Ajax-loader

Alister E. McGrath könyvei a rukkolán


Alister E. McGrath - Emil ​Brunner
Emil ​Brunner (1889–1966) svájci református teológust „a maga idejében a 20. század egyik legnagyobb és legbefolyásosabb teológusának tartották (...). Az ötvenes–hatvanas években részt vett a háború utáni teológiai újjáépítésben, ahol olyan gondolkodóként tűnt fel, aki védhető és építő programot kínál, hogy segítségével az egyház ismét fölvehesse a kapcsolatot a társadalommal, illetve az eszmék világával. (...) Mára azonban Brunner szinte teljes feledésbe merült. (...) Ritkán szentelnek teológiai monográfiát vagy cikket Brunner személyének, inkább nézőpontként vagy összehasonlítási alapként használják ahhoz, hogy másokat, elsősorban Karl Barthot vizsgálják és értelmezzék. Hosszú ideje érlelődött bennem a gondolat, hogy újra kell értékelnünk Emil Brunner teológiai örökségét. Meglehet, nem tartozik a legfelkapottabb teológusok közé, de olyan szemléletet kínált fel – és kínál fel azóta is – a keresztyén teológia számára, illetve a keresztyén egyház életére nézve, amely megtalálja a hangot korunk problémáival. (...) Ez a könyv elsősorban nem életrajzi mű, és nem is Brunner teológiáját kívánja bemutatni, hanem azt, hogy miként alakult ki gondolkodásmódja, főleg az 1920-as és 1930-as éveket illetően, korának szellemi és kulturális kontextusán belül. Célom mindezzel, hogy kiértékeljük teológiai látását, és megtaláljuk a kapcsolatot teológiája és saját helyzetünk között. A kötetben válaszokat keresünk a hagyományos kérdésekre: a történetiekre (vajon milyen szerepet játszott Brunner a dialektikus teológia fejlődésében, és történelmileg hogyan bontakozott ki saját látásmódja); illetve a teológiaiakra (milyen összetett – és általában félreértett – nézetet vallott a természeti teológiáról). A teológia feladatait és lehetőségeit illetően Brunner átfogó szemléletmódja biztosította azt, hogy az apologetika, a misszió, az etika, a társadalmi felelősség, a pedagógia, a gyakorlati teológia, valamint az igehirdetés szempontjai egy összefüggő és nagyobb egésszé kapcsolódjanak össze, s ne kelljen azokat elszigetelt, független témáknak tekintenünk. Ennek a teológiai vállalkozásnak erőteljes, érdekfeszítő leírása megérdemli, hogy foglalkozzunk vele, kiértékeljük és hasznosítsuk.” (Alister E. McGrath) Ha van a modern korban valódi református teológiai gondolkodó és igehirdető, akkor az Emil Brunner. A dialektika teológusai közül ő az egyetlen, aki a reformátori hagyományt, Zwingli, Kálvin, Bullinger alapvetéseit a 20. század gondjának feszülve, a Szentírás alapján meg tudta újítani, és ezzel a prófétai tiszttel korának legjelentősebb apologétája lett. Feltárta Isten és ember között azt a kapcsolódó pontot (Anknüpfungspunkt), amely a társadalom és a kultúra valamennyi területének mélyén képes érvényt szerezni Isten kijelentésének. Emil Brunner apologetikája, harcos (erisztikus) teológiája, amely minden gondolatot foglyul kíván ejteni a Krisztusnak (2Kor 10,5), az egész világra igényt tart. Ez az a törekvés, amely elfogadhatatlan a totalitarizmus valamennyi fajtája számára; ugyanakkor a református egyház megújulásának és apologetikus küldetésének kiindulópontját képezheti ma. Alister McGrath könyve Emil Brunnerről kifejezetten teológiatörténeti áttekintés, célja Brunner teológiájának újraértékelése, s ennek érdekében műveinek mai érvénnyel való bemutatása. Noha maga a kötet szerzője csupán a teológus gondolkodásának fejlődési ívét kívánta munkájával bemutatni, mégis, a magyar nyelvterületen elkezdődő Brunner-reneszánsz számára ennél az áttekintésnél használhatóbbat nem is lehetne ajánlani. (Békési Sándor)

Alister E. McGrath - Meghökkentő ​értelem
„Olyan ​korban élünk, amelyben az internethasználat általánossá válása könnyebbé tette az információhoz való hozzájutást és az ismeretek felhalmozását, mint valaha. Az információ azonban nem azonos a tartalommal, ahogyan a tudás sem egyenlő a bölcsességgel. Sokan érzik úgy, hogy szökőárként árasztja el őket a sok információ, amit nem tudnak értelmezni. (...) A természettudományok szellemi életereje abban rejlik, hogy képesek valamit mondani anélkül, hogy mindent el kellene mondaniuk. A tudomány egyszerűen nem képes megválaszolni az élet értelmét fürkésző kérdéseket, de ezt nem is lehet elvárni tőle – még kevésbé kikényszeríteni. (...) A keresztyénség szerint a dolgok rendszerébe bele van építve egy másik világra nyíló rejtett ajtó, ami a megértés, az élet és a reménység új útjára vezet. A hit összetett gondolat, és sokkal messzebb mutat annál, mint hogy egyszerűen kijelentse vagy megállapítsa egyes dolgokról, hogy azok igazak. A hit összefüggő meggyőződés, amely Istennek képzeletünket meghódító képességére mutat rá: ösztönöz, átformál bennünket, és elkísér az élet útján. A hit felette áll a logikailag bizonyíthatónak, mégis alkalmas rá, hogy racionális ösztönzést és alapokat nyújtson.” Alister McGrath tizenhárom rövid, közérthetően megfogalmazott fejezetben beszél a természettudományok és a keresztyén hit sokrétű kapcsolatáról. A könyv lehetővé teszi a témához kapcsolódó legfontosabb viták lényegének megismerését, különösen is koncentrálva az „új ateizmus” leegyszerűsítő és sokakat elbizonytalanító, vallásellenes állításaira. A szerző célja, hogy az olvasó felismerje: a természettudományok és a keresztyén hit nem ellentétben állnak egymással, hanem együtt segítik az ember alapvető törekvését a világ átfogó, a tudományok által leírható kategóriákat meghaladó, életet gazdagító megismerésére.

Alister E. McGrath - Ebéd ​C. S. Lewisszal
Alister ​McGrath könyvével egy meghívást nyújt át nekünk: üljünk le együtt, hármasban C. S. Lewisszal, és beszélgessünk az élet nagy kérdéseiről, dilemmáiról egy közös ebéd mellett. Fedezzük fel, miként vélekedett Lewis barátságról, mennyről, a hit mellett szóló érvekről, a történetmesélés erejéről, s még számos kérdésről!

Alister E. McGrath - Kálvin
Kálvinról ​aligha lehet elfogultság nélkül írni. A hagyományosan kialakult szélsőségek vagy szentként vagy szörnyetegként mutatják be. A fiatal oxfordi teológiatörténész, Alister E. McGrath könyve elkerüli ezeket a csapdákat, s nem esik azokba a hibákba sem, hogy igazságot akarjon tenni köztük. Könyve a XVI. századi protestáns reformáció egyik vezéralakjának mindmáig tartó hatását mutatja be, különböző összetevői szerint (többek között Kálvinnak a teológiai gondolkodásra, az egyházi reformra, a keresztény kegyességre, a politikára, a gazdaságra és a kultúrára gyakorolt hatását). Könyvének nagy újdonsága, hogy ezt a hatástörténeti szemléletet Kálvin életének és munkásságának ismertetésekor is alkalmazza, tehát magát Kálvint is egy komplex folyamaton belül mutatja be, a humanizmus, a középkor végi vallásos reneszánsz és az egész Európát megmozdító egyházreform bonyolult kölcsönhatásai között.

Alister E. McGrath - Dawkins ​Istene
A ​biológus Richárd Dawkins a világ egyik legnevesebb ismeretterjesztő írója, ugyanakkor talán a világ egyik legismertebb ateistája, akit a vallással szemben táplált negatív érzelmei tettek ismertté. Alister McGrath a történeti teológia professzora az Oxford Egyetemen, aki doktori címét viszont molekuláris biofizikából szerezte, így a legalkalmasabb arra, hogy vitába szálljon Dawkins - vallást támadó - nézeteivel. Ez a nyíltan és kitűnően érvelő könyv Dawkins nézeteinek kulcsfontosságú elemeit veszi górcső alá, így például a természettudományok és a vallás közötti konfliktust, az "önző gén"-elméletet és a tudomány szerepét a világ magyarázatában. A szerzőt elsősorban az foglalkoztatja, miként jut el Dawkins a darwini evolúcióelmélettől egy meggyőződéses ateista világképig, amelyet messianisztikus buzgalommal és megcáfolhatatlan bizonyossággal hirdet. Minden esetben ragyogó okfejtéssel bizonyítja Dawkins felfogásának tarthatatlanságát, sőt, ezt az ellentmondásos vitát egy lebilincselő stílusú, élvezetes olvasmányban adja közre.

Alister E. McGrath - Az ​ateizmus alkonya
A ​hozzáértő és érdeklődő közönség a múlt században - s talán napjainkban is - főként csak a francia, német és orosz (szovjet) szakirodalom mezsgyéjén tájékozódhatott az ateizmus kérdéséről. A téma manapság is időszerű, s bár az ateizmusról számos könyv és tanulmány jelent meg - pro és kontra -, ezek többnyire apologetikus jellegűek, a kérdéskörről tárgyilagos elemzés magyarul aligha olvasható. Ezt a hiányt kívánja pótolni a 2003-ban angolul napvilágot látott Az ateizmus alkonya című munka, melynek tartalmi kerete az ateizmus születése, fénykora és alkonya. A könyv az angolszász nyelvterület nézeteit tárja fel az ateizmus problematikájáról, s így szélesebb látókörben ismerkedhetünk meg a kérdéssel. Mindez nagyon fontos, ugyanis Európa és a hazai társadalom is világnézeti vákuumban él. Egyáltalán nem biztos, hogy ebbe a világnézeti ürességbe nem biztos, hogy ebbe a világnézeti ürességbe nem tolul-e be valamiféle - az európai hagyományoktól teljesen idegen - vallási vagy politikai ideológia. Alister McGrath neve hazánkban sem ismeretlen az olvasók előtt. Az Oxfordi Egyetem protestáns történeti teológia professzorának az elmúlt évtizedben több műve is megjelent magyar nyelven. A szerző - minden tárgyilagosságra törekvése mellett - kritikával tekint az ateizmus ideológiájára. Választott témáját igyekszik sajátos, interdiszciplináris módszert alkalmazva körüljárni: miközben történelmi folyamatában tárja fel az ateizmus-jelenséget, nem feledkezik meg filozófiai, pszichológiai, szociológiai és politikai, sőt teológiai gyökereinek feltárásáról sem; s mindezt tág horizonton, szellemesen és olvasmányosan, tudományos igényességgel teszi.

Alister E. McGrath - Surprised ​by Meaning
We ​live in an age when the growth of the Internet has made it easier than ever to gain access to information and accumulate knowledge. But information is not the same as meaning, nor is knowledge identical with wisdom. Many people feel engulfed by a tsunami of facts in which they can find no meaning. In thirteen short, accessible chapters McGrath, author of the bestselling The Dawkins Delusion, leads the reader through a nontechnical discussion of science and faith. How do we make sense of the world around us? Are belief in science and the Christian faith compatible? Does the structure of the universe point toward the existence of God? McGrath's goal is to help readers see that science is neither anathema to faith, nor does it supersede faith. Both science and faith help with the overriding human desire to make sense of things. Faith is a complex idea. It is not a blind leap into the dark but a joyful discovery of a bigger picture of wondrous things of which we are all a part.

Alister E. McGrath - Tudomány ​és vallás
A ​tu­do­mány és a val­lás az em­be­ri­ség vizs­gá­ló­dá­sá­nak egyik leg­fi­gye­lem­re­mél­tóbb te­rü­le­te. A nö­vek­vő ér­dek­lő­dést mi sem jelzi job­ban, mint az Is­ten­nel és a fi­zi­ká­val, a spi­ri­tu­a­li­tás­sal és a tu­do­mánnyal, az em­be­ri ter­mé­szet és sors nagy rej­té­lye­i­vel fog­lal­ko­zó köny­vek és fil­mek iránt meg­nyil­vá­nu­ló fo­ko­zott fi­gye­lem. E könyv célja az, hogy meg­is­mer­tes­se az ol­va­sót a val­lás és a ter­mé­szet­tu­do­má­nyok ta­nul­má­nyo­zá­sá­nak leg­fon­to­sabb té­ma­kö­re­i­vel és kér­dé­se­i­vel. Így azok, akik ren­del­kez­nek némi elő­ze­tes is­me­ret­tel a tu­do­mánnyal és a val­lás­sal kap­cso­lat­ban, egyes fe­je­ze­te­ket is­me­rős­nek ta­lál­nak majd – az elő­ze­tes is­me­ret­tel nem ren­del­ke­zők szá­má­ra vi­szont hasz­nos lesz ez a rész­le­tes­ség. A kötet el­sőd­le­ges cél­ki­tű­zé­se a tu­do­mány és a val­lás érint­ke­zé­si pont­ja­i­nak fel­tá­rá­sa. Ezért akik tud­nak már va­la­mit a tu­do­mány­ról vagy a val­lás­ról, e tu­dá­su­kat új né­ző­pont­ból vizs­gál­hat­ják felül, és vi­lá­go­san lát­hat­ják is­me­re­te­ik kap­cso­ló­dá­sát a könyv té­má­já­hoz.

Alister E. McGrath - Bevezetés ​a keresztény teológiába
A ​keresztény teológusok nem kevés öngúnnyal "kánaáni nyelvnek" nevezik a maguk szakmai és a kívülállók számára nemigen érthető nyelvezetét. AIister McGrath szinte lehetetlen feladatot old meg könyvében, olyan bevezetést ad a keresztény teológia kétezer éves hagyományába, mely a "kívülállók", de legfőképpen a "kezdők" számára érthetővé és világossá teszi a legfőbb kérdéseket. A könyv három fő része gyakorlatilag külön-külön is ugyanazokat a témákat tárgyalja, eltérő megközelítésben. Az első rész a keresztény teológia történetét, fejlődését és változásait mutatja he a legjelentősebb teológiai iskolák, irányzatok és alkotók nézetein keresztül, a kezdetektől napjainkig. A második rész a keresztény teológia szerkezetét írja Ie (módszereit, forrásait, anyagát, stb.), a harmadik rész pedig a keresztény teológia kulcsfontosságú témáit (Isten, Szentháromság, Krisztus, bűn és megváltás, üdvösség, egyház és kapcsolat a többi vallással) tárgyalja.

Alister E. McGrath - The ​Aedyn Chronicles - Chosen Ones
The ​land of Aedyn is a paradise beyond all imagining. But when this paradise falls, strangers from another world must be called to fight for the truth.Peter and Julia never suspected that a trip to their grandparents' home in Oxford would contain anything out of the ordinary. But that was before Julia stumbled upon a mysterious garden that shone on moonless nights. It was no accident that she fell into the pool, pulling her brother along with her, but now they're lost in a strange new world and they don't know whom they can trust. Should they believe the mysterious, hooded lords? The ancient monk who appears only when least expected? Or the silent slaves who have a dark secret of their own? In a world inhabited by strange beasts and magical whisperings, two children called from another world will have to discover who they truly are, fighting desperate battles within themselves before they can lead the great revolution.

Kollekciók