Ajax-loader

Passuth Krisztina könyvei a rukkolán


Passuth Krisztina - Petőcz György - Ki ​a katakombából
A ​könyv alcímében szereplő másként a kontextus iránti igényt mutatja: a tanulmányok szűkebb vagy tágabb környezetében és összefüggéseiben kívánják bemutatni Vajda Lajos alkotói személyiségét és munkáját. Vajda eddig inkább csak elszigetelt, elődök és hatások nélküli magányos zseniként szerepelt az irodalomban, s mint ilyen, maradt mai napig sem közismert a nagyközönség számára. Vajda Lajostól a műveken kívül szinte alig maradt ránk valami: levelek, fényképek, ecsetek, festékek, egy vakráma-darab, noteszlapok, igazolványok, könyvek, valamint néhány később született, pár soros baráti visszaemlékezés. Mindez egy élet és életmű rekonstruálásához nagyon kevés, és Vajda minden szakmai ismertsége és elismertsége ellenére is valóban ismeretlen. Vajon pótolható-e az, ami Vajda életében és a halálát követő évtizedekben elmaradt? Beilleszthető-e még a 20. század művészetének fő áramába, ahová oly nagy öntudattal és elszántsággal törekedett? A kötetben szerepeltetett írások az eddigi szemléleten túllépve, összefüggések és párhuzamok szövetébe ágyazzák Vajda munkásságát. Újra rátekintenek a művekre, és előszedik az ismertnek vélt dokumentumokat egyfajta perújrafelvétel kezdetét követheti az olvasó. A kötetben összegyűjtött tanulmányokat újkeletűségük és a kontextusban láttatás törekvése fűzi egybe. Két, egymástól független szerző nem egységes teória ívére felfűzött írásai ily módon bizonyos párhuzamosságokat, sőt, a két szerző nézetei közötti ellentmondásokat is tartalmazhatnak. A kötet célja azonban nem egy véglegesnek szánt álláspont kialakítása, hanem a Vajda-dosszié újranyitása.

Passuth Krisztina - Fekete, ​vörös, fehér
Az ​album, amely Kovács Tamás László munkáit mutatja be, nem törekszik teljességre, hanem azokra a szobrokra, reliefekre, grafikákra koncentrálja figyelmét, amelyek együttesen - leginkább a fekete-vörös-fehér árnyalataiban - egyszerre autonóm és dinamikus világot hoznak létre. Ennek a világnak saját értékrendje van, amely lényegileg független a kortárs divatoktól. A művész így vall erről: „Úgy gondolom, hogy nagy elődök és igen komoly mesterek gondolatainak vagyok szerény katalizátora. Katalizátor a magam feszes, szűkszavú megfogalmazásával és leplezett, túlburjánzó érzelmeivel. 14 éves koromban találkoztam egy korszakalkotó gondolkodó kinetikus szobrásszal, Dargay Lajossal. Ő mutatott be második mesteremnek, Fajó János festőművésznek. A plasztika világát Dargaytól, a festőit Fajó Jánostól tanultam. Az egyetlen életemet megszólító habitus - életforma a konstruktivizmus volt. Olyan világra találtam benne, amiben benne rejlett Rubljov ikonművészete - melyet legjobban Tarkovszkij értelmezett újjá, jelenített meg számomra. A korábbi ismert irányzatokkal szemben egy olyan művészetet testesített meg, ami szinte szárnyalni tudott. Ez a konstruktivizmus, ez a szárnyalás áll hozzám a legközelebb." (2009. Január)

Passuth Krisztina - Le ​Corbusier, Maillol, Braque
A ​Képzőművészeti Kiadó ismeretterjesztő sorozata, amelynek segítségével a művészattörténet megismerése élményközpontú, szemléletes és interaktív – a maga korlátozott lehetőségeivel, persze. Minden füzet három művész munkásságát öleli fel, mindegyik művész hat-hat művének reprodukcióját is mellékelve. A mellékelt reprodukciók a füzet végében találhatók, hogy az olvasó maga is részt vehessen a füzet végleges kialakításában: alapos olvasás szükséges a megfelelő hely megtalálásához, ahová a reprodukció beragasztható. Az itt kapható füzetekhez a mellékletek érintetlenek.

Marosi Ernő - Mezei Ottó - Szabó Júlia - Pataki Gábor - Nagy Ildikó - Passuth Krisztina - Lossonczy ​Tamás / Lossonczy Ibolya
Az ​album Lossonczy Tamás és néhány éve elhunyt felesége, Lossonczy Ibolya szobrászművész alkotásait mutatja be, mindkettejük művészetét igen jól ismerő szerzők (Marosi Ernő, Passuth Krisztina, Szabó Júlia, Nagy Ildikó, Pataki Gábor) tanulmányainak kíséretében. Lossonczy Tamás a második világháború utáni magyar absztrakció kiemelkedő jelentőségű alkotója, a valamikori Európai Iskola művészcsoport alapító tagja. Az idős mester ma is aktívan dolgozik. A könyv legújabb munkáiból válogat; az elemzések során kirajzolódnak ezek összefüggései a rendkívül gazdag életmű korábbi alkotásaival, szemléletesen végigkövethetők az évek során vissza-visszatérő, a vizuális és szellemi kapcsolatot egyaránt megalapozó problémák. Lossonczy Ibolya számban szerény, de igényességüket tekintve jelentős, különös érzékenységgel megalkotott szobrai és pasztellképei a magyar nonfiguratív művészet eleddig kevésbé ismert, új felfedezéseket ígérő művei.

Edith Balas - Passuth Krisztina - Brâncuși ​és Brancusi
Constantin ​Brancusi szobrászata azokban az években bontakozik ki - és teremt egészen újat - a modern művészetben, amikor maga Párizs is a legfrissebb irányzatok gyűjtőmedencéjévé és egyben ihletőjévé válik. A Montparnassenegyed szívében alakítja ki a román származású Brancusi a maga vendégszerető, szobrokkal berendezett otthonát, amelynek különleges együttesét számos fényképen megörökíti. Brancusi saját hangját akkor találja meg, amikor 1907-ben szakít a mindenki által csodált mesterrel, Rodinnel. Ebben az időszakban ismerkedik meg Kozmutza Ottiliával, akinek leveleiből sokat lehet Brancusi életének eseményeiről megtudni. Igazi ihletője azonban Pogány Margit festőnő lesz; a róla mintázott Mademoiselle Pogány című szobor New Yorkban 1913-ban egyszerre lesz szenzáció és botránykő.

Passuth Krisztina - Márffy ​Ödön
Márffy ​Ödön a magyar művészeti élet kiemelkedő egyénisége volt. Pályája elején tökéletesen beilleszkedett abba a forrongó, eleven szellemi légkörbe,

Passuth Krisztina - Avantgarde ​kapcsolatok Prágától Bukarestig 1907 - 1930
Passuth ​Krisztina könyve - Magyarországon először - áttekintést ad azokról az avantgarde művészeti mozgalmakról, amelyek Prágában, Budapesten, Varsóban és Bukarestben bontakoztak ki 1907 és 1930 között. Az egyes országok egymást követő legfontosabb avantgarde csoportjait, folyóiratait, kiállításait, a térség kiemelkedő művész-személyiségeit a törekvések belső rokonságát fölfedezve, nemzetközi összefüggésben elemzi. A hagyományos műfajokon kívül (festészet, szobrászat, grafika) tárgyalja az olyan új műfajokat is, mint a fotó, a film vagy a tipográfia. A korszak utópiáit, újszerű kifejezésmódját, a korabeli szépirodalom és képzőművészet belső azonosságát a kötethez mellékelt egykorú cikkek, vesrek és írások dokumentálják.

Passuth Krisztina - A ​századforduló
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dávid János - Havas Gábor - Kemény István - Köllő János - Passuth Krisztina - Varga Júlia - ... ​és a 49 méteres rövidhullámon
Kemény ​István (1925-2008), a magyar szociológia egyik legnagyobb alakja 1977-ben megelégelte a kutatómunkáját és magánéletét ellehetetlenítő hatósági zaklatást, és elhagyta Magyarországot. Másfél évtizedes párizsi emigrációja idején heti rendszerességgel jelentkezett a Szabad Európa Rádióban rövid jegyzeteivel. A SZER müncheni központjában legépelt jegyzetek nagy része eltűnt, a hanganyagnak csak kisebb része lelhető fel a Széchényi Könyvtárban, de szerencsére fennmaradtak a géppel vagy kézzel írt eredeti szövegek. E kötet az 1980 és 1990 között elhangzott műsorokból tartalmaz válogatást. A Magyarországgal és a határon túli magyarokkal, az ország helyzetét közvetlenül érintő külföldi eseményekkel, a kor szellemi áramlataival foglalkozó "egypercesek" élőben idézik meg a rendszerváltás felé tartó országot, az államszocializmus végnapjait, egy új politikai-gazdasági rendszer megszületését.

Szilágyi Dezső - Breuer János - Passuth Krisztina - Zene ​és bábszínpad
Három ​tanulmány foglalkozik a ZENEÉLET-sorozat új kötetében azzal a műfajjal, amely az utóbbi évtizedekben valóságos renaissance-át éli: a bábjátékkal. Az Állami Bábszínház legnagyobb sikereit zenés darabjaival aratta, bel- és külföldön egyaránt: a két Bartók-balettel, A fából faragott királyfival, s A csodálatos mandarinnal, Sztravinszkij Petruskájával, Britten Pagodák hercege című pantomimjével, Brecht-Weill A kispolgár hét bűne című énekes-játékával. Kötetünk is ezeket a zenés produkciókat tárgyalja elsősorban. SZILÁGYI DEZSŐ, a Bánszínház igazgatója ezeknek a daraboknak műhelymunkáját, genezisét írta meg, valamint ő foglalta össze a bábjáték modern műfajelméletét - vagy, ha úgy tetszik: a modern bábjáték műfajelméletét. BREUER JÁNOS a muzsikus szempontjából elemzi a két Bartók-balett színrevitelét, valamint feltárja a magyarországi zenés bábjáték történetét. PASSUTH KRISZTINA a harmadik tanulmány szerzője. A jeles műtörténész a képzőművészet oldaláról közelíti meg a bábjátékot, s végig elemzi a darabokat díszlet- és bábtervezés szempontjából. Mivel a modern bábszínpad jelentős mértékben növelte a műfaj vizuális elemeinek fontosságát, ez a tanulmány is segíti az olvasót, hogy tisztán lásson e mindig kedvelt, de néha bizony - jogtalanul! - lekicsinyelt műfaj kérdéseiben.

Beke László - Passuth Krisztina - Szabó Júlia - A ​másik Péri László / Der andere László Péri
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Passuth Krisztina - Beöthy ​István
Beöthy ​István szobrászművész Franciaországban vált ismertté az 1930-as években. Itt állította ki rendszeresen magasba törő, néha lángnyelvekre emlékeztető, nemes fából készített szobrait, reliefjeit.

Passuth Krisztina - Tranzit
Tizenöt ​éves párizsi emigrációja azon írásait rendezte kötetbe Passuth Krisztina nemzetközi hírű, ismert művészettörténész, az ELTE művészettörténet szakának tanszékvezető egyetemi tanára, amelyek a tízes-húszas évek kelet-közép-európai avantgarde művészetének legjelentősebb képviselőivel, központjaival, jelenségeivel foglalkoznak. Az írásokat az a meggyőződés és eltökélt szándék segítette életre, hogy a térség művészete jelentőségének és súlyának megfelelően legyen képviselve az európai művészet ezen egyik fő centrumában.

Passuth Krisztina - Orbán ​Dezső
Orbán ​Dezső, Desiderius Orban ma Ausztráliában él, és mint festő és művész-pedagógus nagy megbecsülést élvez. Pályafutásának első fele a magyar művészeti élet két fontos szakaszához kapcsolódik: a tízes években a "Nyolcak" nevezetes csoportjának tagja volt, az első világháború utáni években pedig ATELIER nevű tanintézetével a művészképzés legkorszerűbb irányzatát képviselte nálunk, míg a második világháború emigrációba nem kényszerítette. Passuth Krisztina tanulmánya részletesen ismerteti a külső fordulatok ellenére is töretlenül ívelő művészpályát.

Passuth Krisztina - A ​festészet műhelyében
- ​Tetszik ez a kép? - Igen. - Miért? Az első kérdésre habozás nélkül felelünk, de sokszor tétován hallgatunk a második után. Passuth Krisztina könyve a képzőművészeti látásmód kialakításához nyújt segítséget. Végigkíséri a festés technikájának fejlődését a barlangok falára rajzoló ősember kezdetleges módszerétől az akvarell, tempera, majd olajfestés megjelenéséig. Bemutatja, hogyan változott a képek témája és stílusa a túlnyomórészt vallásos középkori ábrázolásoktól a világiasabb reneszánsz, barokk, rokokó stb. korszakokon át a mai modern művészetig. A könyv megtanítja az olvasót arra, hogy ne csak nézze a műalkotásokat, hanem lássa meg, vegye észre azok szépségeit - tehát tudatosan élvezze a művészetet.

Passuth Krisztina - Moholy-Nagy ​László
A ​nemcsak hazánkban, de külföldön is ismert (hiszen leginkább külföldön alkotó) Moholy-Nagy László valódi "avantgárd polihisztor" volt: festő, formatervező, fotóművész, fotogramok alkotója, szobrász, a Bauhaus kiemelkedő alakja, kísérleti filmek úttörője, reklámfilmes, de az irodalom is érdekelte. A mindvégig kísérletező művész életműve a különböző anyagok és a fények adta lehetőségek köré épült fel, a design valamennyi területén alkotott. A képekkel bőségesen ellátott könyvben Moholy-Nagy életútjának ismertetésén túl számos kordokumentummal, kritikával, tanulmánnyal találkozhat az érdeklődő.

Passuth Krisztina - A ​nyolcak festészete
A ​Nyolcak művészcsoport Budapesten született és itt tevékenykedett. Első kiállítását l909 decemberében rendezte, de a Nyolcak nevet csak l911-ben vette fel. Tagjai voltak: Berény Róbert, Czóbel Béla, Czigány Dezső, Kernstok Károly, Márffy Ödön, Orbán Dezső, Pór Bertalan, Tihanyi Lajos. l911-ben mint csatlakozók velük együtt kiállítottak még: Lesznai Anna, Fémes Beck Vilmos, Vedres Márk. A Nyolcak tudatosan szembefordultak az akadémizmussal, a műcsarnoki festészettel, hogy új értékeket tekintsenek mérvadónak: elsősorban Cézanne és Matisse művészetét, az olaszországi reneszansz mestereket és a korabeli osztrák, valamint a korábbi német alkotókat is. Törekvéseiket a hazai radikális szemléletű polgári értelmiség legjobbjai támogatták. Kapcsolatban, barátságban voltak olyan alkotó egyéniségekkel, mint Ady Endre, Bartók Béla, Jászi Oszkár, Lukács György és mások. Festészetükben a korszerű európai stiláris törekvéseket a hazai forradalmi társadalomszemlélettel egyesítették. A csoport autonom társadalmi felfogást és autonom művészetet képviselt, sajátos szemléletüket l907- l909 körül alakították ki, és l910-l912 körül bontakoztatták ki. Nagy, reprezentatív sikeres kiállításukat a Nemzeti Szalonban l911-ben rendezték. 1912-ben már csak négyen vesznek részt az együttes kiállításon.A korabeli kritika azonnal felfigyelt rájuk, és számos cikk jelent meg róluk amely vagy élesen támadta vagy igen nagyra értékelte művészetüket. Az első világháborút közvetlenül megelőző korszakban az érdeklődés középpontjába kerültek, hogy a későbbiekben, 1920 után, tevékenységük nagyrészt feledésbe merüljön. Csak az 1960-as években fordult megint feléjük a figyelem.

Passuth Krisztina - Tihanyi
Kétnyelvű ​kismonográfia Passuth Krisztina művészettörténész tanulmányával, mintegy 80 színes reprodukcióval, dokumentumokkal, forrásszövegekkel, kép- és irodalomjegyzékkel.

Passuth Krisztina - Schwitters
"Festő ​vagyok, és szögelem a képeimet" - mondta magáról Kurt Schwitters, és valóban bizarr, sőt ellentmondásos minden, amit a XX. század e jellegzetes művészfigurája tett vagy alkotott. Remekműveinek alapanyaga szemét és hulladék: "Merz" néven irányzatot alapított, de ennek egyetlen képviselője volt: ő maga. A dadaizmus legmerészebb újítóinak egyike, s ugyanakkor a hamburgi nyárspolgárok életét élte; az avantgarde művészek és teoretikusok legjobbjait csoportosította saját szerkesztésű folyóirat köré, és talán senki sem fejezte be nála magányosabban művészi-emberi pályáját. Passuth Krisztina könyve megkísérli rendszerbe foglalni a sokrétű életmű képzőművészeti termését, és részletező elemzéssel feltárni az egyes alkotások, mű-csoportok közvetlen mondanivalóját és önmagukon túlmutató jelentését. A szöveget 63 kép illusztrálja, közöttük 6 színes nyomat.

Passuth Krisztina - Koós ​Iván
"Koós ​Iván művészete önálló műfaj, nem sorolható sem kizárólagosan a színház, sem a képzőművészet, de még a szorosan vett bábművészet kategóriájába sem. Ugyanakkor léte a színházhoz, pontosabban az előadásokhoz kötött. Minden, ami a színpadon vizuálisan megjelenik, a báb- és díszlettervező alkotása."

Passuth Krisztina - Magyar ​művészek az európai avantgarde-ban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Passuth Krisztina - Pataky Dénes - XX. ​századi művészet
A ​kötet a Szépművészeti Múzeum műkincseit bemutató sorozathoz kapcsolódva, a legfiatalabb együttes, a XX. századi gyűjtemény anyagából ad válogatást. A gyűjtemény létrehozásában nagy része volt a két szerzőnek is.

Passuth Krisztina - Tihanyi ​Lajos
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Passuth Krisztina - De ​Chirico
Mozdulatlanságba ​merevedett, tojásfejű próbabábuk, mögöttük fényképszerűen hiteles olasz várkastély. Antik szobortorzók és füstölgő mozdonyok. Szürkészöld, sivár, kőárkádokkal, haragos türkizzöld éggel. Halott árnyak a tereken és eleven tárgyak a magányos szobákban... Ez Giorgio de Chirico festményeinek nyomasztó álomképekből összerótt világa. A Görögországban nevelkedett, Münchenben művésszé érett, Párizsban alkotó olasz festő rendkívüli eredeti egyénisége a század tízes éveiben egy csapásra tört be az európai festészet élvonalába, hogy azután egyik ösztönzője legyen a szürrealizmus napjainkig tartó áramlatának.

Kollekciók