Ajax-loader

Joseph Ratzinger könyvei a rukkolán


Joseph Ratzinger - A ​remény forrásai
A ​"remény forrásai"-ból meríteni egyrészt nagyon is valóságos lelki igényt elégít ki, másrészt semmihez sem fogható spirituális élményt - lényegében az Élet Urával való találkozást - jelent minden ember számára. Mert a megtisztulást és erőgyűjtést kínálják ezek a források; élő vizük a krisztusi tanítás igazságaiból tör elő, amelyekre a legünnepélyesebben az egyházi év nagy ünnepein emlékezünk. A szerző - a Hittani Kongregáció prefektusa, korunk egyik legnagyobb teológusa - az üdvtörténet jelentős állomásainak gyakran meglepő mélységű mondanivalóit fejti ki, rendszerint egy-egy képzőművészeti alkotás - festmény, szobor, mozaik - sokszor többrétegű és egyre bensőségesebb jelentésének feltárásával. A műalkotások esztétikai-tartalmi bemutatása és az ünnepek vallásos jelentőségének kifejtése együttesen valósítják meg a szerző szándékát: a keresztény remény értelmes voltának és fontosságának felismerését.

Joseph Pieper - Karl Rahner - Jean Vanier - Joseph Ratzinger - Hans Urs von Balthasar - A ​szeretetről
A ​szeretet örök témája nemcsak a költészetnek, de az emberrel foglalkozó összes tudományoknak is. Alapvető témája a teológiának is, hiszen „Isten a szeretet”. Keresztény az, aki „felismerte Isten szeretetét és hitt benne”: hitben és imádságban befogadja a magát közlő Istent, és tevékeny, megbocsátó, szolgálatkész szeretettel fordul embertársaihoz. Ez a kötet az elmúlt fél évszázad öt kiváló keresztény gondolkodójának tanulmányát közli a szeretetről. Az írók: Romano Guardini, a zsinatot megelőző teológiai és egyházi megújulás egyik legnagyobb egyénisége; Josef Pieper, neotomista filozófus, Joseph Ratzinger, a Hittani Kongregáció vezetője (a későbbi XVI. Benedek pápa); Karl Rahner, teológus; és Hans Urs von Balthasar, az elmúlt idők egyik legjelentősebb teológusa. Az öt elméleti monográfiát Jean Vanier (a Bárka közösségek létrehozója) tanúságtétele és gyakorlati útmutatásai egészítik ki.

Joseph Ratzinger - Christoph Schönborn - Bevezetés ​a katolikus egyház katekizmusába
A ​világszerte ismert teológus és Bécs érseke a katekizmusról, elkészülésének körülményeiről és tanításának értelmezéséről írnak ebben a könyvben.

Joseph Ratzinger - Benedek ​Európája a kultúrák válságában
XVI. ​Benedek pápa első könyve alig három hónappal a megválasztása után jelent meg Olaszországban. Annak ellenére, hogy a kötetben szereplõ elõadásokat még a Hittani Kongregáció prefektusaként tartotta, azok egyfajta pápai programként is felfoghatók. A "keresztény kontinens" alapjait másfél évezreddel ezelõtt a maihoz hasonló kulturális válság idején teremtették meg Szent Benedek és utódai. Napjainkban e gyökerek ellenére egy másik kultúra is kibontakozóban van: egy olyan szellemi áramlat, mely a legradikálisabb ellentmondást képviseli nem csupán a kereszténységgel, hanem az egész emberiség vallási, erkölcsi hagyományával szemben. Benedek pápa szerint kontinensünk ma sajátos és igazi "szakítópróbát" él át, melyet az Egyháznak ebben a történelmi órában vállalnia kell; az Európa meghatározása és új politikai formája körüli vitában nem a történelem "hátvédjének" szerepét kell betöltenie, hanem az egész emberiség iránti felelősséget átérezve irányt mutatnia az új évezredben is. E felelősség készteti a pápát, hogy felemelje szavát a kultúra, a politika, a közélet és az erkölcs kérdéseiben, ha a keresztény Európa arculatát a teljes globalizációra törekvõk öntudat és önazonosság nélkülivé kívánják formálni. A kötet bevezetõ tanulmányát Marcello Pera, az olasz szenátus elnöke írta.

Joseph Ratzinger - Krisztusra ​tekintve
A ​könyv Ratzinger bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa, 1986 nyarán tartott lelkigyakorlatának anyagát tartalmazza. A lelkigyakorlat gondolatmenete a három "isteni erény” (hit, remény, szeretet), körül mozog és a keresztény horizonton felvázolt filozófiai ábrázolást kitágítja a teológia és a lelkiség felé.

Joseph Ratzinger - A ​föld sója
A ​Katolikus Egyház korunkban számos régi-új problémával került szembe. Hívők és nem hívők milliói tesznek fel maguknak kérdéseket a cölibátusról, a tévedhetetlenség dogmájáról, a születésszabályozásról, az elváltak újraházasodásáról vagy az egyházi népszavazásról. Vajon milyen mértékben alkalmazkodhat Róma a modern kor elvárásaihoz? Joseph Ratzinger, a Hittani Kongregáció prefektusa olykor meghökkentő, de mindig gondolatébresztő válaszokat ad ezekre a kérdésekre. A Kúria ilyen magas rangú tagja még soha nem nyilvánított ennyire átfogó véleményt a kereszténység központi kérdéseiről.

Joseph Ratzinger - Életutam
Ez ​a könyv a humor, a műveltség, a szenvedély és a szeretet jegyében született; egyaránt szól Istenről s az emberről. Magyar nyelven először ismerheti meg az olvasó ilyen részletesen Joseph Ratzinger életútját, aki XVI. Benedek pápa néven 2005. áprilisában Szent Péter örökébe lépett. Műve személyes hangvételű vallomás: elbeszéli a II. Világháború és a náci elnyomás éveit, tanulmányait, részvételét a II. Vatikáni Zsinat munkájában, valamint azt az utat, mely a haladók táborából a mérsékeltek táborába, s ezzel párhuzamosan egyre magasabb egyházi tisztségek betöltéséhez vezette. A kötetet bőséges képanyag teszi teljessé, valamint az a beszéd, melyet Ratzinger bíboros a Stephanus-díj átvételekor mondott 1998 májusában, s amely a magyar néphez szóló üzenetként is felfogható.

Joseph Ratzinger - Isten ​és a világ
Az ​Egyház nem egy múltbéli intézmény, hiszen Krisztus tanítása mind a társadalom, mind az egyén életének meghatározó eleme, gyökere és forrása, s ez korunkban fontosabb, mint valaha - vallja e könyvben Joseph Ratzinger bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa. Sok egyéb mellett csak néhány téma, amelyekre Peter Seewald kérdései nyomán a bíboros válaszol: A hit válsága; A szabadság; Isten igen, Egyház nem; A keresztények egysége; Az Egyház küldetése; A jövő világegyháza...

Joseph Ratzinger - Új ​éneket az Úrnak!
A ​liturgia az Istentől teremtett embernek és a világnak megértéséről, az embernek Krisztushoz, az Egyházhoz és saját magához való viszonyáról szól. XVI. Benedek pápának bíboros korában írt könyve az istentisztelet teológiájának alapjait tárja elénk, az istentisztelet valóságát illető meggondolások krisztológiai perspektíváját nyitja meg, valamint behatóan és útmutató módon fejti ki a liturgia gyakorlatát.

Joseph Ratzinger - Beszélgetés ​a hitről Vittorio Messorival
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Joseph Ratzinger - A ​liturgia szelleme
A ​II. Vatikáni zsinat előtti időkben a liturgia bizonyos vonatkozásban egy olyan freskóhoz hasonlított, mely ugyan sértetlenül őrződött meg, de azt egy későbbi átfestés csaknem teljesen elfedte. A misekönyvben, mely szerint a pap a szentmisét ünnepelte, kezdettől kifejlődött alakja ugyan teljesen jelen volt, azonban a hívek számára messzemenően magánájtatossági gyakorlatok és formák alatt maradt elrejtve. A liturgikus mozgalom és meghatározó módon a II. Vatikáni Zsinat napvilágra hozta a freskót, és egy pillanatra lenyűgözött bennünket színeinek és alakjainak szépsége. Közben azonban a klimatikus viszonyok, valamint bizonyos restaurálások és a rekonstrukciók veszélyeztetik, és attól kell félni, hogy tönkre is teszik, hacsak szabad újból átfesteni, szükséges azonban, hogy újra alázattal közelítsünk feléje, és újra megértsük valódi üzenetét, nehogy a felfedezés a végleges elvesztés első lépcsőjévé válljék. Ennek a könyvnek, amelllyel a nyilvánosság elé állok, az a szándéka, hogy a megújuló megértéshez segítsen

Joseph Ratzinger - A ​mustármag reménye
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jürgen Habermas - Joseph Ratzinger - A ​szabadelvű állam morális alapjai
2004 ​januárjában, a Bajor Katolikus Akadémia rendezésében zajlott le az a beszélgetés, melyben Jürgen Habermans és Joseph Ratzinger, a későbbi XVI. Benedek pápa folytatott gondolatébresztő dialógust a szabadelvű nyugati társadalom alapjairól. A két nagy gondolkodó párbeszédét tartalmazó könyvet egy jobb világ reményében ajánljuk 2007 adventjén az olvasó figyelmébe.

Joseph Ratzinger - Örömötök ​szolgái
„Azt ​remélem, hogy nem pusztán a papi szolgálat új, belső elfogadását szolgálják e szövegek, hanem a szentírási szövegek meditatív megközelítéséhez is segítséget nyújtanak, és ezáltal mind papoknak, mind világi hívőknek a bibliaolvasás újfajta örömét közvetítik.” „Minden itt olvasható elmélkedés vezérmotívuma az evangéliumból fakadó öröm. Ezért azt remélem, hogy e kis kötet örömötök szolgája lehet, a papi hivatás legmélyebb lényegéhez közelítve.” Joseph Ratzinger 1927-ben született Marktl am Innben (Németországban). Pappá szentelése után teológiatanár volt Freisingben, Bonnban, Münsterben és Tübingenben. 1977-től a München–Freising-i Főegyházmegye érseke. 1981-ben II. János Pál pápa a Hittani Kongregáció prefektusává nevezte ki. 2005. április 19-én pápává választották, azóta XVI. Benedek néven szolgálja az egyházat.

Joseph Ratzinger - Jézus ​Krisztus Istene
E ​kötet olvasásakor úgy érezhetjük magunkat, mintha Szentatyánk, XVI. Benedek pápa lelkigyakorlatán vennénk részt. Ezek az elmélkedések hidat vernek a teológia és a lelkiség között, s a hitben való személyes elmélyülést szolgálják. Egyszerű szavakkal, minden hívő számára érthetően szól olyan komoly dolgokról, mint a Szentháromság titka, Jézus megtestesülése, a Szentlélek működése az Egyházban és személyes életünkben. Újragondolhatjuk hitünk alapjait. Csodálatos felismerés, hogy Isten néven szólítható! Szánjunk időt arra, hogy az elmélyedés csendjében odafigyelhessünk a Szentatya meglátásaira, tanítására.

Kollekciók