Ajax-loader

Vlagyimir Iljics Lenin könyvei a rukkolán


Vlagyimir Iljics Lenin - V. ​I. Lenin összes művei 1.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vlagyimir Iljics Lenin - V. ​I. Lenin összes művei 25.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vlagyimir Iljics Lenin - V. ​I. Lenin összes művei 18.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vlagyimir Iljics Lenin - Aforizmák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Friedrich Engels - Vlagyimir Iljics Lenin - Az ​anarchizmusról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vlagyimir Iljics Lenin - Beszédek ​a Komintern I. kongresszusán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vlagyimir Iljics Lenin - Joszif Visszarionovics Sztálin - Az ​októberi forradalomról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vlagyimir Iljics Lenin - Állam ​és forradalom
Az ​állam kérdése jelenleg különös jelentőséget nyer, mind az elmélet, mind a gyakorlati politika szempontjából. Az imperialista háború rendkívül meggyorsította és kiélezte a monopolista kapitalizmus állam - monopolista kapitalizmussá való átalakulásának folyamatát, A dolgozó tömegeket egyre szörnyűségesebben nyomja el az állam, amely mind szorosabban olvad egybe a kapitalisták mindenható egyesüléseivel. A legelőrehaladottabb országok - ez országok „mögöttes területeiről beszélünk - katonai fegyházakká válnak a munkások számára. Az elhúzódó háború hallatlan borzalmai és nyomora elviselhetetlenné teszik a tömegek helyzetét, fokozzák felháborodásukat. Szemmel láthatóan növekedik a nemzetközi proletárforradalom; viszonyának kérdése az államhoz, gyakorlati jelentőségre tesz szert. Az opportunizmus elemei, melyek a viszonylagosan békés fejlődés évtizedei folyamán felhalmozódtak, megteremtettek a szociálsovinizmusnak az egész világ hivatalos szocialista pártjaiban uralkodó áramlatát. Ezt az áramlatot, (Plechánov, Potreszov, Breskovszkája, Rubanóvics, azután egy kissé rejtett formában Cereteli, Csernov és társai Oroszországban, Schneidemann, Légién, Dávid stb. Németországban, Renaudel, Guésde, Yandeirvelde Franciaországban és Belgiumban; Hyndman és a fábiánusok Angliában stb. stb.) mely csak szavaiban szocialista, tetteiben soviniszta: a „szocializmus" „vezéreinek" nemcsak a „saját" nemzeti burzsoáziájukhoz, hanem éppen „saját" államukhoz való aljas, lakájszerű alkalmazkodása jellemzi, mert az úgynevezett nagyhatalmak többsége már régen a kicsi és gyenge népek egész sorát zsákmányolja ki és tartja leigázva.

Karl Marx - Friedrich Engels - Vlagyimir Iljics Lenin - A ​tudományos kommunizmusról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Friedrich Engels - Vlagyimir Iljics Lenin - A ​kultúráról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vlagyimir Iljics Lenin - "Baloldaliság" ​- a kommunizmus gyermekbetegsége
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vlagyimir Iljics Lenin - Az ​imperializmus, mint a kapitalizmus legfelsőbb foka
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vlagyimir Iljics Lenin - Marx ​Károly és Engels Frigyes
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vlagyimir Iljics Lenin - A ​revizionizmus ellen
Ebben ​a kötetben Leninnek azokat a fontosabb írásait gyűjtöttük össze, amelyek megmutatják, hogy milyen következetesen és kérlelhetetlenül harcolt a nemzetközi és az oroszországi munkásmozgalomban jelentkező revizionizmus, opportunitizmus és dogmatizmus ellen. Lenin felfedte a revizionizmus lényegét, gazdasági és társadalmi alapját, ismeretelméleti forrásait, rámutatott nemzetközi jellegére, kifejtette, hogy milyen formákban jelentkezik különböző történeti feltételek között és különböző országokban, s kimutatta és megmagyarázta ártalmasságát a nemzetközi munkásmozgalom szempontjából. "A revizionizmus, avagy a marxizmus »felülvizsgálás« - írta Lenin - jelenleg egyik legfőbb, ha ugyan nem a legfőbb megnyilvánulása a proletariátusra gyakorolt burzsoá befolyásnak és a proletárok burzsoá megmételyezésének".

Vlagyimir Iljics Lenin - V. ​I. Lenin összes művei 31.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vlagyimir Iljics Lenin - Marx, ​Engels, marxizmus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vlagyimir Iljics Lenin - V. ​I. Lenin összes művei 33.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Friedrich Engels - Vlagyimir Iljics Lenin - Szemelvények ​Marx, Engels, Lenin műveiből
Korunkban ​nem számíthat művelt embernek, aki nem ismeri a marxizmus klasszikusainak alkotásait. Így van ez az egész világon, de különösen azokban az országokban - közöttük hazánkban -, amelyek távlati és napi politikáját ezeknek az eszméknek a jelen körülményekre való alkotó alkalmazása hatja át. A marxizmus nem dogma, hanem vezérfonal a cselekvéshez. Ezért nem elegendő tételesen ismerni a marxizmus-leninizmus végső summázatát, hanem eredetiben kell megismerkedni azzal az alkotó módszerrel, amelyet Mar, Engels és Lenin alkalmaztak saját koruk társadalmi valóságának feltárásakor, s a valóságból levonható következtetések eredményeinek szintetizálásakor és általánosításakor. A mai kort megismerni, a múltat, a jelent és a jövőt egységben látni akaró fiataloknak nélkülözhetetlen annak a módszernek a megismerése, amelyet a marxizmus klasszikusai alkalmaztak először a társadalmi valóság feltárására, törvényszerűségeinek megállapítására. Azért adjuk közre ezt a válogatást Karl Marx, Friedrich Engels és Vlagyimir Iljics Lenin műveiből, hogy ezt a tárgyi tájékozódást és módszerbeli elsajátítást segítsük elő.

Vlagyimir Iljics Lenin - Joszif Visszarionovics Sztálin - Az ​ifjúságról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vlagyimir Iljics Lenin - Megemlékezések, ​arcképek
Ötven ​évvel ezelőtt halt meg Lenin. Róla, egyéniségéről és tanításáról sokan írtak. Megemlékeztek róla elvtársai és harcostársai, politikusok és költők, családjának tagjai és egyszerű emberek, akiknek életében örök emlék a Leninnel való találkozás. Hadd emlékezzünk rá most azzal, hogy összegyűjtöttük és kiadjuk azokat az írásait és beszédeit, amelyekben ő emlékezik meg másokról, kortársakról és nagy elődökről, oroszokról és más nemzetek fiairól. Az emlékezésen kívül más célunk is van a gyűjtemény kiadásával. Lenin Babuskinról, a hős munkásforradalmárról írott nekrológjában ezt írta: "Brosúrában ki akarjuk adni ilyen munkások életrajzát... Ez a brosúra lesz a legjobb olvasmány az ifjúmunkások számára, akik megtanulják majd belőle, hogyan kell élnie és cselekednie minden öntudatos munkásnak." Hozzátehetjük: minden fiatalnak, aki a szocializmusért, a kommunizmusért akar élni, dolgozni, minden öntudatos, haladó embernek. Amikor ezeket a lelkesen méltató és ugyanakkor objektív hangon elemző, bíráló írásokat olvassuk, új oldaláról ismerjük meg és tanuljuk becsülni Lenint. A nekrológokat és megemlékező cikkeket megírásuk időpontjának sorrendjében közöljük. A kötet végén rövid jegyzeteket és névmutatót adunk.

Vlagyimir Iljics Lenin - Materializmus ​és empiriokriticizmus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vlagyimir Iljics Lenin - A ​nemzetköziségről és a hazafiságról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vlagyimir Iljics Lenin - V. ​I. Lenin összes művei 36.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vlagyimir Iljics Lenin - Az ​irodalomról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vlagyimir Iljics Lenin - Lenin ​válogatott művei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Friedrich Engels - Vlagyimir Iljics Lenin - A ​vallásról
Gyűjteményünk ​szemelvényeket tartalmaz Marxnak, Engelsnek és Leninnek a vallás kérdésére vonatkozó írásaiból. Ezek az írások a tudomány eredményeire és a forradalmi osztályharcok tapasztalataira támaszkodva feltárják a vallás keletkezését és igazi lényegét, összefüggését az osztálytársadalommal, s kimutatják, hogy a vallásos világnézet - mint minden egyéb idealista szemlélet - gátolja a haladást. A munkásosztály és pártja a vallási ködösítés elleni harcot mindig alárendeli a forradalmi harc egészének, ami azonban semmiképpen sem csökkenti a materialista világnézet propagálásának, a dolgozók felvilágosításának és ateista nevelésének fontosságát. Leninnek e gyűjteményben közölt írásai részletesen kifejtik a kommunista párt álláspontját és a szocialista állam politikáját a valláshoz sé az egyházhoz való viszony kérdéseiben. Váltogatásunk - kibővítve - a kiadónknál 1961-ben már megjelent gyűjteményre (Marx és Engels: A vallásról), valamint Berlinben 1972-ben kiadott német nyelvű gyűjteményre, továbbá Leninnek a vallásról és az egyházról szóló írásait tartalmazó orosz nyelvű kötetre (Moszkva, 1966) támaszkodik.

Karl Marx - Friedrich Engels - Vlagyimir Iljics Lenin - Az ​ifjúságról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vlagyimir Iljics Lenin - A ​demokráciáról és a diktatúráról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vlagyimir Iljics Lenin - V. ​I. Lenin összes művei 21.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vlagyimir Iljics Lenin - V. ​I. Lenin összes művei 32.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vlagyimir Iljics Lenin - Lenin ​Magyarországról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Friedrich Engels - Vlagyimir Iljics Lenin - A ​proletár nemzetköziségről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók