Ajax-loader

Farkas József könyvei a rukkolán


Farkas József - A ​szeretet zenéi
A ​kötetben Farkas József mérnökprofesszor írásait olvashatjuk a zenéről.

Farkas József - Jézus ​Istene
Öt ​evangélizáció, mely a Gyulai Pál utcai imateremben 1977 őszén hangzott el.

Farkas József - Tíz ​segítség az emberréválás útján
Szerző: ​Steinbach József Megjelenés dátuma: 2012. július 15. Újra megjelent Farkas József Tízparancsolatról szóló igehirdetés-kötete, a Somhegyi Kiadó gondozásában. Tisztelettel és jó lelkiismerettel ajánlom ezt a könyvet református testvéreink figyelmébe. Az bizonyos, hogy ez a hang egészen más, mint amit a „bevett” református igehirdetési palettán nevelkedve megszoktunk. Farkas József igehirdetései úgy lesznek Isten szavává, hogy igehirdetőként is egészen emberként szólal meg. Az igehirdetés csodája nála tényleg valósággá lesz, miszerint az egészen emberi hang lesz a Szentlélek munkája által Isten szavává. Valós problémákat vet fel. Életszerű példákat használ, és így tesz világossá bibliai igazságokat…Mindig túllép a megszokott igehirdetési sablonokon, és ott kezdi, ahol más már abbahagyta. Folyamatosan olvas, egyszerre figyeli az Igét, és mindazt ami körülötte és benne történik. Tanulmányozza az eredeti bibliai szöveget és a kortörténetet ugyanúgy, mint a teológiai segédtudományokat, valamint kora új felismeréseit, különösen az embertudományok területén. Mindenre nyitott, de azért, hogy Krisztus e nyitottság által is egyre inkább növekedjen. Farkas József úgy biblikus, hogy krisztusi. Izgatja, hogy hogyan lehet az evangéliumot a ma emberének továbbadni, hiszen a modern ember az egyházi nyelvezetet alig ismeri; hogyan lehet ugyanazt az evangéliumot új módon, mai képekkel megvilágítani. A Tízparancsolatról szóló magyarázatok is ilyenek, sőt ennek az igehirdetői attitűdnek gyöngyszemei. Nem véletlen a cím sem: „Tíz segítség az emberré válás útján”. Ez tíz segítség arra nézve, hogy kiábrázolódjon bennünk a Krisztus, és tényleg krisztusi emberekké legyünk (Galata 4,19). Ez a könyv tömör krisztusi etika a Tíz Ige alapján, nyolcvan oldalon.

Farkas József - Szántsatok ​magatoknak új szántást!
Alternatív ​teológia. A nagy sikert aratott könyv második kiadása. ,,Az egyház hozzá van kötve a Szentlélekhez, de a Szentlélek nincs hozzákötve az egyházhoz! Az egészséges szellemi élet atmoszférája a szabadság, és Isten messzemenően tiszteletben tartja az ember szabadságát." ,,Ahol a szeretet vezérli a lelkületet, ott az igazság bölcsességgé érlelődik és a másik ember javát munkálja. A vallások rendeltetése leginkább az volna, hogy erősítsék az emberséges lelkületet." ,,Nem a Biblia betűin fordul meg a dolog, hanem azon a lelkületen, amellyel idézik az Igéket... Ha erre nem ügyelünk, zörögnek a száraz betűk és több kárt okoznak, mint amennyi hasznot, épülést." ,,Minden emberben van Isten-mag. Ettől lesz igazán ön-maga. Az isteni magja az ember igazi ön-maga." ,,Életünk minősége azon fordul meg, hogy milyen kapcsolatot teremtünk a VAN és a VOLNA között. Minél inkább túlszínezzük a VOLNA délibábos képeit, annál szürkébbé és elviselhetetlenebbé lesz a VAN." ,,Ne győzzön le téged a rossz (a negatívum), hanem te győzd le a rosszat a jóval (a pozitívummal). (Róma 12,23)" ,,A vallás misztika nélkül olyan, mint a test lélek nélkül. Gyakran megtörténik, hogy a test megöli a lelket, a vallásos intézmény megoltja a Lelket, száműzi a misztikát. A ,,pogányok" gyakran közelebb vannak Istenhez, mint a keresztyének. A nem keresztyén népek hamarabb átélik Isten jelenlétét mindenben, ami él: növényekben, állatokban, emberekben. Már az apostolok is megtapasztalták: a pogányok világában is jelen van Isten. A misztika - tehát a valóság, minden valóság legbensejének keresése, a létezés emberentúli gazdagságának átélése - nem keresztyén kiváltság. Ez minden embernek felkínált lehetőség."

Farkas József - A ​világ tele van Istennel
Három ​evangelizációs sorozaton keresztül nyerhetünk betekintést Farkas József (1914-1999) református lelkész igehirdetői életművébe, aki 1949-től közel negyven évig volt az akkor alakult, előbb Klauzál téri, majd Gyulai Pál utcai gyülekezet lelkésze. „Igehirdetéseinek esszenciái ezek a sorozatok - írja tanulmányában Steinbach József. - Farkas József szellemi zarándokútnak nevezte ezeket a sorozatokat, ahol gondolkodó ember szólt gondolkodó emberekhez, az ige alapján, egy-egy témát kifejtve, mindig a krisztusi evangélium fényében... A vezérige alapján egy-egy téma kifejtése történik, egymásra épített rendszerben, ahol együtt gondolkodva keresik az ige üzenetét, és így akarnak közelebb jutni Jézus Krisztus megváltó örömhíréhez, az üzenetet ajándékozó Istenhez. Ez az evangelizációs metódus mind tematikájában, mind igelátásában, hermeneutikai alapelveiben, felépítésében, céljában és módszerében is alapvetően különbözik a korabeli evangelizációktól.” A Magyar református igehirdetők sorozatban 20. századi igehirdetők prédikációiból teszünk közzé válogatásokat, jelezve, hogy igehirdetői örökségük megőrzésre, továbbadásra érdemes, és a mai olvasóközönség számára is érthető és építő üzeneteket hordoz.

Farkas József - Több ​az élet
"A ​Bibliából azt is tudjuk, hogy Istennek első és utolsó "gondolata": Jézus Krisztus. Ő az alfa és az ómega. Amiként Isten mérhetetlen tudásából "rész szerint van bennünk az ismeret", ehhez hasonlóan Isten Krisztusából a "kozmikus Krisztusból" egy fénysugár, egy új igazság, egy gyógyító simogatás tükröződik - tükröződhet! - az életünkben. És ezeknek a külön-külön fénysugaraknak, simogatásoknak, igazságoknak együttese a Krisztus "teste", az egyház. Amiként a világmindenség nem gép, hanem gondolat, az egyház sem szervezet, hanem gondolat. "Információ" az Istenről, a mai világban megtestesülő Krisztus..."

Farkas József - Állattenyésztési ​szótár
Az ​Állattenyésztési szótár körülbelül 11 000 magyar állattenyésztési szakszó, szóösszetétel, szakkifejezés angol, francia, német és orosz változatát tartalmazza. Az alapszókincs szintjén érinti az állattudomány olyan részterületeit, mint a tartástechnológia, a takarmányozás, az állategészségtan, a genetika, az állati termékek stb. A szótár szerkezetéből következően nyelvenként csupán a felhasználáshoz nélkülözhetetlen nyelvtani jelzést ad: – angolban a főnév rendhagyó többes számát, – franciában a főnév nemét és többes számát, a melléknév hím- és nőnemű alakját, – németben a főnév nemét és többes számát, – az oroszban a főnév nemét és a többes számú főneveket (a hangsúlyt a szótag fölé tett vessző jelöli). A szócikkek sorszámot is kapnak és e sorszám segítségével a kötet angol–magyar, francia–magyar, német–magyar, orosz–magyar szótárként is használható.

Farkas József - Gadó Gábor - Gál Judit - Dr. Komáromi Gábor - Makai Katalin - T. Nagy Erzsébet - Sándor Tamás - Sárközy Tamás - Vezekényi Ursula - Wellmann György - Társasági ​törvény, cégtörvény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Farkas József - Építmények ​alapozásának világtörténete az őskortól a középkorig
A ​könyv világviszonylatban is egyedülálló módon foglalkozik az alapozások történetével az őskortól a középkor végéig, Európától Ázsián át Dél-Amerikáig, szerzője a téma szaktekintélye, a Műegyetem Építőmérnöki Karának professzora. E könyv építészmérnökök és építőmérnökök számára a szakmájuk egy fontos részének múltját átfogóan ismertető alapmű, azonban a történelem, az utazás, az építészeti szépségek iránt fogékony érdeklődő Olvasó is olyan művet kap kezébe, amelyben olyan témáról tájékozódhat szakmailag hitelesen, ám kifejezetten olvasmányos, közérthető nyelvezettel (és gazdag képanyaggal is kiegészítve), ami az építészet és az emberi kultúra szempontjából kulcsfontosságú, ám a művelt nagyközönség mégis alig vagy egyáltalán nem rendelkezik ismeretekkel róla.

Farkas József - Amiről ​az Ecsedi-láp mesél
Valamikor ​régen, a folyók szabályozásáig, irdatlan lápország volt az Alföldön. A Nagy-Sárrét a Berettyó, a Kis-Sárrét a Sebes-Körösé, az Ecsedi-láp a Szamos és Kraszna mocsara volt. Idestova még a nevük is lekerül a térképekről, mint ahogy ezekről a lápokról is csak nagyon öreg emberek tudnak már mesélni. Pedig izgalmas, érdekes világa volt a lápnak, és kemény élete a lápi embernek. Itt télen volt az aratás, mert nádat arattak. Csíkkasban fogták a mocsári halat a csíkos káposztához, s hajítófával, háromágú villával vadásztak. A cicundrágos, bocskoros lápiember eszközeit, foglalatosságait, betyártörténeteit Kopogó Paliról és Kutyaláb Miskáról a szatmári néprajzkutató menti át számotokra, a grafikus Gaál Domokos segítségével.

Farkas József - Barátom, ​Szerjozsa
"Szerjozsa ​(teljes komolysággal Szergej) Novikov ötödik osztályos tanuló vagyok, tizenegy éves múltam, Moszkvában születtem, itt is lakom a délnyugati városrészben, a Lenin sugárúton, szép, háromszobás lakásban. Erkély is van, a sugárútra néz. (Ha a Vnukovói repülőtérre külföldi vendég érkezik, az utca két oldalán kirakják annak az országnak a zászlóit, ahonnan a vendég jött, és a mi ötágú csillagos, sarlós-kalapácsos vörös zászlónkat. A húgommal ilyenkor kiállunk az erkélyre, és ha az autók a vendégekkel meg a mi vezetőinkkel a repülőtérről jönnek befelé, addig integetünk nekik, ameddig csak látjuk őket.) A húgom, Vera kilencéves, most kezdte el a harmadik osztályt, de nem a mi sulinkban, hanem egy másikban, ahol angol szakosított osztályba jár. Emiatt kicsit nagyképű, de azért el lehet viselni. Az osztálytársaim gyakran azért hívnak fel telefonon, hátha ő veszi fel a kagylót, de egyedül Kosztya beszélhet vele, mert ő már óvodáskorunk óta a barátom."

Rostás Zoltán - Farkas József - Sajtós Gábor - Kákonyi József - Bódog Máténé - Ingatlan-értékbecslés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók