Ajax-loader

Tower Vilmos könyvei a rukkolán


Tower Vilmos - Van ​Krisztusunk!
A ​kiadvány a történelmi Krisztust mutatja be különféle forrásokon keresztül, majd hatásáról, tanításáról beszél egészen a mai korig, végül pedig istenségéről ír. A függelék Krisztusról szóló szemelvényeket közöl költőktől apostoloktól, szentektől. A füzet kegyeletképpen a szentéletű és szociális érzékű püspök, nagyhatású szónok és író Prohászka Ottokár születésének 100. évfordulóján a püspök elmélkedéseiből ad válogatást Krisztus földi életének főbb állomásairól, az Oltáriszentségről és Krisztus Szentséges Szívéről.

Tower Vilmos - Kihez ​menjek feleségül?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tower Vilmos - Krisztus ​közelsége
A ​könyv a katolikus szertartástant mutatja és magyarázza el (nemcsak szóban, hanem képekben is) a szakiskolák számára és magánhasználatra. A tárgyalás részei: a szertartások általában, a szentmise, a szentségek általában és a hét szentség külön-külön, az áldások, a szent helyek, a szent idők, az egyházi ájtatosságok és végül a templomi illemszabályok. A könyv a magyarázatot ötven katekizmus-szerű kérdés keretében adja. Az első így szól: Miért tiszteljük Istent külsőleg is?

Tower Vilmos - Másvilág, ​pokol, mennyország
Tower ​könyve előszavában megvallja, hogy az eszkatológia irodalma, legalábbis magyar nyelven ""nagyon szűkkörű"", továbbá, hogy ""a templomi szószékről is ritkán hallunk részletesebb felvilágosítást"" az eszkatológiáról... E könyvével, amint írja, ezt az űrt óhajtotta betölteni, amelyet elsősorban a "" keresztény nagyközönség""-nek szánt, de ""talán érdeklődéssel forgathat a hittudományok szakembere is"". Gondosan különbséget tesz a gyakorta kétes apokaliptikus magánkinyilatkoztatások és az egyházi tanítóhivatal hivatalos állásfoglalásai között. Ez művének egyik legnagyobb érdeme. A másik, hogy pokol, a purgatórium és a mennyország mibenlétének tárgyalása során a teológián kívüli tudományok (főleg biológia, az antropológia és a pszichológia) eredményeit is eredményesen alkalmazza. Lebilincselő logikussággal bebizonyítja, hogy az eszkatológia nem valamiféle pszichologizáló, hamis misztikába csomagolt áltudomány, hanem eredendő része az Istentől kinyilatkoztatott objektív igazságokat tudományosan rendszerező dogmatikának - hiszen jóformán nincs is olyan dogmatikai kézikönyv, amelyben ne kapnának helyet az ide vonatkozó tanítások. Aligha volt annyira időszerű e mű - mindmáig az egyetlen, magyar szerzőtől való legteljesebb eszkatológia! -, mint ma, amikor már nem az istenes élet lebeg az átlagemberek szeme előtt, hanem a ""dolce vita"" csalfa délibábja, a ""carpe diem"" eredeti horatiusi értelmének kiforgatásából következően a hedonista-utilitarista életmód, a szekuláris társadalom megannyi antropomorf szemfényvesztése, emberistenítő illúziója. Méltó párja korunkból Joseph Ratzinger, XVI. Benedek pápa a ""Végidő"" című, magyarul is kapható kötete. E két mű célja nem más, mint hogy rádöbbentse az emberek a jézusi mondat - ""Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik."" (MK 16,16) - roppant súlyosságára, s hogy a kárhozat választása helye tt elvezze őket a ""visio Dei beatifica"" állapotába, Isten boldogító színe "

Tower Vilmos - Amit ​Napoleon életrajzai elhallgatnak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tower Vilmos - A ​spiritizmus
Sokszor ​és sok oldalról szólítottak fel, hogy "A hipnotizmus elméleti, gyakorlati, pedagógiai, orvosi és büntetőjogi szempontból" című, immár 50,000 példányban elkelt művemhez hasonlóan írjak könyvet a spiritizmusról is, lerögzítve azt a sok előadást, amelyet e tárgyról az akadémián, szabadegyetemen és egyebütt tartottam. Szívesen vállalkoztam rá, mert illő, hogy a spiritizmusról a puszta hallásnál többet tudjunk, részben nagy elterjedése, részben és főképp világnézetbe és gyakorlati erkölcsbe vágó jelentősége miatt. Szerettem volna könyvemnek magyar címet adni, de milyent? Szellemidézés vagy halottidézés nem megfelelő szavak, mert a spiritiszta jelenségeknek egyéb előidéző oka is van. De nem is a név adja a lényeget. Különben is a "spiritizmus" szó ma már általánosan használt és ismert nemzetközi fogalmat jelez. Könyvemben főképp háromra törekedtem: az igazságra, tárgyilagosságra és hogy ne legyek száraz, unalmas.

Tower Vilmos - A ​papi celibátus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tower Vilmos - Kit ​vegyek el feleségül?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tower Vilmos - A ​pápák szerepe hazánk megmentésében és fennmaradásában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tower Vilmos - A ​hipnotizmus elméleti, gyakorlati, pedagógiai, orvosi és büntetőjogi szempontból
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tower Vilmos - Vigasztaló ​gondolatok
Szenvedéssel ​születünk és távozunk e siralom völgyéből. És e kettő között mennyi és milyen sokfajta a szenvedés, elsorolni is lehetetlenség. Akárhány szenvedőnek elhomályosul az ítélőképessége, megzavarodik a tisztánlátása; képzelete ijesztő képekkel nyugtalanítja, szédíti, fojtogatja, fárasztja és csüggeszti. Milyen nehéz az ilyen szenvedőnek lelki sötétségébe a hitnek fényét belevetíteni. Milyen nehéz ilyenkor elhinni azt, hogy az értelmetlennek látszó, ésszerűtlennek tetsző, megokolhatatlannak tartott és céltalannak mutatkozó baj, kín, szerencsétlenség mögül égi szeretet, atyai jóság, bölcs gondviselés sugárzik a szenvedő felé és gazdag érdemszerzési alkalom kínálkozik számára! Bizony ilyen esetekben semmiképp sem elég egyszeri vagy csupán néhány vigasztaló szó vagy betű. Orvos a testi orvosságot napi vagy még többszöri használatra rendeli, mert másképp nincs foganatja és hatása. Hasonlóképp szorul a szenvedőnek lelke legalábbis naponta egy-egy feléje sugárzó, gyógyító, enyhítő, vigasztaló, bátorító, felemelő, megnyugtató, hitet erősítő, reménytfokozó, türelmet gyarapító, bizalmat fakasztó gondolatra. Mert az ellenhatás is állandó, erős és szünetnélküli. No meg az ördög sem alszik. E könyv az év minden napjára, tehát állandó, folyton ismétlődő, mégis rövid, de tartalmasságra törekvő, változatos és lehetőleg minden szenvedésfajtára alkalmazható vigaszt, erősítést és biztatást akar nyújtani a szenvedőnek.

Kollekciók