Ajax-loader

Baktay Ervin könyvei a rukkolán


Baktay Ervin - Nemzeti Könyvtár 31.
Eltökélt utazók - Körösi Csoma Sándor nyomában ,,Elhatároztam, hogy elhagyom hazámat, s Keletre jövök, s ahogy csak lehet, biztosítván mindennapi kenyeremet, egész életemet oly tudományoknak szentelem, melyek a jövőben hasznára lehetnek az európai tudós világnak általában, és különös világot vethetnek bizonyos, még homályban lévő adatokra nemzetem történetében." - Lehetséges, hogy ezeket a szavakat mormolta Körösi Csoma Sándor 1840 tavaszán kalkuttai tudományos intézetének egyik fala előtt, ahol modellt kellett ülnie. Schöfft Ágoston, magyar festőművész ugyanis ott kereste fel őt, és megalkotta róla az egyetlen hiteles képet. Schöfft Ágoston európai egyetemeken tanult festészetet. Akkor még divat volt az ilyesmi, az összes orientalista, zeneszerző, író, orvos kötelességének érezte, hogy minél több egyetemet végigjárjon, minél több tudást szívjon magába, és ez által sok nyelvet meg is tanult. Körösi Csoma Sándor 17 nyelvet beszélt, Schöfft Ágoston ,,csak" tizenkettőt.

Baktay Ervin - India ​művészete
Magyarországon ​az utóbbi időben fokozódó érdeklődés mutatkozik India iránt. Ez adta az ösztönzést Kiadónknak arra, hogy harmadik kiadásban megjelentesse Baktay Ervin nagysikerű művét. A szerző imponáló tájékozottsága biztonságosan vezeti az érdeklődő olvasót ebben a számunkra távoli és egzotikus világban Baktay kiterjesztette vizsgálódásait a művészettörténet területén túlra is, mivel az átlagos európai olvasó számára az indiai filozófia, vallás és történelem jórészt idegen. Ezek némi ismerete nélkül pedig az indiai művészet remekei tartalmilag érthetetlenek. A mű tudományos hitelét a külföldi kiadások bizonyítják, a szakmai alaposság mellé lebilincselő előadókészség, kitűnő stílus járul. Az önmagukban is érdekes tárgyleírásokat átizzítja a személyes élmény heve, ami az olvasót szinte a látvány részesévé teszi. Ezt elősegíti a kitűnően válogatott képanyag, amely a szöveghez igazodik. Az 1963-ban elhunyt szerző műve ma is forrásanyagnak számít a hasonló témájú kutatásokhoz. Az előző két kiadás már régen eltűnt a könyvesboltokból. Ez alkalommal változatlan szöveggel és némileg felfrissített képanyaggal jelenik meg a mű. A kiadvány bibliográfiáját kiegészítettük az aktuális szakirodalom jegyzékével. A jó áttekintést a térképek, az ábraanyag, és a névmutató biztosítja.

Baktay Ervin - Homo ​ludens
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baktay Ervin - India ​szabadságot akar
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baktay Ervin - Juhász Vilmos - Temesy Győző - Észak-, ​Közép- és Dél-Amerika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baktay Ervin - A ​boldog völgy országa
"Nem ​lehet idegen számunkra az az ország, ahol egy évszázaddal ezelőtt a tudománynak egy világjelentőségű, nagy magyar hőse - Korösi Csoma Sándor - járt, s ahol egy magyar születésű, világszerte ismert nevű jeles tudóst - Stein Aurélt - egyaránt tisztelnek a nép urai és egyszerű gyermekei. De még ezektől a nekünk oly fontos és értékes kapcsolatoktól eltekintve is, a Boldog Völgy és a kasmíri hegyek tájait járva, a Föld egyik legszebb, legvonzóbb részét ismertük meg és remélem, hogy igénytelen tolmácsolásom is megcsillanthatta az olvasó előtt egy-egy örökszép mozaikdarabját annak a hatalmas, kimeríthetetlen remekműnek, amelynek neve - a Föld." (Baktay Ervin, 1934)

Baktay Ervin - Magyar ​utazó Indiában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baktay Ervin - Királyfiak ​földjén
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baktay Ervin - Rabindranath ​Tagore
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baktay Ervin - A ​világ tetején I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baktay Ervin - A ​Pandzsáb
A ​nyugat - vagyis a görögség, az ókori Európának ez a vezető kultúrnépe - egészen Nagy Sándor keleti hódítóútjáig csak igen keveset tudott Indiáról. Amit Hérodotosz és mások Indiáról feljegyeztek, többnyire másod-, harmadkézből nyert értesülés volt és a perzsák útján jutott el nyugatra. A perzsák azonban jól ismerték Indiának északnyugati részét, hiszen birodalmuk, legnagyobb kiterjedésében, egészen az Indus folyamig nyúlt és perzsa népcsoportok, a zarathusztrai vallással együtt, az Induson túlra is beszivárogtak. Perzsa emlékek tanúskodnak erről az északi Pandzsábban is, pl. a taxilai ásatásokkal napvilágra került romvárosban. Az ókori nyugat, amikor «Indiáról» beszélt, voltaképpen csak az Indus folyó környékét és az ettől keletre elterülő síkságot, vagyis a mai Pandzsábot értette e név alatt. India: az Indus folyam vidéke. Még Nagy Sándornak is csekély fogalma volt arról, hogy amikor - véleménye szerint - «meghódította Indiát», tulajdonképpen csak India egy igen kicsiny részét látta s ennek az aránylag kis területnek is csupán töredékét vetette uralma alá. Számára is mindössze az Indus folyamon túl fekvő ország jelentette Indiát és csak utódának, Szeleukosz Nikátornak követe, Megaszthenész adott hírt elsőül India távolabbi tájairól. Megaszthenésznek töredékekben fennmaradt munkája az első, nyugati embertől eredő leírás Indiáról, illetve Indiának északi részéről. Az északnyugati terület, amelyről ebben a könyvben beszélünk, később kapta perzsa «Pandzsáb» nevét. Ez a szó «öt vizet», «öt folyót» jelent.

Baktay Ervin - Indiai ​éveim
A ​magyar indológia nagy alakja több évet töltött Indiában, ahol a vallásokat, bölcseletet, művészetet és az egyes népcsoportok életét tanulmányozta, bejárva Kőrösi Csoma Sándor egykori tartózkodási helyeit, átszelve Indiát a Himalájától egészen Ceylonig. India, a különös szokások, rejtelmes emberek, titokzatos templomok és mesebeli kincsek hazája, kalandorok és fölfedezők, hódítók és esztétalelkek seregét vonzotta a történelem ókorától napjainkig.

Baktay Ervin - Jancsi ​nyeregbe száll
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baktay Ervin - Kőrösi ​Csoma Sándor
Kőrösi ​Csoma Sándor társtalan jelenség nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi tudomány történetében is. Alig több mint harmincévesen egy délibáb nyomán indult el keleti útjára, hogy felkutassa a magyarság őshazáját. Eredeti célját ugyan nem érte el, de fáradozása mégsem volt hiábavaló: ő volt az első európai, akinek sikerült behatolni a tibeti kultúra ismeretlen világába. Csoma nagy műveivel, Tibeti-Angol Szótárával és Tibeti Nyelvtanával egy teljesen új tudományág, a tibeti filológia alapjait rakta le. Baktay Ervin úgy kalauzol végig bennünket ennek a különös és lenyűgöző életnek az állomásain, hogy a végén szinte magunk előtt látjuk a 'keleti nyelvtudomány alapvető nagyságát'.

Baktay Ervin - Szanátana ​dharma
A ​legletisztultabb hindu felfogás is azt vallja, hogy leghelyesebb, ha mindenki a maga mivoltának megfelelő úton jár és törekszik, s a hinduk legértékesebbjei ma is, mint régen, minden vallást, minden hitet nagyra becsülnek. A jó keresztényt sokkal többre tartják, mint az olyan hindut, aki a maga vallását nem követi, vagy képmutatással szennyezi be. A Szanátana Dharma megértői nem lehetnek türelmetlenek más vallások iránt, és nem táplálhatnak előítéleteket. Bármelyik vallást követi is az olvasó, igyekezzék legalább ebben az egy pontban magáévá tenni a hindu elvet: legyen türelmes és méltányos, ne ítéljen, amíg bele nem mélyedt magába a tárgyba, amíg át nem tekintette az ind szemlélet Örökérvényű Törvényének egész rendszerét. Ez csak addig tetszik bonyolultnak, míg részleteit külön-külön kiszakítva nézzük, de egyetemes és egységes értelmet kap, mihelyt az egészet felfogtuk.

Baktay Ervin - Hindusztán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baktay Ervin - A ​messzeségek vándora
Kőrösi ​Csoma Sándor a magyar multnak egyik legkiemelkedőbb, legrendkívülibb és legtragikusabb alakja. A tudomány pedig egyik leghősiesebb, legönfeláldozóbb úttörőjét tiszteli benne. Életéről, életének legfontosabb korszakairól egy évszázadon át csak igen keveset tudtunk. Amit tudtunk, azt is egy másik kiváló magyarnak, Duka Tivadarnak köszönhettük. Duka 1848-1849-ben Görgey oldalán harcolt, majd a szabadságharc után külföldre menekült és Indiába jutva angol szolgálatba lépett. Nagy érdemek, hogy Csoma elfeledett írásait, leveleit és kortársainak reá vonatkozó dokumentumait összegyüjtve, megírta a nagy "székely-magyar" tudós életrajzát. De Dukát hivatala Indiához kötötte, nem kereshette fel Csoma legfontosabb életkorszakának színhelyeit Nyugati Tibetben. Ezért éppen életének e döntő éveiről csak közvetett, gyér adatok maradtak reánk. E veszteségből reám nézve nyereség származott: így napjainkban elsőként kereshettem fel ladákhot és Zanszkárt, hogy bejárva Csoma egykori útvonalát, elzarándokoljak azokba a lámakolostorokba, amelyekben a székely tudós kimondhatatlan nélkülözések közt tette le a tibeti nyelvtudomány alapkövét. Összegyüjtöttem a reávonatkozó helyi adatokat és emléktáblákkal jelöltem meg nagy hazánkfiának egykori lakhelyeit.

Baktay Ervin - A ​diadalmas jóga
Baktay ​Ervin a rádzsa jógát mint az indiai életbölcsesség és filozófia szerves részét mutatja be és értelmezi. A kötet második részében a gyakorlatok leírásai, a meditáció, az elmélkedés, a szellemi jóga különböző elemzései, "szútrái" találhatók.

Baktay Ervin - India
A ​Kőrösi Csoma Sándort példaképéül választott szerző monográfiája egy tőlünk távoli, varázslatos szépségekkel és nyomasztó társadalmi ellentmondásokkal teli világról.

Baktay Ervin - India ​bölcsessége
"A ​legletisztultabb hindu felfogás is azt vallja, hogy leghelyesebb, ha mindenki a maga mivoltának megfelelő úton jár és törekszik, s a hinduk legértékesebbjei ma is, mint régen, minden vallást, minden hitet nagyrabecsülnek. A jó keresztényt sokkal többre tartják, mint az olyan hindut, aki a maga vallását nem követi, vagy képmutatással szennyezi be. A Szanátana Dharma megértői nem lehetnek türelmetlenek más vallások iránt és nem táplálhatnak előítéleteket. Bármelyik vallást követi is tehát az olvasó, igyekezzék legalább ebben az egy pontban magáévá tenni a hindu elvet: legyen türelmes és méltányos, ne ítéljen, amig bele nem mélyedt magába a tárgyba, amíg át nem tekintette az ind szemlélet Örökérvényű Törvényének egész rendszerét. Ez csak addig tetszik bonyolultnak míg részleteit külön-külön kiszakítva nézzük, de egyetemes és egységes értelmet kap, mihelyt az egészet felfogtuk." Baktay Ervin

Baktay Ervin - Bulla Béla - India, ​Ausztrália és Óceánia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baktay Ervin - Háromszéktől ​a Himálajáig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baktay Ervin - Mahábhárata
A ​Mahábhárata nem csak India csodálatos regevilágának a foglalata, hanem egyike az egyetemes kultúra csodáinak: a legmagasabbrendű bölcsesség szent tankönyve, a szellemi felszabadulás útmutatója. Egyetlen világszemlélet sem közelíti meg annyira a mindenség határtalanságát, mint az ős-indiai. Izgalmas történet, költői elbeszélések, nagyszerűen megrajzolt emberi jellemek, színes mesevilág, mély bölcsesség, magasztosan szárnyaló gondolatok tárháza ez a könyv.

Baktay Ervin - A ​csillagfejtés könyve
A ​csillagfejtés könyve olyan karriert futott be, amiről alighanem Baktay Ervin sem álmodott. Mivel ezt követően majd ötven évig nem jelent meg hasonló mű Magyarországon, több asztrológus generáció is ezen a könyvön nőtt fel, és tankönyv lett belőle. A könyvből megismerhetjük az asztrológiát, mint az egyik legősibb világnézetet. Baktay bemutatja a világkorszakokat is, mely napjainkban a New Age, a Vízöntő kor kezdetén megkülönböztetett figyelmet váltott ki az érdeklődő emberekből. Kellemes és igényes, de közérthető stílusa A csillagfejtés könyvét is olvasmányossá tette. Bár az 1989. évi reprint kiadás óta számos asztrológiai mű jelent meg a magyar könyvpiacon, Baktay Ervin műve ma is "kötelező" olvasmány minden asztrológia iránt érdeklődő számára.

Baktay Ervin - Rámájana ​és Mahábhárata
Az ​utókor a rablóból megtért legendás hírű szent Válmíki nevéhez fűzi a Rámájanát. A Mahábhárata állítólagos szerzője pedig Vjásza, de a név maga is azt jelenti: "összeszerkesztő, gyűjtő". Minden bizonnyal nem egy ember alkotta ezeket az eposz óriásokat, csak a népképzelet ereje kapcsolja őket egy-egy élő személyhez: így teszi hitelesebbé, értékesebbé. A két eposz nagy történelmi eseményeket rögzít: az árja népek nagy bevándorlását Indiába és a hódító hadjáratokat, amelyek során elfoglalták Dél-Indiát és a mai Ceylont. Az eposzok nemcsak a régi India történelméről őriztek meg értékes adatokat, hanem megismerhetjük belőlük az indusok életét, szokásait, világnézetét is. Baktay Ervin hozzáértéssel és nagy műgonddal foglalja össze a hatalmas terjedelmű eposzokat, megőrizve az eredeti művek költői szépségét.

Baktay Ervin - Asztrológiai ​prognózis avagy a jövőbe látás titka
A ​"Csillagfejtés könyvé"-ből generációk tanulták az asztrológiát, vagy csak ismerkedtek ezzel a szép tudománnyal. A ma már klasszikus remekművet mindenki csak úgy nevezte: "A Baktay". Most végre gyarapíthatjuk a tudásunkat, gazdagíthatjuk a könyvespolcunkat "A Baktay II"-vel. Ugyanis nagyon sokan tudtak a szerzőnek "A jövőbelátás az asztrológiában" című munkájáról. Ez a könyv több, mint fél évszázadot töltött az íróasztalfiók rabságában.

F. W. Bain - Baktay Ervin - Holdsarló
A ​felejthetetlen szerelem kialakulása: 19 nap, 19 találkozás története. A könyv többszöri olvasásra is tartogat új és új pszichikai felismeréseket, leírásbeli szépségeket.

Kollekciók