, etikai mezben fellépő, normákhoz kötött meghatározott életstílus, hivatásbeli kötelesség. A protestáns etika megszabadította a javak szerzését a tradicionalista etika gátlásaitól, úgy rombolta le a nyereségvágy korlátait, hogy nemcsak legalizálta, de egyenesen isteni akaratot látott benne. Mindamellett a nyugati kapitalizmus nem csupán felszabadította a szerzési ösztönt, de egyben meg is fékezte azt a fogyasztás korlátozásával, ideális feltételeket teremtve a tőkeképződésnek.

Max Weber - Gazdaságtörténet
Jelen ​kötet felszabadulásunk óta immár a harmadik terjedelmes válogatás a 20. század legjelentősebb polgári szociológusának és gazdaságtörténészének, Max Webernek műveiből. Ez a tény és a benne kifejezésre jutó érdeklődés a több mint fél évszázada elhunyt kiváló tudós és gondolkodó életműve iránt nem elszigetelt jelenség nálunk. Világszerte valóságos reneszánszát éli az iránta való kritikus érdeklődés. Marxisták és nem marxisták ma is, vagy talán ma inkább, mint még néhány évtizeddel ezelőtt, szükségesnek érzik, hogy korunk forradalmi mozgalmakban, háborúkban és a gazdasági, politikai és szellemi-erkölcsi válságokban gazdagodott tapasztalatait szembesítsék annak a jelentős személyiségnek gondolatvilágával, akit nem minden ok nélkül, de mindenképpen szellemesen vezetek "a burzsoázia Marxának". A hazai marxista kutatás egy jelentős monográfia keretében és több kisebb terjedelmű tanulmányban ismertette és értékelte a polgári szociológia egyik megalapozójának és az empirikus szociológia mindmáig egyik legnagyobb egyéniségének életművét.

Kollekciók