Ajax-loader

Vajda János könyvei a rukkolán


Vajda János - Vajda ​János válogatott versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vajda János - A ​virrasztók
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vajda János - Az ​üstökös
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vajda János - Költemények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lakatos Péter Pál - Sükösd Ferenc - Vajda János - Forgács Antal - Radnóti Glatter Miklós - Dán György - Wagner György - Kalmár Magda - Fekete Alfréd - Jóság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vajda János - Vajda ​János huszonöt legszebb verse
Vajda ​János (1827‒1897) a 19. század utolsó harmadának kimagasló szerelmi lírikusa és bölcselő költője. A költő a város zajában idegennek érezte magát, vágyott a természet rejtekébe; a vadon fái között megtalálta, amit embertársai között hiába keresett: az őszinteséget, igazságot, nagyságot. Romantikus lendülete minduntalan beleütközött a polgári élet kötöttségeibe, nem vigasztalhatta semmi. Gyanakodva tekintett még a tisztelőire is. A világegyetem problémáiról eredeti módon elmélkedett. Versei tele vannak hatalmas fantáziával megszült meglepő képekkel, bizarr hasonlatokkal, merész jelzők tömegével. Világfájdalmának panaszos hangjai megdöbbentő erővel törnek elő bölcseleti költeményeiből. Ha az élet nyomorúságára gondolt, lázadó érzés fogta el, ha a lét és nemlét kérdései foglalkoztatták, a bánat gyötörte. Amilyen komor Vajda János bölcselő költészete, éppoly borús szerelmi lírája is. A gyönyörű Gina ifjúkori emléke megmérgezte minden későbbi életörömét. Gina másé lett, de képe még egy emberöltő múlva is föl-fölbukkan az elhagyott hajdani szerelmes előtt. Nemcsak Ginát szerette a költő, de igaz szerelmet másnál sem nyert. Perzselő vágy tüze csap elő szerelmes verseinek strófáiból. Vajda János élete merőben elüt a mindennapiságtól, tépelődései megindítanak, fantáziája magával ragad, gondolatai áttörik a zárt formát, versei erőteljesen hatnak korunk emberére is. Vajda János halálának 125. évfordulóján a TINTA Könyvkiadó a költőzseni bölcseleti és szerelmi költeményei közül a legszebb huszonöt verset nyújtja át tisztelettel a 21. századi olvasónak.

Vajda János - Búcsú ​a naptól
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vajda János - Próza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vajda János - Találkozások
Öltözködik ​tisztán, szerényen, De nem piperkőc, nem majom. Ha, mint ő, olyan az ember mind, A tébolydába zárják Darwint.

Vajda János - Ópusztaszeri ​gyökereink
A ​pusztaszeri emlékhely és szabadtéri néprajzi múzeum létrehozásában éveken át önzetlenül dolgozók emlékét eleveníti föl dokumentumok és a szájhagyomány alapján az őket tömörítő Hága László szocialista brigád egykori vezetője. Előszavában Trogmayer Ottó Széchenyi-díjas régész, ny. megyei múzeumigazgató, a munkálatok szellemi irányítója méltatja az önzetlen összefogás jelentőségét. A brigád a Dél-alföldi Gázszolgáltató Vállalat (Dégáz) algyői gáztöltő telepének dolgozóiból került ki.

Vajda János - Vajda ​János összes versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vajda János - Vajda ​János válogatott művei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vajda János - Vajda ​János összes költeményei
Vajda ​János verseinek teljesnek mondható kiadása, Kozocsa Sándor munkája 1941-ben jelent meg; ezt később néhányszor javították és átdolgozták, utoljára 1982-ben. Emellett megindult 1969-ben a kritikai kiadás, Barta János szerkesztésében, és sajnos máig sem zárult le. Jelen kiadásunk a kritikai kiadás első három kötetén alapul. Felépítésében, szerkezetében annak elveit követi: a kisebb, rövidebb lírai és epikai művek után a hosszabb költői művek (köztük elbeszélő költemények, verses regények, egy dráma s egy meghatározhatatlan műfajú, hosszú "egészségügyi tanács-adó") következnek, keletkezésük időrendjében. Az egyes művek jegyzetei a legszükségesebb tudnivalókat és szövegmagyarázatokat közlik. A költő összes verseit több mint két évtized múltán korunk igényeinek megfelelő javított, pontos szövegű kiadással adjuk közre.

Vajda János - Vajda ​János válogatott költeményei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vajda János - Válogatott ​versek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vajda János - Csörg ​a patak, szól a kakukk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tömböl Teréz - Vajda János - Z. Szabó László - Útmutató ​boncolási gyakorlatokhoz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vajda János - Egy ​honvéd naplójából
"A ​hazára nézve számíthatlan veszteség - talán a legnagyobb - az ő halála annyi dicső halála között, de őrá nézve bizonnyal istennek különös kegye volt, hogy elesett, mert csak ki e rendkívüli ember természetét ismerte, tudhatja, hogy itt csak a legszörnyűbb vég: az öngyilkosság vagy megőrülés várt volna rája!" Ezeket a sorokat az egykori, szeretve tisztelt barátról, Petőfiről írja emlékiratában Vajda János, de érezhető, hogy saját szerencsétlen sorsa vezette e keserű közvetkeztetésre. Amikor "húsz év múlva" felidézi a diadalmas március mámorát s a szabadságharc csatáit, a fegyverletétel szégyenteljes napját, talán arra gondol, miért nem nyerte el ő is isten különös kegyét - hiszen alkalom volt rá elég. Nem így történt. Vajda János életben maradt. Virrasztónak.

Vajda János - Gina ​emléke
"Találkozás ​Gina költőjével" – ez volt Ady első Vajda Jánosról írt versének címe, és e vers óta tartjuk számon Gina költőjeként Vajda Jánost. Találkozás Gina költőjével ez a kis kötet is, amelyben a költemények megszületésének sorrendjében közöljük Vajdának az elérhetetlen vágyak szimbólumává nőtt budai polgárlányhoz Várhelyi Georginához írott verseit, a magyar irodalom legtragikusabb és legemésztőbb szerelmi szenvedélyének tartalmilag merészen modern és mélységesen őszinte krónikáját. A kötetet Katona Tamás állította össze, és Szász Endre illusztrálta.

Vajda János - Vajda ​János kisebb költeményei
Sajtó ​alá rendezte és a bevezetőt írta: Endrődi Sándor. A kötet tartalomjegyzéke: Sirámok Szerelem átka Gina emlékére Vegyes költemények

Kollekciók