Ajax-loader

Bókay Antal könyvei a rukkolán


Andor József - Benkes Zsuzsa - Bókay Antal - Szöveg az egész világ
A Szöveg az egész világ címmel megjelent tanulmánykötetben mintegy félszáz magyar, illetve idegen nyelven írt tanulmány olvasható. A tanulmányok többsége valamilyen módon kapcsolódik a Petőfi S. János nevéhez fűződő szemiotikai textológia néven ismert nyelvelméletihez/nyelvszemlélethez. A ma 70 éves kutató a szövegtudományok diszciplínájának nemzetközi hírű, iskolateremtő egyénisége. A kötet szerzői a hazai szövegtan kutatásának reprezentatív képviselői, így írásaikból kirajzolódik a szöveggel közvetlenül vagy közvetetten foglalkozó magyarországi tudományok jelenkori palettája. A szöveg, a nyelv legnagyobb méretű és leginkább talányos szerveződési formája évezredek óta tárgya a filozófiai és tudományos gondolkodásnak. A modern nyelvészet olyan új lehetőségeket és irányokat nyitott meg, amelyek radikálisan átírták a szöveggel kapcsolatos elméletéket, és tisztán nyelvészeti szempontú vizsgálatból integratív szerepű diszciplínává tették a szövegtant. Olyanná, amely érvényes üzenetet hordoz az irodalomtudománytól kezdve a médiatudományokig. A szerkesztők reményei szerint a könyv hasznos forrásul szolgálhat a szakavatott kutatók, egyetemi oktatók és hallgatók számára egyaránt. Különösen figyelmébe ajánljuk a magyartanároknak, valamint az idegennyelv-szakos tanároknak, akik azt oktatómunkájukban közvetlenül is felhasználhatják.

Bókay Antal - Jádi Ferenc - Stark András - "Köztetek ​lettem én bolond..."
"Az ​nyilvánvaló, hogy egyedülálló és eredeti munka lesz mind a József Attila-irodalomban, mind pedig a hazánkban, sajnos, nagyon szegényes irodalompszichiátriai írások között" - írja a még kéziratban áttanulmányozott kötetről a neves pszichológus, dr. Buda Béla. A három tanulmány témája a kései - már "beteg" - József Attila emberi alakja és költői személyisége. A közös témát azonban a szerzők különböző oldalról és módon közelítik meg. Az első a költő műveit és más szövegeit állítja középpontba és értelmezi a személyiségfejlődés szempontjából. A második a művészi személyiség és sors összefüggéseit elemzi, az emberi és költői magatartás által kiváltott közösségi reakció (a kitaszító megbélyegzés, az ún. stigmatizáció) szemszögéből. A harmadik írás József Attila kezelőorvosa - a később Amerikába kivándorolt, s ott jelentős szakmai hírnevet szerzett - Bak Róbert pszichiáter készítette kóresetleírásokat (pathográfiákat) dolgozza fel, arra a kérdésre keresve választ, milyen betegségben szenvedett a költő.˝

Bókay Antal - Az ​irodalomtudomány alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bókay Antal - József ​Attila poétikái
József ​Attila a késő-modern magyar költészet európai szintű megteremtője. Mivel a költészet nyelveket, kifejezési lehetőségeket szerkeszt önmagunk elmondására e poétikák követése a modern ember megformálódásának útját jelzi. József Attila költészetbe érkezésekor a magyar poéták a szimbolizmus kései, kifinomultabb, az én relativitásával, magányával szembesülő felfogásmódjának hatása alatt voltak.

Bókay Antal - Líra ​és modernitás - József Attila én-poetikája
József ​Attila költészete minden kortársnál nagyobb hatással volt a későbbi költőnemzedékekre, és úgy tűnik, hogy varázsa még a mai olvasóknál sem fakul. Verseinek ereje abból a látásmódból fakad, amelyet a húszas évek végén alakít ki, a kortárs európai költészet nagyjaihoz hasonló módon. A késő modern poétika a saját én mélységeinek radikálisan új megértésén alapul, majd a belső-külső lét összefüggéseinek tárgyias megfogalmazásához vezet. Könyvem ezt a költői-poétikai önkeresést követi a Tiszta szívveltől a Téli éjszakáig.

Bókay Antal - Erős Ferenc - Pszichoanalízis ​és irodalomtudomány
A ​szöveggyűjtemény, amelyet most kezében tart az olvasó, az irodalomtudomány és a pszichoanalízis kapcsolatával foglalkozik, mely több mint egy évszázada létezik és története mindkét oldalról kimeríthetetlenül gazdag. A "kölcsönösen hatottak egymásra" szokásos formulája aligha jelzi annak a párbeszédnek igazi mélységeit, mely az emberi szellem e két kitüntetett szférája között alakult ki. A kötet tanulmányai átfogó képet adnak errõl a kölcsönösen megterményítõ hatásról - a kezdetektől napjainkig, a klasszikus pszichoanalízis irodalomtudományi recepciójától az irodalomértelmezés különféle modern és posztmodern pszichoanalitikus irányzatáig. Célunk az volt, hogy megkerülhetetlen alapszövegek közreadása mellett a kérdések nyitottságára is felhívjuk a figyelmet, és bízunk abban, hogy ezt a célt - a válogatás elkerülhetetlen szubjektivitása ellenére - sikerült elérni.

Bókay Antal - Vilcsek Béla - A ​posztmodern irodalomtudomány kialakulása
Szöveggyűjteményünk ​a jelenkorig eljutó, második kötete folytatása a már korábban Bókay Antal és Vilcsek Béla szerkesztésében megjelent könyvnek (A modern irodalomtudomány kialakulása), mely a strukturalizmusig gyűjtötte össze az irodalomtudomány legfontosabb eredeti írásait. Mindkét szöveggyűjtemény Bókay Antal Irodalomtudomány a modern és posztmodern korban (Budapest, 1997, 2001, Osiris) című, az irodalomtudomány rendszereit, elméleteit áttekintő munkájához kapcsolódik, a három kiadvány átfogó képét kívánja adni az irodalomtudomány elmúlt kétszáz évének, eredményeinek. Jelen kötet címében a "posztmodern", azaz a modern utáni elméleti megközelítésekre utal. A modern irodalomtudomány általános jelemzője, hogy hitt az irodalmi objektum érvényességében, abban, hogy van és bonyolult metodológiával elérhető, leírható az irodalom természete és az irodalmi mű jelentése. A modern nagyszerű teljesítményei ellenére sem tudta vállalását teljesíteni, hiszen mindig maradt egy olyan értelem, jelentés, amely túlfutott a módszeres leírás érvényén. A posztmodern irodalomtudományok közös jellemzője, hogy a nyelvben, a közösség rejtett folyamataiban, vagy az önteremtő lét-tartalomban megkeresik ennek a labilitásnak a hátterét és újraírják az irodalom szerepét. Kötetünkben a posztstrukturalista, dekonstrukciós, ontológiai hermeneutikai, posztkoloniális, feminista stb. irányzatok legfontosabb, ma már klasszikusnak számító írásait közöljük. Az elméleti szövegekhez kapcsolva bemutatjuk azok jellemző szellemi hátterét és olyan interpretációkat is közlünk, amelyek az adott elméletnek a keretében születtek.

Bókay Antal - Bevezetés ​az irodalomtudományba
Mindenki ​- tudattalanul - valamilyen "irodalomelmélettel" kezd egy vers vagy egy regény olvasásához. Az irodalommal magasabb szinten foglalkozónak azonban tudnia kell, hogy az olvasás hátterében milyen irodalomtudományi irányzatok rejlenek, és milyen megközelítésekre lenne szüksége ahhoz, hogy olvasatának szintjét, mélységét erősítse. A könyv bemutatja az elmúlt kétszáz év irodalomtudományi irányait, olvasati stratégiáit, ezek eleméleti alapfogalmait és interpretációs módszereit. A korai modern filológiai és szellemtörténeti, a modern kor formalista és strukturalista megközelítései és a posztmodern jelenkor hermeneutikai, dekonstrukciós, posztstrukturalista és kultúraelméleti tendenciái a főbb csomópontok. A könyv kifejezetten az új, ún. bolognai típusú magyar szakos és modern filológiai képzések tankönyveként íródott.

Bókay Antal - Irodalomtudomány ​a modern és a posztmodern korban
Az ​Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban az irodalomtudomány nagy beszédmódjainak bemutatásával az irodalmi olvasás és interpretáció rendszereit ismerteti. Az alteritás ősi hermeneutikai stratégiáinak áttekintése után a modernitás sokféle irodalomtudományi elméletét mutatja be. Részletesen kitér a premodern (pozitivizmus és szellemtörténet) és a modern (orosz formalizmus, Új Kritika, strukturalizmus) rendszerekre, valamint vázolja a jelenkor két nagy posztmodern irodalomtudományi diskurzusát: az ontológiai hermeneutikát és a dekonstrukciót.

Kollekciók