Ajax-loader

Lukács János könyvei a rukkolán


Róth József - Adorján Csaba - Lukács János - Veit József - Számviteli ​vizsgafeladatok 2008.
A ​kiadvány az okleveles könyvvizsgálói képzés Számvitel és elemzés tantárgyának 2004. és 2007. közötti írásbeli vizsgafeladatait foglalja össze. A vizsgafeladatokkal elsősorban a könyvvizsgálói vizsgákra készülőknek kívánunk segítséget nyújtani, de a felsőoktatásban, valamint a mérlegképes képzésben részt vevők is jelentős segítséget kaphatnak írásbeli (és szóbeli) vizsgáikhoz. A könyv kidolgozott és ki nem dolgozott feladatokat is tartalmaz, így a tanulás mellett a megszerzett tudás ellenőrzésére is lehetőség nyílik.

Róth József - Adorján Csaba - Lukács János - Veit József - Számviteli ​esettanulmányok 2004.
A ​Számviteli esettanulmányok című kiadványt nem a teljesen kezdőknek, hanem a számvitelben bizonyos mértékben jártas haladóknak ajánljuk. Fő célunk az összefoglaló rendszerezés volt. Ezzel kívántuk megkönnyíteni a felsőfokú képzésben résztvevők vizsgákra való felkészülését. Az összefoglaló és rendszerező jelleg ugyanakkor azt is lehetővé teszi, hogy a már gyakorló számviteli szakemberek is hasznosan forgassák a könyvet.

Lukács János - Ellenőrzési ​esettanulmányok
A ​szerző a gazdasági bűncselekmények, csalások, csődök, felszámolások, adóellenőrzések, vagyonértékelések, átvilágítások, véletlen és szándékos könyvelési hibák, valamint könyvvizsgálati kockázatok olyan gyakorlati eseteit mutatja be, amelyekkel kapcsolatban maga az élet bizonyította be az ellenőrzés fontosságát. Célja, hogy a számos elgondolkodtató megtörtént, illetve fiktív esettanulmány érdekes, izgalmas és tanulságos példáit feldolgozva segítse a felkészülést az ellenőrzési, felügyeleti, könyvvizsgálói szakmára, hangsúlyozza a tisztesség és becsület fontosságát, erősítse a szakma iránti elkötelezettséget, az erkölcsi tartást, a hitet és a hivatástudatot. Mind a társadalom, mind a törvényhozás arra törekszik, hogy ami a közzel, közélettel kapcsolatos, az egyben nyilvános és ellenőrizhető is legyen. Az elszámoltathatóság előfeltétele az átláthatóság, a közzétételé pedig a belső és külső kontrollok léte, a közzétételre kerülő információk ellenőrzöttsége. Vannak országok, ahol állampolgári kötelesség és teljesen elfogadott gyakorlat, hogy ha valaki a közéletet sértő, törvénytelen magatartással, csalással, sikkasztással, pozícióval való visszaéléssel, korrupcióval vagy pénzmosásra utaló jelekkel találkozik, akkor azt jelzi a vezetés, a tulajdonosok és/vagy a hatóságok, felügyeletek felé. A közélet megtisztulásához mindenkinek hozzá kell járulni valamivel. A szerző meggyőződése, hogy hazánk versenyképessége és gazdasági mutatói az elmúlt évekre jellemző magas korrupciós kockázatok csökkentése nélkül nem javíthatók.

Róth József - Adorján Csaba - Lukács János - Veit József - Pénzügyi ​számvitel feladatok
Az ​állandóan változó világban (sajnos) a számvitel sem jelent kivételt. Az utóbbi évek, de különösen a 2016. január elsejétől hatályba lépő számviteli szabályváltozások elegendő indokot szolgáltattak arra, hogy megújítsuk az immár hat éve megjelent könyvünk ismeretanyagát. A 2016-os év a számviteli szakmában azért tekinthető egy kisebb mérföldkőnek, mert a korábbiakban már megszokott, mondhatni rutinszerűvé vált munkák egy (jelentősebb) része – egy ideig biztosan – a gazdasági események újragondolását, az eddigiektől eltérő megoldását igényli. A részleteket mellőzve, a teljességre sem törekedve az alábbi felsorolást mintegy figyelem felhívásnak szánjuk a változások érzékeltetésére: megváltoznak egyes fogalmak: üzleti vagy cégérték, kapcsolt vállalkozás, új fogalom: jelentős tulajdoni részesedés, az eredménykimutatás struktúrája módosul, különösen a pénzügyi eredményt érintően, megszűnik a mérleg szerinti eredmény, helyét és szerepét az adózott eredmény veszi át, az osztalék kikerül az eredménykimutatásból, az eddig volt rendkívüli eredményből a jövőben vagy egyéb, vagy pénzügyi bevétel/ráfordítás lesz, jelentősen bővül az eredményhatást nettó módon kezelő gazdasági események köre, érdemi nagyságrendben emelkednek egyes határértékek az egyszerűsített éves beszámoló, valamint a konszolidált éves beszámoló készíthetőségéhez kapcsolódóan, szigorodnak a könyvvizsgálói jelentéssel szembeni követelmények, több pontosítást célzó szövegmódosításra kerül sor. Mindezek miatt a számvitelben már jártas, profi szakmabeliek sem engedhetik meg maguknak, hogy ne foglalkozzanak a megváltozott számviteli szabályokkal, nem beszélve a jelenleg a számviteli szakmával éppen (meg)ismerkedő egyetemi hallgatókról, hiszen ez a kiadvány elsősorban nekik készült, az ő tanulmányi munkájukat hivatott elősegíteni, megkönnyíteni. Ennek érdekében (is) gyakorlati feladatok és példák sokaságával „járják körbe” a szerzők a mérleget és eredménykimutatást, nem feledkezve meg a kiegészítő mellékletről sem. A tanulást segítendő, a könyvben minden témakörhöz találhatók kidolgozott példák, ezek 1a), 2a), 3a) stb. jelölésűek. Egyúttal a készségszintű tudás megszerzése érdekében ki nem dolgozott feladatokat is prezentálnak a szerzők minden témához, melyeket 1b), 2b), 3b) stb. jelöléssel láttak el.

Róth József - Adorján Csaba - Lukács János - Veit József - Számviteli ​esettanulmányok 2009.
2001. ​január 1. ismét egy fontos mérföldkő a magyar számviteli szabályozás legújabb kori történetében. Egy megújított jogszabály, a 2000. évi C. törvény alapján kell a gazdálkodóknak a könyveiket vezetni, a beszámolóikat elkészíteni. A korábbi - 1991. évi XVIII. törvény - kilencévi hatályosság után betöltötte feladatát, és elindította a magyar számvitelt a nyugat(európa)i típusú szabályozás felé. Az európai harmonizációs törekvések, az EU csatlakozás (látszólagos?) közelsége, az élet indokolták az újrakodifikált számviteli törvény megalkotását.

Adorján Csaba - Lukács János - Róth József - Veit József - Számvitel ​speciális kérdései 2010.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Róth József - Adorján Csaba - Lukács János - Veit József - Pénzügyi ​számvitel
A ​Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügyi számvitel tanszéke által – a bolognai (BSc, BA) képzés céljára – készített tankönyv a Pénzügyi számvitel tantárgy oktatásának első tananyaga, mely az elméleti ismeretanyagot tartalmazza, néhány kidolgozott példával. A tankönyv a számviteli szakma és oktatás egyéb területein is jól hasznosítható. Ajánlható egyetemek, főiskolák BS képzésein résztvevőknek és a mérlegképes könyvelői képzés számvitel vizsgájára való felkészüléshez.

Róth József - Adorján Csaba - Lukács János - Veit József - Számviteli ​esettanulmányok 2008.
A _Számviteli ​esettanulmányok_ című kiadványt nem a teljesen kezdőknek, hanem a számvitelben bizonyos mértékben jártas haladóknak ajánljuk. Fő célunk az összefoglaló rendszerezés volt. Ezzel kívántuk megkönnyíteni a felsőfokú képzésben résztvevők vizsgákra való felkészülését. Az összefoglaló és rendszerező jelleg ugyanakkor azt is lehetővé teszi, hogy a már gyakorló számviteli szakemberek is hasznosan forgassák a könyvet.

Róth József - Adorján Csaba - Lukács János - Veit József - Számviteli ​esettanulmányok 2015.
A ​2016. évtől hatályos számviteli változások szükségessé teszik a több éve, folyamatosan piacon lévő szakmai kiadványaink megújítását. A változások egy jelentős része az EU 2013/34. Irányelvének átültetése miatt vált szükségessé, de a gyakorlat oldaláról kikényszerített módosítások is megjelentek a törvényben, kihasználva azt a lehetőséget, hogy egyes témákat átfogóan kellett újraszabályozni. A 2000. évi újrakodifikálás óta nem volt ilyen átfogó számvitelitörvény-módosítás, mint amilyet a 2016-ban hatályba lépő módosítások hoznak. A Számviteli esettanulmányok című szakkönyv régóta ismert a számviteli szakmát művelők körében. Haszonnal forgathatták az okleveles könyvvizsgálói képzésben részt vevő jelöltek, illetve a gyakorló szakemberek is. Az elmúlt években a szerzők a könyv tartalmát számos olyan különleges gazdasági esemény bemutatásával egészítették ki, amely lehetővé teszi, hogy a munka az alkalmazók számára egységes egészként mutassa be a gazdálkodókat érintő alapvető és néhol specifikus kérdéseket.

Kollekciók