Ajax-loader

Hizsnyai Zoltán könyvei a rukkolán


Hizsnyai Zoltán - Szlovákiai magyar szép irodalom 2016
A Szlovákiai Magyar Írók Társasága minden évben megjelenteti az Ünnepi Könyvhétre az előző évben publikált szlovákiai magyar kortárs irodalom kispróza és versválogatását. Az idei kötet szerzői: BAKA L. PATRIK, BARAK LÁSZLÓ, BODNÁR GYULA, CSILLAG LAJOS, FEKETE ANNA, FELLINGER KÁROLY, FORGÁCS MIKLÓS, GÁGYOR PÉTER, GRENDEL LAJOS, GU(R)ÁK KLAUDIA, H. NAGY PÉTER, JUHÁSZ KATALIN, KONCSOL LÁSZLÓ, KULCSÁR FERENC, MIZSER ATTILA, NAGY HAJNAL CSILLA, NÉMETH ZOLTÁN, PÉNZES TÍMEA, PLONICKY TAMÁS, R. NAGY KRISZTIÁN, SZABÓ EMESE, SZALAY ZOLTÁN, SZÁSZI ZOLTÁN, SZÁZ PÁL, TÓTH LÁSZLÓ, TŐZSÉR ÁRPÁD, VARGA IMRE, VERES ISTVÁN, VIDA GERGELY, Z. NÉMETH ISTVÁN.

Hizsnyai Zoltán - Hizsnyai ​Zoltán legszebb versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hizsnyai Zoltán - Bárka ​és ladik
A ​szlovákiai magyar szerző negyedik versgyűjteménye az előző kötet óta eltelt hat év lírai termésének javát tartalmazza. Ez újabb opusokban az eddig termékenynek bizonyult formai-tematikai sokszínuség teljesedik ki és árnyalódik tovább. A legkülönbözőbb kötött versformáktól a hagyományos szabad vers dikcióján keresztül a minimalizmussal rokon megszólalásmódokig ívelő költői formanyelv igencsak változatos tartalmak hordozója e versekben

Hizsnyai Zoltán - Fordítva ​múlik - előre farol
E ​válogatáskötet azokat az életműbeli alapvető bölcseleti problémákat tematizálja, amelyek a posztmodern identitások és az etikai dimenziók felől közelíthetők meg leginkább, amelyek az intertextualitással, nyelvjátékokkal operáló metódusok által szélesítik a költői/olvasói szerephorizontot. Mindeközben egyértelmű marad a szerző korábbi ironikus - olykor a posztmodern számlájára is ironizáló -, a klasszikus költőszerep, illetve olvasói szemléletek viszonylagosításához vezető alapállása. Hizsnyai kétségtelenül a legérdekesebb, s talán a legmeghatározóbb személyisége a kortárs szlovákiai magyar lírának, illetve az egyetemes magyar irodalmi kánon alakítója is. Személyesen az ő nevéhez (az Iródia-csoport által is közvetítve) kötődik a szlovákiai magyar irodalomban végbement perspekívaváltás (egyesek szerint már paradigmaváltás), amely jelentőségében és jellegében leginkább talán a magyarországi posztmodern fordulathoz hasonlítható. Ez a válogatás remélhetőleg nem csupán azért lesz megkerülhetetlen a differenciált olvasó számára, mert Hizsnyai korábbi kötetei ma már zömmel megszerezhetetlenek, hanem azért is, mert a válogatás koncepciója szerint egyrészt a legszínvonalasabb, másrészt a perspektívaváltást és a költői fejlődést leginkább reprezentáló alkotások kaptak benne helyet. Azok, amelyek a nyelvi fordulat szempontjai szerint is leginkább interakcióba léphetnek a kortárs olvasatlehetőségekkel és az egyetemes magyar irodalom aktuális kánonjaival.

Hizsnyai Zoltán - Varjú Katalin - "Pénteken ​délig nyitva van az ég!"
Furcsa ​helyzet kisebbségben élve többségiként megnyilatkozni – merthogy mind a fönti, mind az alábbi oldalakon kétségtelenül ez történik –, de még furcsább lehet a nemzeti kisebbség kisebbségének szerepkörét felvállalva betagozódni a társadalomba. Ez a könyv ezen betagozódás segítésének a céljából született, és bár igaz, hogy elsősorban a Szlovákia déli régióiban többségi szerepet játszó kisebbségiekhez – tehát a szlovákiai magyarokhoz – szól, valószínűleg a kétszeres kisebbségben – vagyis magyar környezetben – élő roma etnikum számára sem tanulságok nélkül való. Egyik oldalon a romákkal kapcsolatos ismeretek bővítését és a számos közkeletű téves előfeltevés tisztázását szolgálhatja, míg a másik oldalon arról adhat híradást, hogy miben látják a roma ember és a roma közösségek jellegzetességeit, a velük való párbeszéd nehézségeit, illetve a konfliktusok lehetséges okait az évszázados előítéletek meghaladását célul kitűző, a kérdéskörhöz jóhiszeműen közeledő „parasztok”.

Hizsnyai Zoltán - Rondó
Hizsnyai ​Zoltán elsőként jelentkezik önálló kötettel azoknak a fiatal költőknek, prózaíróknak sorából, akik együtt léptek az olvasók elé a Próbaút című antológiában. Nem véletlen ez az elsőség, hiszen már az antológiában közölt versanyaga világossá tette, hogy Hizsnyai személyében érett, kiforrott és határozott profilú költő kér szót. Verseit olvasva hamar szertefoszlik az az esetleges benyomásunk, mintha elvontan filozofikus lírával volna dolgunk. Hizsnyai versei mindig alapkérdésekről szólnak: célokról, vágyakról, kudarcokról, jelenről és jövőről - és mindennek értelméről, hiszen a fiatal költő semmit sem hoz szóba úgy, hogy el ne gondolkodna rajta, s meg ne próbálná értelmezni, persze önmaga szemszögéből, személyisége hitelével, továbbá jelentéssűrítő stílusának, képalkotó és megjelenítő készségének nyelvi erejével. A kötet egésze bizonyítja, hogy Hizsnyai jó mestereket választott (tudja is, mivel tartozik nekik), s hogy sokat várhatunk még tőle.

Hizsnyai Zoltán - Ének ​- Versek, 2001-2009
A ​szerző ötödik‚ Ének című versgyűjteménye az utóbbi kilenc év lírai termésének legjavát tartalmazza, miközben rálátást biztosít az eddigi életmű meghatározó irányaira is. Az újabb költemények is a József Attila-díjjal jutalmazott előző kötet formai-tematikai sokszínűségének jegyében születtek – a három ciklus – háromféle költői beszédmód; változatok, melyekben a világ sokszínűsége tükröződik. A versek játékos gondolatisága, gazdag és hajlékony nyelvezete, kifinomult, szórakoztató nyelvi humora kivételessé teszi Hizsnyai Zoltán költészetét.

Kollekciók