Ajax-loader

Zoltai Dénes könyvei a rukkolán


Zoltai Dénes - Az ​esztétika rövid története
Hegel ​ismert mondása szerint egy tárgy nem más, mint önmagának története. A szerző ebben a szellemben arra törekedett, hogy az esztétikai tudomány történetét mint elméleti értékek felhalmozódásának történetét állítsa az olvasó elé. Nemcsak a szorosabb értelemben vett filozófiai művészetelmélet fejlődésének alakulását kíséri figyelemmel, hanem az egyes művészeti ágak és műfajok elméletének, mi több: a gyakorló művészek ars poeticájában foglalt esztétikai tudatnak történeti sorsfordulóit is. Az esztétika e felfogásban nem más, mint elméleti reflex, gondolati számvetés a mindenkori művészeti gyakorlat által napirendre tűzött kérdésekkel. Fejlődéstörténetének rajza ezért sem korlátozható a nagy virágkorok - az antikvitás, a reneszánsz, a klasszikus polgári felfogás - ábrázolására. Művészetelméleti irányzatok állnak ennek az áttekintésnek a homlokterében, s az egyes korok képe is ilyen irányzatok harcának felvázolása révén kerekedik teljessé. Az antik esztétika csúcsteljesítményei mellől ezért nem marad el a keleti előzmények és a hellenisztikus-középkori következmények jelzése; a német klasszikus idealizmus esztétikájának bemutatását ezért kíséri nyomon a romantikus művészetfelfogás elemzése. A szerző kísérletet tesz arra is, hogy áttekintést adjon századunk sok irányba húzó esztétikai irányzatairól. Ábrázolásában a marxista-leninista esztétikai felfogás genezise a legújabb kori esztétika központi eseménye. A történet ezúttal is az élet tanítómestere: a jelenkori törekvések jobb megértésére tanít és gondolati továbblépésre serkent.

Zoltai Dénes - Egy ​írástudó visszatér
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zoltai Dénes - Világnézeti ​nevelés és vallásos világnézet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zoltai Dénes - A ​zeneesztétika története a kezdetektől Hegelig
Zoltai ​Dénes most harmadik kiadásban megjelent könyve mindmáig az egyetlen magyar nyelven hozzáférhető zeneesztétika-történet. Átfogóan tárgyalja a zenéről való filozófiai-esztétikai gondolkodás fejlődését a fellelhető kezdetektől a klasszikus német idealizmus talaján kialakult nagy rendszerekig. Alcíme – Éthosz és affektus – a fejlődéstörténet két nagy csomópontjára utal: az antik görög éthoszelméletre és az újkorban megfogalmazódó affektuselméletre; a szerző újra és újra szembesíti, filozófiai-etikai alapjukig leásva új és új oldaláról nézve elemzi a két nagy zeneesztétikai paradigmát. Szemléletes képet ad a zenefilozófia megalapítói, Platón és Arisztotelész elméleteiről, a keresztény középkor, az egyházatyák és a skolasztikusok zenefelfogásáról, az újkori zeneelmélet fő képviselőiről a reneszánsz, a barokk korában és a felvilágosodásban; új filológiai eredmények alapján újraértelmezi a német klasszikus idealizmust sajátosan betetőző, a modern fejlődés antinómiáit bemutató Hegel zenefilozófiáját. A szerző a zenével és a filozófiai esztétikával hivatásszerűen foglalkozókon túl elsősorban az egyetemes zenetörténetben elméletileg is tudatosan tájékozódni kívánó olvasóknak szánja könyve új, átdolgozott kiadását.

Zoltai Dénes - A ​modern zene emberképe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók