Ajax-loader

E. G. White könyvei a rukkolán


Passi%c3%b3
elérhető
0

E. G. White - Passió
Passió ​történet az írónő tolmácsolásában.

E. G. White - A ​lelki nyugalom forrása
A ​mai rohanó világ forgatagában szükségünk van egy kis megnyugvásra a munkahelyen és a családon belül előforduló nehézségek, csalódások közepette. Ez a könnyen érthető, olvasmányos könyv már több mint 100 nyelven megjelent. Hosszútávú megoldásokkal próbál szolgálni a mindennapos nehézségek leküzdésére. Mi is fedezzük fel, amit már emberek milliói felfedeztek szerte a világon: "A lelki nyugalom forrása" mindenki számára segítséget nyújthat az élet viszontagságaiban

E. G. White - Korszakok ​nyomában
Egy ​csaknem száz esztendővel ezelőtt írt könyvet ismerhet meg a kedves Olvasó. Szerzője E. G. White, akinek műveit 127 nyelvre fordították le. Ő a negyedik azon a listán, amely a leggyakrabban fordított szerzőket tünteti fel. A szerző 1827 és 1915 között élt és munkálkodott főként Amerikában. Életében 24 kötete jelent meg nyomtatásban. Mintegy 4600 cikket készített, 200-nál több füzetet írt és ezen kívül levelei, kéziratai több ezer oldalra tehetők. Ez a mű a „Korszakok Harca” könyvsorozatnak utolsó kötete, amely 1888-ban jelent meg először, azóta több mint 45 nyelvre fordították. A könyv a keresztyénség útját követi a közel két évezredes történetén át. Azt a tragikus folyamatot, amelynek következtében az emberi közösségeket – benne az egyházak közösségét is tönkretette, megrontotta a bűn. A szerző a múlt idők nagy eseményeiből kiemeli és rögzíti azokat a fontos tényezőket és elveket, melyeknek befolyásolása van a jelen és a jövő eseményeire és kimenetelére.

E. G. White - Lépések ​Jézus felé
Szalay ​József, múlt századi jeles nagybecskereki református lelkipásztor nem tévedett, mikor ezt írta e kötetről: "ez az életkereszténység hittana". Ezt igazolták az Olvasók is, hiszen a világ egyik legnépszerűbb vallásos könyve lett, melyből felekezeti különbség nélkül merítettek erőt, akik nem csupán beszélgetni szerettek volna Jézusról, Istenről, kereszténységről, hanem el is akartak indulni azon az úton, amely egyszerre Istenhez és az emberhez vezet. Ellen G. White a hit titkát nem a vallás nagy élményeinek hegycsúcsain keresi, hanem a mindennapok tennivalói között találja meg.

E. G. White - Pátriárkák ​és próféták
A ​Pátriárkák és próféták a szerző ötkötetes, Korszakok küzdelme című – a bibliai történelmen a teremtéstől a földi történelem végéig, majd a végső újjáteremtésig végighaladó – sorozatának első része. A könyv az egyetemes emberi őstörténet időszakát, valamint Isten ószövetségi választott népe, Izrael történetének első részét ismerteti, az ősatyáktól Dávid király uralkodása végéig.

E. G. White - Üzenet ​az ifjúságnak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

E. G. White - Az ​angyalok velünk vannak
A ​Biblia alapvető tanítását foglalja össze ez a mű a mennyei lényekről,amit összefoglaló néven angyaloknak nevez a Könyvek Könyve.Az angyal szó görög eredetű,eredetileg hírnököt,követet jelentett,és az újszövetségi korban ilyen köznapi értelemben is használták.

E. G. White - Apostolok ​története
Az ​Apostolok története igazi bepillantást tartalmaz mindennapi életükről, hitbeli küzdelmeikről s leírt tanácsaikról egyaránt, valamint teljes Krisztus iránti odaadásukról egészen a mártírhalálig. Pál, Néró előtt- micsoda ellentét! A gőgös uralkodó - előtte pedig: Isten gyermeke, aki hitéért felel. Néró a világi hatalom, tekintély és gazdagság csúcspontját érte el, de egyszersmind a bűn és gonoszság mélységét. ...Az agg fogoly, pénztelenül, barátok, tanácsadók nélkül állt ott Néró előtt ... Ő (Néró) sem hallotta még úgy az igazságot, mint ez alkalommal... Akkortájt Rómában borzalmas tűzvész ütött ki, mely majdnem a fél várost elpusztította. Az a hír járta, hogy Néró a gyújtogatással a keresztényeket vádolta meg. Fondorlata eredményes volt: Krisztus követőinek ezreit - férfiakat, nőket és gyermekeket - gyilkoltak le a legborzalmasabb módon... Isten gondviselése volt, hogy Péter apostol Rómában fejezhette be lelkipásztori szolgálatát: Néró császár elrendelte bebörtönzését, Pál utolsó fogsága idején. Így tehát a küzdelemben megőszült két apostolnak, kiket eltérő működési körük hosszú éveken át elválasztott egymástól, most együtt kellett bizonyságot tenni Krisztusról, a világ fővárosában... Ezután nemsokára Néró határozott: Pált vértanúhalálra ítélte. Mivel római pogárt kínpadra nem vonhattak, az ítélet: fejvételre szólt... Mártírhalálának szemtanúi számára - akik látták készségét, amellyel gyilkosainak megbocsátott, a Krisztusba vetett rendíthetetlen bizalmát - Pál az "élet illata" volt. Péter, aki a rómaiak szemében zsidó és jövevény volt, megkorbácsolásra és keresztre feszítésre ítélték.. Hóhéraitól mint utolsó kegyet, azt kérte, hogy fejjel lefelé szegezzék keresztre, és ezt a kérelmét teljesítették is. Miért? Az az érzése volt, hogy reá nézve, aki Urát megtagadta, túl nagy megtiszteltetés olyan halállal kiszenvedni, mint ahogy Ura meghalt... Így halt meg Péter, a nagy apostol. János magas kort ért meg...Őt is megidézték Rómába, hogy ott hitéért felelősségre vonják... világosan és meggyőzően védekezett... minél meggyőzőbb volt bizonyságtétele, annál jobban izzott ellenfelei gyűlölete. Dimitián császárt dühroham fogta el... Forró olajjal telt üstbe dobták: Az Úr azonban megőrizte életét. Nemsokára a szászár parancsára Patmos szigetére száműzték... "Haszontalan anyagra a Mester nem áldoz gondos, alapos munkát. Csak az értékes köveket csiszolja fényesre..." Azért vagyunk e világon, hogy fölvegyük az önmegtagadás keresztjét. Mikor hátunkra emeljük a keresztet, észrevesszük majd, hogy az is emel minket. Péter és az apostolok értékes kövekként éltek Isten kezében, kövessük mi is a példájukat.

E. G. White - Steps ​to Christ
STEPS ​TO CHRIST by Ellen White, leads those looking for meaning in life to that experience where they can, steps by steps, find the assurance of forgiveness and the joy of discipleship found in Jesus Christ. It leads the doubter to the security of conviction and shows Christ as the way of peace.

E. G. White - Próféták ​és királyok
Ebben ​a könyvben Izrael népének történetét nyilatkoztatja ki Isten. Megtapasztalhatjuk az Úr jellemének sokoldalúságát, végtelen könyörületességét, tökéletes igazságosságát, határtalan bölcsességét, mérhetetlen hatalmát és örökkévaló szeretetét. Itt nem történelemrõl, tanulságos régi esetek sorsáról van szó csupán,hanem az üdvösség történetérõl. Ez a könyv Izrael történetének legérdekesebb szakaszával foglalkozik. A királyság megalapításától a fogságig. Láthatjuk, hogy Isten a történelem Ura, aki nem hagyja magára a világot. Rá akar mutatni az Izrael gyõzelmeibõl, kudarcaiból, botlásaiból, megújulásából levonható erkölcsi tanulságokra, hogy gyakorlati segítséget nyújtson Isten népének a történelem sorsfordulói között a döntésre.

E. G. White - Dráma ​a Golgotán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

E. G. White - Tapasztalatok, ​látomások, lelki ajándékok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

E. G. White - Gondolatok ​Krisztus hegyibeszédéről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

E. G. White - A ​betlehemi csillag
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

E. G. White - Hogyan ​étkezzünk?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

E. G. White - Évszázadokon ​keresztül
Ez ​a könyv rövid kivonat egy 600 oldalas könyvből amely 1888-ban jelent meg először. Azóta több mint 45 nyelvre lefordították.

E. G. White - Krisztus ​szenvedései
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

E. G. White - A ​gyermeknevelés bibliai alapelvei
Nagyon ​kevés embernek van tudomása arról, hogy a Biblia milyen kerek egész, világos szemléletet adó - s nem csupán meggyőződéses vallásos emberek számára érthető - tanítást nyújt az embernevelés és ezen belül a gyermeknevelés témájáról.

E. G. White - Világválság ​és döntés
Miért ​engedte meg Isten a bűnt? Mik Sátán cselvetései? Mi volt az első csalás? Ezekre és még más, nagyon fontos kérdésekre ad választ a könyv. Az olvasónak mégis teljes reménységet nyújt, mert a szerző erről is beszámol.

E. G. White - A ​világ reménye
A ​könyv Jézus Krisztus életét mutatja be a négy evangélium alapján, időrendi sorrendbe állítva az eseményeket. Benne az önzetlen barátot, a legnagyobb orvost és tanítót ismerhetjük meg. Láthatjuk Jézust, amint emberekért küzd, hogy a Földön tapasztalható legnagyobb csoda, az emberi jellem átalakulása megvalósulhasson. Az ihletett írás által olyan életközösségbe kerülhetünk Vele, hogy szeretetét megismerve személyes Megváltónkká válhat.

E. G. White - Keresztény ​életmód
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

E. G. White - Bibliai ​jámborság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

E. G. White - L. Munilla - C. E. Wheeling - Finding ​Peace Within
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

E. G. White - Ébredés, ​és azután mi?
Elegendő-e ​egyedül a hit? Igaz-e az az állítás, hogy ha egyszer megváltott valakit Krisztus, örökre megvan mentve? A nyelveken szólás és az eksztázis Isten Szentlelkének a jelenlétét bizonyítja-e? Kötelező-e még ma is Isten törvénye, és megtarthatja-e az ember? Tehetünk-e valamit üdvösségünkért? Mikor mondhatja a keresztény: Elértem a célt!?

E. G. White - Jézushoz ​vezető út
Sok ​könyvet írtak már Jézus követéséről, a szeretetről, a bűnbánatról meg a hitről, de kevés olyat, mint ez a könyv. Nem stílusában van a titok, hanem mondanivalójában. Hogyan lehet örömmel és bizakodva hinni és élni? Erre a kérdésre ad választ ez a könyv. A keresztény ember cselekvő optimizmusa árad ebből a könyvből. Szinte minden lapja arról beszél, hogy milyen szép ez az Isten által teremtett világ és benne milyen szép lehet az ember békessége, élete. Feledhetetlen az első lapjain található hasonlat: a töviseket eltakarják a rózsák. Ezzel az egyszerű, de sokatmondó képpel fejezi ki a gyakorlati keresztény élet igazságát. Kereszténységünknek, szolgálatunknak nagy kísértése az, hogy csak a töviseket, az akadályokat: a közösséget és az életet megrontó bűnt látjuk. Az egyházat történelme során sokszor megkísértette a világtól való elforduló sötét látás. Ez a könyv éppen annak az örömhírnek, evangéliumnak áldott küldötte, hogy nem "siralomvölgy" az élet, hiszen jelen van benne Isten szeretete. Ez a szeretet békéltette meg Istennel az embert, ez emel fel Őhozzá minket, és ez a szeretet küldi vissza az egyházat szolgálni az életbe másokért, mindenkiért. Ez a könyv arra tanítja az Olvasót, hogy Isten irántunk Jézus Krisztusban tanúsított szeretete arra indítja a hívő embert, hogy szeresse ezt a bűne miatt múlandóságra ítélt világot, annak ezernyi szépségét, harmóniáját. Isten jóra és igazságra irányuló munkáját szeresse benne.

E. G. White - Gyermeknevelés
"A ​nevelés sokkal nagyobb jelentőségű annál, mint ahogyan sokan gondolkodnak felőle: magában foglalja a csecsemőből gyermekké, a gyermekből ifjúvá és az ifjúból felnőtté válás egész folyamatát. A nevelésnek azonnal meg kell kezdődnie, amikor a gyermek felfogóképessége nyiladozni kezd…” E sorok érzékeltetik, hogy milyen megközelítésben szól a szerző a gyermeknevelés nagy témájáról. Nem a saját meglátásait közli: tanácsai a bibliai alapelvekre épülnek. „Az apáknak és anyáknak rá kell ébredniük, milyen hatalmas a felelősségük… Emberi bölcsességnél többre van szükségük nevelési munkájuk minden egyes lépésnél annak megértéséhez, miként nevelhetik gyermekeiket a legmegfelelőbben, hogy hasznos és boldog életet éljenek ezen a földön, és felkészüljenek egy magasabb rendű szolgálat nagyobb örömére Isten országában…” Ellen G. White kijelentései olykor meglepőek, ütköznek a népszerű nevelési eszmékkel és gyakorlatokkal. Mégis könnyen belátható az igazságuk. A hagyományos és újabb nevelési irányzatok zűrzavarában a Bibliából származó, feltétlenül megbízható, a történelmi korok változásával el nem évülő alapelveket és gyakorlati útmutatásokat tárja elénk ez a könyv.

E. G. White - Boldog ​otthon
E ​munka összeállításánál Ellen G. White hét évtizeden át írt írásaiból, de különösen az egyház sajtója számára írt cikkeinek ezreiből szemelvények készültek. A forgalomban levő kiadott munkák, az értekezés formájában kiadott sajátos bizonyságtételek és az Ellen G. White kéziratos akták szintén gazdagították e kötetet. A megfelelő forráshivatkozásokat minden fejezet végén megadtuk. Amint a különböző időben írt más-más forrásokból származó szemelvények össze lettek állítva a maguk ésszerű egymásutánjába, a feliratozás elgondolásában vagy módjában helyenként elkerülhetetlen volt a csekély törés, mert a szerkesztők korlátozva voltak a tárgyra vonatkozó anyag kiválasztásának és elrendezésének valamint feliratozásának munkájában.

E. G. White - Krisztus ​példázatai
Jézus ​ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalásai a példázatok. Jézus nem elvont elméleteket, tanokat akart közölni általuk az emberekkel, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, melyek által elmondhatta nekünk, hogy Isten a mindennapi élet apró dolgaiban is elrejtette a megváltás titkait. Ellen G. White e kötetében segíteni akar nekünk abban, hogy e példázatok üzenetének mélyére hatolhassunk. A szerző téma szerint csoportosította a példázatokat, s feltárta azok tanulságait.

E. G. White - Válaszd ​az életet!
Az ​élet drága kincs, Isten ajándéka. Talentum, amivel Isten bennünket megajándékozott, és éppen ezért felelősség is. A h. n. adventista egészségnevelés egyik klasszikus alkotását tartja kezében az olvasó. Segédkönyvet ahhoz, hogy az életet, ezt a ránk bízott drága kincset tudatosan őrizzük. Azok az írások, amelyeket ez a kötet tartalmaz, a múlt század második felében születtek. Először mint személyes tanácsok, levelek tanítottak vagy mint előadások intettek egészséges életmódra. E. G. White csak később rendezte kötetté. A szerző életművével, melynek nagy része magyar nyelven is olvasható, nem új vallásrendszert akart alkotni, hanem a Szentírás egyedüli tekintélyét elismerve akarta Krisztust követni, akinek uralma egész emberségünkre, testünkre és lelkünkre egyformán kiterjed.

Kollekciók