Ajax-loader

Géczy Barnabás könyvei a rukkolán


Géczy Barnabás - Az ​eltűnt élet nyomában
Régi ​lakói a Földnek, tudjátok-e honnan jöttetek? - Erre a kérdésre igyekszik feleletet adni ez a könyv. A XXI. század embere - hiszen olyan közel van hozzánk - bizonyosan egyre féltőbb figyelemmel fogja óvni a környező természetet, gyógyítva azokat a sebeket, amelyeket rajta a korábbi századok ütöttek. Nem kétséges az sem, hogy táguló érdeklődéssel fogja kutatni az élet történetiségét. Hiszen a két szállóige: "a jelen a múlt kulcsa", valamint "a múltból érthető meg a jelen", csak együtt igaz. A paleontológia - 200 éves múltja során - gazdag ismeretanyagot szerzett az egykori életről. Érett az idő az áttekintésre, hiszen az a szemléleti forradalom, amely a biológia és a geológia fejlődését az utolsó évtizedekben meghatározta, messzemenően átformálta az élővilág múltjának kutatására hivatott paleontológiát is. A könyv az élet fejlődésének bemutatásakor elsősorban az új paleontológia nézőpontjából és az új paleontológia kérdésfeltevésével kívánja az olvasó elé tárni a múltat, akkor is, ha olyan régóta ismert csoportokról van szó, mint amilyenek a trilobiták, ammoniták vagy akár a dinoszauruszok...

Géczy Barnabás - Ősállattan ​I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Géczy Barnabás - Ősnövénytan
Erdőket, ​réteket járva feltűnő: miért oly gazdag, változatos a zárvatermők világa, és miért oly szegényes, egyhangú a nyitvatermőké és a harasztoké? A mai növényzetet nem öröktől fogva változatlannak tekintve a kérdések szaporíthatók: mikor, hol, miből és hogyan alakult ki a mai növényzet? Milyen volt a régmúlt idők növényvilága? Milyen ütemű volt az egyes növénycsoportok fejlődése? Milyen törvényszerűségek jellemzik a növények törzsfejlődését? Az ősnövénytan feladata választ adni e kérdésekre. Az ősnövénytan tehát a múlt növényeit és a mai növények múltját kutatja. Eredményeit elsősorban a geológusok és a biológusok értékelik, valamint mindazok, akiket a természet története önmagában érdekel. Az első magyar ősnövénytan tankönyv a vizsgálati módszerek és az értékelési lehetőségek ismertetése mellett rövid áttekintést nyújt a legfontosabb növénycsoportok múltjáról és törzsfejlődésük jellegéről. A klasszikus alapismereték vázolása mellett különösen az utolsó évtized hazai és külföldi eredményeire épít, melyek megszabják a jövő kutatási irányait is. A tankönyvet a történeti szemlélet következetes alkalmazása különbözteti meg a külföldi ősnövénytani munkáktól.

Géczy Barnabás - Les ​ammonitines du carixien de la montagne du Bakony
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Géczy Barnabás - Őslénytan
A ​múlt életével foglalkozó őslénytan nagy hagyományú és robbanásszerűen fejlődő tudomány. A leíró őslénytani monográfiák mellett egyre nagyobb számban látnak napvilágot az oknyomozó, elméleti, nagyobb összefüggéseket feltáró munkák. Új résztudományok különültek el, mint amilyen a paleofiziológia, paleoökológia, biosztratinómia, plaobiogeográfia stb. A genetika fejlődése és a rétegről rétegre gyűjtött hatalmas őslénytani ismeretanyag kiszélesítette az evolúciós kutatásokat. Indokolt tehát úgy összefoglalni a legújabb eredményeket, hogy figyelembe vegyük a klasszikus adatokat is. Az "Őslénytan" tankönyv célja tehát többrétű. A történeti bevezető után részint tárgyalja a múlt dokumentumainak fennmaradási módját, a fosszilizációt, részint foglalkozik az egykori élőlények tér- és időbeli elterjedésével és az ebből levonható következtetésekkel, emellett foglalkozik az evolúció alapkérdéseivel is. Az általános őslénytani ismeretek után a törzsfejlődés figyelembevételével tekinti át a fosszilis és a ma élő növények, valamint állatok rendszerét. Ebben az értelemben a mű az első magyar nyelvű "teljes" őslénytani tankönyv, a legfontosabb alapismeretek elsajátítására hivatott, a szakirányú képzés tankönyve számára tartva fenn a részletesebb ismertetéseket. A mű azok számára készült, akiket a természet múltja érdekel.

Balázs Béla - Fényes Imre - Géczy Barnabás - Horváth József - Mi ​az idő?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Géczy Barnabás - Lamarck ​és Darwin
A ​tudománytörténet számára nem az evolúció példái az érdekesek, hanem azok az elvek és okok, amelyek az emberi szellem egyik legnagyobb felismeréséhez vezettek. A történészt elsősorban az érdekli, miért csak a XVIII. és XIX. század fordulóján alakult ki az első átfogó evolúciós elmélet? Mi volt Lamarck munkájában az új, a forradalmi, a zseniális? Miért fogadta elméletét »manipulált« süket csönd? Miért kellett egy évszázadot várni nagyságának felismerésére? Mi volt Darwin sikerének a titka? Milyen filozófia segítette abban, hogy megfigyeléseit lenyűgöző szintézisben foglalja össze? Amikor pedig elméletéhez eljutott, miért várt húsz évet eredményének közzétételével? Mitől félt Darwin? Miért kellett több mint száz évig halogatni rejtett feljegyzéseinek kiadását? Végül és nem utolsósorban mi az, amit a XXI. század felé közeledve a XIX. század alighanem legnagyobb két biológusának köszönhetünk?

Géczy Barnabás - A ​magyarországi őslénytan története
A ​könyv a Kárpátok, Erdély és a Pannon-medence ősmaradványait vizsgáló hazai és külföldi kutatók, utazók munkásságát összegzi. Bemutatja személyiségüket, felvázolja a tudományos intézményi háttér kialakulását, mindezt nemzetközi összefüggésekbe helyezve. A kötetet háromszáz év őslénytani monográfiáinak legszebb ábrái illusztrálják.

Kollekciók