Ajax-loader

André Maurois könyvei a rukkolán


André Maurois - Költő ​a máglyán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

André Maurois - A ​Varázsló
A ​világhírű francia író, André Maurois kötete a 19. századi, mágus életű François-René de Chateaubriand páratlanul izgalmas életregénye. A Varázsló, aki fiatalon nomád volt Amerikában és keresztény Jeruzsálemben, később miniszter, a restauráció alatt diplomata Rómában és Londonban, afféle igazi túlélőként mozgott a francia nagypolitika porondján – és ezzel a korabeli európai cirkuszba is belépőt nyert. Ki ez a vidéki fiú, aki előtt meghajlik a hatalom és az irodalmi szalonok fülledt szellemisége? Zseni vagy csak a szerencse fia? Diplomata vagy szélhámos? Lánglelkű író vagy a tettek embere? Katona vagy irodalmár? A hallatlanul izgalmas, krimielemekkel teleszőtt napi karriertörténet hátterében kibontakozik a forrongó Franciaország, a napóleoni idők intrikus időszaka, a Bourbon-restauráció szellemtörténete, a royalizmus visszaállításának gyatra kísérlete és ennek mozgatórúgói, majd a júliusi forradalom kirobbanásának filmszalagszerű története, a forradalomé, amely lángba borította Európát. Maurois, az életrajzregények mestere ezúttal sem okoz csalódást olvasóinak, könyve lebilincselően izgalmas, igazi korszakregény a romantika Franciaországáról.

André Maurois - A ​gondolatolvasó gép
André ​Maurois világhírű író tudományos-fantasztikus regényének _A gondolatolvasó gép_-nek hőse egy különös találmány: a pszichográf. Ez a gép meglesi, kifürkészi és feljegyzi az ember gondolatait: bárki és bármikor megismerheti embertársainak legrejtettebb vágyait, elképzeléseit, indulatait, gondolattöredékeit. A szellemes ötlet alkalmat ad arra, hogy a kitűnő francia író, akinek számos regénye és életrajza aratott nagy sikert (nálunk is), az ember titkos, önmaga előtt is titkolt gondolatainak mélységeibe vezesse be az olvasót. Mert Maurois-t nem annyira a modern technika forradalma érdekli, mint a pszichológia: a hazugság jótékony szerepének és ártalmas hatásának viszonyát fedi fel a mulatságos, fordulatos, szellemes cselekmény során. ___A kötet másik kisregénye - _Utazás a Mívesek országában_ - ugyancsak fantasztikus tárgyú és hangulatú, de filozófiai fogantatású: a művészek és a művészetszerető állampolgárok viszonyát tárgyalja szellemes, regényes történet tükrében.

André Maurois - Két ​asszony között
Egy ​férfi regénye, aki kétszer nősül, de egyik házasságában sem talál kielégülést. Hűséges, gyengéd nőre vágyik, de kívánja az ellentétes lelki klímát is, az izgató és nyugtalanító kacérságot. Első asszonya csillogó, színes, bohém nő volt. Gyötrődve szerette, végül elűzte magától, mert lényük és világfelfogásuk merőben ellenkezett. Megnősült újra, mintafeleséget kapott, de az már nem elégítette ki. Maurois könyve mély igazságokat tár fel a házasságról, a szerelemről, a nő és a férfi természetéről. A legnagyobb idei könyvsiker volt. Franciául néhány hét alatt 100.000 példányban fogyott el és lefordították minden kultúrnyelvre.

André Maurois - Szeptemberi ​rózsák
Guillaume ​Fontane, a népszerű író - a regény hőse - túljutott élete delelőjén, s sikerei tetőpontján visszatekint élete útjára. Eltűnődik azon, mi az igazi nagy alkotások ihletője - a nagy élmény-e, vagy a kitartó, rendszeres munka. S ahogy tűnni érzi életét, egyre erősödik benne a vágy az új, a nagy, a talán utolsó élmény után. S nem vár hiába. A sors mintegy utolsó ajándékul gyönyörű dél-amerikai tájakra vezeti, nagy poétikus szerelemmel ragyogja be élete szeptemberét.

André Maurois - Fleming ​és a penicillin regénye
Maurois ​jó író, Fleming élete érdekes téma. A kettő találkozásából rendszerint érdekes és jó könyv születik, s így van ez most is. Századunk egyik legnagyobb - ha ugyan nem a legnagyobb - orvosi vívmányának, a penicillinnek felfedezése és sorsa önmagában is regénytéma (a felfedezéstől majd másfél évtized telt el, amíg az emberiség ráébredt az első igazán hatásos antibiotikumban rejlő beláthatatlan lehetőségekre s gyakorlatilag is hasznosítani kezdte azokat). S a felfedezés érdekességét csak fokozza, hogy olyan ember és kutatóegyéniség áll mögötte mint Fleming, ez a fiatal korában inkább sportembernek, semmint tudományos lángelmének, leendő Nobel-díjasnak induló, fegyelmezett és hallgatag, morózusnak tűnő, de alapjában véve nagyon is derűs lelkületű és mindig emberséges skót orvos. - André Maurois-t, a Francia Akadémia tagját nem kell bemutatnunk a magyar olvasóközönségnek. Nagysikerű, szellemes regényei, írókról, államférfiaktról szóló életrajzi írásai után most egy természettudós életéhez nyúl témáért: \"Olyan korban, amikor a tudomány gyökeresen átalakítja az életet - jó és rossz irányban egyaránt - természetes, hogy az ember érdeklődik a tudós iránt, hogy kíváncsi szellemi működésre és kutatása természetére.\" Ha a témaválasztás indokolását egyúttal célkitűzésnek is tekintjük, elmondhatjuk, hogy Maurois, az író, Fleming-életrajzában sikerrel oldotta meg a maga elé tűzött feladatot. A panicillin felfedezőjéről szóló életregényben sikerült emberközelbe hoznia a tudós biológust, sikerült bepillantást nyújtania a tudományos kutatás - kívülállók szemében gyakorta oly rejtélyesnek tűnő - kudarcokban és sikerekben egyaránt gazdag világába. S mivel Maurois nem elégszik meg azzal, hogy megmaradjon a tudós életének felszíni rétegeiben (az alkotó és a mű tökéletes megértésére beleásta magát Fleming szaktudományába is), regényén keresztül az olvasó bepillantást nyer a mikróbák szemmel nem látható világába is. - Maurois természetesen Fleming-életrajzában is hű írói önmagához: írása - hallatlan tájékozottságában és alaposságában is - érdekfeszítő, könnyed és szikrázóan szellemes. André Maurois Flemingről szóló könyvét a közismert kiváló orvosíró, Raffy Ádám avatott tolmácsolásában adja az olvasó kezébe a Gondolat Könyvkiadó.

Covers_175085
elérhető
0

André Maurois - Voltaire
Voltaire ​élete valóságos regény, szellem, nyílt gondolkodása évszázadok távolából is termékenyítõ. A szanad gondolat apostola bátran hirdeti világfelforgató eszméit, nem is maradhat Párizsban, de szívesen látott vendég Angliában, Németországban, Svájcban és Hollandiában. Fejedelmek és elõkelõ szépasszonyok nyújtanak neki menedéket. Élete ragyogó példája a megalkuvást nem ismerõ meggyõzõdésnek. A világirodalomban kevés hasonló erejû és egyéniségû író alkotott, kinek hatása ma szinte még elevenebb, mint volt a maga korában. Maurois, sok más sikeres életrajzi tárgyú mû írója, tökéletes képet rajzol Voltaire-rõl, a könyv lapjairól elevenen lép elénk az ember, a költõ és a filozófus, akinek munkássága kétszáz évvel a francia forradalom után is termékenyitõ hatású. André Maurois tanulmánya értékes gyöngyszeme a könyvtárakat kitevõ Voltaire-irodalomnak. A könyv bevezetõje egy Voltaire-levél, amelynek tanulságai mai irodalmi életünkre is vonatkoztathatók.

André Maurois - Asszonyok ​útja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

André Maurois - A ​textilgyáros
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

André Maurois - Amerikai ​napló
André ​Maurois regényei, elbeszélései, tanulmányai a francia írásművészet reprezentatív alkotásai, a gall szellem legfinomabb, legmélyebb megnyilatkozási. André Maurois a szépség és jóság apostola volt mindenkor; az emberiség, a béke, az ember és isten együvétartozásának hirdetője. Természetes, hogy a német hordák elől emigrálnia kellett. Amerikában tárt karokkal fogadták, ott naplójegyzetekbe gyűjtötte mindennapi benyomásait Amerikáról. André Maurois: Amerikai napló c. könyve a kiváló francia író finom szellemének, éles és találó megfigyeléseinek tükrében mutatja meg, milyen a mai Amerika élete, milyenek az emberei, asszonyai, vágyai, küzdelmei, milyen a mindennapi életük, milyenek a szórakozásaik. Sziporkázó megjegyzéseivel az eleven életet rögzíti. Az eleven életet, élő és cselekvő, vezető és irányító alakjaival, akikre felfigyel az egész világ.

André Maurois - Prometheusz ​vagy Balzac élete
Az ​1968-ban meghalt regényíró, esszéista és irodalomtörténész - biográfus, André Maurois, életet utolsó szakaszában több nagy művet szentelt a XIX. századi francia irodalomnak, s ezek sorában a legutolsó és talán legdédelgetettebb éppen Balzacról szóló. Maurois évtizedeket töltött Balzac "társaságában", s maga is úgy érezte, többre nem futja erejéből, ez az utolsó életrajzi munkája. "Örülök, hogy Balzac a hőse" - írja. A XIX. sz.-i romantikus-realista regény legnagyobb alakjához méltó ez a legalaposabb és legmodernebb életrajz. Az a lángelme, aki Emberi Színjátékában egy egész társadalmat alkotott, akinek életet maga is beillik e grandiózus keretbe, akinek egyéb írásai és levelezése egy kor és egy zseni viszontagságait tükrözik, s akinek hatásától máig sem tudnak szabadulni az írók - megérdemli Engels dicsérő szavait: többet tanult tőle, mint a kor összes hivatásos történészeitől, közgazdászaitól együttvéve. S a saját nézetei ellenére megnyilvánuló kegyetlen társadalombírálaton túl az emberi sors, szenvedés, harc, bukás és felemelkedés, lealjasodás és megtisztulás régióiba emeli az együttérző és lenyűgözött olvasót. Egy alkotó gyötrelmes életútja, tökéletességre törekvése, a beteljesülés küszöbén bekövetkezett halála és halhatatlansága tárul elénk e szép könyv lapjairól.

André Maurois - Proust
Maurois ​remekbeszabott, ma már klasszikusnak tekinthető Proust életrajzának első mondatait idéztük; a kiváló, hazánkban is jól ismert francia író az elsők között derített fényt Marcel Proust külsőleg eseménytelennek, sőt aszketikusnak tűnő élete rejtett titkaira, arra a sajátságos, arisztokratákból és félvilági hölgyekből, igazi művészekből és dilettánsokból álló környezetre, amelyben Proust művészete, utánozhatatlan stílusa kialakult. Maurois könyvében egy csillogú stílusú, ihletett művész vall még nagyobb elődjéről, _Az eltűnt idő nyomában_ alkotójáról.

André Maurois - A ​három Dumas
A ​romantika forrongó és egyben jövőbe mutató korszakának nagy írói-költői között érdekes és rangos helyet foglal el a két író-Dumas: az apa és a fiú. Az első a forradalomból kinövő bonyolult kor színes és lenyűgöző egyénisége, akinek maga az élete is valóságos regény: végigküzdi a romantika harcait, tucatszám ontja magából a regényeket, drámákat, útleírásokat, s - Balzactól eltérően - nemcsak az irodalomban éli ki mesés energiáit. Fia, az ifjabb Dumas, apjának nyűgöző hatása ellenére is kivívja helyét az irodalomban, és a század második felének nagysikerű írója lesz. A műből az olvasó elé tárul az egész XIX. század: a forradalom és a napóleoni császárság harcaitól, a legelső Dumas - a tábornok - dicsőséges és tragikus sorsától a század első felének forradalmain át a második császárságig, a kis Napóleon uralmáig. A személyi intrikákat, színházi kulisszatitkokat, írói kapcsolatokat felelevenítő gazdag levelezésanyag és Maurois stílusa, anyagismerete lebilincselő olvasmánnyá teszi ezt a művet, mely a szerző romantikus életrajzainak sorába tartozik.

André Maurois - A ​hallgatag Bramble ezredes
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

André Maurois - Gondolatművészek ​és szóbűvészek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

André Maurois - Byron ​élete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

André Maurois - Anglia ​története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

André Maurois - Marcel Pagnol - Claude-Roger Marx - Raymond Charmet - Les ​Peintures de Serge Mendjisky
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

André Maurois - A ​boldogság ösztöne
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

André Maurois - L'Ange ​Gardien / Az őrangyal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

André Maurois - Franklin
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók