Ajax-loader

Bihari Mihály könyvei a rukkolán


Bihari Mihály - Bíró Zoltán - Lengyel László - Király Zoltán - Kizárt ​a párt
Lengyel ​László: "Én örültem volna, ha a magyar gazdaság kijön a bajból, nem magamat akartam igazolni a csőddel. Minden fórumon el kell mondanunk, hogy ég a ház! Mert a Tűz van babámban Milos Forman olyan jól lefilmezte, hogy az nem megoldás, ha az öreg parasztot megfordítjuk, hogy ne lássa, ég a háza. Mert most ezt csináljuk. Hátat fordítunk és hátat fordíttatunk mindenkivel: Nem ég! De mi megmondtuk, hogy ég." Bihari Mihály: "Ezt a kizáró határozatot nem egyszerűen azért tartom károsnak és politikai hibának, mert személyemet érinti, hanem mert alkalmas arra, hogy a társadalom és a párttagság széles rétegeiben megrendítse a hitet és a bizalmat abban, hogy a párt jelenlegi vezetése, illetve a KEB tagjai valóban a demokratikus kibontakozásnak és a párt történelmi megújulásának a hívei." Bíró Zoltán: "A társadalom egésze, és ezen belül a párttagság is kezdett ingerültté válni attól, hogy a hatalomhoz való ragaszkodásnak ideges - olykor hisztérikus - változata alakult itt ki az elmúlt években. A párttagság kezdett elégedetlenné válni a saját vezérkarával." Király Zoltán: "Radikális személycserékre van szükség, mert egészen új gondolkodású emberek kellenek. Másfajta struktúrában gondolkodni, csak egészen másképpen gondolkodó emberek tudnak. Azok, akik ezt 40 éve csinálták, nem tudnak megváltozni."

Bihari Mihály - Magyar ​politika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bihari Mihály - Politikai ​rendszer... és demokrácia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bihari Mihály - Magyar ​politika, 1944-2004
A ​magyar társadalom elmúlt hatvan évének meghatározó tényezője volt a politika. A külső és belső politikai és hatalmi kényszerek döntő szerepet játszottak a magyar történelem alakulásában, tízmillió ember és nemzedékek sokaságának életében, egyéni sorsok és tragédiák alakulásában, örömökben és felszabadító élményekben. A kötet politikatudományi munka, hatvan év politikai és hatalmi viszonyait és azok változásait elemzi rendszerszemléletű és funkcionalista megközelítésben. A szerző bemutatja az egymást követő politikai és hatalmi viszonyok átfogó, rendszerspecifikus ismérveit, különös súlyt helyezve a politikai rendszer és a hatalmi viszonyok intézményeinek és alrendszereinek meghatározására és funkcióik leírására. A tárgyalt történelmi korszakban Magyarországon három társadalmi rendszer épült ki, háromféle rendszerváltás, egy forradalmi rendszer-változtatási kísérlet, valamint két radikális rendszerreform zajlott le. Az egyes tárgykörök bemutatása kapcsán az olvasó olyan politikatudományi fogalmak definiálásával találkozik, mint például a szovjetizáció, a totalitarizmus, a politikai despotizmus, a koncepciós politikai perek funkciói, a bolsevik típusú kommunista pártok jellemzői, a nómenklatúra és az ideokrácia működése, a kierőszakolt rendszerváltás, a demokratikus rendszerváltás jellemzői és tartalma, a magyarországi újkapitalizmus és az új magyar demokrácia jellege.

Bihari Mihály - Sereg András - Bihari ​Mihály
Politológus. ​Az egyetlen élő ember, aki majdnem tudja, hogy mi történik Magyarországon. Ezért többnyire kispályás labdarúgással foglalkozik - így jellemezték a kilencvenes évek elején az egyik országos napilap szilveszteri számában a labdarúgás iránt valóban érdeklődő, a közéletben pedig már akkor is igazi".nagypályás" jogászt, Bihari Mihályt. A Baross utcai kárpitosműhelytől hosszú út vezetett az Alkotmánybíróság elnöki székéig. Az interjúkötet bemutatja az egyetemi, minisztériumi, állampárton belüli és kívüli vitákat, a rendszerváltás történéseit, az MSZMP inkvizítorait, a lakiteleki találkozó kulisszatitkait, az MDF megalakulásának körülményeit, a "kerekasztal lovagjait", a többpárti parlament belső csatározásait, a legvitatottabb alkotmánybírósági döntések indokait - az egyik főszereplő szemszögéből. Bihari Mihály életútjának eddigi állomásai, politikai és társadalomtudósi küzdelmei, tanulságos, olykor megdöbbentő történetei sajátos, mégis hű látleletét adják a magyar történelem elmúlt évtizedeinek.

Bihari Mihály - Pokol Béla - Politológia
Monografikus ​munkák a politikatudomány területén csak nagyon kis számban jelentek meg az elmúlt években, évtizedekben Magyarországon. Rendszeres összefoglaló jellegű kifejtésre pedig még nem vállalkozott magyar szerző ezen a tudományterületen. E könyv szerzőpárosa, Bihari Mihály és pokol Béla e hiány pótlására vállalkozott, amikor az állam és a tágabb politikai szféra minden fontosabb intézményét feldolgozni igyekezett ebben a szintézis igényével íródott munkában. Általános tudományelméleti és eszmetörténeti fejtegetések után részletes fejezetekben foglalkoznak a politikai értékekkel, a pluralizmus fogalmi körével, a versengő pártokon nyugvó politikai rendszer sajátos logikájával, a politikai ideológiákkal, a politikai legitimáció összetevőivel, majd az egyes politikai intézményeket mint pártokat, az érdekképviseleti szerveket, a politikai mozgalmakat, a politika és a tömegkommunikáció összefüggéseit elemzik, és végül a parlamentarizmus állami intézményeit - az államfő, a kormány, az alkotmánybíróság intézményei stb. - tárgyalják részletes összehasonlító anyagot felhasználva. A kötet két zárófejezete a politológia és a jogelmélet határkérdéseire is kitér az alapjogok alkotmánybíráskodási gyakorlatát és a jogpolitika belső szerkezetét vizsgálva. A külön-külön országosan ismert és elismert szerzőpáros e közös munkában éppúgy fordul a politológia, a szociológia és az átfogóbb társadalomtudományi témakörökkel foglalkozó szakemberek, mint a politológiával az egyetemi tanulmányaik folyamán találkozó diákok felé is. E munkával első ízben vehet kézbe az Olvasó magyar szerzők által írt, átfogó jellegű és rendszeres politológia tankönyvet.

Bihari Mihály - Politológia
A ​könyv szerzője dr. Bihari Mihály egyetemi tanár, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Doktori Iskolájának vezetője. Korábban a Pokol Béla szerzőtársával írott Politológia című tankönyvüket tizenháromszor adták ki, jogászok, politológusok tanultak belőle, több mint húsz felsőoktatási intézményben és szakon használták.A Politológia című tankönyv jelenlegi változatát Bihari Mihály írta, részben átdolgozva, részben kibővítve a korábbi tankönyvben általa írott részeket.Az elmúlt három évtized a hazai politikai tudományok kiteljesedésének időszaka volt. E bővített és átdolgozott tankönyv közvetíti a politikatudomány klasszikusainak alapműveit, a modern politikatudományi ismereteket és a magyar politikaelmélet művelőinek legfontosabb tudományos nézeteit.A szerző részletesen elemzi a politika fogalmát, a politikai rendszerek működését és funkcióit. A könyv új fejezete a modern állam és a modern államok között a totális államok és a demokratikus jogállamok bemutatása. Önálló fejezetben elemzi a szerző az egyes politikai intézményeket, különösen a modern pártokat és a modern pártrendszereket, a politikai értékek fogalmát, a politikai pluralizmus elméleteit és megjelenési formáit. Részletesen bemutatja a négy fő ideológia (a liberalizmus, a konzervativizmus, a szocializmus és a nacionalizmus) keletkezését, eszmei és elméleti alapjait, az elfogadott és elutasított értékeit, az ideológiai családokon belül kialakult politikai eszmeáramlatokat. Az eredeti szerzőktől és művekből vett idézeteken keresztül ismerheti meg az olvasó az egyes ideológiákat.A könyv részletesen tárgyalja a modern pártrendszereket, valamint a magyar pártrendszereket és azok jellemzőit 1867-től 2010-ig. Az egyetemi tankönyv első sorban a politológia szakos hallgatók, továbbá a joghallgatók, a nemzetközi kapcsolatok és az igazgatási szakok hallgatói számára készült. Széles és átfogó tematikájára tekintettel hasznos alapozó tananyag lehet a szociológiai, a kommunikációelméleti, az igazgatástudományi tanulmányokat folytató hallgatók számára is. Az egyetemi tankönyv több fejezete a középiskolai oktatásban is hasznosítható, főleg a társadalomtudományi tanulmányokra készülő diákok számára.

Kollekciók