Ajax-loader

John Stott könyvei a rukkolán


John Stott - Egy ​az Úr, egy a hit
"Egyfajta ​szellemi végrendeletként szeretném magam mögött hagyni ezt a kis számadást az evangéliumi hitről, személyes felhívásként a felnövekvő nemzedékhez" - írja a szerző. E könyvében a nyolcvanadik életévét betöltött tudós teológus hosszú és gazdag élete során kikristályosodott hitvallását és az egységet kérő, személyes fohászát sűrítette össze. John Stott-nak ez a kilencedik magyarul megjelenő könyve.

John Stott - Az ​élő gyülekezet
Pontosan ​mi is az élő gyülekezet? A szerző magyarázata: - "Több radikálisan hagyományőrző gyülekezetre van szükségünk: abban az értelemben, hogy megőrzi, amit a Szentírás világosan megkövetel, ám radikálisan kezeli a hagyomány és a szokás ama keverékét, amit kultúrának nevezünk. A Szentírás változhatatlan, a kultúra azonban változik" A könyv a "hiteles" vagy "élő" gyülekezet számos tulajdonságát gyűjti össze. John Stott a tanár szakértelmével bontja ki és a lelkipásztor szívével alkalmazza a Biblia bölcsességét. Nem elérhetetlen cél, hogy élő gyülekezet legyen belőlünk.

John Stott - A ​Timóteushoz írt első levél és a Titushoz írt levél
John ​Stott együttérzően ecseteli e két fiatal gyülekezeti vezető helyzetét, és azonosul Pál apostollal is, akinek pásztori leveleit áthatja az aggodalom az evangélium jövőjéért és az utána következő keresztyén nemzedékekért. A levelek teológiai és etikai tanítását elemezve a szerző felveti és bölcs mérséklettel, az Ige iránt tanúsított alázattal válaszolja meg a nehéz kérdéseket is, az univerzalizmustól kezdve az egyházvezetés problematikáján át az asszonyok istentiszteleti szerepéig. (2000)

John Stott - Az ​Efezusi levél
Napjainkban ​leginkább az egyén üdvösségéről beszélünk, elfeledkezve arról, hogy Isten célja nemcsak az egyéni megváltás, hanem a megváltottak szent közösségének elhívása. Istennek erről az "új társadalmáról" szól az Efézusi levél, amelyet Isten szándéka szerint - elidegenedés és megosztottság helyett egység és megbékélés, gyűlölet és viszály helyett szeretet és békesség jellemez". Tagjainak pedig azért kell küzdenie, hogy ez megvalósulhasson. (1994)

John Stott - A ​Timóteushoz írt második levél
A ​Timótheushoz írt második levél az idősödő apostol "szeretett fiára" hagyott testamentuma. A szelíd természetű, visszahúzódó, gyengélkedő Timóteushoz intézett üzenetből erőt meríthetnek mindazok a fiatal vezetők, akik hozzá hasonlóan alkalmatlannak érzik magukat feladatukra. A vértanúságra készülő, "futását elvégzett" apostol győzelmes hitvallása - szállóigévé vált mondataival - a halál gondolatától idegenkedő korunkban különös erővel szólal meg. _Ifjú Timóteusok új nemzedékére van szükség, akik eltökélten őrzik az evangélium szent kincsét, készek azt hirdetni és érette szenvedni, akik tisztán és romlatlanul adják tovább annak a nemzedéknek, amely a maga idejében az ő nyomdokukba lép majd._

John Stott - Hiszek ​az igehirdetésben
Átfogó ​összefoglalása az igehirdetéssel kapcsolatosan felmerülő teológiai és gyakorlati kérdéseknek. Távolról sem száraz tankönyv: számos korszerű kérdésfelvetése nemcsak igehirdetők érdeklődésére tarthat számot. "Az igazi igehirdetés - írja a szerző - hidat ver a Biblia világa és a mai világ közt tátongó szakadék fölé, és egyszerre gyökerezik mindkettőben."

John Stott - Pál ​levele a Rómaiakhoz
A ​Római levél az egész Újszövetségben a legteljesebb és legátfogóbb képet adja az evangélium lényegéről. Átfogja az emberiség múltját, jelenét és jövőjét, valamint részletesen kitér a megigazulás, a megszentelődés és a megdicsőülés nagy témáira. John Stott szövegmagyarázatai között ez a legszemélyesebb, mivel vallomása szerint a Római levél egész keresztény életútját végigkísérte. Könyvében számos más kommentátort is idéz, akikkel esetenként vitába száll. Stott Pál levelének keresztény hitvallás jellegét hangsúlyozza, mely a Jézus Krisztusban nyert szabadság jó hírét közvetíti. Ez az a szabadság, mely Isten és az emberek szeretetére és szolgálatára szabadít fel, és amely képes győzni az etnikai konfliktusok, a bűn sötétsége, az isteni ítélet és az emberek közötti elidegenedés felett. (2006)

John Stott - Hinni ​Jézusban
Immár ​"klasszikusnak" számító, 30 éves könyvet tart a kezében az olvasó, amelyet eddig több mint 30 nyelvre fordítottak le, és egyedül az angol kiadásból több mint egy millió példány fogyott el. Hogy miért e siker? A könyv a keresztyénség lényegét vizsgálja - ki volt Jézus, miért feszítették meg, igaz-e, hogy feltámadt, és hogy mit is jelent keresztyén embernek lenni. Stílusa világos, kristálytiszta. John R. W. Stott a londoni "All Souls" gyülekezet tiszteletbeli Rectora, a "London Istitute for Contemporary Christianity" igazgatója. Számos könyve közül ez örvend a legnagyobb népszerűségnek.

John Stott - Korunk ​égető kérdései
Túlnépesedés ​- szegénység - környezettudatosság - munkanélküliség - faji egyenlőség - járványok - terrorizmus - nemi szerepek - új biotechnológia Az emberiség globális egymásrautaltságban él, mégis hatalmas a szakadék a szegények és gazdagok között. Fogyasztók vagyunk egy óriási tudományos felkészültséggel rendelkező, anyagelvű társadalomban, ahol tetteink akaratlanul környezeti problémákat okoznak. Szembe kell néznünk a vallási indíttatású erőszak és terrorizmus fellángolásával. Válságba került az ember önazonossága és tradicionális közösségei. Miközben pusztítunk az abortusz és az eutanázia által, a géntechnológia és klónozás segítségével életeket akarunk megmenteni, sőt teremteni. Ezek a problémák a hívő és a nem vallásos embereket egyaránt érintik, és arra késztetnek, hogy végiggondoljuk az élet újabb és újabb, gyors egymásutánban ránk zúduló, súlyos kérdéseit. John Stott átfogó, körültekintő és kiegyensúlyozott problémaelemzése hathatós segítség a véleményformálásához, a személyes, valamint a közösségeket érintő döntések meghozatalához és a morális cselekvéshez. A biblikus perspektívából megfogalmazott értékelés a lelkészek, értelmiségiek és igényesen gondolkodó keresztyének számára egyben felhívás is a társadalmi szerepvállalásra.

John Stott - The ​Cross of Christ
The ​work of a lifetime, from one of the world's most influential thinkers, about the heart of the Christian faith. "I could never myself believe in God, if it were not for the cross. . . . In the real world of pain, how could one worship a God who was immune to it?" With compelling honesty John Stott confronts this generation with the centrality of the cross in God's redemption of the world -- a world now haunted by the memories of Auschwitz, the pain of oppression and the specter of nuclear war. Can we see triumph in tragedy, victory in shame? Why should an object of Roman distaste and Jewish disgust be the emblem of our worship and the axiom of our faith? And what does it mean for us today? Now from one of the foremost preachers and Christian leaders of our day comes theology at its readable best, a contemporary restatement of the meaning of the cross. At the cross Stott finds the majesty and love of God disclosed, the sin and bondage of the world exposed. More than a study of the atonement, this book brings Scripture into living dialogue with Christian theology and the twentieth century. What emerges is a pattern for Christian life and worship, hope and mission. Destined to be a classic study of the center of our faith, Stott's work is the product of a uniquely gifted pastor, scholar and Christian statesman. His penetrating insight, charitable scholarship and pastoral warmth are guaranteed to feed both heart and mind.

John Stott - Pál ​levele a galatákhoz
A ​kis-ázsiai hegyek között megbúvó falvak frissen megtért emberei a különböző vallási hatalmasságok és ellentétes tanítások útvesztői között őrlődtek. Hogyan igazul meg az ember Isten előtt? Mi a helyes viszony hit és cselekedetek között? Hogyan élhetnének a keresztények Istennek tetsző életet pogány környezetben? Mi a szerepe a törvénynek? Sok minden megváltozott Pál kora óta, de Jézus Krisztus ugyanaz maradt, és a mai ember is egyedül rajta keresztül juthat el Istenhez. (2003)

John Stott - A ​Hegyi beszéd
Mi ​is a Hegyi beszéd? Egy idealista valóságtól elrugaszkodott ábrándja? A mennybe való bejutás feltételeit elénk táró követelményrendszer, vagy magától értetődő erkölcsi elvek gyűjteménye? Ki ez a Jézus, és honnan vette a bátorságot ahhoz, hogy áldást osszon és feltétlen engedelmességet követeljen? A szerző ezekre és más kérdésekre választ keresve elemzi végig a bibliai szöveget. (1993)

John Stott - Az ​apostolok cselekedetei
_Az ​apostolok cselekedetei_ történelmi feljegyzés a Szentlélek pünkösdi kiáradásáról, az egyház megszületésének időszakáról. István mártírhalála, Fülöp szolgálata, Saul és Kornéliusz megtérése, valamint az első görög gyülekezet létrejötte megvetette a pogánymisszió alapjait, és elindult a keresztyén hit terjesztése a világ négy égtája felé. A hívők közösségének minden korban hasznára válik, ha összehasonlítja magát az ősgyülekezettel, és igyekszik megragadni lelkesedését, szemléletmódját és erejét. De felismeri azt is, hogy az ősegyházban éppúgy előfordult versengés, képmutatás, erkölcstelenség és eretnekség, ahogyan napjaink gyülekezeteiben. Ez a _Biblia ma_ kommentár olyan élő kérdéseket érint, mint megtérés és Szentlélek-keresztség, karizmatikus ajándékok, jelek és csodák, vagyonmegosztás, egység és egyházfegyelem, a szolgálatok sokszínűsége, missziós alapelvek, evangélizációs módszerek, egyház és állam kapcsolata. John Stott (1921-) a legjelentősebb angol evangéliumi vezető. Több mint negyven bibliamagyarázata és teológiai könyve jelent meg, melyeket számos nyelvre lefordítottak. A cambridge-i Trinity College-ban szerezte doktorátusát, és tiszteletbeli doktor az USA, Kanada és Anglia számos egyetemén. A világkeresztyénségért végzett szolgálataiért a királynőtől megkapta a "Brit Birodalom Parancsnoka" kitüntetést. A _Biblia ma_ sorozatban ez a hetedik könyve magyarul.

Kollekciók