Ajax-loader

Friedrich Engels könyvei a rukkolán


Friedrich Engels - Útirajzok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Friedrich Engels - Válogatott ​művei I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Friedrich Engels - Anti-Dühring ​/ A természet dialektikája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Friedrich Engels - A ​Kommunista Kiáltvány
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Friedrich Engels - Életrajzi ​vázlatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Friedrich Engels - A ​német parasztháború
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Friedrich Engels - Magyarországról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Friedrich Engels - Anti-Dühring
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Friedrich Engels - Dialektik ​der Natur
Friedrich ​Engels’ nicht vollendetes Werk 'Dialektik der Natur' wurde posthum erstmals im Jahre 1925 in der jungen Sowjetunion in deutscher und russischer Sprache publiziert. Seitdem sind 90 Jahre und seit Engels’ Tod 1895 120 Jahre verstrichen. Nicht nur diese Jahrestage sind Anlass, Engels neu zu entdecken. Auch Missverständnisse, Fehl- und Überinterpretationen kennzeichnen bis heute die Rezeptionsgeschichte der 'Dialektik der Natur'. Und eine Auseinandersetzung mit Engels’ Thesen ist schon deshalb wichtig, weil es um zentrale Fragen des dialektischen Verhältnisses von Theorie, Realität und Praxis, um die Bedeutung von Zirkulation und Produktion in der Werttheorie, um das Verhältnis von gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen und Naturverhältnissen, von kapitalistischer Akkumulation und wirtschaftlichem Wachstum geht. Engels ging es um das Begreifen eines 'dialektischen Gesamtzusammenhangs' von Natur und Gesellschaft, von Ökonomie und Politik. Dieser 'holistische' Ansatz ist heute in den Debatten um die Erde als 'ökologisches Weltsystem', als Anthropozän oder Kapitalozän aktueller denn je. Die 'Klassiker' des Marxismus beschäftigten sich also schon vor mehr als einem Jahrhundert auch mit ökologischen Fragen. Die 'Dialektik der Natur' kann der Post-Wachstumsdebatte heute neue Impulse vermitteln. Daher werden in diesen Band einige zentrale Passagen von Engels’ Werk aufgenommen.

Friedrich Engels - A ​munkásosztály helyzete Angliában
Friedrich ​Engels A munkásosztály helyzete Angliában című könyve első angliai tartózkodása (1842. november 29. – 1844. augusztus 26.) során szerzett személyes tapasztalatai hatására született. Engels művét 1844 november közepe és 1845 március közepe között írta Barmenban, első kiadása 1845-ben jelent meg Lipcsében, német nyelven. Korábban Anglia szociális történetét akarta megírni egy nagyobb munkában, de felismerte, hogy a téma fontossága önálló kifejtést igényel. A Kommunista kiáltvány előtt a legolvasottabb szocialista könyv lett Németországban, s nagy szerepe volt az 1848-as forradalom előtt a kommunista propagandában és a német proletariátus tudatának alakulásában.

Karl Marx - Friedrich Engels - Vlagyimir Iljics Lenin - A ​vallásról
Gyűjteményünk ​szemelvényeket tartalmaz Marxnak, Engelsnek és Leninnek a vallás kérdésére vonatkozó írásaiból. Ezek az írások a tudomány eredményeire és a forradalmi osztályharcok tapasztalataira támaszkodva feltárják a vallás keletkezését és igazi lényegét, összefüggését az osztálytársadalommal, s kimutatják, hogy a vallásos világnézet - mint minden egyéb idealista szemlélet - gátolja a haladást. A munkásosztály és pártja a vallási ködösítés elleni harcot mindig alárendeli a forradalmi harc egészének, ami azonban semmiképpen sem csökkenti a materialista világnézet propagálásának, a dolgozók felvilágosításának és ateista nevelésének fontosságát. Leninnek e gyűjteményben közölt írásai részletesen kifejtik a kommunista párt álláspontját és a szocialista állam politikáját a valláshoz sé az egyházhoz való viszony kérdéseiben. Váltogatásunk - kibővítve - a kiadónknál 1961-ben már megjelent gyűjteményre (Marx és Engels: A vallásról), valamint Berlinben 1972-ben kiadott német nyelvű gyűjteményre, továbbá Leninnek a vallásról és az egyházról szóló írásait tartalmazó orosz nyelvű kötetre (Moszkva, 1966) támaszkodik.

Friedrich Engels - A ​család, a magántulajdon és az állam eredete
"1847-ben ​a társadalom őstörténete, az a társadalmi szervezet, mely a feljegyzett történetet megelőzően létezett, jóformán ismeretlen volt. Azóta Haxthausen felfedezte az oroszországi közös földtulajdont, Maurer bebizonyította, hogy ez az a társadalmi alap, amelyből valamennyi germán törzs történelmi fejlődése kiindult, s fokozatosan kiderült, hogy Indiától Írországig mindenütt a föld közös birtoklásán alapuló faluközösségek képviselik vagy képviselték a társadalom ősi formáját. Végül Morgannek a nemzetség igazi természetére és a törzshöz való viszonyára vonatkozó, betetőző felfedezése feltárta ennek az ősi kommunista társadalomnak belső szervezetét annak tipikus formájában. Ezeknek az őseredeti közösségeknek a felbomlásával kezdődik a társadalomnak különálló és végeredményben antagonisztikus osztályokra való hasadása. Ezt a bomlási folyamatot megpróbáltam nyomon követni A család, a magántulajdon és az állam eredete c. könyvemben" Engels

Karl Marx - Friedrich Engels - Vlagyimir Iljics Lenin - Az ​anarchizmusról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Friedrich Engels - A ​Kommunista Párt kiáltványa
A ​Kommunista Kiáltvány az első tudományos, kommunista pártprogram, amely eszmei tartalmát tekintve Marx és Engels közös munkája, végeleges irodalmi formája szerint Marx műve. De első ízben, 1848 februárjában, nem egyéni szerzők műveként, hanem névtelenül, mint egy párt - a Kommunisták Szövetsége - hivatalos programja jelent meg.

Karl Marx - Friedrich Engels - Kommunista ​kiáltvány
...a ​Kommunista Kiáltvány minden sarkalatos pontját tartalmazza annak az eszmerendszernek, amelyet marxizmusnak neveznek, és mint ilyen, A fajok eredete mellett, a 19. század legjelentősebb szellemi dokumentumának számít. Marx-Engels művének köszönhetően ma már mindenki másképp gondolkodik politikáról és társadalomról... Még ennél is lényegesebb, hogy a marxizmus milliók számára vált meggyőződéssé vagy vallássá, a Kommunista Kiáltványt pedig kötelességünk egyfajta szent könyvnek tekinteni... Szinte minden mondata megszentelt írás, amelyre a vakbuzgók nemcsak hogy hivatkoznak, de cselekedeteiket is ehhez mérik, habár némelyiküknek... fogalma sincs arról, mi ennek a meggyőződésnek a forrása.

Karl Marx - Friedrich Engels - Vlagyimir Iljics Lenin - A ​proletár nemzetköziségről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Friedrich Engels - Vlagyimir Iljics Lenin - A ​tudományos kommunizmusról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Friedrich Engels - Válogatott ​művek I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Friedrich Engels - Vlagyimir Iljics Lenin - Az ​ifjúságról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Friedrich Engels - Vlagyimir Iljics Lenin - A ​kultúráról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - Friedrich Engels - A ​német ideológia
TARTALOM Karl ​Marx: Tézisek Feuerbachról 5 Karl Marx és Friedrich Engels: A német ideológia. A legújabb német filozófia kritikája képviselőinek: Feuerbachnak, B. Bauernak és Stirnernek személyében és a német szocializmus kritikája különböző prófétáinak személyében 13 A legújabb német filozófia kritikája 15 Előszó 17 Feuerbach. A materialista és az idealista szemlélet ellentéte 19 A lipcsei zsinat 99 Szent Bruno 103 "Hadjárat" Feuerbach ellen 103 Szent Bruno szemlélődései a Feuerbach és Stirner közötti harcról 113 Szent Bruno a "Szent család" szerzői ellen 115 Utóhang "M. Hess"-hez 124 Szent Max 129 Az Egyetlen és az ő tulajdona 131 Ótestamentum: Az ember 134 Genezis, vagyis egy emberélet 134 Az Ószövetség ökomómiája 145 Az ókoriak 153 Az újkoriak 164 A konstrukciójában örvendező "Stirner" 218 A szabadok 227 Újtestamentum: "Én" 285 Az Újszövetség ökonómiája 285 A magával egyező egoista fenomenológiája vagy az igazolás tana 288 A Teológus János Jelenésekről "vagy az új bölcsesség logikája" 325 A tulajdoniság 365 A tulajdonos 383 Salamon Énekek Éneke vagy az Egyetlen 535 Apologetikus Kommentár 558 A lipcsei zsinat vége 567 II. kötet. A német szocializmus kritikája 571 Az igazi szocializmus 573 A "Rheinische Jahrbücher" vagy az igazi szocializmus filozófiája 577 Kommunismus, Sozialismus, Humanismus 577 Sozialistische Bausteine 595 Karl Grün: Die soziale Bewegung in Frankreich und Belgien vagy az igazi szocializmus történetírása 614 Saint-simonizmus 623 Fourierizmus 646 A korlátolt Cabet papa és Grün úr 657 Proudhon 672 A holsteini Dr. Georg Kuhlmann vagy az igazi szocializmus próféciája 674 Mellékeletek Karl Marx: A fenomenológia hegeli konstrukciója 689 Karl Marx: A polgári társadalom és a kommunista forradalom 690 Karl Marx: Feuerbachról 691 Friedrich Engels: Feuerbach 692 Függelék Jegyzetek 699 Életrajzi és könyvészeti adatok 745 Utószó 781

Karl Marx - Friedrich Engels - Vlagyimir Iljics Lenin - Szemelvények ​Marx, Engels, Lenin műveiből
Korunkban ​nem számíthat művelt embernek, aki nem ismeri a marxizmus klasszikusainak alkotásait. Így van ez az egész világon, de különösen azokban az országokban - közöttük hazánkban -, amelyek távlati és napi politikáját ezeknek az eszméknek a jelen körülményekre való alkotó alkalmazása hatja át. A marxizmus nem dogma, hanem vezérfonal a cselekvéshez. Ezért nem elegendő tételesen ismerni a marxizmus-leninizmus végső summázatát, hanem eredetiben kell megismerkedni azzal az alkotó módszerrel, amelyet Mar, Engels és Lenin alkalmaztak saját koruk társadalmi valóságának feltárásakor, s a valóságból levonható következtetések eredményeinek szintetizálásakor és általánosításakor. A mai kort megismerni, a múltat, a jelent és a jövőt egységben látni akaró fiataloknak nélkülözhetetlen annak a módszernek a megismerése, amelyet a marxizmus klasszikusai alkalmaztak először a társadalmi valóság feltárására, törvényszerűségeinek megállapítására. Azért adjuk közre ezt a válogatást Karl Marx, Friedrich Engels és Vlagyimir Iljics Lenin műveiből, hogy ezt a tárgyi tájékozódást és módszerbeli elsajátítást segítsük elő.

Kollekciók