Ajax-loader

Tolnai Gábor könyvei a rukkolán


Tolnai Gábor - Maradj ​velem, mert beesteledett
Tolnai ​Gábornak, az utóbbi másfél évtizedben keletkezett esszéi nemegyszer már inkább szépírói alkotások - Radnótiról szóló egyik-másik írása is ilyen -, kiváltképpen ilyen pedig ez a könyve, ebben is irodalomtudós, a műveltség és az eleven élet vizsgálója: arcképeket, arcképvázlatokat rajzol külföldi nagy költőkről, Quasimodóról, Ungarettiről, Anna Ahmatováról, de magyar barátairól, pályatársairól, így Darvas Józsefről, Simon Istvánról is. De nemcsak arcképeket rajzol, hanem megeleveníti az itáliai élet légkörét is, nemcsak a mait, hanem a régit is, és nemcsak Michelangelo páratlan személyiségét és művészetét varázsolja az olvasó elé, hanem világhírű hazánkfiának, Amerigo Totnak - vagyis Tóth Imrének - vonzó alakját, lenyűgöző művészetét is. Minden írását átszövik bensőségesen személyes gondjai, érzelmei, vallomásai - olyasféleképpen, ahogyan a freskófestő alkotásába önmagát is belefesti.

Tolnai Gábor - Itália ​dicsérete
Olaszország ​elszakíthatatlanul bennem él, gondolkozásom, képzeletem kiiktathatatlan részévé vált. Kísér és kísért. Velem van idehaza, s velem jön más országokba.

Tolnai Gábor - Szóbeli ​jegyzék Róma 1949-1950
A ​Kisgazdapárt balszárnyához tartozó irodalmár minden diplomáciai múlt nélkül került a római magyar követség élére, ahol a személyi kultusz és törvénytelenségek korai időszakában kellett helytállnia. Erről a nehéz politikai és diplomáciai munkáról szól naplója, amely éppúgy bemutatja Rákosit, mint a fiatal Aldo Morót, leírja a hidegháború kiéleződését, részletesen beszámol arról, hogy az itáliai hatalmas kommunista és a vele szövetséges (Nenni-féle) szocialista mozgalmat miként igyekszik visszaszorítani a kereszténydemokrata konzervativizmus, még pedig a mind erőteljesebben kibontakozó amerikai befolyás kiszolgálásával. Sokszorosan bonyolult helyzet: ott az erős olasz baloldal és annak ellentámadásokkal élő heroikus védelmi harcai, itthon a kétség kívüli eredmények, a pártvezetés erényei és mind nyilvánvalóbb bűnei, mindez egy magyar tudós szemszögéből, háttérben pedig a csodálatos olasz tájak, városok, régi és modern kultúra, az egész élet...

Tolnai Gábor - Vázlatok ​és tanulmányok
Tolnai ​Gábor vázlatai és tanulmányai Balassi Bálintról, Bethlen Miklósról, Rákóczi Ferencről, Kosztolányiról, Radnóti Miklósról etc.

Tolnai Gábor - Haiman György - Szántó Tibor - A ​betű mestere
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tolnai Gábor - Tanulmányok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ortutay Gyula - Tolnai Gábor - Berzeviczy ​Gergely / A soproni önképzőkör / Az eszterházai haláltánc
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tolnai Gábor - Évek ​- századok
A ​kötet azokat a tanulmányokat, cikkeket és bírálatokat tartalmazza, amelyek Tolnai Gábor eddigi gyűjteményeiben még nem jelentek meg.A huszonegy írás közül a legkorábbi 1939-ben keletkezett, a legutóbbi pedig 1958 késő őszén.

Tolnai Gábor - Régi ​magyar főurak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tolnai Gábor - Árnyból ​szőtt lelkek
Hoffmann ​Edith, a század elején élt művészettörténész, játékos kedvtelésből baráti körének tagjairól sziluetteket készített. A kötetben szereplő 48 portré a két háború közti művelődéstörténet kiemelkedő alakjait – írókat, költőket, festőket, műtörténészeket, mecénásokat jeleníti meg.

Budai András - Tolnai Gábor - Wágner Olga - Válaszok ​egy szexhirdetésre
A ​kötet címének megfelelően nem tartalmaz mást, mint szexhirdetésekre beérkező válaszleveleket minden javítás, korrekció nélkül. Ennek megfelelően meglehetősen változatos kép tárul az olvasó elé a hirdetésekre válaszolók összetételére vonatkozóan. Az égbekiáltó helyesírási hibák, a levelek hangvétele és stílusa jól mutatja, milyen típusú emberek válaszolnak ezekre a hirdetésekre.

Dr. Papp Jenő - Tolnai Gábor - Kuba
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tolnai Gábor - A ​tenger és a szél
Tolnai ​Gábor kubai élményeit, tapasztalatait eleveníti fel útinaplójában. A szerző részt vett a kubai írók és művészek első kongresszusán. Ekkor szerzett benyomásairól számol be képekkel illusztrált kötetében. Felidézi Kuba jelenét, múltját. Élményszerűen ír a nép életmódjáról, érzés- és gondolatvilágáról, szokásairól, magatartásáról. Életre kelti Havanna tereit, utcáit, neves és jellegzetes épületeit. Legrészletesebben azonban Tolnai Gábor a fiatal szocialista ország kulturális életével foglalkozik. Részletes és érdekes fejezetekben ad számot Kuba irodalmi, zenei, képzőművészeti életéről, az új tartalommal telítődő gazdag, kimeríthetetlen nép kultúráról.

Tolnai Gábor - Federico ​Garcia Lorca
A ​Franco-fasizmus egyik első áldozata, Garcia Lorca igen rövid idő alatt szinte nemzeti költővé vált Magyarországon; szerves részévé lett irodalmunknak, mint ahogy azzá lett a világirodalom legnagyobbjai közül Homérosz, Shakespeare vagy Tolsztoj. Tanulmányokat, cikkeket leszámítva, mind ez ideig nagyobb terjedelmű munka mégsem jelent meg róla hazánkban. Tolnai Gábor, aki eddig is sokat tett a spanyol költő népszerűvé tétele érdekében, vállalkozik elsőként arra, hogy Garcia Lorca igazi egyéniségét a magyar olvasókkal megismertesse. Izgalmas olvasmányszámba menő, elevenen ható arcképe a költőnek ez a könyv, amelyet nagy jegyzetanyag tesz teljessé.

Kollekciók