Ajax-loader

Adorján Csaba könyvei a rukkolán


Róth József - Adorján Csaba - Lukács János - Veit József - Számviteli ​vizsgafeladatok 2008.
A ​kiadvány az okleveles könyvvizsgálói képzés Számvitel és elemzés tantárgyának 2004. és 2007. közötti írásbeli vizsgafeladatait foglalja össze. A vizsgafeladatokkal elsősorban a könyvvizsgálói vizsgákra készülőknek kívánunk segítséget nyújtani, de a felsőoktatásban, valamint a mérlegképes képzésben részt vevők is jelentős segítséget kaphatnak írásbeli (és szóbeli) vizsgáikhoz. A könyv kidolgozott és ki nem dolgozott feladatokat is tartalmaz, így a tanulás mellett a megszerzett tudás ellenőrzésére is lehetőség nyílik.

Róth József - Adorján Csaba - Lukács János - Veit József - Számviteli ​esettanulmányok 2008.
A _Számviteli ​esettanulmányok_ című kiadványt nem a teljesen kezdőknek, hanem a számvitelben bizonyos mértékben jártas haladóknak ajánljuk. Fő célunk az összefoglaló rendszerezés volt. Ezzel kívántuk megkönnyíteni a felsőfokú képzésben résztvevők vizsgákra való felkészülését. Az összefoglaló és rendszerező jelleg ugyanakkor azt is lehetővé teszi, hogy a már gyakorló számviteli szakemberek is hasznosan forgassák a könyvet.

Róth József - Adorján Csaba - Lukács János - Veit József - Számviteli ​esettanulmányok 2015.
A ​2016. évtől hatályos számviteli változások szükségessé teszik a több éve, folyamatosan piacon lévő szakmai kiadványaink megújítását. A változások egy jelentős része az EU 2013/34. Irányelvének átültetése miatt vált szükségessé, de a gyakorlat oldaláról kikényszerített módosítások is megjelentek a törvényben, kihasználva azt a lehetőséget, hogy egyes témákat átfogóan kellett újraszabályozni. A 2000. évi újrakodifikálás óta nem volt ilyen átfogó számvitelitörvény-módosítás, mint amilyet a 2016-ban hatályba lépő módosítások hoznak. A Számviteli esettanulmányok című szakkönyv régóta ismert a számviteli szakmát művelők körében. Haszonnal forgathatták az okleveles könyvvizsgálói képzésben részt vevő jelöltek, illetve a gyakorló szakemberek is. Az elmúlt években a szerzők a könyv tartalmát számos olyan különleges gazdasági esemény bemutatásával egészítették ki, amely lehetővé teszi, hogy a munka az alkalmazók számára egységes egészként mutassa be a gazdálkodókat érintő alapvető és néhol specifikus kérdéseket.

Adorján Csaba - Lukács János - Róth József - Veit József - Számvitel ​speciális kérdései 2010.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Róth József - Adorján Csaba - Lukács János - Veit József - Pénzügyi ​számvitel feladatok
Az ​állandóan változó világban (sajnos) a számvitel sem jelent kivételt. Az utóbbi évek, de különösen a 2016. január elsejétől hatályba lépő számviteli szabályváltozások elegendő indokot szolgáltattak arra, hogy megújítsuk az immár hat éve megjelent könyvünk ismeretanyagát. A 2016-os év a számviteli szakmában azért tekinthető egy kisebb mérföldkőnek, mert a korábbiakban már megszokott, mondhatni rutinszerűvé vált munkák egy (jelentősebb) része – egy ideig biztosan – a gazdasági események újragondolását, az eddigiektől eltérő megoldását igényli. A részleteket mellőzve, a teljességre sem törekedve az alábbi felsorolást mintegy figyelem felhívásnak szánjuk a változások érzékeltetésére: megváltoznak egyes fogalmak: üzleti vagy cégérték, kapcsolt vállalkozás, új fogalom: jelentős tulajdoni részesedés, az eredménykimutatás struktúrája módosul, különösen a pénzügyi eredményt érintően, megszűnik a mérleg szerinti eredmény, helyét és szerepét az adózott eredmény veszi át, az osztalék kikerül az eredménykimutatásból, az eddig volt rendkívüli eredményből a jövőben vagy egyéb, vagy pénzügyi bevétel/ráfordítás lesz, jelentősen bővül az eredményhatást nettó módon kezelő gazdasági események köre, érdemi nagyságrendben emelkednek egyes határértékek az egyszerűsített éves beszámoló, valamint a konszolidált éves beszámoló készíthetőségéhez kapcsolódóan, szigorodnak a könyvvizsgálói jelentéssel szembeni követelmények, több pontosítást célzó szövegmódosításra kerül sor. Mindezek miatt a számvitelben már jártas, profi szakmabeliek sem engedhetik meg maguknak, hogy ne foglalkozzanak a megváltozott számviteli szabályokkal, nem beszélve a jelenleg a számviteli szakmával éppen (meg)ismerkedő egyetemi hallgatókról, hiszen ez a kiadvány elsősorban nekik készült, az ő tanulmányi munkájukat hivatott elősegíteni, megkönnyíteni. Ennek érdekében (is) gyakorlati feladatok és példák sokaságával „járják körbe” a szerzők a mérleget és eredménykimutatást, nem feledkezve meg a kiegészítő mellékletről sem. A tanulást segítendő, a könyvben minden témakörhöz találhatók kidolgozott példák, ezek 1a), 2a), 3a) stb. jelölésűek. Egyúttal a készségszintű tudás megszerzése érdekében ki nem dolgozott feladatokat is prezentálnak a szerzők minden témához, melyeket 1b), 2b), 3b) stb. jelöléssel láttak el.

Róth József - Adorján Csaba - Lukács János - Veit József - Számviteli ​esettanulmányok 2009.
2001. ​január 1. ismét egy fontos mérföldkő a magyar számviteli szabályozás legújabb kori történetében. Egy megújított jogszabály, a 2000. évi C. törvény alapján kell a gazdálkodóknak a könyveiket vezetni, a beszámolóikat elkészíteni. A korábbi - 1991. évi XVIII. törvény - kilencévi hatályosság után betöltötte feladatát, és elindította a magyar számvitelt a nyugat(európa)i típusú szabályozás felé. Az európai harmonizációs törekvések, az EU csatlakozás (látszólagos?) közelsége, az élet indokolták az újrakodifikált számviteli törvény megalkotását.

Róth József - Adorján Csaba - Lukács János - Veit József - Számvitel ​speciális kérdései
Az ​elmúlt évek jogszabályváltozásai sok ponton érintették a gazdasági élet szereplőinek napi munkáját. Olyan jelentős módosítások történtek a közelmúltban, mint az új Ptk. hatályba lépése (a Gt. megszűnésével egyidejűleg), ehhez kapcsolódóan a Cégtörvény és a Csődtörvény jelentős változása, illetve egy új jogszabály megjelenése, amely a szervezeti változtatások (átalakulás, egyesülés, szétválás) szabályait rögzíti. Ezek a változások kellőképpen indokolttá tették, hogy a Számvitel speciális kérdései c. könyv átdolgozott kiadására sor kerüljön. Mivel a Számviteli törvény 2016-os változásait tartalmazó törvény (2015. évi CI. törvény) már kihirdetésre került a kézirat lezárása előtt, így fél évvel a jogszabály hatályba lépése előtt készítették el a szerzők az új szabályokat is tartalmazó szakkönyvet. A kiadvány ismerteti az átalakulások, egyesülések és szétválások, a csőd, felszámolás, végelszámolás megváltozott szabályait, figyelembe véve a vonatkozó új Ptk. előírásokat is. A könyv részletesen foglalkozik a devizás könyvvezetésekre történő áttérések szabályaival, amelyre előbb-utóbb minden gazdálkodónak szüksége lesz, ha a forintot euróra cseréli Magyarország. Mivel az eredménykimutatás struktúrája, az egyes sorok elnevezése és tartalma, a nyereségfelosztás rendszere is megváltozik, szinte minden témánál át kellett dolgozni lényeges részeket az egyes kiadványokban. Érintette a változás a speciális értékpapírügyleteket, a cash flow-kimutatást, de még az egyszeres könyvvezetés témakörét is. Ez a kiadvány tartalmazza a mikrogazdálkodókra vonatkozó számviteli sajátosságokat is.

Adorján Csaba - Gál Judit - A ​gazdasági társaságok átalakulása
Az ​átalakulással foglalkozó önálló kiadvány utoljára 1999-ben jelent meg. Az azóta eltelt tíz évben a gazdasági társaságok átalakulásának szabályai - a Gt. és a Ctv. folytonos módosításai ellenére - koncepcionálisan keveset változtak, csekélyebb anyagi jogi módosulások mellett azonban az eljárásjogban lényeges újdonságok is vannak. A kézikönyvként megjelenő, a gyakorlati szakemberek használatára szánt kiadvány foglalkozik az átalakulás általános tudnivalóival, az egyes társasági formák átalakulásával, az országhatárokon átnyúló átalakulások teendőivel. Kitér a társasági formaváltással, egyesüléssel, szétválással összefüggő és az átalakulásnak nem minősülő, illetve "kedvezményezett" átalakulással kapcsolatos előírásokra. Részletes útmutatásokat tartalmaz az átalakulás számviteli és adójogi tudnivalóiról, és néhány iratmintával segíti a jogalkalmazást.

Róth József - Adorján Csaba - Lukács János - Veit József - Számviteli ​esettanulmányok 2004.
A ​Számviteli esettanulmányok című kiadványt nem a teljesen kezdőknek, hanem a számvitelben bizonyos mértékben jártas haladóknak ajánljuk. Fő célunk az összefoglaló rendszerezés volt. Ezzel kívántuk megkönnyíteni a felsőfokú képzésben résztvevők vizsgákra való felkészülését. Az összefoglaló és rendszerező jelleg ugyanakkor azt is lehetővé teszi, hogy a már gyakorló számviteli szakemberek is hasznosan forgassák a könyvet.

Róth József - Adorján Csaba - Lukács János - Veit József - Pénzügyi ​számvitel
A ​Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügyi számvitel tanszéke által – a bolognai (BSc, BA) képzés céljára – készített tankönyv a Pénzügyi számvitel tantárgy oktatásának első tananyaga, mely az elméleti ismeretanyagot tartalmazza, néhány kidolgozott példával. A tankönyv a számviteli szakma és oktatás egyéb területein is jól hasznosítható. Ajánlható egyetemek, főiskolák BS képzésein résztvevőknek és a mérlegképes könyvelői képzés számvitel vizsgájára való felkészüléshez.

Kollekciók